ELi liikmesriikide äriregistrid

Saksamaa

Sellel leheküljel antakse ülevaade Saksamaa ettevõtete registrist (Unternehmensregister).

Sisu koostaja:
Saksamaa

Riikliku registri ajalugu

Millal see loodi? Millal see digitaliseeriti?

Äriregister praegusel kujul loodi 1861. aastal ja see on alates 1. jaanuarist 2007 täielikult digitaliseeritud. Registriportaal pakub keskset juurdepääsu kohalikele äri-, ühistu-, partnerlus- ja ühinguregistritele ning registriteadetele.

Ettevõtete register loodi 1. jaanuaril 2007 ühtse digitaalse teabeportaalina, mille kaudu saab peale juurdepääsu ülalnimetatud registritele ka täiendavat äriühinguteavet, nagu raamatupidamisdokumente ja finantsaruandeid, äriõiguse kohaseid teateid ja maksejõuetuskohtute teateid, ning kapitalituru teavet.

Millised on praegu kehtivad õigusaktid?

Äriregistrit ja ettevõtete registrit käsitlevad sätted on esitatud äriseadustiku (Handelsgesetzbuch, HGB) paragrahvides 8–16, äriregistri määruses (Handelsregisterverordnung, HRV) ja ettevõtete registri määruses (Unternehmensregisterverordnung, URV). Neid täiendavad perekonnaasjade ja hagita asjade menetlemise seaduse (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG) paragrahv 1 ja sellele järgnevad paragrahvid ning paragrahv 376 ja sellele järgnevad paragrahvid. Lisaks reguleeritakse seda, milliseid andmeid võib ja tuleb kanda äriregistrisse, arvukate üksikute seadustega, eelkõige äriseadustiku, aktsiaseltside seaduse (Aktiengesetz, AktG) ja äriühingute ümberkujundamise seadusega (Umwandlungsgesetz, UmwG).

Millised andmed kantakse ettevõtete registrisse?

Kellel on registrile juurdepääsu õigus?

Äriregistri ja ettevõtete registriga võivad tutvuda kõik isikud ilma konkreetset huvi tõendamata.

Millised andmed registrisse kantakse?

Milliste kategooriate andmeid säilitatakse (avalikku registrisse kantavate ettevõtete andmed, maksejõuetuse teave, finantsaruanded)?

Ettevõtted kantakse eri registritesse sõltuvalt nende õiguslikust vormist. Äriregistrisse kantakse eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjad, äriühingud (täisühingud (Offene Handelsgesellschaften, OHG), usaldusühingud (Kommanditgesellschaften, KG)) ja kapitaliühingud (piiratud vastutusega äriühingud (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), aktsiaseltsid (Aktiengesellschaften, AG), aktsiakapitaliga usaldusühingud (Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) ja Euroopa äriühingud (Europäische Gesellschaften, SE)). Ühisturegistrisse (Genossenschaftsregister) kantakse ühistud (Genossenschaften, eG) ja Euroopa ühistud (Europäische Genossenschaften, SCE) ning partnerlusregistrisse (Partnerschaftsregister) kantakse registreeritud partnerlused (Partnerschaftsgesellschaften, PartG). Nendele registritele kohaldatakse mutatis mutandis äriregistriga seotud sätteid.

Registritesse kantakse olulised faktid ettevõtete kohta ja nende õigussuhteid puudutavad andmed. Registritesse kantavad andmed käsitlevad eelkõige ettevõtte olemasolu, st selle asutamist ja lõpetamist (nt lõpetamise, likvideerimise või likvideerimise ja tühistamise teel), selle esindamist, st seda esindama volitatud isikuid, nagu tegevdirektorid (GmbH), juhatuse liikmed (AG) ja prokuristid, kaasa arvatud nende ametisse nimetamine ja ametiaja lõpetamine, esindusõiguse ulatus (nt esindamine üksi või ainult koos teise volitatud esindajaga), ettevõtte vastutust (eelkõige vastutuse ulatus ja muudatused selles, välja arvatud juhul, kui vastutus on piiramatu) ning partnerite vahetumist (GmbH). Sisestatav teave erineb sõltuvalt ettevõtte õiguslikust vormist.

Raamatupidamisdokumente, nagu raamatupidamise aastaaruanne ja muud ettevõtteteatised, äriregistrisse ei kanta. Need avaldatakse Saksamaa Liitvabariigi ametlikus väljaandes Bundesanzeiger. Nende dokumentidega, samuti kapitalituru teabe ja muu teabega, eelkõige maksejõuetuse teatistega, saab tutvuda ka ettevõtete registris. Alates 1. augustist 2022 ei avaldata raamatupidamisdokumente mitte enam ametlikus väljaandes Bundesanzeiger, vaid pigem ettevõtete registris.

Milliseid dokumente arhiveeritakse/säilitatakse (toimikud, ettevõtete raamatupidamisaruanded, põhikirjad, koosolekute protokollid)?

Äriregistris säilitatakse kannete aluseks olevaid dokumente, nagu registreerimistaotlused, partnerluslepingud ja ettevõtete ümberkujundamise lepingud ning kapitaliühingute põhikirjad, aktsiaseltside aktsionäride üldkoosolekute protokollid ja piiratud vastutusega äriühingute aktsionäride/osanike nimekirjad.

Kuidas saab registris teavet otsida (ja milliseid otsingukriteeriume saab kasutada)?

Otsingut saab teha äriregistri portaali veebisaidil lihtotsingu rubriigis ettevõtte nime või märksõnade, samuti ettevõtte asutamis- või asukoha järgi. Otsingut saab täiendavalt täpsustada, kasutades selliseid andmeid nagu registri liik, registreerimisnumber ja registrikohus. Laiendatud otsingu väljal saab otsida ka aadressi järgi.

Äriregistri veebisaidil saab teha ka ettevõtte nime kasutades kiirotsingu, võimalusega piirata otsingut registriteabe või väljaannetega. Lisaks sellele saab äriregistri portaali kaudu teha võrreldavate kriteeriumide laiendatud otsingu.

Äri-, ühistu- ja partnerlusregistriga saab tutvuda ka isiklikult asjaomase registrikohtu kantseleis.

Kuidas saab registrist väljavõtet või dokumentide kinnitatud koopiat või ärakirja?

Lõivu (4,50 eurot) tasumisel saab registri väljavõtte elektroonilisel kujul registriportaalist. Registriportaalis saab elektrooniliselt juurdepääsu ka äriregistris säilitatavatele dokumentidele (nt põhikiri, ettevõtte lepingud jms). Iga tutvutud dokumendi eest tuleb tasuda lõivu 1,50 eurot. Need lõivud kaotavad aga 1. augustil 2022 kehtivuse.

Registri väljavõtte liht- või kinnitatud ärakirja võib tasu eest taotleda ka pädevalt registrikohtult, kes võib selle taotlejale saata kvalifitseeritud e-allkirjaga paberkandjal või elektroonilisel kujul, kui kinnitatud ärakiri on vajalik.

Registrite ja äriregistris säilitatavate dokumentide väljavõtted on kättesaadavad ka ettevõtete registri veebisaidi kaudu, kusjuures lõivud on samad nagu registriportaalile vahetu juurdepääsu korral. Juurdepääs ettevõtete registris olevatele raamatupidamisdokumentidele on tasuta, kuid mikroettevõtete bilansiga tutvumise eest tuleb tasuda lõivu 1,00 euro bilansi kohta.

Registreerimise kord

Kuidas saab registreerimist taotleda (taotluste esitamine registrile; dokumentide tõestamine; lisatavad dokumendid)?

Registreerimistaotlused tuleb esitada elektrooniliselt ametlikult kinnitatud kujul. Taotlus kinnitatakse notari poolt elektroonilise lihtsertifikaadina. Alates 1. augustist 2022 võivad notarid piiratud vastutusega äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate äriregistri kannete puhul kinnitada kvalifitseeritud e-allkirju ka veebis videoside teel.

Dokumendid esitatakse ka elektroonilisel kujul skaneeritud dokumentidena. Notariaalselt tõendatud või kinnitatud dokumentidele tuleb lisada notari koostatud elektrooniline lihtsertifikaat.

Kuidas esitatud taotlusi läbi vaadatakse?

Registreerimistaotlust kinnitav notar kontrollib enne selle esitamist, kas taotlus on registreerimiskõlblik. Pärast taotluse esitamist kontrollib registrikohus ka nn kahe silmapaari põhimõtte alusel, kas esitatud fakt on registreerimiskõlblik ja kas on täidetud registreeringu vormilised tingimused, mis puudutavad eelkõige asjakohase taotluse esitamist, taotleja registrikõlblikkust, taotluse esitamiseks vajalike dokumentide esitamist ja asjaomase kohtu pädevust. Esitatud faktide täpsust, näiteks seda, kas aktsionäri liitumine või ettevõttest lahkumine on tegelikult toimunud, üldiselt ei kontrollita.

Registreerimise õiguslik toime

Registreerimise mõju kolmandatele isikutele vastavalt direktiivi (EL) 2017/1132 artiklile 17

Ettevõte võib kolmandate isikute suhtes tugineda ainult äriregistrisse kantud ja seal avaldatud faktidele (äriseadustiku paragrahvi 15 lõige 2).

Kui fakti ei ole äriregistrisse kantud ega seal avaldatud, on kolmandad isikud kaitstud nende ootuses, et kõnealust fakti ei eksisteeri (äriseadustiku paragrahvi 15 lõige 1).

Registrikande ja selle avaldatud vormi vahelised lahknevused

Kui äriregistri kanne erineb selle avaldatud vormi sisust, on viimane esimuslik. Kolmandad isikud võivad tugineda avaldatud teabe ebatäpsusele, välja arvatud juhul, kui nad olid ebatäpsest teabest teadlikud (äriseadustiku paragrahvi 15 lõige 3). See kehtib aga ainult juhul, kui asjaomane ettevõte on ka registreerimise algatanud, st registreerimist taotlenud.

Digiülemineku direktiivi ülevõtmisel avalikustatakse registrikanded alates 1. augustist 2022 äriregistri portaalis kohe, kui need on kättesaadavad. Sellest kuupäevast alates neid enam uuesti (eraldi) ei avaldata. Registrikande ja selle avaldatud vormi vahel enam lahknevusi olla ei saa. Sellest hetkest alates on niisiis äriseadustiku paragrahvi 15 lõike 3 heausksuse sätte kohaldamise ainus otsustav tegur see, kas registrikanne on ebatäpne.

Kes vastutab kannete õigsuse eest?

Kuna registrikohtud üldjuhul kannete sisulist õigsust ei kontrolli, vastutavad registrisse kantud faktide õigsuse eest registreerimisele kuuluvad ettevõtted.

Isikuandmete kaitse kord

Menetlused seoses andmesubjekti õigustega, mis puudutavad tema isikuandmete avaldamist ja säilitamist

Äriregistri portaali saab sisse logida registrikohtu, registrilehe ja portaali siseneva isiku või asutuse andmetega. Sisselogimise andmeid võib kasutada ainult nõuetekohase andmetöötluse ja kulude hüvitamise tagamiseks ning neid tuleb sobivate vahenditega kaitsta mittesihipärase kasutamise või muu väärkasutuse eest. Sisselogimise andmed hävitatakse hiljemalt viie aasta jooksul pärast kulude tasumist.

Juurdepääsu ettevõtete registri kaudu võib dokumenteerida ainult kulude hüvitamise eesmärgil ja selleks, et vältida volitamata juurdepääsu. Sisselogimise andmed tuleb kustutada hiljemalt kuue kuu pärast, välja arvatud juhul, kui neid on vaja raamatupidamise eesmärgil kauem säilitada.

Isikuandmete avaldamise ja säilitamise suhtes kohaldatakse ka andmekaitse sätteid, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärust.

Kontaktandmed

Äriregistri portaal

Hageni esimese astme kohus

– registreerimisportaali teeninduspunkt –

Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Telefon: +49 2331985112

Faks: +49 21187565114100

E-post: service@handelsregister.de

Ettevõtete register

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Telefon: +49 221976680

E-post: service@bundesanzeiger.de

Lingid

Saksamaa äriregistri portaal

Laiendatud otsing

Lihtotsing

Saksamaa ettevõtete register

Viimati uuendatud: 26/10/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.