Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Saksamaa

Portaali selles osas antakse ülevaade Saksamaa äriregistrist.

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Saksamaa äriregister pakub?

Saksamaa äriregister (Handelsregister) kuulub Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeeriumile, kes seda ka kõigi Saksamaa liidumaade (Länder) nimel haldab. Register pakub keskset juurdepääsu föderaalriigi kõikidele äriühingute, ühistute ja usaldusühingute registritele ja registrisse kantud teadetele.

Üldteavet leiab äriregistri portaalis inglise, prantsuse, itaalia, taani, hollandi, hispaania ja türgi keeles. Kuid registri sisuline teave on esitatud ainult saksa keeles.

Täiendav teave pankrottide, raamatupidamis-/finantsaruandluse ning kapitaliturgude kohta on kättesaadav Saksamaa ettevõtete registri veebisaidil. See platvorm on tõlgitud inglise, prantsuse, itaalia ja hispaania keelde, kuigi registri sisuline teave on esitatud peamiselt saksa keeles (siiski on teave kapitaliturgude kohta osaliselt kättesaadav inglise ja muudes keeltes). Saksamaa ettevõtete register on peale selle ühendatud äriregistri portaaliga, nii et andmeid saab otsida mõlemast registrist.

Kas juurdepääs Saksamaa äriregistrile on tasuta?

Saksamaa äriregistrisse kannete tegemine on tasuta. Tasuta on ka üksikute äriühingute kohta teabe otsimine, äriühingute avaldatud teabega tutvumine ja äriühingute omanike andmete otsimine. Kui soovitakse saada konkreetse registreerimisnumbriga seotud andmeid (nt uusim versioon, kronoloogiline väljatrükk, ajalooliste andmete väljatrükk või dokumentide loetelu), tuleb maksta 4,5 eurot väljatrüki ja 1,5 eurot dokumentide loetelu eest.

Kuidas teha päringuid Saksamaa äriregistris?

Sõltuvalt otsija kasutuses olevast teabest on äriregistri portaalis võimalik kasutada kahte otsingufunktsiooni (lihtotsing ja laiendatud otsing). Ka Saksamaa ettevõtete registri veebisaidil on otsingufunktsioon.

Kui usaldusväärsed on registris leiduvad dokumendid?

Saksamaa äriseadustiku (Handelsgesetzbuch) artiklis 15 on sätestatud siseriiklikud normid, millele kolmandad isikud saavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks, EÜT L 258, 1.10.2009, lk 11) artiklis 2 loetletud dokumentide ja andmete puhul tugineda kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 3 lõigetega 5, 6 ja 7.

Artikkel 15: Äriühing võib kolmanda poole vastu kasutada ainult neid fakte, mis on varem registreeritud ja avalikustatud või mis olid kolmandale isikule varem teada (Saksamaa äriseadustiku artikli 15 lõige 1). Kolmas isik peab nõustuma, et sellised varem registreeritud ja avalikustatud faktid kehtivad. See ei kehti hagide suhtes, mis algatati 15 päeva jooksul alates avalikustamisest, kui kolmas isik suudab tõendada, et fakt ei olnud teada ega pidanud olema teada (Saksamaa äriseadustiku artikli 15 lõige 2)

Kui avalikustamisele kuuluv fakt avalikustati ebakorrektsena, võib kolmas isik tugineda selliselt avalikustatud faktile selle poole suhtes, kelle puhul asjaomane fakt avalikustamisele kuulus, välja arvatud siis, kui ta oli veast teadlik (Saksamaa äriseadustiku artikli 15 lõige 3).

Saksamaa äriregistri ajalugu

Kogu registreerimisteave, mis on registrisse kantud alates 2007. aastast, on kättesaadav elektrooniliselt.

Lingid

Äriregistri portaal

Laiendatud otsing

Lihtotsing

Saksamaa ettevõtete register

Euroopa äriregister

Viimati uuendatud: 10/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.