ELi liikmesriikide äriregistrid

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Riikliku registri loomise taust

Millal register asutati?

Üldine äriregister (Geniko Emporiko MitrooΓ.Ε.ΜΗ.) asutati seaduse nr 3419/2005 alusel ja see alustas tegevust 4. aprillil 2011. Seadus nr 3419/05 tunnistati hiljem kehtetuks ja asendati hiljutise seadusega nr 4919/2022.

Millal see digitaliseeriti?

Register loodi digitaalse elektroonilise registrina ja selles säilitatakse kõiki äriühingute digikujul esitatud dokumente ja andmeid.

Milliseid õigusakte sellele praegu kohaldatakse?

Seda reguleerib seadus nr 4919/2022, mis koosneb kahest osast. A osas (artiklid 1–14) on ette nähtud sätted mis tahes õiguslikus vormis äriühingute asutamise kohta Kreekas ning B osas (artiklid 15–59) on ette nähtud sätted mis tahes majandusüksuste ning ELis ja kolmandates riikides asuvate filiaalide esitatud dokumentide ja andmete kohta, samuti dokumentidele ja andmetele juurdepääsu ja nende väljastamise, asjakohaste sanktsioonide jms küsimuste kohta (https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf).

Millist teavet pakub äriregister?

Registrisse kantakse kõik aktsiaseltside ja ühe osanikuga äriühingute, ELi riikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalide avalikustatud äridokumendid ja andmed. Sellisele avalikustamisele viidatakse asjakohastes äriühingute tegevust käsitlevates õigusaktides ja direktiivis (EL) 2017/1132. Üldise äriregistri veebisait on riigi ametlik väljaanne, mis on ette nähtud äriteabe avaldamiseks. Üldisesse äriregistrisse peavad olema kantud need füüsilised ja juriidilised isikud või selliste isikute ühendused, kellele on osutatud seaduse nr 4919/22 artikli 16 lõikes 1.

Äriregistri veebisaidil on võimalik otsida teavet, mille on avaldanud järgmiste kategooriate ettevõtjad:

a) seaduses nr 4548/2018 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 104) sätestatud aktsiaseltsid (anonymes etaireies, A.E.);

b) seaduses nr 3190/1955 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 91) sätestatud osaühingud (etaireies periorismenis efthynis, Ε.Π.Ε.);

c) seaduses nr 4072/2012 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 86) sätestatud erakapitalil põhinevad äriühingud (idiotikes kefalaiouchikes etaireies, Ι.Κ.Ε.);

d) seaduses nr 4072/2012 sätestatud täisühingud (omorrythmes etaireies) või usaldusühingud (eterrorythmes etaireies) (tavapärased või aktsiakapitaliga);

e) seaduses nr 1667/1986 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 196) sätestatud tsiviilõiguslikud ühistud (astikoi synetairismoi), mis hõlmavad vastastikuseid kindlustusseltse, krediidiühistuid, ehitusühistuid ja energiaühendusi;

f) seaduses nr 4430/2016 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 205) sätestatud sotsiaalühistud (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) ja töötajate ühistud (synetairismoi ergazomenon);

g) seaduse nr 2716/1999 artiklis 12 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 96) sätestatud piiratud vastutusega sotsiaalühistud (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis);

h) tsiviilseadustiku artiklis 784 ja seaduse nr 4072/2012 artiklis 270 sätestatud majandushuviga tsiviilõiguslikud äriühingud (astikes etaireies me oikonomikou skopou);

i) nõukogu määruses (EMÜ) nr 2137/1985 (EÜT L 199, parandus L 247) sätestatud Euroopa majandushuviühingud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

j) nõukogu määruses (EÜ) nr 2157/2001 (EÜT L 294) sätestatud Euroopa äriühingud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

k) nõukogu määruses (EÜ) nr 1435/2003 (ELT L 207) sätestatud Euroopa ühistud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

l) selliste välisriigi äriühingute (osaühingud, aktsiaseltsid ja aktsiakapitaliga usaldusühingud) Kreekas asuvad filiaalid või esindused, kelle registrijärgne asukoht on mõnes ELi liikmesriigis;

m) selliste välisriigi äriühingute Kreekas asuvad filiaalid ja esindused, kelle registrijärgne asukoht on mõnes kolmandas riigis ja kes sarnanevad õigusliku vormi poolest eespool punktis l osutatud välisriigi äriühinguga;

n) filiaalid ja esindused, mille kaudu teevad Kreekas äritehinguid füüsilised või juriidilised isikud või selliste isikute ühendused, kelle peamine tegevuskoht või registrijärgne asukoht on välisriigis ja kes ei kuulu punktide l või m alla;

o) seaduse nr 4072/2012 artiklis 293 sätestatud konsortsiumid; p) kasumit taotlevad ühe osanikuga äriühingud, kelle tegevuskoht on Kreekas ja kes: i) teevad korrapäraselt enda nimel äritehinguid või ii) müüvad kaupu või osutavad teenuseid või tegutsevad kaupade või teenuste müügiesindajatena, millega kaasneb äririsk, kas ettenähtud taristu kaudu või kolmandate isikute palkamise teel.

Kellel on õigus äriregistrile juurde pääseda?

1. Dokumendid ja andmed, mille äriühing või filiaal on esitanud äriühingu asutamise, filiaali registreerimise või teabe esitamise raames, säilitatakse äriregistris masinloetavas vormingus, mis võimaldab teha otsinguid, või struktureeritud andmetena.

2. Kõik huvitatud isikud võivad saada üksnes elektroonilisel kujul tõendeid, ärakirju või väljavõtteid dokumentidest ja andmetest, mis kuuluvad registreerimiskohustusega isiku toimikusse, kui nad esitavad pädevale registriosakonnale seaduse nr 2690/1999 artikli 11 kohase taotluse, mille saab esitada üksnes elektrooniliselt (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 45). Ülalnimetatud tõendid, ärakirjad või väljavõtted väljastatakse üksnes elektroonilisel kujul. Samamoodi võib iga huvitatud isik nõuda ärakirju, väljavõtteid või tõendeid toimikus hoitavatest dokumentidest ja andmetest, mida registri veebisaidil ei avaldata. Register ei ole kohustatud väljastama registreerimiskohustusega isiku toimiku dokumentidest ja andmetest ärakirju, kui need dokumendid ja andmed esitati paberkandjal enne 31. detsembrit 2006.

Milline teave kantakse Kreeka äriregistrisse?

Milliseid andmeid säilitatakse (millised andmeüksused on registreeritud avalikus registris, teave maksejõuetusmenetluse kohta, finantsaruanded…)?

Avalikustatakse ja mis tahes asjaomasele kolmandale isikule võib avaldada vähemalt järgnevad dokumendid ja andmed.

1. Seaduse nr 4919/22 artikli 16 lõike 1 punktides a–c, e–g ja i–k nimetatud äriühingute kohta, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas, avaldatakse registris järgmised dokumendid ja andmed:

a) asutamisdokument, põhikiri ja vajaduse korral juhtkonna heakskiitmisotsus;

b) põhikirja muudatused ja põhikirja konsolideeritud täisversioon;

c) selliste isikute ametisse nimetamine, ametist vabastamine ja isikuandmed, nagu on sätestatud artikli 33 lõikes 2, kellel on kas seadusjärgse organina või sellise organi liikmena õigus:

i) esindada äriühingut tehingutes kolmandate isikutega (kui selliseid isikuid on mitu, tuleb registrikandes märkida, kas need isikud võivad tegutseda üksi või peavad nad tegutsema ühiselt),

ii) esindada äriühingut kohtus ning

iii) võtta osa äriühingu juhtimisest, järelevalvest või kontrollimisest;

d) vähemalt kord aastas märgitud kapitali suurus, kui asutamisdokument või põhikiri nimetavad lubatud kapitali, välja arvatud juhul, kui märgitud kapitali suurendamise korral on vaja põhikirja muuta;

e) iga majandusaasta raamatupidamisdokumendid, mis tuleb kohustuslikus korras esitada vastavalt nõukogu direktiividele 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (ELT L 372), 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (ELT L 374) ning 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182);

f) äriühingu registrijärgse asukohaga seotud muudatused;

g) äriühingu likvideerimine ja taastamine;

h) äriühingu asutamise õigustühisuse tuvastamine kohtu poolt;

i) likvideerijate määramine ja nende andmed, nagu on sätestatud artikli 33 lõigetes 2 ja 3;

j) likvideerimise alustamise ja lõpetamise ning registrist kustutamisega seotud finantsaruanded;

k) osanike aktsiate arv ja ülalnimetatud isikute täielikud andmed.

2. Seaduse nr 4919/22 artikli 16 lõike 1 punktides d, h ja o nimetatud ühe osanikuga äriühingute kohta, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas, avaldatakse registris järgmised dokumendid ja andmed:

a) asutamisleping ja selle muudatused konsolideeritud kujul;

b) eesmärk;

c) äriühingu nimi ja nime lühivorm;

d) registrijärgse asukoha täielik aadress;

e) andmed osanike kohta, nagu on sätestatud artikli 33 lõigetes 2 ja 3, tegevdirektori ametisse nimetamine ja tegevdirektori volituste ulatus. Kui käesoleva artikli esimeses lõigus nimetatud isikud on juriidilised isikud, tuleb avaldada registrinumber, kui see on olemas, peamised identifitseerimisandmed, nagu äriühingu nimi, õiguslik vorm ja registrijärgne asukoht, ning juriidilisi isikuid esindava füüsilise isiku andmed;

f) osaniku tagasitõmbumine või väljajätmine;

g) mis tahes muudatused äriühingu kasumi ja kahjumiga seotud osanike osalusmäärades;

h) äriühingu likvideerimine ja taastamine;

i) äriühingu asutamise õigustühisuse tuvastamine kohtu poolt;

j) likvideerijate määramine ja nende andmed, nagu on sätestatud artikli 33 lõigetes 2 ja 3;

k) aruandeaasta finantsaruanded, kui ilmnevad seaduse nr 4308/2014 (Kreeka raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 251) artikli 1 lõike 2 punktides b ja c kirjeldatud asjaolud;

l) likvideerimise alustamise ja lõpetamise ning registrist kustutamisega seotud finantsaruanded.

3. Seaduse nr 4919/22 artikli 16 lõike 1 punktides l ja n nimetatud ELis asuvate filiaalide kohta avaldatakse registris järgmised dokumendid ja andmed:

a) asutamisdokument ja põhikiri, kui need sisalduvad eraldi dokumendis, ja nende muudatused;

b) tõend registrist, kus äriühing on registreeritud (pädeva asutuse või päritoluriigi äriregistri tõend juriidilise isiku õigusvõime kohta);

c) filiaali postiaadress;

d) viide filiaali tegevusvaldkonnale;

e) register, kus on avatud artikli 21 lõikes 2 osutatud toimik äriühingu kohta, ning Euroopa kordumatu tunnus (EUID);

f) äriühingu nimi ja õiguslik vorm ning filiaali nimi, kui see erineb äriühingu nimest;

g) selliste isikute ametisse nimetamine, ametist vabastamine ja isikuandmed, nagu on sätestatud artikli 33 lõigetes 2 ja 3, kes on volitatud esindama äriühingut tehingutes kolmandate isikutega või kohtus:

i) seadusjärgse äriühingu organina või sellise organi liikmena vastavalt äriühingu avalikustamisnõuetele, mis tulenevad direktiivi (EL) 2017/1132 (äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta, ELT L 169) artikli 14 punktist d,

ii) filiaali tegevusvaldkonnaga seoses äriühingu alalise esindajana (sellisel juhul tuleb märkida nende volituste ulatus);

h) äriühingu likvideerimine, likvideerijate määramine, nende andmed ja volitused ning likvideerimise lõpetamine vastavalt äriühingu avalikustamisnõuetele, mis on sätestatud artikli 35 punktides h, j ja k, maksejõuetusmenetlused, kokkulepped, kompromissid või muud samalaadsed menetlused, mida äriühingu suhtes kohaldatakse;

i) äriühingu raamatupidamisdokumendid (finantsaruanded), mis on koostatud, auditeeritud ja avaldatud vastavalt äriühingu suhtes kohaldatavale liikmesriigi õigusele ning kooskõlas direktiividega 2013/34/EL (ELT L 182) ja 2006/43/EÜ (ELT L 157), mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ;

j) filiaali sulgemine.

3. Seaduse nr 4919/22 artikli 16 lõike 1 punktides m ja n nimetatud ELis asuvate filiaalide kohta avaldatakse registris järgmised dokumendid ja andmed:

a) asutamisdokument ja põhikiri, kui need sisalduvad eraldi dokumendis, ja nende muudatused;

b) filiaali postiaadress;

c) viide filiaali tegevusvaldkonnale;

d) selle riigi õigus, mida äriühingu suhtes kohaldatakse;

e) äriühingu registrinumber registris, mille pidamine on kindlaks määratud selle liikmesriigi õigusega, mida äriühingu suhtes kohaldatakse;

f) äriühingu õiguslik vorm, selle peamine tegevuskoht ja eesmärk ning vähemalt kord aastas märgitud kapitali suurus, kui need andmed ei ole esitatud asutamisdokumendis ega põhikirjas;

g) äriühingu nimi ja filiaali nimi, kui see erineb äriühingu nimest;

h) selliste isikute ametisse nimetamine, ametist vabastamine ja isikuandmed, kes on volitatud esindama äriühingut tehingutes kolmandate isikutega või kohtus:

i) seadusjärgse äriühingu organina või sellise organi liikmena,

ii) filiaali tegevusvaldkonnaga seoses äriühingu alalise esindajana (sellisel juhul tuleb märkida nende volituste ulatus ja kas nad võivad neid volitusi iseseisvalt kasutada);

i) äriühingu likvideerimine, likvideerijate määramine, nende andmed ja volitused ning likvideerimise lõpetamine vastavalt äriühingu avalikustamisnõuetele, mis on sätestatud artikli 35 punktides h, j ja k, maksejõuetusmenetlused, kokkulepped, kompromissid või muud samalaadsed menetlused, mis kehtivad äriühingu suhtes;

j) äriühingu raamatupidamisdokumendid, näiteks finantsaruanded, mis on koostatud, auditeeritud ja avaldatud vastavalt äriühingu suhtes kohaldatavale liikmesriigi õigusele. Kui liikmesriigi õigusega ei ole ette nähtud raamatupidamisdokumentide koostamist Kreeka ja liidu õigusega samaväärsel viisil, nõutakse filiaali tegevust puudutavaid raamatupidamisdokumente, näiteks finantsaruandeid;

k) filiaali sulgemine.

Millised dokumendid tuleb esitada/säilitada (toimikud, dokumendikogud, põhikiri, üldkoosolekute protokollid jne)?

Esitatakse järgmised dokumendid:

 • finantsaruanded ESEF-vormingus;
 • finantsaruanded XBRL- ja xHTML-vormingus;
 • üldkoosolekute protokollid või osanike või ainuosaniku koosolekute protokollid PDF-vormingus;
 • juhatuse ja tegevdirektorite ja/või juhtide protokollid PDF-vormingus;
 • seaduslike esindajate elektroonilised teadaanded ilma paberkandjata;
 • äriühingute riiklikud või piiriülesed ümberkujundamiskavad (ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised);
 • ekspertide (vannutatud audiitorite) aruanded mis tahes õiguslikel eesmärkidel.

Kuidas saan teha otsinguid (ja millised on kasutatavad otsingukriteeriumid)?

Isiklikult

Dokumendid, teave ja andmed säilitatakse digikujul ning seetõttu ei ole vaja registriosakonda isiklikult kohale tulla.

Registri veebisaidil

Äriühingutega seotud avaldatud teavet saate otsida üldise äriregistri veebisaidil.

Millised on kasutatavad otsingukriteeriumid?

Otsingu tegemiseks on vaja ainult üht järgmistest äriühinguga seotud teabeelementidest:

 • maksukohustuslasena registreerimise number (Α.Φ.Μ. – kreekakeelne lühend) või
 • registrinumber (Γ.Ε.ΜΗ.) või
 • äriühingu nimi või
 • nime lühivorm.

Kuidas on võimalik dokumente hankida?

Kas see on tasuta?

Registri veebisaidil ja ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemi (BRIS) kaudu on tasuta kättesaadav järgmine äriühinguga seotud teave:

a) äriühingu nimi, nime lühivorm(id) ja õiguslik vorm;

b) äriühingu registrijärgne asukoht ja liikmesriik, kus see on registreeritud;

c) äriühingu registrinumber ja Euroopa kordumatu tunnus (EUID);

d) veebisaidi andmed, äriühingu staatus (st kas see on aktiivselt tegutsev, selle registreering on peatatud, see on likvideeritud, likvideerimisel, registrist kustutatud või tegevuse lõpetanud);

e) äriühingu eesmärk;

f) äriühingu juhtide andmed;

g) äriühingu ELi liikmesriikides asuvate filiaalide andmed.

Samuti võivad kõik huvitatud isikud saada tasuta juurdepääsu, oma elektroonilisse seadmesse digitaalselt salvestada, alla laadida, printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, teabe või teate, mille on registri veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas registriosakond või automaatselt selleks kohustatud isikud.

Aga tasu eest?

Iga huvitatud isik võib registri kaudu saada tõestatud ärakirju, väljavõtteid ja tõendeid, kui eelnevalt on tasutud mis tahes dokumendi, andmete, ärakirja, väljavõtte või tõendi väljastamise eest ette nähtud tasu.

Kuidas on võimalik saada registri väljavõtet, tõestatud ärakirja või dokumendi koopiat?

Kui huvitatud isik soovib saada ametlikku (autentset) tõendit, ärakirja või väljavõtet äriühingu registrikandes märgitud dokumendist või andmetest, tuleb tasuta registreeruda üldise äriregistri teavitustegevuse talituse juures.

Registreeruda saate järgmiste hüperlinkide kaudu:

A) füüsilise isikuna https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm,

B) juriidilise isikuna https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm.

Dokumentide ja andmete kohta ametliku tõendi või nende ärakirja saamiseks tuleb eelnevalt maksta 5-eurone tasu, kasutades selleks ülalnimetatud asjakohast veebirakendust. Tõendeid ning asjakohaste dokumentide ja andmete ärakirju on võimalik saada kahel moel: digitaalselt registri teavitusrakenduse kaudu või posti teel ükskõik mis aadressile maailmas.

Registreerimismenetlus

Kuidas saab registreerimismenetluse algatada (kuidas registrile avaldust esitada, dokumentide tõendamine, vajalikud lisadokumendid)?

Isiklikult

Dokumentide ja andmete registrisse kandmine toimub kaugmeetodil ja täielikult elektrooniliselt. Seetõttu ei ole võimalik isiklikult kohale tulla.

Internetis

Dokumentide ja andmete esitamine toimub täielikult elektrooniliselt.

Igale majandusüksusele on antud luba registri infosüsteemis dokumentide ja andmete esitamiseks. Majandusüksus (selle seaduslik või volitatud esindaja) siseneb registri infosüsteemi ja valib sobiva veebirakenduse. Iga avaldus esitatakse standardvormil ja selles on nõutud (loetletud) esitamisele kuuluvad dokumendid ja andmed.

Kuidas esitatud avaldusi läbi vaadatakse?

Registreerimisavaldusi on üldiselt kahte liiki:

Α) avaldused, mille õiguspärasust tuleb kontrollida, ja

B) avaldused, mille puhul tehakse täielikkuse kontroll.

Õiguspärasuse kontrolli vajavad avaldused suunatakse registriosakonna pädevale ametnikule, kes teeb esitatud dokumendi õiguspärasuse kontrolli ning kes takistavate asjaolude puudumise korral kinnitab ja registreerib avalduse. Süsteem registreerib dokumendi, loob üksikkande, väljastab registrikoodi ja koostab automaatselt standardteatise.

Avaldused, mille puhul tehakse täielikkuse kontroll, kantakse registrisse automaatselt, ilma inimsekkumiseta kohe pärast seda, kui majandusüksus on need esitanud. Infosüsteem teeb hulk kontrolle, et kontrollida dokumendi täielikkust vastavalt seadusele.

Registreerimise õiguslikud tagajärjed

Direktiivi (EL) 2017/1132 artikli 17 kohaste kannete mõju kolmandatele isikutele

Seaduse nr 4919/22 artikli 16 lõikes 1 nimetatud juriidilised isikud on kohustatud muudel kui punktides l, m, n ja p sätestatud juhtudel end registris registreerima ning avaldama registris õiguslikud asjaolud, avaldused, dokumendid ja muu teabe, et saavutada järgmised õiguslikud tagajärjed:

a) asutamisjärgus juriidiline isik omandab juriidilise isiku staatuse;

b) muudetakse äriühingu põhikirja;

c) äriühingu ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;

d) äriühing likvideeritakse osanike otsusega või asjakohase haldusakti alusel;

e) äriühing taastatakse, kui see on likvideerimisel, samuti juhul, kui pankrotimenetlus katkestatakse äriühingu võlausaldajate nõuete täitmise või neist vabastamise tõttu või mis tahes muul juhul, mis puudutab juriidilise isiku taastamist;

f) juriidilise isiku staatus kaotatakse juriidilise isiku registrist kustutamise teel;

g) toimub ümberregistreerimine registris ja uue likvideerimismenetluse algatamine vastavalt artikli 28 lõikele 4.

Seaduse nr 4919/22 artiklis 16 nimetatud füüsilised ja juriidilised isikud või selliste isikute ühendused ei tohi suhetes kolmandate isikutega tugineda dokumentidele ja andmetele, mille puhul ei ole täidetud artiklis 17 nimetatud avalikustamisnõuded, välja arvatud juhul, kui nad tõendavad, et nimetatud kolmandad isikud olid nendest dokumentidest ja andmetest teadlikud.

Vastuolud registrikande ja avaldatud teksti vahel

Kui avaldatud tekst on vastuolus registrisse kantud dokumendi või andmetega, ei tohi artikli 16 lõigetes 1–4 nimetatud isikud suhetes kolmandate isikutega neile tugineda. Kolmandad isikud võivad avaldatud andmetele tugineda, välja arvatud juhul, kui ülalnimetatud isikud tõendavad, et need kolmandad isikud olid registrisse kantud tekstist teadlikud.

Kolmandad isikud võivad vastavalt ülaltoodule tugineda dokumentidele ja andmetele, mille avalikustamisnõuded ei ole veel täidetud, välja arvatud juhul, kui avalikustamise puudumine muudab need dokumendid kehtetuks.

Kui esitamis- ja avalikustamiskuupäeva vahel esineb lahknevusi, loetakse avalikustamiskuupäev esitamiskuupäevaks, pidades silmas seaduslike õiguste ja õiguskaitsevahendite kasutamise aegumistähtaega.

Kes vastutab kannete õigsuse eest?

Kannete õigsuse eest vastutab pädev registriosakond. Täpsemalt vastutab pädev registriosakond vastavalt seaduse nr 4919/22 artiklile 20 järgmise eest:

a) artikli 16 alusel registreerimiskohustusega isikute registris registreerimine;

b) registreerimiskohustusega isikutega seotud mis tahes andmete esitamine ja avalikustamine;

c) asjakohaste avalduste, tõendavate dokumentide, teabe ja teadaannete vastuvõtmine, registreerimine, kui seda ei tehta elektrooniliselt, täielikkuse ja vajaduse korral õiguspärasuse kontrollimine ning nime ja nime lühivormi kinnitamistaotluste kontrollimine ja asjakohaste nimede broneerimine vastavalt artikli 55 lõikele 3;

d) vastamine ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu esitatud küsimustele artiklites 33, 35 ja 39 nimetatud dokumentide ja teabe kohta;

e) tõendite, ärakirjade ja väljavõtete väljastamine vastavalt artikli 46 lõikele 3;

f) äriühingute asutamisega seotud pisteliste kontrollide tegemine ühtse kontaktpunkti veebiteenuse (e-Υ.Μ.Σ) kaudu ja automaatne andmeedastus registrile, mis toimub artikli 26 lõike 4 kohaselt.

Andmekaitsealased menetlused

Andmesubjekti õigustega seotud menetlused seoses tema isikuandmete avaldamise ja säilitamisega

Kui registris töödeldakse isikuandmeid, on andmete vastutav töötleja üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) infosüsteemide tugi- ja arendusosakond ning Kreeka Kaubanduskodade Liidu koondteenistus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119) ning seadusele nr 4624/2019 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 137) koostoimes seaduse nr 4623/2019 (avaliku teabe kohta, riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 134) artikliga 47.

Kontaktinfo

Arengu- ja investeeringute ministeerium

Kaubanduse peasekretariaat

Sisekaubanduse ja tarbijakaitse peadirektoraat

Aadress:

Pl. Kaningos, 10181 ATHENS

E-post: companylaw@mindev.gov.gr

Kasulikud veebiaadressid

Üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) elektrooniline väljaanne

Üksikisikutele ette nähtud registreerimisvorm üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) veebiteenuste kasutamiseks

Äriühingute registreerimine üldises äriregistris (Γ.Ε.ΜΗ.)

Üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) väljastatud tõendite ja ärakirjade ehtsuse kontrollimine

Üldise äriregistriga (Γ.Ε.ΜΗ.) seotud õigusaktid

Viimati uuendatud: 12/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.