Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Mida Kreeka äriregister sisaldab?

Kreeka äriregistrit nimetatakse seaduse nr 3419/2005 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 297, 6.12.2005) ja seaduse nr 4635/2019 (riigi ametlik väljaanne, I seeria, nr 167, 30.10.2019) artikli 116 alusel üldiseks äriregistriks (kreeka keeles kasutatakse akronüümi Γ.Ε.ΜΗ.). Selles registreeritakse kõik aktsiaseltside ja ühe osanikuga äriühingute avalikustatud dokumendid ja andmed. Üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) veebisait on «riigi ametlik väljaanne, mis on ette nähtud äriteabe avaldamiseks». Üldisesse äriregistrisse peavad olema kantud need füüsilised või juriidilised isikud või füüsiliste või juriidiliste isikute ühendused, kes on loetletud seaduse nr 3419/2005 artikli 1 lõikes 1.

Äriregistri veebisaidil on võimalik otsida teavet, mille on avaldanud järgmiste kategooriate ettevõtjad:

a) füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle tegevuskoht või registrijärgne asukoht on Kreekas või kes kauplevad Kreekas asuva peamise või teisese tegevuskoha kaudu;

b) selliste isikute ühendused, kes kauplevad Kreekas asuva peamise või teisese tegevuskoha kaudu, ning kõik äriühingud, tingimusel et nad asutati Kreeka õiguse alusel – täis- ja usaldusühingud (avalik-õiguslike aktsionäridega või ilma), tsiviilõiguslikud ühistud (k.a vastastikused kindlustusseltsid ja krediidiühistud) ning osaühingud ja aktsiaseltsid –, ning füüsilised isikud, kes on kohustatud esitama aruandeid vastavalt presidendi 27.11./14.12.1926. aasta dekreedi artiklile 39;

c) nõukogu määruses (EMÜ) nr 2137/1985 (EÜT L 199, parandus L 247) sätestatud Euroopa majandushuviühingud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

d) nõukogu määruses (EÜ) nr 2157/2001 (EÜT L 294) sätestatud Euroopa äriühingud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1435/2003 (ELT L 207) sätestatud Euroopa ühistud, kelle registrijärgne asukoht on Kreekas;

f) eespool nimetatud isikud, kelle peamine tegevuskoht või peakorter on Kreekas, peavad registreerima ka oma Kreekas asuvad filiaalid;

g) direktiivi 68/151/EMÜ (EÜT L 65) artiklis 1 (mida on muudetud direktiivi 2003/58/EÜ (ELT L 221) artikliga 1) osutatud välismaised äriühingud, mille peakorter asub mõnes ELi liikmesriigis, peavad registreerima oma Kreekas asuvad filiaalid või esindused;

h) välisriigi äriühingud, kelle peakorter asub kolmandas riigis ja kes sarnanevad õigusliku vormi poolest eespool punktis g osutatud välismaise äriühinguga, peavad registreerima oma Kreekas asuvad filiaalid või esindused;

i) muud füüsilised või juriidilised isikud või selliste isikute ühendused, kelle peamine tegevuskoht või peakorter on välisriigis ja kes ei kuulu punktide g ja h alla, peavad registreerima oma filiaalid või esindused, mille kaudu nad Kreekas kauplevad;

j) konsortsiumid;

k) äriühingud, mille suhtes kohaldatakse tsiviilõigust tsiviilseadustiku artikli 784 alusel;

l) füüsilised või juriidilised isikud või selliste isikute ühendused, kes tegelevad või kavatsevad tegeleda majandus‐ või kutsetegevusega, kuid ei ole veel registreerunud vastava tegevusega tegeleva ettevõtjana.

Mis dokumendid ja teave Kreeka äriregistris registreeritakse?

Registreerimisele kuuluva ettevõtja kohta tehtud kanne peab sisaldama järgmist teavet.

a) Äriühingu, filiaali või esinduse registrinumber

b) Algse registreerimiskande või hilisema muutmiskande teinud äriregistri büroo või osakond ning vastutava ametniku täielik nimi.

c) Registreerimisavalduse viitenumber ja registrikood.

d) Kui kehtivate õigusaktide kohaselt on ettevõtja asutamiseks või äritegevuse alustamiseks vaja kauplemisluba, kutsetegevuse luba või tegevusluba, siis sellise loa andmiseks pädeva ametiasutuse või osakonna tehtud otsuse andmed.

e) Kohtuotsus, millega tunnistatakse äriühing maksejõuetuks või millega alustatakse äriühingu suhtes lepitus- või muud kollektiivmenetlust võlausaldajate nõuete rahuldamiseks. Kanne sisaldab ka äriühingu likvideerijate, sundvalitsejate, usaldusisikute ja pankrotihaldurite täisnime, nende vanemate täisnime, isikutunnistuse või passi numbrit, sünniaega ja -kohta, kodakondsust ja kodust aadressi.

f) Punktis e osutatud õigusliku olukorra lõpetamist, peatamist või tühistamist käsitleva kohtuotsuse andmed.

g) Maksejõuetusõiguse alusel avaldamisele kuuluvad andmed.

h) Maksejõuetus-, lepitus- või muu kollektiivmenetluse alustamiseks esitatud avalduste andmed.

i) Äriühingu Kreekas asuvate filiaalide või esinduste arv ning iga filiaali või esinduse aadress ja registrinumber.

j) Äriühingu välisriikides asuvate filiaalide või esinduste arv, aadressid ja üksikasjad.

k) Kreekas asuvate äriühingute kohta kantakse registrisse ja avaldatakse järgmine teave:

a) asutamisleping või põhikiri;

b) asutamisdokumendi või põhikirja muudatused, sealhulgas äriühingu tegevuse tähtaja pikendamine, ning pärast asutamisdokumendi või põhikirja muutmist asutamisdokumendi või põhikirja täielik tekst selle kehtivas redaktsioonis;

c) selliste isikute määramine, ametist vabastamine ja isikuandmed, kellel on kas seadusjärgse organina või sellise organi liikmena õigus

aa) esindada äriühingut tehingutes kolmandate isikutega või kohtus (kui selliseid isikuid on mitu, tuleb registrikandes märkida, kas need isikud võivad tegutseda üksi või peavad nad tegutsema koos);

bb) esindada äriühingut kohtus;

cc) võtta osa äriühingu juhtimisest, järelevalvest või kontrollimisest;

d) vähemalt kord aastas märgitud kapitali suurus, kui asutamisdokument või põhikiri nimetavad lubatud kapitali, välja arvatud juhul, kui märgitud kapitali suurendamise korral on vaja põhikirja muuta;

e) iga majandusaasta raamatupidamisdokumendid, mille avaldamine on nõutav nõukogu direktiivide 78/660/EMÜ (EÜT L 222,14.8.1978), 83/349/EMÜ (EÜT L 193, 18.7.1983), 86/635/EMÜ (EÜT L 372, 31.12.1986) ja 91/674/EMÜ (EÜT L 374, 31.12.1991) kohaselt;

f) peakorteri muutmine;

g) äriühingu likvideerimine;

h) äriühingu õigustühisuse tuvastamine kohtu poolt;

i) likvideerijate määramine ja nende andmed;

j) likvideerimise lõpetamine ja äriühingu registrist kustutamine.

II. Direktiivi 68/151/EMÜ (EÜT L 65) artiklis 1 (mida on muudetud direktiivi 2003/58/EÜ (ELT L 221) artikliga 1) osutatud välisriigi äriühingute kohta, kelle peakontor asub ELi liikmesriigis, kantakse registrisse ja avaldatakse järgmine teave:

a) filiaali posti- või muu aadress;

b) viide filiaali tegevusvaldkonnale;

c) liikmesriigi register, kus asub äriühingu toimik, ja selle registri kohane äriühingu registrinumber;

d) äriühingu nimi ja õiguslik vorm ning filiaali nimi, kui see erineb äriühingu nimest;

e) nende isikute ametisse nimetamine, ametist vabastamine ja isikuandmed, kes on volitatud esindama äriühingut tehingutes kolmandate isikutega või kohtus:

aa) kui neid käsitatakse õiguse alusel äriühingu juhtorganina või sellise juhtorgani liikmena vastavalt äriühingu suhtes kohaldatavatele avalikustamisnõuetele, mis on sätestatud direktiivi 2009/101/EÜ artikli 2 lõikes 1 (ELT L 258, 1.10.2009);

bb) kui nad toimivad filiaali tegevusega seoses äriühingu alalise esindajana; sellisel juhul tuleb märkida nende volituste ulatus;

f) äriühingu lõpetamine, likvideerijate määramine, andmed nende kohta ja nende volitused, samuti likvideerimismenetluse lõppemine, sealhulgas viide liikmesriigi registrile, maksejõuetusmenetlusele, kompromiss- või muule analoogilisele menetlusele, mis on käimas äriühingu suhtes;

g) äriühingu raamatupidamisdokumendid, mis on koostatud, auditeeritud ja avaldatud vastavalt äriühingu suhtes kohaldatavale liikmesriigi õigusele ning kooskõlas direktiividega 78/660/EMÜ (EÜT L 222, 14.8.1978), 83/349/EMÜ (EÜT L 193, 18.7.1983) ja 84/253/EMÜ (EÜT L 126/20, 12.5.1984);

h) filiaali sulgemine.

Kuidas teha päringuid Kreeka äriregistris?

Äriühingutega seotud avaldatud teavet saab otsida üldise äriregistri veebisaidil; selleks on vaja vaid üht järgmistest teabeelementidest:

  1. maksukohustuslasena registreerimise number (Α.Φ.Μ. – kreekakeelne lühend) või
  2. registrinumber (Γ.Ε.ΜΗ.) või
  3. äriühingu nimi või
  4. nime lühivorm.

Kas juurdepääs Kreeka äriregistrile on tasuta?

Kõigil üldsuse liikmetel on tasuta juurdepääs üldises äriregistris sisalduvatele äriühingut käsitlevatele andmetele. Samuti võite oma elektroonilisse seadmesse digitaalselt salvestada, printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, teabe või teate, mille on registri veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas register või selleks kohustatud isikud. Kui soovite saada ametlikku (autentset) tõendit või ärakirja registrisse äriühingu kohta sisestatud dokumendist või andmetest, saate tasuta registreeruda üldise äriregistri teavitustegevuse talituse juures.

Ametlike sertifikaatide või dokumentide ja andmete ärakirjade saamiseks tuleb eelnevalt maksta tasu, kasutades selleks asjakohast veebirakendust. Asjaomaseid tõendeid või dokumentide või andmete koopiaid on võimalik saada kahel moel: digitaalselt registri teavitusrakenduse kaudu või posti teel ükskõik mis aadressile maailmas.

Kuidas saab kontrollida Kreeka äriregistri väljastatud ametlike tõendite või ärakirjade autentsust?

Asjaomaste ametlike tõendite või ärakirjade autentsust saab kontrollida Kreeka üldise äriregistri kaudu.

Kui sisestate tõendi või ärakirja viitenumbri, äriühingu registrinumbri ja dokumendi väljastanud registriosakonna nimetuse, kuvatakse dokumendi põhitekst.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Registrisse äriühingute kohta sisestatud dokumendid on usaldusväärsed, sest register on ainus äriteabe avalikustamise koht ning see kujutab endast liikmesriigis äriteabe avalikustamiseks määratud ametlikku väljaannet direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 lõike 5 tähenduses. Üldine äriregister on tsentraliseeritud IT-vahendite (Euroopa keskne platvorm) abil seotud nimetatud õigusaktis osutatud teiste liikmeriikide registritega (riiklikud registrid) osana direktiivi 2012/17/EL kohasest registrite sidestamise süsteemist. Dokumendid ja andmed sisestatakse üldisesse äriregistrisse pärast seda, kui registri töötajad on kontrollinud nende õiguspärasust, täpsust, selgust ja terviklikkust ning seda, kas kõik kehtivates õigusaktides sätestatud asjakohased tasud on makstud. Kui kontrolli tulemusena ei selgu asjaolusid, mis võiksid registreerimist takistada, sisestab vastutav registriosakond äriühingut käsitleva asjaomase teabe registrisse. Kui avaldus, esitatud dokumendid või muud tõendavad dokumendid ei vasta seaduses sätestatud nõuetele või need ei ole täpsed ja terviklikud, võtab vastutav osakond asjaomase isikuga kirjalikult või faksi või e-kirja teel ühendust ja palub tal viie (5) tööpäeva jooksul alates nõude saamisest esitada vajalikud selgitused, parandused või täiendused seoses avalduse, tõendavate dokumentide või avaldusele lisatud dokumentidega. Tähtaega võidakse pikendada ühe kuuni, kui see on asjaolusid ja registreeritavaid andmeid arvesse võttes vajalik. Selle tähtaja võrra pikendatakse omakorda kõiki muid tähtaegu, mis on õigusaktides ette nähtud teabe kandmiseks registrisse. Kui viiepäevase tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul vastust ei saada või kui esitatud teave tunnistatakse õiguslikele nõuetele mittevastavaks või see ei ole täpne ja terviklik, tehakse põhjendatud otsus jätta registreerimisavaldus rahuldamata ning makstud registreerimistasud tagastatakse. Täisühingute ja usaldusühingute, aktsiaseltside ja osaühingute, tsiviilõiguslike ühistute, Kreekas asuvate määruse (EMÜ) nr 2137/85 (EÜT L 199, parandus L 247) kohaste Euroopa majandushuviühingute, Kreekas asuvate määruse (EÜ) nr 2157/2001 (EÜT L 294) kohaste Euroopa äriühingute, Kreekas asuvate määruse (EÜ) nr 1435/2003 (EÜT L 207) kohaste Euroopa ühistute ning tsiviilseadustiku artiklis 784 osutatud tsiviilõiguslike äriühingute puhul on asjaolude, aruannete, dokumentide ja muu teabe üldises äriregistris registreerimisel järgmine mõju.

a) Eespool osutatud asutamisjärgus juriidilised isikud omandavad juriidilise isiku staatuse.

b) Võttes arvesse äriühingute ümberkujundamist reguleerivate kehtivate õigusaktide konkreetseid sätteid, muudetakse ümberkujundamist taotlenud äriühingud vastavalt kas osaühinguteks, aktsiaseltsideks, tsiviilõiguslikeks ühistuteks, Euroopa majandushuviühinguteks, Euroopa äriühinguteks või Euroopa ühistuteks.

c) Muudetakse ettevõtte asutamisdokumenti või põhikirja.

d) Toimub ühinemine või jagunemine; selleks tuleb teha üksnes registrikanne enne ühendatava või jaguneva äriühingu registrist kustutamist.

e) Ettevõte likvideeritakse partnerite otsusega või asjakohase haldusakti alusel.

f) äriühing taastatakse.

Peale selle on seaduse nr 3419/2005 artiklis 4 sõnaselgelt sätestatud, et asjakohased registrikanded on eelduse kohaselt õiguspärased ja täpsed.

Mida tasub Kreeka üldise äriregistri kohta veel teada?

Üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) veebisait on Kreeka ametlik väljaanne, mis on ette nähtud äriteabe avaldamiseks 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ (ELT L 258) artikli 3 lõike 5 alusel. Registri veebisaidil avaldatakse äriühingute üldine nimekiri, äriühingute vastavad registrikanded ja kogu muu registri avalikuks kasutamiseks vajalik teave. Kõigil üldsuse liikmetel on registrile tasuta juurdepääs. Samuti saate oma elektroonilisse seadmesse digitaalselt salvestada, printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, andmed või teate, mille on Γ.Ε.ΜΗ. veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas registriosakond või selleks kohustatud isikud.

Registrite sidestamise süsteemi osana teeb üldine äriregister järgmisi toiminguid a) suhtleb e-kirja teel teiste liikmesriikide registritega ning aa) võtab vastu teavet andmete kohta, mis on seoses äriühingutega salvestatud teise liikmesriigi registrisse, kelle registrijärgne asukoht on ühes ELi liikmesriigis ja filiaalid teises ELi liikmesriigis, ning bb) esitab teavet seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud andmete kohta seoses äriühingutega, kelle registrijärgne asukoht või filiaal on Kreekas, nagu on sätestatud sama seaduse artikli 6 lõike 1 punktis g, ning b) vastab üksikkasutajate poolt registrite sidestatud süsteemi Euroopa ühtse elektroonilise juurdepääsupunkti (portaali) kaudu eespool punkti a alapunktis bb nimetatud teabe kohta esitatud küsimustele.

Euroopa elektroonilise portaali kaudu esitatud küsimustele seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud dokumentide ja teabe kohta seoses äriühingutega, kelle aktsiad on noteeritud Ateena börsil, pankadega ja nende ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalidega, kindlustusaktsiaseltsidega ning nende ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalidega, avalike investeerimisfondidega, usaldusfonde valitsevate aktsiaseltsidega, kinnisvaraga seotud usaldusfonde valitsevate aktsiaseltsidega, kinnisvaraga seotud avalike investeerimisfondidega, varade ja kohustuste juhtimisega tegelevate aktsiaseltsidega, avalike investeerimisettevõtjatega ning spordiaktsiaseltsidega (jalgpall ja korvpall), vastab turgude peadirektoraadi (majandus-, arengu- ja turismiministeeriumi kaubanduse ja tarbijakaitse peasekretariaat) äriühingute ja registrite osakond.

Peale selle on iga kaubanduskoja jaoks Kreekas oma registriosakond, mis muu hulgas vastutab Euroopa elektroonilise portaali kaudu seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud dokumentide ja teabe kohta esitatud küsimustele vastamise eest seoses selliste õiguslike vormidega, mida ei ole eespool nimetatud.

NB! Eespool esitatud teave on kõigest ülevaade, mille eesmärk on teavitada huvitatud isikuid Kreeka äriregistri (üldine äriregister, (Γ.Ε.ΜΗ.) ja teiste liikmesriikide registrite seotusest. Üksikasjalikum teave õigusraamistiku kohta on kättesaadav üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) veebisaidil.

Seotud lingid

Elektrooniliselt avaldatud teabe otsing üldises äriregistris

Üldsuse liikmetele ette nähtud registreerimisvorm üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) veebiteenuste kasutamiseks

Äriühingute registreerimine üldises äriregistris (Γ.Ε.ΜΗ.)

Üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) väljastatud tõendite ja ärakirjade autentsuse kontrollimine

Üldise äriregistriga (G.E.MI.) seotud õigusaktid

Viimati uuendatud: 21/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.