Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Kuidas teha päringuid Kreeka äriregistris?

Äriühingutega seotud avaldatud teavet saab otsida üldise äriregistri veebisaidil; selleks on vaja vaid üht järgmistest teabeelementidest:

  1. maksukohustuslasena registreerimise number (Α.Φ.Μ. – kreekakeelne lühend) või
  2. registrinumber (Γ.Ε.ΜΗ.) või
  3. äriühingu nimi või
  4. nime lühivorm.

Kas juurdepääs Kreeka äriregistrile on tasuta?

Kõigil üldsuse liikmetel on tasuta juurdepääs üldises äriregistris sisalduvatele äriühingut käsitlevatele andmetele. Samuti võite oma elektroonilisse seadmesse digitaalselt salvestada, printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, teabe või teate, mille on registri veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas register või selleks kohustatud isikud. Kui soovite saada ametlikku (autentset) tõendit või ärakirja registrisse äriühingu kohta sisestatud dokumendist või andmetest, saate tasuta registreeruda üldise äriregistri teavitustegevuse talituse juures.

Ametlike sertifikaatide või dokumentide ja andmete ärakirjade saamiseks tuleb eelnevalt maksta tasu, kasutades selleks asjakohast veebirakendust. Asjaomaseid tõendeid või dokumentide või andmete koopiaid on võimalik saada kahel moel: digitaalselt registri teavitusrakenduse kaudu või posti teel ükskõik mis aadressile maailmas.

Kuidas saab kontrollida Kreeka äriregistri väljastatud ametlike tõendite või ärakirjade autentsust?

Asjaomaste ametlike tõendite või ärakirjade autentsust saab kontrollida Kreeka üldise äriregistri kaudu.

Kui sisestate tõendi või ärakirja viitenumbri, äriühingu registrinumbri ja dokumendi väljastanud registriosakonna nimetuse, kuvatakse dokumendi põhitekst.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Registrisse äriühingute kohta sisestatud dokumendid on usaldusväärsed, sest register on ainus äriteabe avalikustamise koht ning see kujutab endast liikmesriigis äriteabe avalikustamiseks määratud ametlikku väljaannet direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 lõike 5 tähenduses. Üldine äriregister on tsentraliseeritud IT-vahendite (Euroopa keskne platvorm) abil seotud nimetatud õigusaktis osutatud teiste liikmeriikide registritega (riiklikud registrid) osana direktiivi 2012/17/EL kohasest registrite sidestamise süsteemist. Dokumendid ja andmed sisestatakse üldisesse äriregistrisse pärast seda, kui registri töötajad on kontrollinud nende õiguspärasust, täpsust, selgust ja terviklikkust ning seda, kas kõik kehtivates õigusaktides sätestatud asjakohased tasud on makstud. Kui kontrolli tulemusena ei selgu asjaolusid, mis võiksid registreerimist takistada, sisestab vastutav registriosakond äriühingut käsitleva asjaomase teabe registrisse. Kui avaldus, esitatud dokumendid või muud tõendavad dokumendid ei vasta seaduses sätestatud nõuetele või need ei ole täpsed ja terviklikud, võtab vastutav osakond asjaomase isikuga kirjalikult või faksi või e-kirja teel ühendust ja palub tal viie tööpäeva jooksul alates nõude saamisest esitada vajalikud selgitused, parandused või täiendused seoses avalduse, tõendavate dokumentide või avaldusele lisatud dokumentidega. Tähtaega võidakse pikendada ühe kuuni, kui see on asjaolusid ja registreeritavaid andmeid arvesse võttes vajalik. Selle tähtaja võrra pikendatakse omakorda kõiki muid tähtaegu, mis on õigusaktides ette nähtud teabe kandmiseks registrisse. Kui viiepäevase tähtaja või pikendatud tähtaja jooksul vastust ei saada või kui esitatud teave tunnistatakse õiguslikele nõuetele mittevastavaks või see ei ole täpne ja terviklik, tehakse põhjendatud otsus jätta registreerimisavaldus rahuldamata ning makstud registreerimistasud tagastatakse. Täisühingute ja usaldusühingute, aktsiaseltside ja osaühingute, tsiviilõiguslike ühistute, Kreekas asuvate määruse (EMÜ) nr 2137/85 (EÜT L 199, parandus L 247) kohaste Euroopa majandushuviühingute, Kreekas asuvate määruse (EÜ) nr 2157/2001 (EÜT L 294) kohaste Euroopa äriühingute, Kreekas asuvate määruse (EÜ) nr 1435/2003 (EÜT L 207) kohaste Euroopa ühistute ning tsiviilseadustiku artiklis 784 kohaste tsiviilõiguslike äriühingute puhul on asjaolude, aruannete, dokumentide ja muu teabe üldises äriregistris registreerimisel järgmine mõju.

a) Eespool osutatud asutamisjärgus juriidilised isikud omandavad juriidilise isiku staatuse.

b) Võttes arvesse äriühingute ümberkujundamist reguleerivate kehtivate õigusaktide konkreetseid sätteid, muudetakse ümberkujundamist taotlenud äriühingud vastavalt kas osaühinguteks, aktsiaseltsideks, tsiviilõiguslikeks ühistuteks, Euroopa majandushuviühinguteks, Euroopa äriühinguteks või Euroopa ühistuteks.

c) Muudetakse ettevõtte asutamisdokumenti või põhikirja.

d) Toimub ühinemine või jagunemine; selleks tuleb teha üksnes registrikanne enne ühendatava või jaguneva äriühingu registrist kustutamist.

e) Ettevõte likvideeritakse partnerite otsusega või asjakohase haldusakti alusel.

f) Äriühing taastatakse.

Peale selle on seaduse nr 3419/2005 artiklis 4 sõnaselgelt sätestatud, et asjakohased registrikanded on eelduse kohaselt õiguspärased ja täpsed.

Mida tasub Kreeka üldise äriregistri kohta veel teada?

Üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) veebisait on 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ (ELT L 258) artikli 3 lõikes 5 osutatud Kreeka ametlik väljaanne, kus avaldatakse äriteavet. Registri veebisaidil avaldatakse äriühingute üldine nimekiri, äriühingute vastavad registrikanded ja kogu muu registri avalikuks kasutamiseks vajalik teave. Kõigil üldsuse liikmetel on registrile tasuta juurdepääs. Samuti saate oma elektroonilisse seadmesse digitaalselt salvestada, printida või muul moel reprodutseerida mis tahes dokumendi, andmed või teate, mille on Γ.Ε.ΜΗ. veebisaidil üldsuse teavitamise eesmärgil avaldanud kas registriosakond või selleks kohustatud isikud.

Registrite sidestamise süsteemi osana teeb üldine äriregister järgmisi toiminguid a) suhtleb e-kirja teel teiste liikmesriikide registritega ning i) võtab vastu teavet andmete kohta, mis on seoses äriühingutega salvestatud teise liikmesriigi registrisse, kelle registrijärgne asukoht on ühes ELi liikmesriigis ja filiaalid teises ELi liikmesriigis, ning ii) esitab teavet seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud andmete kohta seoses äriühingutega, kelle registrijärgne asukoht või filiaal on Kreekas, nagu on sätestatud sama seaduse artikli 6 lõike 1 punktis g, ning b) vastab üksikkasutajate poolt registrite sidestatud süsteemi Euroopa ühtse elektroonilise juurdepääsupunkti (portaali) kaudu eespool punkti a alapunktis i nimetatud teabe kohta esitatud küsimustele.

Euroopa elektroonilise portaali kaudu esitatud küsimustele seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud dokumentide ja teabe kohta seoses äriühingutega, kelle aktsiad on noteeritud Ateena börsil, pankadega ja nende ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalidega, kindlustusaktsiaseltsidega ning nende ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides asuvate filiaalidega, avalike investeerimisfondidega, usaldusfonde valitsevate aktsiaseltsidega, kinnisvaraga seotud usaldusfonde valitsevate aktsiaseltsidega, kinnisvaraga seotud avalike investeerimisfondidega, varade ja kohustuste juhtimisega tegelevate aktsiaseltsidega, avalike investeerimisettevõtjatega ning spordiaktsiaseltsidega (jalgpall ja korvpall), vastab turgude peadirektoraadi (majandus-, arengu- ja turismiministeeriumi kaubanduse ja tarbijakaitse peasekretariaat) äriühingute ja registrite osakond.

Peale selle on iga kaubanduskoja jaoks Kreekas oma registriosakond, mis muu hulgas vastutab Euroopa elektroonilise portaali kaudu seaduse nr 3419/2005 artikli 6 lõigetes 2a ja 2b osutatud dokumentide ja teabe kohta esitatud küsimustele vastamise eest seoses selliste õiguslike vormidega, mida ei ole eespool nimetatud.

NB! Eespool esitatud teave on kõigest ülevaade, mille eesmärk on teavitada huvitatud isikuid Kreeka äriregistri (üldine äriregister, (Γ.Ε.ΜΗ.) ja teiste liikmesriikide registrite seotusest. Üksikasjalikum teave õigusraamistiku kohta on kättesaadav üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) veebisaidil.

Seotud lingid

Üldise äriregistri elektrooniline väljaanne

Üksikisikutele ette nähtud registreerimisvorm üldise äriregistri (Γ.Ε.ΜΗ.) veebiteenuste kasutamiseks

Äriühingute registreerimine üldises äriregistris (Γ.Ε.ΜΗ.)

Üldise äriregistri välja antud tõendite ja ärakirjade ehtsuse kontrollimine

Üldise äriregistriga seotud õigusaktid

Viimati uuendatud: 27/10/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.