ELi liikmesriikide äriregistrid

Ungari

Selles osas antakse lühiülevaade Ungari äriregistrist.

Sisu koostaja:
Ungari

Millist teavet Ungari äriregister pakub?

Äriregister sisaldab teavet registreeritud äriühingute ja äriühingu dokumentide kohta, mille alusel äriühing on registrisse kantud. Äriregistri andmeid (sellesse kantud äriühingute kohta) haldavad kohtud, kellel on asjaomane pädevus. Teavet äriühingute kohta ja äriühingute dokumente säilitatakse elektrooniliselt. Juurdepääs kohtu juures peetavasse äriregistrisse kantud andmetele äriühingu kohta on tasuta ning andmetega saab tutvuda justiitsministeeriumi äriühingute teabe ja elektroonilise registreerimise talituse veebisaidil (https://www.e-cegjegyzek.hu/)

Juurdepääs on järgmisele päringu tegemise ajal äriregistris olevale (kehtivale või tühistatud) teabele:

 • äriühingu registreerimisnumber;
 • äriühingu nimi;
 • registrijärgne asukoht (székhely);
 • äritegevuse koht(kohad) (telephelyek);
 • harukontor(id) (fióktelepek);
 • tegevusala(d);
 • emiteeritud kapital;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • võimalik teave pankroti-või likvideerimismenetluse algatamise kohta;
 • kanne selle kohta, et (endine) juhatuse liige või esimees ei saa olla tsiviilseadustikku käsitleva 2013. aasta V seaduse jao 3:22 kohaselt mõne muu ettevõtjate ühenduse juhatuse liige või esimees.

Iga nädala esimesel päeval ajakohastatakse järgmist teavet:

 1. Kogu teave äriregistris olevate äriühingute kohta (talletatud väljavõte) (tárolt cégkivonat) ning andmed registreerimistaotluste ja veel registreerimata muudatuste kohta.
 2. Äriühingu andmed on järgmised:
 • juriidiliste isikute, äriühingute, kellel ei ole juriidilise isiku staatust (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), ja muude ühingute omanikud (liikmed või osanikud) ja nende esindajad;
 • esindusõigus, füüsilise isiku kuulumine nõukogusse.

Nädala esimesel päeval ajakohastatud andmeid on võimalik leida otsingumootoriga.

Äriregistris säilitatakse äriühingute andmeid ka muude kriteeriumide alusel (juurdepääs on olemas ka andmetele, mis enam ei kehti) ning lisaks sellele on olemas ka juurdepääs äriühingute dokumentidele. Juurdepääs andmetele on olemas nii kohtute kui ka äriühingute andmete talituse kaudu. Äriühingute dokumentide autentse või tõestamata koopia ja äriühingute andmete saamiseks tuleb tasuda halduslõiv.

Kas juurdepääs Ungari äriregistrile on tasuta?

Ungari äriregistri andmed on eespool osutatud ulatuses tasuta kättesaadavad aadressil https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Täiendavaid andmeid on võimalik saada tasu eest.

Kuidas teha päringuid Ungari äriregistris?

Teavet äriühingute kohta on võimalik otsida, kasutades ühte järgmistest kriteeriumitest:

- äriühingu nimi;

- äriühingu registreerimisnumber;

- maksukohustuslasena registreerimise number.

Kui usaldusväärne on äriregistris esitatud teave?

Direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 2 osutatud andmed Ungaris registreeritud äriühingute kohta on internetis tasuta kättesaadavad.

Ungaris pakub avalikku teavet äriühingu kohta kohus, kes teabe registrisse kandis, äriühingute andmete talitus või see teave avaldatakse Äriühingute Teatajas (Cégközlöny). Äriühingute Teataja on justiitsministeeriumi ametlik ajaleht ja sellega saab tasuta tutvuda aadressil http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Kui avaldatakse äriregistriandmeid kapitaliühingu või piiratud vastutusega äriühingu kohta, avaldab andmed registreerinud kohus Äriühingute Teatajas ka äriühingu põhikirja ja kõik selle muudatused, ajakohastades neid iga päev.

Äriregistri andmeid haldavad kohtud, kellel on asjaomane pädevus. Teavet äriühingute kohta ja äriühingute dokumente säilitatakse elektrooniliselt. Juurdepääs kohtu juures peetavasse äriregistrisse kantud andmetele äriühingu kohta on tasuta ning andmetega saab tutvuda justiitsministeeriumi äriühingute teabe ja elektroonilise registreerimise talituse veebisaidil (https://www.e-cegjegyzek.hu/)

Ungari äriregistri ajalugu

Alates 1993. aasta juulist, mil ettevõtete teabe ja registreerimise riiklik süsteem (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) täielikult tööle rakendati, säilitatakse äriregistri andmeid elektrooniliselt kohtute juures.

Kohtutevaheline side toimib minutitega.

.
Viimati uuendatud: 19/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.