ELi liikmesriikide äriregistrid

Iirimaa

Sellel lehel antakse ülevaade Iiri äriregistrist.

Sisu koostaja:
Iirimaa

Millist teavet Iiri äriregister pakub?

Äriregistris talletatakse teatavaid dokumente, mida hoiab ja säilitab äriregistriamet vastavalt 1963.–2012. aasta äriseadustikust tulenevale äriühingute kohustusele dokumente säilitada. Register pakub äriühingute kohta sellist põhiteavet nagu:

  • aadress
  • asutamise kuupäev
  • viimase raamatupidamise aastaaruande esitamise kuupäev

Kõik äriühingute poolt äriseadustiku alusel esitatud dokumendid on avalikult kättesaadavad. Teavet äriühingute kohta on võimalik osta. See kujutab endast väljavõtet registris olevast teabest, sealhulgas teavet äriühingu juhtivtöötajate ja maksukohustuste kohta ning esitatud dokumentide loetelu.

Kas juurdepääs Iiri äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs põhilisele äriühinguid käsitlevale teabele on tasuta. Muu teabe saamise eest tuleb siiski maksta tasu.

Kuidas teha päringuid Iiri äri- ja ärinimederegistris?

Päringuid saab teha äriühingu/ettevõtja registreerimisnumbri või nime järgi. Nimeotsinguid saab teha neljal viisil:

  • „Contains all these words“ otsing leiab nimesid, mis sisaldavad osutatud sõnu (soovitatav).
  • „Starts with this phrase“ otsing leiab nimesid, mis algavad osutatud fraasiga.
  • „Contains this phrase“ otsing leiab nimesid, mis sisaldavad osutatud fraasi.
  • „Alphasort“ otsingus on kõrvaldatud sellised enamlevinud sõnad nagu „Ireland“, „Limited“, „The“, „And“, jne, ning äriühingute nimedest välja jäetud tühikud, komad, sidekriipsud, jne. „Alphasort“ otsingu tegemiseks tuleks teha sedasama.

Nimeotsinguid võib piiritleda, lisades aadressi.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriregistriamet (Companies Registration Office – CRO) on Iirimaal äriühinguid käsitleva avaliku kohustusliku teabe keskne andmekogu. 2014. aasta äriühingute seadus ja sellega seotud õigusaktid on õiguslik alus, millest lähtudes on äriühingud kohustatud äriregistriametile teavet esitama selle registreerimiseks ja avaldamiseks.

Äriregistris oleva teabe esitavad äriregistriametile kolmandad isikud vastavalt seadusest tulenevale kohustusele, sealhulgas kohustusele hoiduda teadlikult või hooletusest äriregistriametile valeteabe esitamisest. Äriregistriamet ei vastuta selle teabe õigsuse eest, mille kolmandad isikud on talle esitanud.

Teatavate dokumentide ja andmete esitamisega seoses on ette nähtud kohustuslik nõue, et isik, kes teabe esitab, peab kirjutama alla ametlikule kinnitusele, et talle teadaolevalt on nõutud teave ja dokumendid esitatud nõuetekohaselt. Vastavalt 1938. aasta ametlikke kinnitusi käsitlevale seadusele võib igale isikule, kes annab teadlikult väära või eksitava ametliku kinnituse, süüdistuse esitada, ja süüdimõistmise korral talle määrata rahalise karistuse või vangistuse või mõlemad.

Lisaks käsitletakse 2014. aasta äriühingute seaduse paragrahvi 876 kohaselt äriregistriametile ametlikel blankettidel teadlikult või hooletusest valeteabe esitamist kuriteona.

Iiri äriregistri ajalugu.

Äriregistris sisalduvad elektroonilised andmed kõigi tavaliste ettevõtjate kohta on täielikud.

Lingid

Ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem (BRIS)

Viimati uuendatud: 16/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.