Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Läti

Sellel lehel antakse ülevaade Läti äriregistrist.

Sisu koostaja:
Läti
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Läti äriregister pakub?

Läti Vabariigi äriregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) on avalik-õiguslik asutus, kus registreeritakse äriühinguid, kauplejaid, nende filiaale ja esindusi, muudetakse asutamisdokumente ja tehakse muid seadusega ette nähtud toiminguid. Äriregistris registreeritakse ka meediaettevõtteid, ühendusi ja sihtasutusi, kommertspante, kontrollivaid osalusi, avaliku ja erasektori partnerluslepinguid, abieluvaralepinguid, poliitilisi parteisid, vahekohtuid, ametiühinguorganisatsioone, usuorganisatsioone ja -institutsioone ning maksejõuetusmenetlusi.

Kas juurdepääs Läti äriregistrile on tasuline?

Jah, Lätis ei ole tasuta e-äriregistrit.

Samas on äriregistri veebisaidil oleva otsingumootori abil võimalik saada äriregistrisse kantud ettevõtjate kohta tasuta järgmist põhiteavet:

 • juriidilise isiku õiguslik vorm;
 • registrijärgne asukoht;
 • uus või praegune nimi või ärinimi ja varem registreeritud või ajalooline nimi või ärinimi;
 • registrinumber;
 • ühtse euromaksete piirkonna toetusesaaja identifitseerimiskood (kui see on olemas);
 • registreerimise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise kuupäev (või ümberkujundamise kuupäev, kui registrist kustutamise põhjus on ümberkujundamine);
 • ümberregistreerimisele kuuluvate usuorganisatsioonide registrisse kandmise tähtpäev;
 • volitatud esindajad.

Läti äriregister pakub võimalust saada tasuta kõigi registreeritud juriidiliste isikute kohta avatud andmetena järgmist teavet:

 • registrinumber;
 • isiku nimi või ärinimi;
 • juriidilise isiku õiguslik vorm;
 • millises registris on isik registreeritud;
 • registreerimise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise või ümberkujundamise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise kuupäev (või ümberkujundamise kuupäev, kui registrist kustutamise põhjus on ümberkujundamine);
 • registrijärgne asukoht;
 • ühenduste, sihtasutuste ja ametiühingute tegevusvaldkonnad.

See teave on saadaval csv-, .txt- või .xlsx-formaadis ja sellele saab juurdepääsu siit. Kasutaja võib valida andmete esitusviisi vastavalt sellele, milleks andmeid soovitakse kasutada. Andmeid uuendatakse iga päev.

Kõik äriregistri kanded avaldatakse elektrooniliselt ametliku väljaande „Latvijas Vēstnesis“ veebilehel. Sama avaldamiskord kehtib eraldi esitatud dokumentide kohta.

Kuidas teha päringuid Läti äriregistris?

Läti Vabariigi äriregistrist saab teavet kõigi registreeritud juriidiliste isikute ja õiguslike asjaolude kohta.

Teavet saab äriregistrist tasu eest, esitades teabenõude vormi isiklikult, posti teel või äriregistri ametlikul e-postiaadressil info@ur.gov.lv, turvalise elektroonilise allkirja ja digitaalse ajatempliga varustatud elektroonilise dokumendina. Teabenõudele tuleb lisada äriregistrile tehtud makse andmed (makset tõendav dokument, selle dokumendi koopia või internetipanga maksekorralduse väljatrükk). Teabenõude esitamisel täpsustage palun, millisel viisil soovite teavet saada (isiklikult, posti teel või e-posti teel).

Teavet juriidilise või füüsilise isiku või õigusliku asjaolu (lepingu) kohta on võimalik saada ka interneti teel portaalist Latvija.lv. Teabe ettevalmistamiseks kulub 10–15 minutit. Pärast taotluse läbivaatamist edastatakse veebisaidi kaudu või taotluse esitaja e-postiaadressil ametlik, elektroonilise pitseriga kinnitatud teave. E-pitser kinnitab andmete usaldusväärsust ja nende vastavust äriregistri hallatavatesse registritesse sisestatud teabele.

Internetis on võimalik leida tasude loetelu.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Kõik kanded äriregistris avaldatakse ametlikus väljaandes „Latvijas Vēstnesis“ ja elektrooniliselt ametliku väljaande veebilehel https://www.vestnesis.lv/english. Sama avaldamiskord kehtib eraldi esitatud dokumentide kohta.

Kolmandad isikud saavad äriregistri kannetele tugineda alles pärast nende avaldamist ametlikus väljaandes „Latvijas Vēstnesis“, välja arvatud juhul, kui asjaomane teave oli kolmandale isikule enne avaldamist teada. Kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei teadnud ega saanud teada avaldatud teavet, ei või asjaomasele teabele tugineda õiguslikes toimingutes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast avaldamist.

Kui äriregistrisse kandmisele kuuluv teave kantakse sinna ebaõigesti või selline teave avaldatakse ebaõigesti, võib heauskne isik avaldatud teabele tugineda ka siis, kui see ei vasta äriregistri kannetele või tegelikule olukorrale. Kolmas isik ei või tugineda ebaõigesti avaldatud teabele juhul, kui ta oli ebaõigsusest teadlik.

Üksikasjalikumat teavet vt äriseadustiku artiklist 12 (Komerclikums) (ingliskeelne tõlge on kättesaadav veebisaidil http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Kuidas Läti äriregistriga ühendust võtta?

Kontaktandmed:

Läti Vabariigi äriregister
Pērses iela 2
Riia
Läti
LV 1011
Infotelefoni number: 67031703 (juhime tähelepanu sellele, et sellelt numbrilt ei anta õigusalast nõu)
Faks: 67031793
E-post: info@ur.gov.lv

Vastuvõtuajad on kirjas internetis.

Läti äriregistri ajalugu

Läti Vabariigi äriregister loodi 1. detsembril 1990.

Veebisaidid

Läti Vabariigi äriregister
Euroopa äriregister (juurdepääs Lursofti kaudu)

Viimati uuendatud: 12/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.