Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: tšehhi keelsaksa keelkreeka keelinglise keelprantsuse keelsloveeni keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Läti

Sellel teabelehel antakse ülevaade Läti äriregistrist.

Sisu koostaja:
Läti
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Läti äriregister pakub?

Läti Vabariigi äriregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) on Läti avalik-õiguslik asutus, kus registreeritakse ettevõtted (äriühingud), kauplejad, nende filiaalid ja esindused ning nende põhikirjas tehtud muudatused ja tehakse muid õigusaktidega ette nähtud toiminguid. Äriregistris registreeritakse ka meediaettevõtted, ühendused ja sihtasutused, kommertspandid, kontrollivad osalused, abieluvaralepingud ning avaliku ja erasektori partnerluslepingud, erakonnad, vahekohtud, ametiühingud, usuühingud ja -institutsioonid ning maksejõuetusmenetlused.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Ei, juurdepääs Läti e-äriregistrile ei ole tasuta.

Äriregistri veebisaidil olevate otsingufunktsioonide abil on siiski võimalik saada äriregistrisse kantud juriidiliste isikute kohta tasuta järgmist põhiteavet:

 • juriidilise isiku õiguslik vorm;
 • registrijärgne asukoht;
 • uus või praegune nimi või ärinimi ja varasem registreeritud või ajalooline nimi või ärinimi;
 • registrinumber;
 • ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) süsteemi kasutaja identifitseerimiskood (olemasolu korral);
 • registreerimise kuupäev;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise kuupäev (või ümberkorraldamise kuupäev, kui registrist kustutamise põhjus on ümberkorraldamine);
 • ümberregistreerimisele kuuluvate usuühenduste registrisse kandmise tähtpäev,
 • ning kontrollida esindusõiguslikke isikuid.

Läti äriregister pakub võimalust saada tasuta kõigi registreeritud juriidiliste isikute kohta avatud andmetena järgmist teavet:

 • registrinumber;
 • juriidilise isiku nimi või ärinimi;
 • juriidilise isiku õiguslik vorm;
 • millises registris on juriidiline isik registreeritud;
 • registreerimise kuupäev;
 • teave juriidilise isiku registrist kustutamise või ümberkorraldamise kohta;
 • juriidilise isiku registrist kustutamise kuupäev (või ümberkorraldamise kuupäev, kui registrist kustutamise põhjus on ümberkorraldamine);
 • registrijärgne asukoht;
 • ühenduste, sihtasutuste ja ametiühingute tegevusvaldkond.

See teave on saadaval csv-, txt- või xlsx-vormingus ja sellega saab tutvuda siin. Kasutaja saab valida andmete vormingu vastavalt sellele, mis otstarbel ta soovib andmeid kasutada. Andmeid ajakohastatakse iga päev.

Kõik äriregistri kanded avaldatakse elektrooniliselt ametliku väljaande Latvijas Vēstnesis veebisaidil. Sama avaldamiskord kehtib eraldi esitatud dokumentide kohta.

Kuidas teha päringuid Läti äriregistris?

Läti äriregistrist saab teavet kõigi registreeritud juriidiliste isikute ja õigustoimingute kohta.

Läti äriregistrist saab teavet tasuta registri veebisaidilt, kus kõik värskeimad andmed on kättesaadavad, ilma et oleks vaja end autentida, samal ajal kui registreeritud dokumendid, registritoimikutele lisatud dokumendid ja kõik varasemad andmed on kättesaadavad pärast autentimist Läti riikliku eID-kaardi, e-allkirja, panga identifitseerimisvahendite või autentimisteenuse EIDAS (ELi kodanike puhul) abil.

Kui äriregistrist on vaja saada kinnitus registreeritud juriidilise isiku, õigusliku asjaolu (lepingu) või füüsilise isiku kohta, esitatakse teabenõude vorm või taotlus isiklikult, posti teel või registri ametlikul e-posti aadressil pasts@ur.gov.lv turvalise elektroonilise allkirja ja digitaalse ajatempliga varustatud elektroonilise dokumendina. Teabenõudele tuleb lisada äriregistrile tehtud makse andmed (makset tõendav dokument, selle dokumendi koopia või internetipanga maksekorralduse väljatrükk). Teabenõude esitamisel tuleb täpsustada, millisel viisil soovitakse teavet saada (isiklikult, posti teel või e-posti teel).

Register väljastab dokumente juriidiliste isikute (osaühingud (SIA), ühingud, erakonnad jne) või õiguslike asjaolude (kommertspandi või lepingu) registreerimis- ja registritoimikute kohta. Registreerimistoimiku avalikus osas sisalduvad dokumendid (vastavalt Läti Vabariigi äriregistri seaduse artikli 415 esimesele lõigule) on kättesaadavad internetis äriregistri veebisaidil ilma õigsust kinnitava tõendita tasuta ja kohe, kui need on lisatud toimikule või sinna skaneeritud.

Dokumendi koopia saamiseks koos selle õigsust kinnitava tõendiga tuleb esitada täidetud teabenõude vorm või vabas vormis taotlus. Dokumendi koopia väljastamine koos selle õigsust kinnitava tõendiga on tasuline. Seda teenust osutatakse kas posti või e-posti teel.

Läti Vabariigi äriregistri seaduse artikli 415 esimeses lõigus nimetamata dokumentide saamiseks tuleb kirjalikus taotluses lisaks eespool nimetatule märkida taotluse põhjus ja teabe kasutamise eesmärk.

Tasude loetelu leiab internetist.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Alates 1. augustist 2021 avaldatakse kõik äriregistri kanded ja kõik registreerimistoimikule lisatud dokumendid, mis on äriregistris ja vastavalt Läti Vabariigi äriregistri seaduse artikli 415 esimesele lõigule registreerimistoimiku avalikus osas, elektrooniliselt ja tasuta äriregistri veebisaidil, tagades seega algusest peale nende kättesaadavuse üldsusele internetis. Kõik enne 31. juulit 2021 äriregistrisse tehtud kanded ja kogu teave konkreetsete dokumentide kohta on avaldatud ametlikus väljaandes Latvijas Vēstnesis.

Kanded arvatakse avaldatuks nende tegemisele järgneval päeval (st pärast südaööd) ja dokumendid arvatakse avaldatuks järgmisel päeval pärast nende lisamist registreerimistoimikule (st pärast südaööd). Kolmandad isikud saavad äriregistri kannetele tugineda alles pärast nende avaldamist, välja arvatud juhul, kui asjaomane teave oli kolmandale isikule enne avaldamist teada. Kui aga kolmas isik suudab tõendada, et ta ei teadnud ega saanud avaldatud teavet teada, siis ei saa sellele teabele tugineda õigustoimingutes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast teabe avaldamist.

Kui äriregistrisse kantav teave kantakse sinna ebaõigesti või selline teave avaldatakse ebaõigesti, võib kolmas isik tugineda avaldatud teabele selle isiku suhtes, kelle huvides teave avaldati, kuid mitte juhul, kui kolmas isik oli teadlik sellest, et äriregistris avaldatud teave ei vasta tegelikule õiguslikule olukorrale. Üksikasjalikumat teavet saab äriseadustiku artiklitest 11 ja 12.

Kuidas Läti äriregistriga ühendust võtta?

Kontaktandmed:

Register of Enterprises of the Republic of Latvia
Pērses iela 2
Riga
Latvia
LV 1011

Infotelefoni number: 67031703 (juhime tähelepanu sellele, et sellelt telefoninumbrilt õigusalast nõu ei saa)

E-post: pasts@ur.gov.lv

Külastajatel on võimalus kohtuda asutuse juhiga tingimusel, et nad täpsustavad lahendust vajava küsimuse või probleemi, külastuse aja ja oma kontaktandmed.

Läti äriregistri ajalugu

Läti Vabariigi äriregister loodi 1. detsembril 1990.

Lingid

Läti Vabariigi äriregister
Euroopa äriregister (juurdepääs Lursofti kaudu)

Viimati uuendatud: 20/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.