Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje leedu keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Leedu

Sellel lehel antakse ülevaade Leedu juriidiliste isikute registrist.

Sisu koostaja:
Leedu
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Leedu juriidiliste isikute register pakub?

Leedu juriidiliste isikute registris (Lietuvos juridinių asmenų registras) olev teave, seal hoitavad dokumendid ja muu registrile esitatud teave on avalik. Juriidiliste isikute registris hoitakse teavet eraõiguslike ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kohta; registrisse on kantud kokku 26 eri liiki juriidlilisi isikuid.

Registrisse kantakse järgmine teave: juriidilise isiku nimi; registrikood; õiguslik vorm; õiguslik seisund; juriidilise isiku registrijärgne asukoht; juriidilise isiku juhtorganid; juhtorganite liikmed (eesnimi, perekonnanimi, isikukood, elukoht) ja osanikud või aktsionärid, kellel on õigus juriidilise isiku nimel lepinguid sõlmida, ning nende volituste ulatus; filiaalid ja esindajad; juriidilise isiku suhtes kehtivad tegevuspiirangud; juriidilise isiku lõpetamise tähtaeg; majandusaasta; kuupäev, mil registrile esitatud dokumente või teavet muudeti, nende füüsiliste isikute nimed, kellel on õigus juriidilise isiku nimel lepinguid sõlmida ja muu seaduses nõutud teave.

Juriidiliste isikute registris hoitakse veel: juriidilise isiku asutamisdokumente, juriidilise isiku juhtorganite otsuseid, äriühingute majandusaasta aruandeid ja muid seaduses ette nähtud dokumente.

Leedu juriidiliste isikute registrit haldab ja peab riigiettevõte Registrų centras (registrikeskus).

Kas juurdepääs Leedu juriidiliste isikute registrile on tasuta?

Juriidiliste isikute kohta saab registris päringuid teha tasuta. Juriidiliste isikute kohta saab tasuta järgmist teavet:

  • registrikood;
  • nimi;
  • registrijärgne asukoht;
  • õiguslik vorm;
  • õiguslik seisund.

Juriidiliste isikute kohta käiv üksikasjalikum teave on tasuline ja seda antakse järgmistel juhtudel:

Leedu juriidiliste isikute register võimaldab tasuta kontrollida, et ärinimi ei ole identne teiste juriidiliste isikute, filiaalide või esindajate poolt kasutatud või registris ajutiselt registreeritud nimega.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Kui registri juhataja on juriidilist isikut puudutava teabe või dokumendi muudatuse registrisse kandnud, avaldatakse need muudatused hiljemalt järgmisel tööpäeval ja muudatuste registreerimise kuupäev avaldatakse elektroonilises infolehes.

Seda, kui registri juhataja avaldab väljavõtte registrisse kantud teabest või andmetest või registris olevate dokumentide koopiad, käsitatakse nii, et need on prima facie kehtivad.

Kuidas teha päringuid Leedu juriidiliste isikute registris?

Juriidiliste isikute kohta saab registris päringuid teha tasuta, kasutades järgmisi otsingukriteeriume:

  • registrikood;
  • nimi;
  • varasem nimi.

Teenustelepingu sõlminud registreeritud kasutajad saavad päringuid teha, kasutades järgmisi kriteeriume: registrikood, nimi, varasem nimi.

Tasuta teenus võimaldab teha juriidiliste isikute kohta päringuid registrikoodi, nime ja (nende juriidiliste isikute puhul, kes on nime muutnud) varasema nime alusel.

Leedu juriidiliste isikute registri ajalugu

Juriidiliste isikute register loodi 2004. aastal. Nende juriidiliste isikute andmed, kes olid kantud varasematesse teabesüsteemidesse, kandusid registrisse üle automaatselt alates 1990. aastast.

Lingid

Juriidiliste isikute register

Viimati uuendatud: 18/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.