ELi liikmesriikide äriregistrid

Luksemburg

Sellel lehel esitatakse teave Luksemburgi äriregistris (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS) päringu tegemise võimaluste kohta.

Sisu koostaja:
Luksemburg

Riikliku registri ajalugu

Millal register loodi?

23. detsembri 1909. aasta seadusega loodi äriühingute register, mis hõlmas ainult füüsilisi isikuid. 1972. aastal loodi Euroopa õigusaktide tõukel äriregister. 1987. aastal liideti need kaks registrit üheks äriregistriks. Alates 2003. aastast toimib äriregister justiitsministri vastutusalas ning selle haldamine on tehtud ülesandeks majandushuviühingule LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Millal see digiteeriti?

Äriregistri digiteerimist alustati 2006. aastal ja see viidi lõpule 2007. aastal. Äriregister on nüüd täielikult otsitava sisuga ja saadaval ainult elektrooniliselt.

Millised on praegu kohaldatavad õigusaktid?

 • 19. detsembri 2002. aasta muudetud seadus äriregistri ning raamatupidamise ja raamatupidamise aastaaruannete kohta;
 • suurhertsogi 23. jaanuari 2003. aasta muudetud määrus, millega rakendatakse 19. detsembri 2002. aasta seadust äriregistri ning raamatupidamise ja raamatupidamise aastaaruannete kohta;
 • ministri 27. mai 2016. aasta muudetud määrus, millega sätestatakse ametlikus elektroonilises teatajas (Recueil électronique des sociétés et associations) avaldamiseks mõeldud dokumentide esitamiskriteeriumid ja vorm.

Millist teavet äriregister pakub?

Kellel on juurdepääs registrile?

Äriregister on avalik register.

Millist teavet äriregister sisaldab?

Millist liiki andmed on salvestatud? (Millised üksused avalikku registrisse kantakse? Teave maksejõuetuse kohta, finantsaruanded jne)

Äriregistris tuleb registreerida järgmised üksused:

 • füüsilisest isikust kauplejad;
 • äriühingud;
 • majandushuviühingud ja Euroopa majandushuviühingud;
 • filiaalid, mille on Luksemburgi Suurhertsogiriigis loonud äri- ja tsiviilõiguse alusel tegutsevad äriühingud, majandushuviühingud ja Euroopa majandushuviühingud, mille suhtes kohaldatakse teise riigi õigust;
 • tsiviilõiguse alusel tegutsevad äriühingud;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • pensionihoiuühistud;
 • põllumajandusühistud;
 • riigi ja kohalike omavalitsuste avalik-õiguslikud asutused;
 • vastastikused kindlustusseltsid;
 • usaldusühingud;
 • avatud investeerimisfondid ja väärtpaberistamisfondid;
 • vastastikused ühingud.

Kõik äriregistris säilitatavad andmed on seadusega sätestatud ja sõltuvad asjaomase üksuse õiguslikust vormist.

Üldiselt kogutakse kaht liiki teavet:

 • juriidilised andmed (nimi, registrijärgse asukoha aadress, kapital, seaduslikud esindajad, majandusaasta, kohtulahendi andmed jne);
 • finantsandmed (raamatupidamise aastaaruanded).

Milliseid dokumente säilitatakse? (toimikud, dokumendikogud, põhikirjad, üldkoosolekute protokollid jne)

Äriregistris säilitatakse üksnes seadusega ettenähtud dokumente. Esitatavate dokumentide loetelu sõltub asjaomase üksuse õiguslikust vormist.

Kõik äriregistrisse kantud üksuse kohta esitatud dokumendid koondatakse asjaomase üksuse elektroonilisse toimikusse ning neid säilitatakse äriregistris.

Äriregistris säilitatakse seega järgmisi dokumente (loetelu ei ole ammendav):

 • põhikirjalised asutamis- ja muutmisaktid;
 • kooskõlastatud põhikiri;
 • registrijärgse asukoha, esindajate, partnerite, raamatupidamise auditeerimise eest vastutavate isikute muutmise protokollid või protokolliväljavõtted;
 • äriregistrisse kantud üksust puudutavate kohtulahendite väljavõtted;
 • raamatupidamisdokumendid;
 • äriregistrisse kantud üksuse lõpetamise aktid või aktide väljavõtted;
 • ühinemislepingute projektid jne.

Kuidas teha päringuid (ja millised on otsingukriteeriumid)?

Kohapeal

Äriregistriga saab tutvuda otse äriregistri veebisaidil, mis on täielikult elektrooniline. Vajalike arvutiseadmete puudumisel saab aga pöörduda füüsilisse kontorisse Luxembourgis, kus saab teha otsinguid selleks ette nähtud arvutis.

Registri veebisaidil

Toimikuid saab otsida ja vaadata äriregistri veebisaidil, klõpsates menüüs pealkirja „Services offered“ (pakutavad teenused) all valikul „Search for an RCS file“ (otsi äriregistri toimikut).

Toimikus olevate dokumentide vaatamiseks peab kasutaja veebisaidile sisse logima, luues isikliku konto või ilma selleta.

Millised on otsingukriteeriumid?

Avalikud otsingud tehakse asjaomase üksuse registrinumbri või nime järgi.

Kuidas saada dokumente?

Kas neid saab tasuta?

Äriregistrisse kantud dokumendid on kättesaadavad tasuta. Toimikuga tutvudes saab säilitavat dokumenti vaadata, klõpsates asjaomasel PDF-faili ikoonil.

Tasu eest?

Äriregistri haldaja väljastatavaid väljavõtteid, tõendeid ja kinnitatud ärakirju saab tasu eest.

Kuidas saada registrist väljavõtet, kinnitatud ärakirja või dokumentide ärakirju?

Väljavõtteid ja tõendeid saab tellida veebisaidi menüü „Services offered“ (pakutavad teenused) kaudu.

Säilitatava dokumendi kinnitatud ärakirja saab tellida, kui avada üksuse elektrooniline toimik ja teha linnuke kasti „certified“ (kinnitatud), mis on säilitatava dokumendi vaatamiseks mõeldud PDF-faili ikooni kõrval.

Registreerimismenetlus

Kuidas alustada registreerimismenetlust (kuidas esitada taotlusi registrile, dokumentide kinnitamine, millist liiki dokumendid tuleb lisada)?

Kohapeal

Äriregistri kasutajatugi on avatud kõigile, kes registrist midagi vajavad. Äriregistri ametnik aitab inimest elektrooniliste toimingute tegemisel. Selle teenuse saamiseks on vaja eelnevalt aeg broneerida.

Internetis

Kõik äriregistris tehtavad toimingud nõuavad äriregistri veebisaidile sisselogimist.

Taotluse esitamise / registreerimise eesmärgil sisselogimiseks peab olema luxtrusti või eIDASe sertifikaat ja tuleb luua kasutajakonto. Pärast sisselogimist peab kasutaja valima protsessi alustamiseks menüü „Electronic filing“ (elektrooniline taotluste esitamine).

Kuidas registreerimistaotlusi töödeldakse?

Kui kasutaja on oma dokumendi esitamise / registreerimise taotluse vormistanud, viib äriregistri haldaja kolme päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist läbi õigusliku lühikontrolli. Selle raames kontrollitakse erineva esitatud teabe järjepidevust ja seda, kas kogu nõutav teave on edastatud ja kas esitatud teabe/dokumendi esitamiseks või registreerimiseks on õiguslik alus.

Kui taotlus on mittetäielik või vigane või ei vasta seadusele, tagastatakse see kasutajale, et viimane taotlust kontrolliks ja selle parandaks.

Registreerimise õiguslikud tagajärjed

Registreerimise mõju kolmandatele isikutele vastavalt direktiivi (EL) 2017/1132 artiklile 17

Akt või teave avaldatakse, esitades selle äriregistrile, mille järel avaldatakse see ametlikus elektroonilises teatajas (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Pärast teabe esitamist äriregistrile on see kättesaadav äriregistri veebisaidil. Ametlikus elektroonilises teatajas avaldamine toimub 15 päeva jooksul pärast teabe esitamist ja praktikas tavaliselt esitamise päeval.

Aktidele või nende väljavõtetele saab tugineda kolmandate isikute vastu ainult alates nende ametlikus elektroonilises teatajas avaldamise päevast, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need kolmandad isikud olid asjaomastest aktidest eelnevalt teadlikud. Kolmandad isikud võivad siiski tugineda veel avaldamata aktidele või nende väljavõtetele. Kui tehing toimub enne 16 päeva möödumist avalikustamisest, ei ole asjaomased aktid ja nende väljavõtted õiguslikult siduvad kolmandatele isikutele, kes suudavad tõendada, et nad ei saanud aktidest ega nende väljavõtetest teadlikud olla.

Erinevused registrikande ja avaldatud kande vahel

Kui äriregistrile esitatud teksti ja ametlikus elektroonilises teatajas avaldatud teksti vahel on erinevusi, ei ole avaldatud tekst kolmandatele isikutele õiguslikult siduv. Kolmandad isikud võivad siiski ise sellisele tekstile tugineda, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et kolmandad isikud olid äriregistrile esitatud tekstist teadlikud.

2016. aastal läbiviidud reformi tulemusena sai äriregistri haldajast ka ametliku elektroonilise teataja haldaja ja seetõttu ei ole enam ohtu, et esitatud ja avaldatud teksti vahel tekiks lahknevusi.

Kes vastutab registrikannete õigsuse eest?

Taotlused sellistele toimingutele juurdepääsuks või nende parandamiseks või piiramiseks, mille puhul äriregistri haldaja on alltöövõtja ja mille vastutav töötleja on justiitsminister, tuleb saata majandushuviühingule Luxembourg Business Registers (e-posti aadressil helpdesk@lbr.lu või posti teel järgmisel aadressil: G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, for the attention of the Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), kes edastab need justiitsministeeriumi andmekaitseametnikule.

Kooskõlas kehtivate õigusnormidega säilitatakse äriregistris sisalduvaid andmeid 20 aastat alates registreeritud üksuse toimiku kustutamisest.

Taotluses sisalduvate andmete õigsuse eest vastutab taotluse esitanud isik.

Andmekaitsepõhimõtted

Andmesubjekti õigusi käsitlevad menetlused seoses tema isikuandmete avaldamise ja säilitamisega

Taotlused sellistele toimingutele juurdepääsuks või nende parandamiseks või piiramiseks, mille puhul äriregistri haldaja on alltöövõtja ja mille vastutav töötleja on justiitsminister, tuleb saata majandushuviühingule Luxembourg Business Registers (e-posti aadressil helpdesk@lbr.lu või posti teel järgmisel aadressil: G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, for the attention of the Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), kes edastab need justiitsministeeriumi andmekaitseametnikule.

Kooskõlas kehtivate õigusnormidega säilitatakse äriregistris sisalduvaid andmeid 20 aastat alates registreeritud üksuse toimiku kustutamisest.

Kontaktandmed

Külastusaadress

Postiaadress

Lahtiolekuajad

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Tel: (+352) 26 428-1
Faks: (+352) 26 42 85 55
E-post: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Külastusajad: esmaspäevast reedeni kell 9.00–12.00 ja 13.30–16.00

Kasutajatoe telefon: esmaspäevast reedeni kell 8.00–17.30

Kasulikud lingid

Majandushuviühingu Luxembourg Business Registers veebisait

Äriregistri portaal

Viimati uuendatud: 14/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.