Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Luksemburg

Sellel lehel esitatakse teavet päringu tegemise võimaluste kohta Luksemburgi äriregistris.

Sisu koostaja:
Luksemburg
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Luksemburgi äriregister pakub?

Äriregister (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) on ametlik register kõigi majandustegevusega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning muude, 19. detsembri 2002. aasta muudetud seaduses osutatud üksuste kohta.

Äriregister toimib justiitsministri vastutusalas. Justiitsminister on teinud äriregistri haldamise ülesandeks ühingule Luxembourg Business Registers (endine GIE RCSL), mis on riigist, kaubanduskojast (Chambre de Commerce) ja ametikojast (Chambre des Métiers) moodustatud majandushuviühing.

Äriregistri eesmärk on

 • tagada nende isikute identifitseerimine, kelle registreerimine või sissekandmine on seadusega ette nähtud, pidades nende andmete alalist registrit;
 • muuta tehingud turvalisemaks;
 • teavitada kolmandaid isikuid.

Äriregistrisse kogutakse kahte liiki andmeid:

 • juriidilised põhiandmed, näiteks äriühingu nimi, tegevusala, kapital, nõukogu liikmed, audiitorid, allkirjaõigus ja muud seda laadi andmed;
 • aastaaruanded.

Kontaktandmed

Büroode aadressid

Postiaadress

Lahtiolekuajad

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Tel: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 42855

e-post: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Esmaspäevast reedeni kell 9.00–12.00 ja 13.30–16.00


Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Äriregistri ruumides on toimikutega võimalik tutvuda tasuta.

Teatav hulk põhiteavet on tasuta kättesaadav majandushuviühingu Luxembourg Business Registers veebisaidil:

 • äriregistri number;
 • registreerimise kuupäev;
 • nimi;
 • õiguslik vorm;
 • registrijärgse asukoha aadress;
 • alates 2006. aasta veebruarist esitatud dokumentide loetelu.

Tasu eest on võimalik saada

 • väljavõtet, mis sisaldab ajakohastatud kokkuvõtet andmetest, mida äriregistrisse kantud isik peab äriregistrile esitama;
 • kinnitatud elektroonilist koopiat äriregistrisse esitatud dokumentidest.

Tasude tabel on kättesaadav veebis rubriigis „General information - Prices“:

Kuidas teha päringuid Luksemburgi äriregistris?

Veebisaidi Luxembourg Business Registers kaudu saab teha päringut

 • registrisse kantud isiku nime (või nime ühe osa) või
 • registreerimisnumbri järgi.

Sel juhul kuvab veebisaidi otsingumootor nimede loetelu, mis vastab tehtud päringule.

Kui klõpsata kuvatud nimede loetelus mõnele nimele, esitatakse tasuta järgmised andmed:

 • äriregistri number;
 • registreerimise kuupäev;
 • nimi;
 • õiguslik vorm;
 • registrijärgse asukoha aadress.

Kui usaldusväärsed on registri dokumendid?

Vastavalt äriregistrit ning äriühingute raamatupidamist ja aastaaruandeid käsitleva 19. detsembri 2002. aasta muudetud seaduse artiklile 19-3 on dokumendid ja nende väljavõtted kolmandatele isikutele õiguslikult siduvad alles alates nende avaldamise päevast Luksemburgi ametlikus elektroonilises teatajas (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et kolmandad isikud olid neist varem teadlikud. Kolmandad isikud võivad siiski tugineda veel avaldamata dokumentidele ja nende väljavõtetele.

Kui tehing toimub enne 16 päeva möödumist avalikustamisest, ei ole asjaomased dokumendid ja nende väljavõtted õiguslikult siduvad kolmandatele isikutele, kes suudavad tõendada, et nad ei saanud dokumentidest ega nende väljavõtetest teadlikud olla.

Kolmandate isikute suhtes ei saa tugineda elektroonilises teatajas avaldatud tekstile, kui viimases avaldatud teksti ja registreerimistaotluses esitatud teksti vahel on lahknevus. Kolmandad isikud võivad siiski ise sellisele tekstile tugineda, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et kolmandad isikud olid registreerimistaotluses esitatud tekstist teadlikud.

Luksemburgi äriregistri ajalugu

Äriregister eksisteerib alates 1909. aastast.

Alates 2003. aastast toimib see justiitsministri vastutusalas ning selle haldamine on tehtud ülesandeks majandushuviühingule Luxembourg Business Registers. Samal ajal alustati registri muutmisega täielikult arvutipõhiseks.

Alates 1. jaanuarist 2006 äriregistrisse esitatud dokumendid on korrapäraselt digiteeritud ning need on veebisaidil elektroonilisel kujul tutvumiseks kättesaadavad.

Alates äriregistri loomisest 1909. aastal esitatud dokumendid on praegu digiteerimisel ning vastavalt nende digiteerimisele tehakse need avalikkusele kättesaadavaks.

Selle lõppedes on kogu äriregister täies mahus elektroonilisel teel kättesaadav.

Lingid

Luxembourg Business Registers

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.