ELi liikmesriikide äriregistrid

Malta

Sellel lehel antakse ülevaade Malta äriregistrist.

Sisu koostaja:
Malta

Riikliku registri ajalugu

Millal register loodi?

Malta äriregister (MBR) on valitsusasutus, millele anti 2018. aastal teisese õigusaktiga nr 595.27 autonoomia. Enne seda oli äriregister Malta finantsteenuste ameti (MFSA) osa. Äriregistrile anti äriühingute seaduse (Malta seadustekogu 386. peatükk) ja muude kohaldatavate seaduste alusel kõik äriühingute registripidajaga seotud õigused ja kohustused.

Millal see digiteeriti?

Esialgu töötati 2004. aastal välja veebipõhine süsteem. Aastate jooksul tehti erinevaid arendusi, mille eesmärk on paremini teenindada kodanike, ettevõtjast teenusepakkujate ja äriühingute endi vajadusi. Äriregistri veebipõhises süsteemis toimub praegu põhjalik uuendamine, et pakkuda nüüdisaegsemat digiteenust. See põhineb kõrgetasemelisemal tehnoloogial, mis sisaldab muu hulgas funktsiooni, mis võimaldab isikul anda digitaalallkirju ja asutada tõhusamat tehnoloogilist süsteemi kasutades internetis äriühingu. Süsteem peaks olema täielikult uuendatud ja digiteeritud 2021. aasta lõpus / 2022. aasta alguses.

Millised on praegu kehtivad õigusaktid?

Äriregistri asutamise seadus on teisene õigusakt nr 595.27. Mitmesuguste õigusaktidega on aga äriregistri volitusi ja ülesandeid veelgi mitmekesistatud, samuti on nendega juriidilistele isikutele ja äriühingute töötajatele ette nähtud ülesandeid ja kohustusi. Need õigusaktid on järgmised:

Malta seadustekogu 386. peatükkäriühingute seadus;

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.01äriühingute seaduse eeskirjad (vormid);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.02äriühingute seaduse eeskirjad (muutuva aktsiakapitaliga investeerimisühingud);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.03äriühingute seaduse eeskirjad (tasud);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.04äriühingute seaduse eeskirjad (fikseeritud aktsiakapitaliga investeerimisühingud);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.05äriühingute jätkamise eeskirjad;

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.06äriühingute seaduse eeskirjad (kohaldatavus offshore äriühingutele);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.07äriühingute seaduse kohaldatavus äripartnerluse määruse ja Malta finantsteenuste ameti seaduse alusel asutatud ja registreeritud offshore äriühingutele;

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.08äriühingute seaduse eeskirjad (Euroopa majandushuviühing);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.09äriühingute seaduse eeskirjad (muutuva aktsiakapitaliga investeerimisühingud pensioniskeemide või pensionifondidena);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.10äriühingute seaduse eeskirjad (kindlustustegevusega tegelevad rakuettevõtted);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.11äriühingute seaduse eeskirjad (prospekt);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.12piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise eeskirjad;

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.13äriühingute seaduse eeskirjad (kindlustustegevusega tegelevad inkorporeeritud rakuettevõtted);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.14äriühingute seaduse eeskirjad (muutuva aktsiakapitaliga investeerimisühingutest inkorporeeritud rakuettevõtted);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.15äriühingute seaduse eeskirjad (tunnustatud inkorporeeritud rakuettevõtted);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.16väärpaberistamise rakuettevõtete eeskirjad;

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.17Euroopa äriühingu (SE) registrijärgse asukoha üleviimise eeskirjad;

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.18äriühingute seaduse eeskirjad (registritevaheliste ühenduste süsteem);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.19äriühingute seaduse eeskirjad (tegelike kasusaajate register);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.20äriühingute seaduse eeskirjad (auditi vabastused);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.21äriühingute seaduse eeskirjad (äriühingute rekonstruktsioonifond);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 386.22äriühingute seaduse eeskirjad (laevanduse ja lennunduse rakuettevõtted);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 459.01finantstagatiskokkulepete eeskirjad.

Sihtasutused ja ühendused:

Malta seadustekogu 16. peatükktsiviilseadustik;

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 16.07tsiviilseadustiku eeskirjad (teine tabel) (tasud);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 16.08tsiviilseadustiku eeskirjad (teine tabel) (teated ja vormid);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 16.10tsiviilseadustiku eeskirjad (teine tabel) (olemasolevad organisatsioonid);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 16.17tsiviilseadustiku eeskirjad (teine tabel) (tegelike kasusaajate register – ühendused);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 16.18tsiviilseadustiku eeskirjad (teine tabel) (tegelike kasusaajate register – sihtasutused);

Malta seadustekogu teisene õigusakt nr 492.01, vabatahtlike organisatsioonide eeskirjad (iga-aastased tulud ja aastaaruanded).

Millist teavet äriregister pakub?

Kellel on juurdepääs registrile?

Veebipõhine süsteem annab registrile juurdepääsu võimaluse kõigile füüsilistele isikutele, kes soovivad saada teavet äriühingute, sihtasutuste ja ühingute kohta.

Registris sisalduvast teabest osa on tasuta ja üldkasutatav (avalik teave), näiteks äriühingute nimed ja registrinumbrid, registrijärgsed aadressid, asutamiskuupäevad (olenemata sellest, kas tegemist on äriühinguga või mitte), aktsiakapital ja äriühingute töötajate isikuandmed.

Minimaalse tasu eest saab juurdepääsu äriühingute muudele dokumentidele, näiteks kõigile registripidaja poolt iga äriühingu kohta esitatud ja registreeritud teadetele, äriühingute staatusele, raamatupidamise aastaaruannetele ja muudele aastaaruannetele. Üldsusele on minimaalse tasu eest kättesaadavad ka tegelike tulusaajate andmed.

Millist teavet äriregister sisaldab?

Millist liiki andmeid säilitatakse? (Millised üksused avalikku registrisse kantakse? Teave maksejõuetuse kohta, finantsaruanded jne)

Registris säilitatakse järgmisi andmeid:

 • äriühingu andmed, sealhulgas registreeritud nimi, registreerimiskuupäev ja registrijärgne aadress;
 • äriühingu staatus, kas see on aktiivne või tegevuse lõpetanud;
 • äriühingu aktsiakapital;
 • äriühinguga seotud isikute, sealhulgas direktorite, aktsionäride, seaduslike esindajate, õigusesindajate, sekretäride ja audiitorite isikuandmed, isikutunnistuse koopia ja elukoha aadress;
 • iga liikme/aktsionäri aktsiate arv;
 • kui äriühingu tegevus on lõpetamisel, esitatakse ka likvideerija(te) andmed;
 • tegelikud tulusaajad.

Milliseid dokumente säilitatakse? (Toimikud, dokumendikogud, põhikirjad, üldkoosolekute protokollid jne)

Registris säilitatakse järgmisi dokumente:

 • aastaaruanne;
 • raamatupidamisaruanded;
 • põhikiri (asutamisleping ja põhikiri);
 • tegelikke tulusaajaid käsitlev teave;
 • otsused;
 • üldkoosolekute protokollid;
 • tegevuse lõpetamise ja likvideerimise dokumendid;
 • muud seaduse kohaselt nõutud teated.

Kuidas teha päringuid (ja millised on otsingukriteeriumid)?

Kohapeal

Äriühingutega seotud teavet saab otse äriregistri kontorist, mis asub Maltal Żejtunis.

Registri veebisaidil

Teave on kättesaadav äriregistri portaalis.

Millised on otsingukriteeriumid?

Otsingu tegija peaks klõpsama ülalmainitud portaali lingil ja minema jaotisesse „Company Search“ (ettevõtte otsing). Äriühingu kohta saab päringu teha iga isik, sisestades äriühingu nime, osa nimest või registrinumbri.

Kuidas saada dokumente?

Dokumente saab osta veebipõhise süsteemi kaudu, tehes kaardimakse, või otse äriregistri kontorist.

Kuidas saada registrist väljavõtet, kinnitatud ärakirja või dokumentide ärakirju?

Neid saab hankida, saates taotluse e-kirjaga aadressile orders.mbr@mbr.mt ja märkides ära nõutavad dokumendid.

Registreerimismenetlus

Kuidas alustada registreerimismenetlust (kuidas esitada taotlusi registrile, dokumentide kinnitamine, millist liiki dokumendid tuleb lisada)?

Kohapeal

Registreerimisprotsessi saab algatada otse äriregistri kontoris, mis asub Maltal Żejtunis. Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid: äriühingu asutamisleping ja põhikiri koos asjakohaste dokumentidega, isikut tõendavad dokumendid ning pangahoiustel olevat aktsiakapitali tõendav dokument.

Internetis

Seda protsessi saab läbi viia isik, kes on veebipõhises süsteemis registreeritud volitatud kasutajana. Nõutavad on samad dokumendid, kuid veebimenetluse korral on hind madalam kui kohapeal tasumisel.

Äriühingu saab registreerida, kui äriühingul on EIDASe digitaalallkiri, mis saadetakse äriregistrile.

Kuidas esitatud taotlusi läbi vaadatakse?

Äriregistri ametnikud analüüsivad kõiki esitatud dokumente ja seadusega nõutud juhtudel viiakse läbi kontroll. Äriühinguga seotud isikute puhul kontrollitakse sanktsioonide, negatiivse meediakajastuse, poliitiliste ametikohtade või diskvalifitseerivate asjaolude olemasolu. Samuti kontrollitakse allkirju ja seda, kas allakirjutanul on õigus sellele dokumendile alla kirjutada. Teavet analüüsitakse ka selleks, et kontrollida, kas see on seadusega kooskõlas.

Registreerimise õiguslikud tagajärjed

Kannete mõju kolmandatele isikutele vastavalt direktiivi (EL) 2017/1132 artiklile 17

See on reguleeritud ka äriühingute seaduse (Malta seadustekogu 386. peatükk) artikli 401 lõikega 2. Avaldamisele kuuluvad kõik dokumendid, tõendid või muud üksikasjad, nagu on sätestatud artikli 401 lõike 1 punktis e. Avaldamine annab sellistele asjaomase äriühingu dokumentidele õigusliku toime kolmandate isikute suhtes. Toiming, mis on tehtud enne kuueteistkümnendat päeva mis tahes dokumendi, tõendi või muu üksikasja avaldamisest, ei ole õiguslikult siduv sellistele kolmandatele isikutele, kes suudavad tõendada, et neil ei olnud võimalik selle kohta teavet saada.

Erinevused registrikande ja avaldatud kande vahel

Vastavalt viimasele ELi direktiivile (direktiiv (EL) 2019/1151, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132) on registri sisu ja avaldatud sisu vahel esinevate erinevuste korral õigsuse huvides ülimuslik registris olev versioon. Selliseid erinevusi tuleks aga võimaluste piires vältida. Seda aitab saavutada asjaolu, et avaldatud kanded ja üldsusele kättesaadavad dokumendid (nii tasuta kui ka tasuline teave) laetakse üles äriregistri veebipõhisesse süsteemi ja avaldatakse seal. Seetõttu on registrisse kantud teabe avaldamata jätmine palju keerulisem. Kõik kanded avaldatakse lisaks portaalile aadressil https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Kes vastutab andmete õigsuse eest?

Andmete õigsuse eest vastutab äriühing ise.

Andmekaitsemenetlused

Andmesubjekti õigusi käsitlevad menetlused seoses tema isikuandmete avaldamise ja säilitamisega

Andmesubjektile EL isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt antud õigused on kaitstud igal ajal, kui äriregister selliseid andmeid vastu võtab, töötleb ja säilitab. Äriregistril on ka andmekaitseametnik. Kogu asjaomane teave on kättesaadav ka äriregistri veebisaidil, kus muu hulgas selgitatakse üksikasjalikumalt, millised andmed on isikuandmed, milliseid seadusi selles valdkonnas kohaldatakse, milliseid andmeid asjaomastelt isikutelt kogutakse, kuidas selliseid andmeid kogutakse, kuidas kasutatakse sotsiaalmeediat, mida tähendab andmete õigsus, millised on andmete hoidmise ja säilitamise tähtajad, kuidas saab isik taotleda äriregistri valduses olevaid andmeid ning milline on teabe- ja andmekaitsevoliniku büroole vormikohase kaebuse esitamise kord. See teave on kättesaadav aadressil https://mbr.mt/privacy-policy/.

Kontaktandmed

Äriregister on kättesaadav telefonil (+356) 22582300 või külastades järgmist veebisaiti: https://mbr.mt/.

Äriregistri kontori aadress: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

Tõendite ja dokumentide tellimiseks võib saata e-kirja aadressile orders.mbr@mbr.mt ning elektrooniliste teenustega seoses võib abi taotleda, saates e-kirja aadressile support.mbr@mbr.mt.

Kasulikud lingid

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Viimati uuendatud: 02/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.