Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Malta

Sellel lehel antakse ülevaade Malta äriregistrist.

Sisu koostaja:
Malta
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Malta äriregister pakub?

Malta äriregister pakub üldist teavet Malta äriühingute kohta.

Register on osa Malta finantsteenuste ametist (MFSA), kes vastutab riikliku äriregistri ajakohastamise eest. Malta finantsteenuste ameti veebisaidilt saab teavet finantsteenuseid käitlevate õigusnormide kohta, sealhulgas teavet, mis käsitleb:

Kas juurdepääs Malta äriregistrile on tasuta?

Üldine teave Malta äriregistri kohta on üldsusele kättesaadav tasuta, kuigi teatavatele veebilehe osadele ligipääsu eest nõutakse kasutajatelt tasu.

MFSA veebileht on üldsusele ligipääsetav tasuta.

Kuidas teha päringuid Malta äriregistris?

Äriregistri internetisüsteemi registreeritud kasutajad saavad registri andmebaasi kasutada tasuta. Registreeritud kasutajaks saamiseks ei ole vaja maksta liitumistasu. Veebilehelt konkreetseid ettevõtjaid puudutavate dokumentide allalaadimine on tasuline, kuid kasutajad saavad andmebaasis päringuid teha tasuta. Seega saab igaüks teha päringu ettevõtja kohta, sisestades ettevõtja nime, osa nimest või registrinumbri. Muu tasuta kättesaadav teave hõlmab ettevõtja registrijärgset asukohta ja juhatuse liikmete nimesid ning sekretäri ja aktsionäride või osanike nimesid.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

1995. aasta äriühingute seadus (Malta seadustekogu 386. peatükk) on peamine Maltal registreeritud äriühingute tegevust reguleeriv õigusakt ning sisaldab sätteid, mis võimaldavad kolmandatel isikutel registris säilitatavatele dokumentidele ja muule teabele tugineda järgmiselt:

Kõik ettevõtjate esitatud dokumendid ja seaduses nõutud teabe peab allkirjastama äriühingu juhatuse liige või sekretär. Äriregistri pidaja võtab dokumendid ja seaduses nõutud teabe vastu heas usus. Äriühingu volitatud esindaja, kes dokumendile alla kirjutab, vastutab selle dokumendi sisu eest. Maltal on mis tahes avalik-õiguslikule asutusele mõeldud dokumendis vale deklaratsiooni või valeteabe esitamine enda või teiste jaoks eelise saamise eesmärgil kvalifitseeritav kuriteona.

Malta äriregistri ajalugu

Äriõigus kehtestati Maltal 1962. aasta äriühingute määrusega. Algselt haldas äriregistrit kaubandusamet, mis on valitsusasutus. 1997. aastal, pärast uue äriühingute seaduse kehtestamist 1995. aastal, muutus äriregister Malta finantsteenuste ameti osaks. Kõik olemasolevate äriühingute kohta registreeritud dokumendid skaneeriti ja iga äriühingu kohta loodi elektrooniline fail. Alguses oli kaugjuurdepääs äriühingute andmebaasile ja seal säilitatavatele dokumentidele võimalik dial-in süsteemi kaudu, mis asendati 2000. aastal veebipõhise teenusega. 2004. aasta lõpus käivitati uus veebipõhine süsteem ning 2006. aastal kehtestati elektrooniliste failide süsteem, kus kasutatakse digitaalallkirju.

Lingid

Malta äriregister

Malta finantsteenuste amet

Malta justiits-, kultuuri- ja kohalike omavalistusüksuste ministeeriumi veebisait

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.