ELi liikmesriikide äriregistrid

Holland

Selles osas antakse ülevaade Madalmaade äriregistrist.

Sisu koostaja:
Holland

Millist teavet Madalmaade äriregistrist leiab?

Madalmaade äriregister kuulub vastavalt valitsuse poolt äriregistri seadusega antud volitustele Madalmaade kaubanduskojale (Kamer van Koophandel), kes seda ka peab.

Registris on ülevaade kogu asjakohasest (juriidilisest) teabest kõikide majanduslikult oluliste äriühingute ja juriidiliste isikute kohta Madalmaades. Kõik äriühingud ja juriidilised isikud kantakse äriregistrisse. See puudutab

 • osaühinguid ja aktsiaseltse (BV ja NV)
 • ühe osanikuga äriühinguid
 • mittetulundusühinguid
 • sihtasutusi
 • kutseala esindajaid (nt juriste, arste, artiste)
 • korteriühistuid
 • kirikuid
 • valitsusasutusi

Registreeritud andmete hulk erineb sõltuvalt organisatsiooni õiguslikust vormist. Kõige olulisemad registreeritud andmed on

 • (registreeritud) nimi
 • muud ärinimed
 • õiguslik vorm ja registrijärgne asukoht
 • aadressid
 • juhtkond
 • esindusõigusega isikud
 • töötajad
 • tegevuskohad
 • kontaktandmed
 • tegevusalad (vastavalt NACE klassifikaatorile)

Madalmaade õiguse kohaselt on registrisse kantud teave kehtiv (ja kolmandate isikute suhtes õiguslikult siduv), kui ei ole märgitud teisiti. Registreerimiskohustus (ja kohustus registreerida kõik muudatused) lasub äriühingul. Kõik muudatused tuleb registreerida ühe nädala jooksul pärast nende tegemist.

Äriregistris registreerimine ei ole Madalamaades äriühingu asutamisprotsessi osa. Juriidiliselt võib äriühing Madalmaades eksisteerida ka registreerimata. Seega – kuigi registreerimata jätmine on ebaseaduslik, ei välista see äriühingu olemasolu ega tegutsemist äriühinguna.

Madalmaade osaühingud ja aktsiaseltsid peavad äriregistrile esitama ka oma majandusaasta aruande. Enamik äriühinguid peab esitama ainult bilansi, suured äriühingud peavad aga esitama ka kasumiaruande.

Kas juurdepääs Madalmaade äriregistrile on tasuta?

Põhiteave nagu kontaktandmed, kaubanduskoja number ja tegevuskoha number on kaubanduskoja veebilehel tasuta kättesaadavad. Muu teabega, nt ametlikud väljavõtted, aruanded ja muud dokumendid, saab tutvuda tasu eest. Ülevaate tasude suurusest leiab kaubanduskoja veebisaidilt.

Tasuta saab alla laadida kaubanduskoja äriregistri äppi, mille abil saate lihtsalt hankida äriregistrist ettevõtet puudutavaid andmeid.

Mil määral saab Madalmaade äriregistris sisalduvatele dokumentidele tugineda?

Äriregistris sisalduvale teabele peaks olema võimalik tugineda igaühel. Äriregistris sisalduvad andmed on autentsed. Andmete kvaliteet on tagatud selliselt, et kasutaja saaks neile tugineda. Äriregistris äriühingu kohta tehtud kannete eest vastutab äriühingu omanik. Registreeritud äriühingud peavad alati teavitama kõikidest muudatusest neis andmetes. Kui seda ei tehta, lähtutakse äriregistris sisalduvatest andmetest. Seda kutsutakse kolmanda isiku kaitseks. Heauskselt tegutseval kolmandal isikul peab olema võimalus tugineda registreeritud andmetele.

Kuidas teha päringuid Madalmaade äriregistris?

Madalmaade äriregistris saab otsida järgmiste parameetrite järgi:

 • ärinimi
 • ametlik kaubanduskoja number
 • aadress
 • sihtnumber

Madalmaade äriregistri ajalugu

Registris sisalduvad andmed alates registri loomisest (1920). Olemas on ka andmed vanemate äriühingute kohta.

Kasulikud lingid

Euroopa äriregister

Kaubanduskoda

Äriregister

Viimati uuendatud: 18/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.