ELi liikmesriikide äriregistrid

Poola

Sellel lehel antakse ülevaade Poola äriregistrist.

Sisu koostaja:
Poola

Üldine teave äritegevuse kohta

Ettevõtjate majandustegevuse alustamise ja teostamise tingimused Poolas on reguleeritud 6. märtsi 2018. aasta ettevõtlusseadusega. Välisriikide isikute äritegevuse alustamise, läbiviimise ja lõpetamise eeskirjad on reguleeritud eraldi sätetega, eelkõige seadusega, mis reguleerib välisriikide ettevõtjate ja muude välisriikide isikute osalemist äritegevuses Poolas.

Ettevõtjad, kes tegelevad äri- või kutsetegevusega oma nimel, tegutsedes äriõiguslike äriühingute, sihtasutuste ja ühingute ning muude üksuste vormis, peavad olema kantud riikliku kohturegistri (Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) äriregistrisse;

Ettevõtjad, kes tegutsevad üksikettevõtjatena (st füüsilised isikud ja tsiviilõigusliku partnerluse partnerid), peavad olema kantud ettevõtluse keskregistrisse (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, CEIDG) vastavalt 6. märtsi 2018. aasta majandustegevuse keskregistri ja teabehoidla ning ettevõtjate teabepunkti seaduses sätestatud normidele.

Poola äriregister

Riiklik kohturegister on keskne IT-andmebaas, mis koosneb kolmest eraldi registrist:

  • äriregister;
  • ühenduste register, muud ühiskondlikud ja kutseorganisatsioonid, sihtasutused ja riiklikud tervishoiuasutused;
  • maksejõuetute võlgnike register (asendati 1. detsembril 2021 riikliku võlgnikeregistriga).

Riiklik kohturegister loodi 20. augusti 1997. aasta riikliku kohturegistri seaduse alusel ja on tegutsenud alates 1. jaanuarist 2001.

Riikliku kohturegistri eesmärk on pakkuda üldist, kiiret ja usaldusväärset juurdepääsu teabele registreeritud üksuste õigusliku seisundi (Riikliku kohturegistri keskne teabebüroo), nende finantsseisundi põhiaspektide ja nende üksuste esindamise viiside kohta.

Poola registreerimismenetluse kohaselt kontrollib taotlejate taotlusi registrikohus.

Riikliku kohturegistri seaduse artikli 23 kohaselt teostab registrikohus registrisse kandmise taotluse ja sellele lisatud dokumentide sisulist kontrolli. Kohus kontrollib ka üksuse identifitseerimisandmete (ees- ja perekonnanimi, PESEL [isikukood], üksuse nimi või äriühing, REGON [riiklik ametlik äriregistri number] ja KRSi number) õigsust; kohus kontrollib ka muid taotluses esitatud andmeid, kui tal on põhjendatud kahtlusi nende tõesuses.

Alates 1. juulist 2021 toimub KRSi äriregistris registreerimine üksnes veebipõhiselt.

Ettevõtjad esitavad registreerimistaotlused ja registreerimise aluseks olevad dokumendid justiitsministeeriumi IT-süsteemi kaudu ja need tehakse pärast menetluse lõpetamist tasuta kättesaadavaks registreerimistoimikute hoidlas.

Ettevõtjate poolt enne 1. juulit 2021 esitatud taotlused (vormid) ja dokumendid on kättesaadavad (ainult paberil) asjaomase ettevõtja suhtes pädeva registrikohtu asukohas.

Riiklikku kohturegistrisse kantud ettevõtjaid käsitlevad finantsdokumendid säilitatakse ja need tehakse internetis tasuta kättesaadavaks spetsiaalses finantsdokumentide hoidlas.

Riiklik kohturegister on osa äriregistrite ühendamise süsteemist (BRIS) („registrite ühendamise süsteem“), millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiivi (EL) (mis käsitleb äriühinguõiguse teatavaid aspekte) artiklis 22 (ELT L 169, 30. juuni 2017, lk 46–127). KRSi seaduse artikli 4a kohaselt kasutab KRSi keskne infobüroo registrite ühendamise süsteemi selleks, et:

1) teha tasuta kättesaadavaks ajakohastatud teave Poolas tegutsevate piiratud vastutusega äriühingute, aktsiaseltside, usaldusühingute, Euroopa äriühingute ja välismaa ettevõtjate filiaalide kohta ning teave nende isikute KRSist eemaldamise kohta ja KRSi seaduse artikli 4 lõikes 4a osutatud dokumentide loetelu;

2) teha kättesaadavaks koopiad paberil esitatud dokumentidest ja elektroonilises vormis esitatud dokumendid, millele on osutatud KRSi seaduse artikli 4 lõikes 3a;

3) edastada spetsiaalsetele registritele teavet likvideerimismenetluse algatamise ja lõpetamise, pankrotiavalduste, maksejõuetusmenetluse lõpetamise ja punktis 1 osutatud äriühingute kustutamise kohta;

edastada spetsiaalsetele registritele teavet piiriüleste ühinemiste kohta.

Kas juurdepääs Poola äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs riiklikule kohturegistrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Poola äriregistris?

Poola äriregistris saab päringuid teha järgmiste otsingukriteeriumide alusel:

  • üksuse number registris (KRS-number);
  • maksukohustuslasena registreerimise number (NIP);
  • REGONi identifitseerimisnumber;
  • üksuse nimi.

Lingid

20. augusti 1997. aasta kohturegistri seadus

Kohturegistrite portaal

Viimati uuendatud: 06/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.