Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Poola

Selles jaotises antakse ülevaade Poola äriregistrist.

Sisu koostaja:
Poola
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Poola äriregister pakub?

Poola äriregistrit (riiklik kohturegister) peab ja haldab Poola justiitsministeerium

Registrist saab teavet äriühingute, sihtasutuste, ühenduste ja muude juriidiliste isikute kohta.

Täpsemalt on registrisse kantud nende üksustega seotud eri liiki teave:

 • kohturegistri number (KRS-number)
 • REGON-number (tegevusalade kesknimistu number)
 • nimi
 • õiguslik vorm ja seisund
 • riiklikus kohturegistris registreerimise kuupäev
 • aadress
 • olulised (registrisse kandmise ja registrist kustutamise) kuupäevad
 • pädevad organid
 • esindusõigusega isikud.

Kas juurdepääs Poola äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Poola äriregistris?

Poola äriregistris saab päringuid teha järgmiste otsingukriteeriumide alusel:

 • kohturegistri number (KRS-number) või
 • üksuse nimi.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Poola õiguses reguleerib kolmandate isikute kaitset seoses direktiiviga 2009/101/EÜ hõlmatud teabe ja dokumentidega 20. augusti 1997. aasta kohturegistri seadus (ametlik väljaanne Dziennik Ustaw 2013, nr 1203).

20. augusti 1997. aasta kohturegistri seaduses (Dziennik Ustaw 2013, nr 1203) on sätestatud:

Artikkel 12
1. Registrisse kantud teavet ei või kustutada, kui seadusest ei tulene teisiti.

2. Kui nähtub, et registrikandes on ilmsed vead või et see ei ole kooskõlas kohtu korraldusega, tuleb kohtu registriosakonnal kanne viivitamata parandada.

3. Kui registrisse on kantud andmed, mis ei ole seadusel alusel lubatavad, peab kohtu registriosakond pärast seda, kui ta on asjaomased isikud isiklikult ära kuulanud või taotlenud neilt kirjalikku selgitust, teabe automaatselt kustutama.

Artikkel 13
1. Registrikanded tuleb avaldada majandus- ja kohtuteadete väljaandes, kui seadusest ei tulene teisiti.

Artikkel 14
Üksus, kellel on kohustus esitada registrisse kande tegemiseks avaldus, ei või tugineda heas usus tegutsevate kolmandate isikute suhtes andmetele, mida ei ole registrisse kantud või mis on registrist kustutatud.

Artikkel 15
1. Majandus- ja kohtuteadete väljaandes avaldamise kuupäevast alates ei või keegi tugineda sellele, et tal puudub teave avaldatud kannete kohta. Selliste toimingute korral, mis on tehtud enne kande avaldamisele järgnenud kuueteistkümnendat päeva, ei või registrisse kantud üksus kolmandate isikute suhtes kandele tugineda, kui kolmas isik tõendab, et tal ei olnud võimalik kande sisu teada.

2. Kui majandus- ja kohtuteadete väljaandes avaldatud registrikande ja registris oleva kande vahel on lahknevusi, on õiguslikult siduv registris olev kanne. Kolmandad isikud võivad majandus- ja kohtuteadete väljaandes avaldatud registrikande sisule tugineda, välja arvatud juhul, kui registreeritud üksus tõendab, et kolmandale isikule oli registris oleva kande sisu teada.

3. Kolmas isik võib tugineda dokumentidele ja teabele, mille osas ei ole avaldamiskohustust veel täidetud, tingimusel et avaldamatuse tõttu ei puudu kandel õiguslik mõju.

Artikkel 17
1. Registris olevaid andmeid peetakse õigeks.

2. Kui registrisse kantud andmed ei vasta üksuse esitatud avaldusele või kui üksus ei ole avaldust esitanud, ei või viimane heas usus tegutseva kolmanda isiku suhtes tugineda sellele, et andmed ei ole õiged, kui ta ei esitanud kohe avaldust kande parandamiseks, täiendamiseks või kustutamiseks.

Poola äriregistri ajalugu

Register on tegutsenud 2007. aastast.

Lingid

20. augusti 1997. aasta kohturegistri seadus

Viimati uuendatud: 18/10/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.