Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Portugal

Sellel teabelehel antakse ülevaade Portugali äriregistrist.

Sisu koostaja:
Portugal
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Äriregister

Portugalis reguleerib äriregistrit äriregistri seadustik, mis on vastu võetud 3. detsembri 1986. aasta dekreetseadusega nr 403/86.

Registreerimise eest vastutavad äriregistri bürood. Need bürood on justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluva registrite ja notarite instituudi välisteenistused. Äriregistri büroosid leidub kogu riigis. Nende pädevus ei ole geograafiliselt piiritletud.

Äriregistri eesmärk on avaldada teavet järgmiste isikute õigusliku seisundi kohta:

 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • äriühingud;
 • äriühingu vormis tsiviilõiguslikud ühingud;
 • piiratud vastutusega üksikettevõtjad (EIRL);
 • ühistud;
 • avaliku sektori ettevõtted;
 • täiendavad ettevõtjate grupid (ACE) ja Euroopa majandushuviühingud;
 • üksikisikud ja ühendused, kellel on seadusest tulenev registreerimiskohustus.

Registreerimine annab äriühingutele juriidilise isiku staatuse ja on tavaliselt kohustuslik. Ettevõtjad tuleb registreerida kahe kuu jooksul pärast nende asutamise kuupäeva.

Registreerida saab vaid dokumentidega tõendatud asjaolusid. Need dokumendid tuleb elektrooniliselt arhiveerida. Võõrkeelseid dokumente võetakse vastu ainult juhul, kui need on õigusnormides sätestatud nõuete kohaselt tõlgitud, välja arvatud juhul, kui need kajastavad asjaolusid, mis tuleb registrisse kanda, ning on inglise, prantsuse või hispaania keeles ja asjaomane ametnik valdab seda keelt.

Registreerida saab kande tegemisega (registreerimiskohustusega üksuste õigusliku seisundi suhtes asjakohasest teabest tehakse esitatud dokumentide alusel välja- ja kokkuvõte, mille peab kinnitama registripidaja või registriametnik) või hoiuleandmisega (üksnes nende dokumentide arhiveerimiseks, mis on seotud registreerimisele kuuluvate asjaoludega).

Äriühingud ja äriühingu vormis tsiviilõiguslikud ühingud peavad registreerima järgmised toimingud:

 • asutamine;
 • üldkoosoleku otsused, mis käsitlevad varade soetamist äriühingu poolt, kui sellised otsused on õigusnormidega ette nähtud;
 • osaühingu osade või usaldusühingu usaldusosanike osade pöördtükeldus, tükeldus või üleandmine;
 • täisühingu, usaldusühingu või osaühingu osade võõrandamise või koormamise kohustused, ostueesõiguse kokkulepped, kui on kokku lepitud, et neil on erga omnes mõju, ning eelismüügi kohustused, millele on sellise mõju andnud testaator oma viimse tahte avalduses ehk testamendis;
 • täisühingu osade või usaldusühingu usaldusosanike osade üleandmine, asjaõiguste (kasutusõiguste) tekkimine või selliste osade koormatised ja osade üleandmine, muutmine või kustutamine ning kasumi ja likvideerimiskvoodiga seotud õiguste arestimine;
 • kasutusvalduse seadmine ja üleandmine, pantimine, arestimine ja kinnipidamine, osade või nendega seotud õiguste arestimine kriminaalmenetluses ning muud toimingud või korraldused, mis mõjutavad selliste osade vaba käsutamist;
 • täisühingu ja usaldusühingu osanike lahkumine või väljaarvamine, osade kustutamine osaniku surma tõttu ning uute täisosanike kaasamine;
 • osade amortisatsioon ja osaühingu osanike väljaarvamine või lahkumine;
 • amortisatsiooni, ümberkujundamist või tagasiostmist käsitlevad otsused;
 • võlakirjade kinnine emiteerimine, välja arvatud juhul, kui nendega on lubatud reguleeritud väärtpaberiturul kaubelda registreerimise taotlemise perioodil;
 • nõukogu või juhatuse liikmete või juhatuse esimehe ametisse nimetamine ja lahkumine mis tahes muul põhjusel peale aja möödumise;
 • aktsiaseltside, osaühingute ja aktsiakapitaliga usaldusühingute ning vajaduse korral täis- ja usaldusühingute raamatupidamisaruannete esitamine ning konsolideeritud aruannete esitamine nende äriühingute puhul, kes peavad neid esitama;
 • registrijärgse asukoha muutumine või registrijärgse asukoha üleviimine välisriiki;
 • riigisiseste või piiriüleste ühinemiste või jagunemiste kavatsus;
 • kavatsus asutada Euroopa äriühing ühinemise teel, kavatsus asutada Euroopa äriühing liikmesriigi õiguse kohaselt asutatud aktsiaseltsi ümberkorraldamise teel või kavatsus asutada Euroopa valdusettevõtja (viimasel juhul koos tõendiga, et selle tegemise tingimused on täidetud);
 • äriühingu laiendamine, riigisisene või piiriülene ühinemine, jagunemine, ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine ning aktsia- või osakapitali suurendamine, vähendamine või tagasiostmine ja äriühingu põhikirja muu muutmine;
 • äriühingu likvideerijate määramine ja vabastamine enne lõplikku likvideerimist ning likvideerijate seadus- või lepingujärgsete pädevuste muutumised;
 • lõplik likvideerimine või äriühingu tegevuse jätkamine;
 • otsused ühe äriühingu täieliku kontrolli säilimise kohta teise sama kontserni äriühingu üle või sellise olukorra lõpetamise kohta;
 • alluvuslepingud ning nende muudatused või lõppemine;
 • ostutähtede kinnine emiteerimine sellise üksuse poolt, kellel ei ole liikmesriigi reguleeritud turul noteeritud väärtpabereid, välja arvatud juhul, kui nendega on lubatud reguleeritud väärtpaberiturul kaubelda registreerimise taotlemise perioodil.

Registreerimise taotlemine ja maksumus

Äriregistrisse kantavate dokumentide registreerimist võib taotleda isiklikult äriregistri büroos, posti teel või internetis (https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Kulud olenevad sellest, milliseid asjaolusid soovitakse registreerida, ja need vaadatakse korrapäraselt läbi. Eri toimingute registreerimise kuludega saab tutvuda aadressil https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Juurdepääs äriregistri teabele ja selle maksumus

Kõik isikud võivad taotleda registri väljavõtet ja arhiveeritud dokumente või saada nende sisu kohta suulist või kirjalikku teavet.

Kohustuslikus korras avaldatavaid kandeid käsitlev teave on tasuta kättesaadav aadressil http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Registreerimist saab tõendada üksnes väljavõttega, mis kehtib kuus kuud. Väljavõtted võib teha kättesaadavaks elektrooniliselt ja need kehtivad kõikidel õiguslikel eesmärkidel ning mis tahes ametiasutuse või eraõigusliku isiku ees samadel tingimustel nagu paberversioonid.

Registrikannete ja nendega seotud dokumentide väljavõtete eest, olgu need paberil või elektroonilised, võetakse tasu.

Elektroonilistele väljavõtetele juurdepääsu saamiseks on võimalik end registreerida tasuliseks kasutajaks ning maksta abonementmaksu 25 eurot aastas ning vastava tasu eest saab abonemente soetada kaheks, kolmeks või neljaks aastaks. Maksumus võib erineda, olenevalt sellest, mis liiki väljavõtet on vaja (registrikanne või üks kahest ülejäänud liigist).

Taotlusi saab esitada veebilehel https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Taotluse korral võidakse äriregistri teave esitada ingliskeelse elektroonilise tõendiga, millel on portugali keeles esitatud teabega samaväärne õiguslik toime.

Äriregistri õiguslik toime

Registreerimisele kuuluvatele asjaoludele saavad kolmandad isikud tugineda alles pärast registreerimise kuupäeva. Registreerimisele ja avaldamisele (veebisaidil http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) kuuluvatele asjaoludele saavad kolmandad isikud tugineda alles pärast avaldamise kuupäeva.

Lõplik registrisse kandmine annab alust eeldada õigusliku olukorra olemasolu täpselt kindlaksmääratud tingimustel. Näiteks äriühingu andmete (õiguslik vorm, nimi, registrijärgne asukoht, eesmärk, allkirjaõiguslikud isikud, äriühingu juhtorganite liikmed jne) puhul eeldatakse, et registris kajastatud õiguslik olukord eksisteerib.

Hoiuleandmisega registreerimise korral selline eeldus ei kehti, vaid tegemist on avaliku teavitamisega ja selle puhul ei lähtuta õigsuse eeldusest.

Viimati uuendatud: 10/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.