Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Rumeenia

Sellel lehel antakse ülevaade Rumeenia äriregistrist, mida peab justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv riiklik äriregistriamet.

Sisu koostaja:
Rumeenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riikliku registri ajalugu

Millal register loodi?

Äriregister loodi 1990. aastal vastavalt seadusele nr 26/1990 äriregistri kohta.

Vastavalt valitsuse 10. oktoobri 2002. aasta erakorralisele määrusele nr 129, millega muudetakse seadust nr 26/1990 äriregistri kohta ning valitsuse erakorralist määrust nr 76/2001, mis käsitleb teatavate haldusformaalsuste lihtsustamist ettevõtjate tehtavate toimingute registreerimisel ja lubamisel, on Rumeenia riiklik äriregistriamet juriidilisest isikust avalik-õiguslik asutus, mis kuulub justiitsministeeriumi haldusalasse. Amet vastutab keskse elektroonilise äriregistri pidamise, koostamise ja haldamise eest.

Riikliku äriregistriameti haldusalasse kuulub mitu äriregistriametit, mis asuvad nii Bukarestis kui ka Rumeenia 41 maakonnas. Need ametid vastutavad kohalike äriregistrite pidamise, koostamise ja haldamise eest.

Millal see digiteeriti?

2011. aasta teisel poolel loodi sihtotstarbeline portaal uute internetipõhiste teenuste pakkumiseks äriringkondade esindajatele ja teistele huvitatud isikutele.

Riikliku äriregistriameti eesmärgid:

 • äriringkonna esindajate, avalik-õiguslike asutuste, meedia ja teiste huvitatud isikute teavitamine äriregistris tehtavatest toimingutest;
 • teabele juurdepääsuks kuluva aja vähendamine;
 • äriregistri büroodes järjekordade lühendamine;
 • äriregistrile registreerimisdokumentide esitamiseks kuluva aja vähendamine;
 • ettevõtjate registreerimise menetluste, finantsteabe esitamise ning teabe- ja dokumenditaotluste esitamise lihtsustamine;
 • online-taotlejatele reaalajas äriregistriandmete esitamine.

Millised on praegu kehtivad õigusaktid?

Seadus nr 265/2022 äriregistri kohta ning millega muudetakse ja täiendatakse muid äriregistri kannetega seotud õigusakte.

Seadus nr 31/1990

Valitsuse erakorraline määrus nr 44/2008

Seadus nr 129/2019

Eeskirjad riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite korralduse ja toimimise kohta

Otsus, millega kiidetakse heaks tasud ja lõivud teatavate riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite tehtavate toimingute eest

Millist teavet äriregister pakub?

Kellel on registrile juurdepääsu õigus?

Juurdepääs ONRC veebisaidil avaldatud teabele on kõigile huvitatud isikutele tasuta ja tagatud 24 tundi ööpäevas. Veebisaidil https://www.onrc.ro/index.php/ro/ pääseb ligi järgmisele teabele:

 • vormid ja dokumendid, mis on vajalikud kannete tegemiseks äriregistrisse ja tegelike kasusaajate keskregistrisse;
 • tõendite väljastamiseks vajalikud vormid ja väljastamismeetodid ning teabe, ärakirjade / kinnitatud ärakirjade ja duplikaatide saamise juhised;
 • üldteave teataval reguleeritud kutsealal tegutsemisest huvitatud isikutele (kutsealade esindajad, füüsilised isikud, juriidilised isikud, avalik-õiguslikud organid ja asutused jne);
 • äriregistri / tegelike kasusaajate keskregistri suhtes kohaldatavad õigusaktid;
 • üldist huvi pakkuv teave;
 • teatised/pressiteated, sündmused;
 • teave isikuandmete töötlemise kohta;
 • ONRC/ORCT [kohtute juures asuvad äriregistriametid] kontaktandmed (registrijärgne asukoht, e-post, telefoni-/faksinumber).

Äriregistri veebisait sisaldab järgmist:

 1. dokumendid;
 2. teave ja teenused osade ja teenuste kaupa;
 3. teave riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite kohta;
 4. mitmesugune avalik teave – tasuta juurdepääs;
 5. institutsiooni kasutatavad vormid;
 6. juhtnöörid äriregistri kannete tegemiseks iga ettevõtja ja tegevuse liigi kaupa;
 7. riikliku äriregistriameti juures peetavasse tegelike kasusaajate keskregistrisse kannete tegemise juhtnöörid juriidilistele isikutele, kes peavad taotlema enda äriregistrisse kandmist;
 8. statistilised andmed registreeritud toimingute kohta:
  • institutsiooni ajalugu,
  • ORC (äriregistriamet) võrgustik,
  • vormid (ettevõtjatele jne) ja juhtnöörid,
  • tasud ja lõivud ONRC (riiklik äriregistriamet) teenuste eest,
  • teenused,
  • õigusaktid,
  • statistilised andmed,
  • meediakajastused.

Juurdepääs teabele riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu on tasuta, tagatud 24 tundi ööpäevas ja see antakse pärast kasutajaks registreerumist (kasutajanime ja salasõnaga), mida saab teha tasuta.

Riikliku äriregistriameti portaalis on teave esitatud tasuta osutatavate teenuste ja kehtivate õigusnormide kohaselt tasu eest osutatavate teenuste kaupa.

Äriregistrisse kantakse kõik asjassepuutuvad dokumendid, aktid ja kanded ning asjaomaste ettevõtjate andmed, mille registrisse kandmist nõuab seadus, ning muud seaduses sõnaselgelt nimetatud aktid ja dokumendid.

Äriregistriameti internetipõhiseid teenuseid on võimalik kasutada tema e-teenuste portaali kaudu, mis töötati välja osana sektoripõhisest tegevusprogrammist „Majandusliku konkurentsivõime suurendamine“ („Investeeringud teie tuleviku heaks!“) projekti „Riikliku äriregistriameti poolt sihtotstarbelise portaali kaudu äriringkonnale pakutavad internetipõhised teenused (e-valitsus)“ raames.

Äriregistri internetipõhised teenused, mida pakutakse riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu, on järgmised:

 • „InfoCert“;
 • „Recom online“ (online-päring);
 • ärinime saadavuse kontrollimine ja ärinime elektrooniline broneerimine;
 • esialgsed kontrollid (juriidiliste/füüsiliste isikute, ühe osanikuga äriühingute / pereettevõtete nime saadavus ja/või broneering);
 • kannete tegemine äriregistrisse ja juriidiliste isikute volitamine;
 • äriregistrisse kantud ettevõtjate kontaktandmete ajakohastamine;
 • ajakohastatud teabe hankimine ettevõtja varasema tegevuse ja statistiliste andmete kohta;
 • dokumentide (tõendite) väljastamine;
 • menetluse seis;
 • teated äriregistrile esitatud taotluste kohta;
 • äriregistrile esitatud taotluste menetlemise edasilükkamise korraldused;
 • teabe avaldamine juriidiliste isikute mitmesuguste seisundite kohta äriregistri elektroonilisel teadetetahvlil [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC];
 • statistilised andmed (toimingud keskses äriregistris, väliskapitaliga ettevõtjad);
 • äriregistri offline-vorm;
 • avalduse registreerimine juriidilise isiku tegeliku kasusaaja kohta;
 • tegelike kasusaajate keskregistri teabe esitamine.

Teenus „Recom online“, mis on tellimuspõhine komponent, muutub kättesaadavaks pärast lepingu sõlmimist tegeliku kasusaajaga ning seejärel saavad ettevõtjad selle kaudu 24 tundi ööpäevas tasu eest järgmist teavet:

 • ärinimi ja õiguslik vorm;
 • teave isiku tuvastamiseks (tellimuse number äriregistris, Euroopa kordumatu tunnus, kordumatu registrikood, registrijärgne asukoht / tegevuskoha aadress, ettevõtja kontaktandmed (telefoni- ja/või faksinumber);
 • registrijärgne asukoht / tegevuskoha aadress (registrijärgse asukoha tõend, registrijärgse asukoha tõendi kehtivuse alguskuupäev, registrijärgse asukoha tõendi kehtivuse lõppkuupäev, registrijärgse asukoha kestus);
 • märgitud ja sissemakstud kapital;
 • ettevõtja peamine deklareeritud/heakskiidetud tegevusvaldkond;
 • ettevõtja teisesed deklareeritud/heakskiidetud tegevusvaldkonnad;
 • seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute identifitseerimisandmed;
 • juhtide identifitseerimisandmed;
 • logode andmed;
 • tütarettevõtjate/filiaalide/allüksuste andmed (registrijärgne asukoht, telefoninumber);
 • teiseste asukohtade/tegevuskohtade andmed (registrijärgne asukoht, telefoninumber);
 • registrijärgsete asukohtade ja/või seaduse nr 359/2004 artikli 15 / seaduse nr 265/2022 artikli 121 kohaselt heakskiidetud tegevusvaldkondade andmed;
 • omandiõiguse andmed;
 • andmed võlausaldajatega sõlmitud kokkulepete kohta;
 • seaduse nr 26/1990 artikli 21 punktidega e–h / seaduse nr 265/2022 artikliga 103 hõlmatud asjaolusid käsitlevad andmed;
 • muude kannete andmed;
 • bilansi andmed (käive, keskmine töötajate arv, brutokasum), kui rahandusministeerium on selle teabe esitanud.

Tasuta kättesaadavad teenused hõlmavad järgmist:

 • „Recom online“ – teenuse tasuta komponent;
 • e-vormid;
 • veebipõhine äriregistrisse kandmise taotlus;
 • juriidilise isiku tegelikku kasusaajat käsitleva avalduse veebipõhine registreerimine;
 • veebipõhine juurdepääs tegelike kasusaajate keskregistri teabele (järelevalve-/kontrollivolitustega ametiasutuste/institutsioonide ja aruandvate üksuste jaoks, kui nad kohaldavad põhimõtte „tunne oma klienti“ kohaseid meetmeid);
 • ärinime saadavuse kontrollimine ja ärinime elektrooniline broneerimine;
 • teave äriregistrisse kandmise taotluste seisu kohta;
 • tutvumine osaga, mis käsitleb äriregistrisse kandmise taotluste menetlemise edasilükkamise korraldusi;
 • juurdepääs teatavale avalikule teabele (finantsaruanded, vabatahtlik likvideerimine jne) äriregistri elektroonilise teadetetahvli (BERC) kaudu.

Peamised äriregistri elektroonilise teadetetahvli kaudu osutatavad teenused on järgmised:

 • tutvumine ettevõtjate avaldatud artiklitega;
 • tutvumine teadetetahvlitega, kus avaldatakse ettevõtjate artikleid;
 • artikli avaldamist tõendava dokumendi väljastamine (avaldamise tõend);
 • teadete saamine avaldatud artiklite kohta;
 • huvipakkuvate aruannete esitamine.

OLULINE TEAVE: kõigile veebisaidi ja portaali osadele pääseb tasuta ligi 24 tundi ööpäevas.

Juurdepääs äriregistrisse kantud teabele

Äriregistrisse kantud teabe esitamine ja asjaomaste dokumentide ärakirjade väljastamine toimub vastavalt seaduse nr 265/2022 (äriregistri kohta ning millega muudetakse ja täiendatakse muid äriregistri kannetega seotud õigusakte) artiklile 11.

1. Äriregister on üldsusele kättesaadav. Äriregistriamet väljastab isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte järgides huvitatud isiku taotluse alusel ja tema kulul rumeenia keeles teabe ja tõendid äriregistri kannete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, kas konkreetne dokument või akt on registreeritud, ning kõigi kandetaotluste toetamiseks esitatud vormil registreeritud või esitatud dokumentide või nende mis tahes osade ärakirjad ja/või kinnitatud ärakirjad.

2. Teabe- või dokumenditaotlus tuleks esitada kas vastuvõtulauas või saata posti teel või kulleriteenust kasutades või elektrooniliselt koos isikut tõendava dokumendi koopiaga, välja arvatud juhul, kui taotlus on allkirjastatud kvalifitseeritud e-allkirjaga.

3. Äriregistriamet väljastab punktis 1 nimetatud dokumendid kas elektrooniliselt (st elektroonilisel kujul, allkirjastatult kvalifitseeritud e-allkirjaga või vajaduse korral kvalifitseeritud e-templiga) või paberil ONRC registrijärgses asukohas või äriregistriametis või posti teel või kulleriteenust kasutades.

4. Ärakirjad on nõuetekohaselt kinnitatud. Elektroonilised ärakirjad kinnitatakse e-allkirjaga. Taotluse alusel võidakse väljastada ka ametlikult kinnitamata ärakirju.

5. Punktis 1 osutatud dokumentide ja teabe elektroonilised ärakirjad tehakse üldsusele kättesaadavaks ka äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu.

6. Saadud dokumente, st elektrooniliselt saadetuid, käsitletakse ka ühenduses elektroonilise ühtse kontaktpunktiga (edaspidi „ühtne kontaktpunkt“) vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 49/2009 teenuseosutajate asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta Rumeenias, mida on muudetud ja täiendatud seadusega nr 68/2010, mida on hiljem muudetud.

7. Teabe ja dokumentide väljastamise eest küsitakse tasusüsteemi kohaselt tasu, mis on kindlaks määratud justiitsministeeriumi määrusega ja mille suurus ei või ületada asjaomase teabe või asjaomaste dokumentide väljastamise halduskulusid ning mis hõlmab äriregistri arendamise ja pidamise kulusid.

8. Punktis 1 nimetatud teave ja dokumendid väljastatakse avaliku sektori asutustele ja institutsioonidele ning Rumeenias akrediteeritud diplomaatilistele esindustele tasuta.

9. Punktis 1 nimetatud teave väljastatakse tasuta muudele kui punktis 8 loetletud juriidilistele isikutele, kui nii on õigusaktides sõnaselgelt sätestatud.

10. ONRC ja äriregistriametid väljastavad näiteks ajakirjanikele ja massimeedia esindajatele tasuta teatavat äriregistrisse kantud teavet, mida võib kasutada üksnes üldsuse teavitamiseks.

Millist teavet äriregister sisaldab?

Mis liiki andmeid säilitatakse (avalikku registrisse kantud üksused, teave maksejõuetuse kohta, finantsaruanded jne)?

Vastavalt seadusele nr 265/2022 sisaldab äriregister teavet järgmiste registreeritud ettevõtjate kohta:

 • äriühingud,
 • sisemaised äriühingud,
 • riigiettevõtted,
 • avalik-õiguslikud korporatsioonid,
 • ühistud,
 • ühistulised organisatsioonid,
 • majandushuviühingud,
 • Euroopa majandushuviühingud,
 • Euroopa äriühingud,
 • Euroopa ühistud,
 • füüsilisest isikust ettevõtjad,
 • ühe osanikuga äriühingud,
 • pereettevõtted ning
 • muud seaduses sätestatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Oma tegevuse käigus või selle lõppedes peavad seaduse nr 265/2022 artikli 4 lõikes 1 nimetatud ettevõtjad esitama taotluse, et registrisse tehtaks kanne dokumentide ja aktide kohta, mis seaduse alusel tuleb registreerida.

Dokumendid ja aktid, mis tuleb äriregistris registreerida, on loetletud seaduse nr 265/2022 artiklites 88–100.

Äriregistrisse kantud juriidilised isikud või kui see on asjakohane, siis huvitatud isikud peavad esitama ORCT-le järgmised dokumendid äriregistrisse kandmiseks:

 1. aktsiate emiteerimise prospekt, mille eesmärk on asutada piiratud vastutusega äriühing avaliku märkimise teel ning saada äriregistri pidaja luba selle avaldamiseks, ning selle mis tahes muudatused;
 2. aktsiaprospekt, mille eesmärk on suurendada piiratud vastutusega äriühingu aktsiakapitali avaliku märkimise teel ning saada äriregistri pidaja luba selle avaldamiseks, ning selle mis tahes muudatused;
 3. juhtorgani otsus, kui selle teabe äriregistrisse kandmine ja avaldamine on seaduse kohaselt kohustuslikud;
 4. tõend registrijärgse ja/või teisese asukoha ruumide seadusliku omandiõiguse kehtivuse pikendamise kohta;
 5. lõpliku likvideerimise ja varade jaotamise aruanded ning asjakohasel juhul compte rendu juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete juhtimistöö kohta, kui vähemalt üks neist isikutest on määratud likvideerijaks;
 6. äritegevusega seotud dokumendid;
 7. registrist kustutatud juriidilise isiku registriandmed ja dokumendid, kui osanikke/aktsionäre/liikmeid enam pole või nad keelduvad neid säilitamast;
 8. osanike/aktsionäride üldkoosoleku otsus äriühingupoolse varade omandamise kohta asutajalt või aktsionärilt, kui selline kanne on äriühinguõiguse kohaselt kohustuslik;
 9. kaebus registripidaja korralduse peale;
 10. osanike/aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta esitatud vastuväide ning õigusnormides sõnaselgelt sätestatud muude toimingute kohta esitatud vastuväide;
 11. ühinemis- või jagunemislepingu projekt;
 12. allkirjanäidis majandushuviühingute, Euroopa majandushuviühingute ja ühistute puhul;
 13. registrist kustutamise taotlus, mille esitab isik, kes leiab, et talle on äriregistrisse kannete tegemisega kahju tekitatud;
 14. kõik muud dokumendid, mille lisamine äriregistrisse on õigusnormide kohaselt kohustuslik.

Isikud, kes on huvitatud äriregistrisse kannete tegemisest seoses dokumentidega, mille avaldamine pole õigusnormide kohaselt kohustuslik, peavad selleks täitma taotluse vormi, lisades sellele asjaomased dokumendid ja vajaduse korral tõendi kohaldatava tasu maksmise kohta.

Äriregistrisse tuleb kanda järgmine teave:

 1. maksejõuetushalduri või asjakohasel juhul likvideerija aruanne, milles on nimetatud võlgniku maksejõuetuseni viinud põhjused ja asjaolud;
 2. teade üldise/lihtsustatud maksejõuetusmenetluse algatamise kohta;
 3. kavandatud reorganiseerimiskava ärakiri;
 4. teade pankrotimenetluse algatamise kohta osana üldisest/lihtsustatud maksejõuetusmenetlusest;
 5. lõplik kohtuotsus, mille kohaselt äriregistrisse kantud juhatuse liige on kohustatud maksma hüvitist;
 6. restruktureerimislepingut kinnitav protokoll – restruktureerimislepingu menetluse raames;
 7. restruktureerimiskava – võlausaldajatega kokkuleppe sõlmimise menetluse raames;
 8. kohtuotsused võlausaldajatega kokkuleppe sõlmimise menetluse algatamise ja lõpetamise kohta vastavalt muudetud seadusele nr 85/2014;
 9. maksejõuetusmenetluse raames tehtud kohtuotsused, millest tuleb õigusnormide kohaselt ORCT-le teada anda;
 10. muud dokumendid, mille kohus või maksejõuetushaldur/likvideerija on õigusnormide kohaselt väljastanud.

Äriregistrisse tehakse eelmainitud dokumentide põhjal järgmised kanded seoses äriregistrisse kantud ettevõtjatega, kelle suhtes kohaldatakse maksejõuetuse vältimise või maksejõuetusmenetlust:

 1. (üldise/lihtsustatud) maksejõuetusmenetluse algatamine;
 2. reorganiseerimise algatamine kohtu järelevalve all pärast kavandatud reorganiseerimiskava kinnitamist;
 3. pankrot (lihtsustatud/üldises menetluses);
 4. asjaolu, et võlgnikult on võetud ära õigus äriühingut juhtida;
 5. asjaolu, et äriregistrisse kantud juhatuse liige on kohustatud maksma hüvitist;
 6. maksejõuetushalduri või likvideerija määramine, kui see on asjakohane;
 7. erihalduri määramine;
 8. maksejõuetushalduri või likvideerija asendamine, kui see on asjakohane;
 9. reorganiseerimismenetluse lõpetamine kohtu järelevalve all;
 10. pankrotimenetluse lõpetamine;
 11. võlgniku registrist kustutamine;
 12. võlgniku kui juriidilise isiku asutamislepingu muutmine maksejõuetushalduri taotluse alusel vastavalt lõplikule kohtuotsusele, millega on määratud kindlaks reorganiseerimiskava;
 13. restruktureerimislepingu kinnitus restruktureerimislepingu menetluse raames;
 14. restruktureerimiskava aruanne võlausaldajatega kokkuleppe sõlmimise menetluse raames;
 15. võlausaldajatega kokkuleppe sõlmimise menetluse algatamine ja lõpetamine;
 16. muu õigusnormide kohaselt nõutav teave äriregistrisse kantud võlgnike kohta, kelle suhtes kohaldatakse maksejõuetusmenetlust.

Tegelike kasusaajate keskregister

Vastavalt seadusele nr 129/2019 (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning nende vastu võitlemise kohta ning millega muudetakse ja täiendatakse teatavaid õigusakte (muudetud ja täiendatud kujul)) on riiklikul äriregistriametil kohustus pidada tegelike kasusaajate keskregistrit, kuhu on kantud selliste juriidiliste isikute tegelikud kasusaajad, kes peavad taotlema enda kandmist äriregistrisse.

Juurdepääs tegelike kasusaajate keskregistrile antakse kooskõlas isikuandmete kaitse eeskirjadega järgmistele isikutele:

 1. järelevalve- ja kontrollivolitustega ametiasutused, õigusasutused kooskõlas seadusega nr 135/2010 kriminaalmenetluse seadustiku kohta (muudetud ja täiendatud kujul) ning äriregistriamet, kes saavad juurdepääsu kiiresti, piiranguteta ja ilma asjaomast isikut teavitamata;
 2. aruandvad üksused, kui nad kohaldavad põhimõtte „tunne oma klienti“ kohaseid meetmeid;
 3. kõik füüsilised ja juriidilised isikud (tasu eest).

Milliseid dokumente esitatakse/säilitatakse (toimikud, dokumendikogud, põhikirjad, üldkoosolekute protokollid jne)?

Selliste juriidiliste isikute, füüsilisest isikutest ettevõtjate, ühe osanikuga äriühingute ja pereettevõtete registreerimine, kes tegelevad majandustegevusega ning kelle registrijärgne asukoht / tegevuskoht on kohtu tööpiirkonnas, hõlmab seda, et äriregistris säilitatakse registreeritavate isikute registreerimisdokumendid ning ametlik arhiiv, mis sisaldab asutamisdokumente või asjaomaseid muutmisdokumente ja muid õigusnormides sõnaselgelt sätestatud dokumente.

Äriregistri kandeid toetavate dokumentide arhiveerimine tähendab, et paberil ja/või elektrooniliselt hoitakse ja säilitatakse kõiki nimetatud dokumente ning registreeritud isikute tehtud kandeid tõendavaid dokumente, raamatupidamise aastaaruandeid, juhatuse ja nõukogu aruannet ning asjakohasel juhul konsolideeritud aruannet, audiitori aruannet või asjakohasel juhul finantsaudiitori aruannet, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandeid ja juriidiliste isikute registriandmeid, mis esitatakse äriregistrile.

Iga äriregistrisse kantud ettevõtja toimik sisaldab kõiki dokumente, mis on esitatud seoses registreerimisega või mis tahes toiminguga, mis on õigusnormide kohaselt äriregistrisse kantud, ning registreerimist tõendavaid dokumente. Dokumente, mis on äriregistrisse kantud teatavate õigusnormides nõutavate registreerimiseelsete menetluste elluviimiseks, hoitakse eraldi kaustas. Pärast registreerimist lisatakse need asjaomase ettevõtja kausta.

Äriregistrisse kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute dokumendid arhiveeritakse kooskõlas taasavaldatud riikliku arhiveerimisseadusega nr 16/1996.

Kuidas teha päringuid (ja millised on otsingukriteeriumid)?

Registri veebisaidil

Huvitatud isik saab otsida teavet ONRC veebisaidil, sisestades otsinguväljale märksõna.

Millised on otsingukriteeriumid?

Teenuse „Recom online“ abil saab tasuta teavet otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

 • ettevõtja ärinimi;
 • äriregistri number;
 • maksuviitenumber;
 • maakond, kus on registrijärgne asukoht / tegevuskoht.

Teenuse „Recom online“ kaudu tasuta kättesaadavaks tehtav üldteave huvitatud isikutele hõlmab järgmist:

 1. äriühingu nimi ja õiguslik vorm;
 2. registrijärgne asukoht / tegevuskoht ja filiaalide puhul registreerimise liikmesriik;
 3. äriregistri number, EUID ja maksuviitenumber;
 4. seisund;
 5. veebisait, kui see on olemas;
 6. juriidilise isiku esindajad ja kas neil on lubatud koos või eraldi tegutseda ning pereettevõtte esindaja;
 7. muudes liikmesriikides avatud filiaalid, sealhulgas äriühingu nimi, registreerimisnumber, EUID ja filiaali registreerimise liikmesriik.

Kuidas saada dokumente?

Kas neid saab tasuta?

Teavet ja dokumente äriregistrisse kantud ettevõtjate kohta väljastatakse tasuta avaliku sektori asutustele ja institutsioonidele (välja arvatud neile, kelle tegevust rahastatakse täielikult omavahenditest), kohtutele ja nende juures asuvatele prokuratuuridele ning akrediteeritud diplomaatilistele esindustele ja muudele õigusnormide kohastele juriidilistele isikutele.

Riiklik äriregistriamet ja kohtute juures asuvad äriregistriametid väljastavad konkreetset äriregistrisse kantud teavet ajakirjanikele ja massimeedia esindajatele tasuta. Ajakirjanikele ja massimeedia esindajatele väljastatud teavet võib kasutada üksnes üldsuse teavitamiseks.

Mida saab tasu eest?

Äriregistriamet peab väljastama taotleja kulul tasu eest teabe, tõendid äriregistri kannete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, et teatav dokument või akt on kas registreeritud või mitte, registrikannete ja esitatud dokumentide andmete ärakirjad ja kinnitatud ärakirjad. Asjaomaseid dokumente võib taotleda ja väljastada ka posti teel.

Kuidas on võimalik saada teavet, tõendeid äriregistri kannete kohta ning tõendeid, millega kinnitatakse, et teatav dokument või akt on kas registreeritud või mitte, ning kõigi registreeritud või esitatud dokumentide ärakirju ja kinnitatud ärakirju?

Teabele juurdepääsu viisid:

 • internetis, kasutades teenust „InfoCert“ (e-allkirja ei nõuta; võimalik on ainult kaardimakse)
 • internetis, ONRC portaali kaudu siin (nõutakse e-allkirja; makse tehakse kaardi või ülekandega)
 • e-postiga aadressil onrc@onrc.ro (makse ülekandega või kohapeal kassas)
 • faksiga numbril +40 213160829 (makse ülekandega või kohapeal kassas)
 • posti teel (makse ülekandega; võetakse lisatasu 7,68 leud)
 • vastuvõtulauas – ONRC ja kohtute juures asuvad äriregistriametid

Teenus „InfoCert“ võimaldab väljastada veebipõhiseid tõendeid ja/või esitada äriregistrisse kantud teavet. Teenusele pääseb ligi ONRC portaali rubriigis „Teave“ (Informații) – „Tõendid“ (Certificate constatatoare) või „Äriregistri teave ja tõendite ärakirjad“ (Informații RC și copii certificate) ning makse tehakse internetis Visa või Mastercardi kaardiga. E-teenusega „InfoCert“ saab e-allkirjastatud dokumendid automaatselt kätte ilma vastutava töötleja sekkumiseta; teenus on kättesaadav 24 tundi ööpäevas kõigil nädalapäevadel ning makse tehakse elektrooniliselt kaardiga, pärast mida taotleja saab e-arve, ilma et ta peaks teenuse kasutamiseks e-allkirja andma.

Teenuse „Recom online“ kaudu, mis on pärast kasusaajaga lepingu sõlmimist kättesaadavaks muutuv tellimuspõhine komponent, saab internetis 24 tundi ööpäevas äriregistrist tõendeid ja/või teavet.

Arhiivist dokumentide ärakirjade saamise viisid:

Viisid selliste tõendite duplikaatide saamiseks, mis tõendavad, et esitatud on kirjalik kinnitus tegevusloa kohta:

Registreerimismenetlus

Kuidas alustada registreerimismenetlust (kuidas esitada taotlusi registrile, kuidas kinnitada dokumente, millist liiki dokumendid tuleb lisada)?

Kohapeal

Seaduse nr 265/2022 artiklites 79–81 loetletud isikud peavad isiklikult või esindaja kaudu esitama registreerimistaotluse või vajaduse korral muu taotluse, millele on lisatud registreerimiseks vajalikud dokumendid, vastuvõtulauas või saatma need postiga/kulleriga äriregistriametile, millel on territoriaalne jurisdiktsioon asjaomaste isikute registrijärgse asukoha / tegevuskoha üle, või mis tahes muule äriregistriametile.

Juriidilise isiku äriregistrisse kandmise taotluse allkirjastab selle isiku seaduslik esindaja või volitatud esindaja vastavalt kehtivale eri-/üldvolitusele või jurist vastavalt volikirjale või osanik, aktsionär või juhatuse liige.

Taotluse juriidilise isiku Rumeenias või välisriigis asuva filiaali registreerimiseks allkirjastab juriidilise isiku esindaja, kes korraldab otseselt filiaali tegevust, või tema esindaja vastavalt kehtivale eri-/üldvolitusele või jurist vastavalt volikirjale.

Taotluse füüsilisest isikust ettevõtja ja ühe osanikuga äriühingu registreerimiseks allkirjastab füüsiline isik, kes taotleb enda registreerimist füüsilisest isikust ettevõtjana või ühe osanikuga äriühingu omanikuna, või tema esindaja vastavalt kehtivale eri-/üldvolitusele või jurist volikirja alusel.

Pereettevõtte registreerimise taotluse allkirjastab esindaja, kes on määratud asutamisdokumendis, või tema esindaja vastavalt kehtivale eri-/üldvolitusele või jurist volikirja alusel.

Registreerimistaotluste toetamiseks esitatavad dokumendid koostatakse rumeenia keeles.

Taotluse esitajad või äriregistrisse kantud isikud võivad toetada registreerimistaotlusi dokumentidega, mis on koostatud sellise ELi või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ametlikus keeles, mille elanikud nad on; neile dokumentidele tuleb lisada vandetõlgi tehtud tõlked rumeenia keelde.

ELi liikmesriigi ametlikku keelde tõlgitud dokumendid võib taotluse alusel avaldada, kui need esitati vandetõlkena.

Võõrkeelde tõlgitud dokumendid tuleb esitada kas kahe veeruga tabelina, kus rumeeniakeelne tekst on esimeses veerus ja võõrkeelne tekst teises veerus, või järjestikuse paigutusega, st rumeeniakeelsele tekstile järgneb võõrkeelne tekst.

Rumeenia keeles avaldatud dokumentide ja teabe ning vabatahtlikult avaldatud tõlke vastuolu korral ei saa kolmandate isikute vastu tõlkele tugineda; kolmas isik võib siiski tugineda vabatahtlikult avaldatud tõlkele, välja arvatud juhul, kui äriühing tõestab, et kolmas isik oli teadlik kohustuslikus korras avalikustatud versioonist.

Dokumendid, millega tuleb registreerimistaotlust toetada ja mis on liigitatud ametlikeks dokumentideks, tuleb esitada äriregistriametile õigusnormide kohaselt.

Internetis

Registreerimistaotluse ja õigusnormides nõutavad dokumendid võib saata elektrooniliselt, st e-teenuste portaali kaudu või e-posti teel, kusjuures need peavad sisaldama või neile peab olema lisatud või lingitud kvalifitseeritud e-allkiri.

Kuidas esitatud taotlusi läbi vaadatakse?

Registripidaja teeb äriregistrisse kandmise taotluse kohta otsuse dokumentide põhjal ühe tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest.

Kui registreerimistaotlus ja sellele lisatud dokumendid või asutamisdokumendi standardvorm on ebatäielikud või ei vasta õigusnõuetele selliste ettevõtjate loomise, asutamise, korralduse ja toimimise kohta, kes tuleb registreerida, või kui registripidaja leiab, et taotluse kohta otsuse tegemiseks on vaja lisateavet või -dokumente, annab ta korralduse määrata kuni 15 kalendripäeva pikkune tähtaeg dokumentide parandamiseks või täiendamiseks.

Edasilükkamise tähtaeg ja põhjused on esitatud ONRC e-teenuste portaalis ja nendega on võimalik tutvuda ka äriregistriametites sisseseatud tööjaamades.

Registreerimistaotluse kohta otsuse tegemise ja õigusnormides nõutud dokumentide esitamise tähtaega muudetakse vastavalt.

Kui taotluse esitaja parandab/täiendab registreerimistaotlust enne registripidaja määratud tähtaja lõppu ja taotleb otsuse tegemise tähtaja muutmist, tehakse otsus registreerimise taotluse kohta järgmisel päeval pärast parandamist/täiendamist.

Kui taotluse esitaja ei täida oma kohustusi, mis on esitatud edasilükkamise korralduses, lükatakse registreerimistaotlus tagasi.

Kui taotleja loobub kohtute juures asuvatele äriregistriametitele esitatud taotlusest ja kui registreerimistaotlused lükatakse tagasi, tagastatakse Rumeenia ametlikus väljaandes avaldamise lõiv, juhul kui see on tasutud.

Asjaomase poole või tema esindaja taotluse alusel korraldatakse avalik ärakuulamine otsuse tegemiseks registreerimistaotluse kohta.

Registreerimise õiguslikud tagajärjed

Kannete mõju kolmandatele isikutele vastavalt direktiivi (EL) 2017/1132 artiklile 17

Allpool nimetatud siseriiklike õigusnormide kohaselt võivad kolmandad isikud tugineda äriregistris sisalduvatele andmetele ja dokumentidele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1132 (äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta) artikliga 17.

1. Seaduse nr 265/2022 artikli 4 lõike 1 kohaselt on äriregister üldist huvi pakkuv teenus selliste ettevõtjate registreerimiseks ja avalikustamiseks, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted ning äriühingud, Euroopa äriühingud, ühistud, Euroopa ühistud, krediidiühistud, majandushuviühingud, ja Euroopa majandushuviühingud, kelle registrijärgne asukoht on Rumeenias, samuti nende filiaalide ning selliste eespool loetletud juriidiliste isikute filiaalide registreerimiseks ja avalikustamiseks, kelle registrijärgne asukoht on välismaal.

Samuti on seaduse nr 265/2022 artikli 43 lõikes 1 sätestatud, et artikli 4 lõikes 1 nimetatud ettevõtjad peavad oma tegevuse käigus või selle lõppedes esitama taotluse, et registrisse tehtaks kanne seoses dokumentide ja aktidega, mis seaduse alusel tuleb registreerida.

Äriregistrisse kantud teabe esitamine ja asjaomaste dokumentide ärakirjade väljastamine toimub vastavalt seaduse nr 265/2022 (äriregistri kohta ning millega muudetakse ja täiendatakse muid äriregistri kannetega seotud õigusakte) artiklile 11.

1. Äriregister on üldsusele kättesaadav. Äriregistriamet väljastab isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte järgides huvitatud isiku taotluse alusel ja tema kulul rumeenia keeles teabe ja tõendid äriregistri kannete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, kas konkreetne dokument või akt on registreeritud, ning kõigi kandetaotluste toetamiseks esitatud vormil registreeritud või esitatud dokumentide või nende mis tahes osade ärakirjad ja/või kinnitatud ärakirjad.

2. Teabe- või dokumenditaotlus tuleks esitada kas vastuvõtulauas või saata posti teel või kulleriteenust kasutades või elektrooniliselt koos isikut tõendava dokumendi koopiaga, välja arvatud juhul, kui taotlus on allkirjastatud kvalifitseeritud e-allkirjaga.

3. Äriregistriamet väljastab punktis 1 nimetatud dokumendid kas elektrooniliselt (st elektroonilisel kujul, allkirjastatult kvalifitseeritud e-allkirjaga või vajaduse korral kvalifitseeritud e-templiga) või paberil ONRC registrijärgses asukohas või äriregistriametis või posti teel või kulleriteenust kasutades.

4. Ärakirjad on nõuetekohaselt kinnitatud. Elektroonilised ärakirjad kinnitatakse e-allkirjaga. Taotluse alusel võidakse väljastada ka ametlikult kinnitamata ärakirju.

5. Punktis 1 osutatud dokumentide ja teabe elektroonilised ärakirjad tehakse üldsusele kättesaadavaks ka äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu.

6. Saadud dokumente, st elektrooniliselt saadetud dokumente, menetletakse ühenduses elektroonilise ühtse kontaktpunktiga (edaspidi „ühtne kontaktpunkt“) vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 49/2009 teenuseosutajate asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta Rumeenias, mida on muudetud ja täiendatud seadusega nr 68/2010, mida on hiljem muudetud.

7. Teabe ja dokumentide väljastamise eest küsitakse tasusüsteemi kohaselt tasu, mis on kindlaks määratud justiitsministeeriumi määrusega ja mille suurus ei või ületada asjaomase teabe või asjaomaste dokumentide väljastamise halduskulusid ning mis hõlmab äriregistri arendamise ja pidamise kulusid.

8. Punktis 1 nimetatud teave ja dokumendid väljastatakse avaliku sektori asutustele ja institutsioonidele ning Rumeenias akrediteeritud diplomaatilistele esindustele tasuta.

9. Punktis 1 nimetatud teave väljastatakse tasuta muudele kui punktis 8 loetletud juriidilistele isikutele, kui nii on õigusaktides sõnaselgelt sätestatud.

10. ONRC ja äriregistriametid väljastavad näiteks ajakirjanikele ja massimeedia esindajatele tasuta teatavat äriregistrisse kantud teavet, mida võib kasutada üksnes üldsuse teavitamiseks.

Selliste dokumentide ja isikute aktide täidetavus, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus, on ette nähtud seaduse nr 265/2022 (äriregistri kohta ning millega muudetakse ja täiendatakse muid äriregistri kannetega seotud õigusakte) artikliga 46.

 1. Registreeringutele ja kannetele võib kolmandate isikute vastu tugineda alates kuupäevast, mil need kanti äriregistrisse või avaldati Rumeenia ametlikus väljaandes või äriregistri elektroonilisel teadetetahvlil vastavalt seaduses sätestatule.
 2. Isikud, kes on kohustatud taotlema kande tegemist, ei tohi kolmandate isikute vastu tugineda registrisse kandmata dokumentidele või aktidele, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et need kolmandad isikud olid neist dokumentidest ja aktidest teadlikud. Kolmandad isikud võivad siiski alati tugineda dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud, välja arvatud juhul, kui asjaolu, et neid dokumente või akte ei ole avaldatud, tühistab nende õigusmõju.
 3. Riiklik äriregistriamet avaldab oma veebisaidil ja e-teenuste portaalis ning esitab Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile avaldamiseks ajakohase teabe liikmesriigi õiguse kohta seoses selliste isikute dokumentide, aktide ja kannete avalikustamise ja neile kolmandate isikute vastu tuginemisega, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus.

Lisaks kohaldatakse sellega seoses äriühingute suhtes järgmisi sätteid: äriühingute seaduse nr 31/1990 (taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artiklid 50–51.

Artikkel 50

1. Dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud seaduses sätestatud korras, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid neist dokumentidest või aktidest teadlikud.

2. Toimingute puhul, mille äriühing tegi enne 16. päeva alates õigusnormide kohasest avaldamise kuupäevast, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, kes tõendavad, et neil oli võimatu neist toimingutest teada.

Artikkel 51

1. Kolmandad isikud võivad siiski alati tugineda dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud, välja arvatud juhul, kui asjaolu, et neid dokumente või akte ei ole avaldatud, tühistab nende õigusmõju.

Seaduse nr 265/2022 artikli 7 lõike 1 kohaselt on äriregister kategooriate alusel jaotatud järgmisteks registriteks:

 1. register, kuhu kantakse äriühingud, sisemaised äriühingud, avalik-õiguslikud korporatsioonid, majandushuviühingud, Euroopa äriühingud, Euroopa majandushuviühingud ja muud õigusaktides sõnaselgelt sätestatud juriidilised isikud, kelle registrijärgne asukoht on Rumeenias, ning nende filiaalid ja asjakohasel juhul selliste juriidiliste isikute filiaalid, kelle registrijärgne asukoht on välismaal;
 2. register, kuhu kantakse ühistud ja Euroopa ühistud, kelle registrijärgne asukoht on Rumeenias, nende filiaalid ja asjakohasel juhul selliste ühistute või Euroopa ühistute filiaalid, kelle registrijärgne asukoht on välismaal;
 3. register, kuhu kantakse füüsilisest isikust ettevõtjad, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, kelle registrijärgne asukoht ja asjakohasel juhul tegevuskohad on Rumeenias.

2. Seaduse nr 265/2022 artikli 5 lõike 1 kohaselt põhineb äriregistrisse kandmine registripidaja korraldusel, mis käsitleb otsust registreerimistaotluse kohta, või asjakohasel juhul lõplikul kohtuotsusel või täitmisele pöörataval otsusel, nagu on õigusnormides ette nähtud. Kui registreerimist nõuab kohus, võidakse seda teha ka sellise menetlusdokumendi alusel, mis sisaldab kohtuotsuse resolutsiooni.

3. Seaduse nr 265/2022 artikli 107 lõike 2 kohaselt on äriregistris registreerimise kuupäev tegeliku registrikande tegemise kuupäev.

4. Seaduse nr 265/2022 artikli 107 lõike 3 kohaselt tuleb kanded äriregistrisse teha 24 tunni jooksul alates registripidaja antud korralduse kuupäevast.

5. Seaduse nr 265/2022 artikli 6 lõike 1 kohaselt peab ONRC äriregistrit elektroonilisel kujul ning kanded äriregistrisse ja muudesse ONRC peetavatesse registritesse tehakse elektrooniliselt.

Erinevused registrikande ja avaldatud kande vahel

Registreeringutele ja kannetele võib kolmandate isikute vastu tugineda alates kuupäevast, mil need kanti äriregistrisse või avaldati Rumeenia ametlikus väljaandes või äriregistri elektroonilisel teadetetahvlil vastavalt seaduses sätestatule.

Toimingute puhul, mille füüsiline või juriidiline isik tegi enne 16. päeva alates tema äriregistris registreerimise kuupäevast, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, kes tõendavad, et neil oli võimatu neist toimingutest teada.

Isikud, kes on kohustatud taotlema kande tegemist, ei tohi kolmandate isikute vastu tugineda registrisse kandmata dokumentidele või aktidele, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et need kolmandad isikud olid neist dokumentidest ja aktidest teadlikud. Kolmandad isikud võivad siiski alati tugineda dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud, välja arvatud juhul, kui asjaolu, et neid dokumente või akte ei ole avaldatud, tühistab nende õigusmõju.

Seaduse nr 265/2022 artikli 16 lõikes 1 osutatud dokumendid saadab äriregistriamet elektrooniliselt Rumeenia ametlikule väljaandele avaldamiseks kolme tööpäeva jooksul alates äriregistris registreerimise kuupäevast.

Kui äriregistri kannete ja äriregistrisse kantud ettevõtja seaduse nr 265/2022 artikli 8 kohasesse toimikusse lisatud dokumentide vahel on erinevusi, tuginetakse kolmandate isikute vastu registrikannetele.

Kui esineb erinevusi teadetetahvlil või asjakohasel juhul Rumeenia ametlikus väljaandes avaldatud dokumentide ja teabe ning registrisse kantud dokumentide vahel, tuginetakse kolmandate isikute vastu viimati nimetatud dokumentidele.

Kui mainitud erinevuste põhjus ei ole seostatav asjaomase ettevõtjaga, parandab äriregistriamet või asjakohasel juhul avalik-õiguslik korporatsioon Monitorul Oficial registrikande, täpsemalt avaldab ettevõtja taotluse alusel omal kulul uuesti parandatud teksti väljavõtte kujul.

Kes vastutab kannete õigsuse eest?

Õigusnormides nõutavad dokumendid ja aktid kantakse äriregistrisse asjakohasel juhul nende füüsiliste ja/või juriidiliste isikute taotluse alusel, kellel on registreerimiskohustus, muude huvitatud isikute taotluse alusel või omal algatusel.

Oma tegevuse käigus ja lõpus peavad seaduse nr 265/2022 artikli 4 lõikes 1 osutatud ettevõtjad taotlema, et registrisse tehtaks kanded seoses dokumentide ja aktidega, mis seaduse alusel tuleb registreerida, 15 päeva jooksul alates kuupäevast, mil koostati dokumendid või tehti toimingud, mille suhtes kehtib registreerimiskohustus.

Seaduses sätestatud juhtudel tehakse kanded registrisse ka huvitatud isikute taotluse alusel 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil nad said teada dokumendist või aktist, mis tuleb registreerida.

Taotleja ja asjakohasel juhul tema seaduslik/volitatud esindaja vastutab seaduse kohaselt registreerimistaotlustes ja nende toetamiseks esitatud dokumentides sisalduvate andmete õiguspärasuse, õigsuse ja täpsuse eest.

Seaduse nr 265/2022 artikli 5 lõike 1 kohaselt põhineb äriregistrisse kandmine registripidaja korraldusel, mis käsitleb otsust registreerimistaotluse kohta, või asjakohasel juhul lõplikul kohtuotsusel või täitmisele pöörataval otsusel, nagu on õigusnormides ette nähtud. Kui registreerimist nõuab kohus, võidakse seda teha ka sellise menetlusdokumendi alusel, mis sisaldab kohtuotsuse resolutsiooni.

Seaduse nr 265/2022 artiklis 107 on sätestatud, et kui täidetud on nende ettevõtjate loomise, asutamise, korraldamise ja toimimise õigusnõuded, kelle suhtes kehtib registreerimiskohustus, annab registripidaja korralduse võtta registreerimistaotlus vastu ühe tööpäeva jooksul alates selle taotluse registreerimisest äriregistriametis või vajaduse korral alates kuupäevast, mil täidetud on kõik vorminõuded ning saadud kätte kõik asutamiseks ja registreerimiseks vajalikud dokumendid ja kogu teave, mida registripidaja nõuab.

Äriregistris registreerimise kuupäev on tegeliku registrikande tegemise kuupäev.

Kanded tuleb äriregistrisse teha 24 tunni jooksul alates registripidaja antud korralduse kuupäevast.

Juriidilised isikud saavad juriidilise isiku staatuse tegeliku äriregistri kande tegemise kuupäeval.

Registripidaja korraldus on täitmisele pööratav, kui seaduses pole sätestatud teisiti, ja selle suhtes kohaldatakse üksnes kaebemenetlust. Kaebuse esitamine ei peata korralduse täitmist. Menetlusi, mille käigus tehakse otsus äriregistrisse kannete tegemiseks, viivad ellu ORCT töötajad.

Andmekaitsemenetlused

Andmesubjekti õigusi käsitlevad menetlused seoses tema isikuandmete avaldamise ja säilitamisega

Oma kohustuste täitmisel, nagu on sätestatud õigusaktides, millega reguleeritakse äriregistriameti tegevust, koguvad ja töötlevad riiklik äriregistriamet ja kohtute juures asuvad äriregistriametid / piirkondlikud bürood andmeid ja teavet, sealhulgas isikuandmeid, mille suhtes kohaldatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)) sätteid.

Vastutava isikuandmete töötlejana on riiklik äriregistriamet kehtestanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, mille eesmärk on tagada kõigi isikuandmete kaitset ja töötlemist käsitlevate õigusnormide järgimine.

Füüsilise isiku isikuandmeid kogutakse kindlatel, sõnaselgetel ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis pole nende eesmärkidega kooskõlas (eesmärgi piirangu põhimõte).

Isikuandmeid, mille taotlejad esitavad taotlusi täites/esitades ning neid toetavaid akte/dokumente esitades, töödeldakse äriregistri peamiste konkreetsete kohustuste/ülesannete/funktsioonide täitmiseks.

Kesksesse elektroonilisse äriregistrisse / integreeritud infosüsteemi kantud teavet säilitatakse tähtajatult. Äriregistris registreerimise taotlused (vormid), mis esitatakse ettevõtja registreerimiseks ning registrisse kannete tegemiseks ettevõtja dokumentide ja aktide kohta, ning taotluste toetamiseks esitatud dokumendid arhiveeritakse ettevõtja toimikus (paberil ja elektrooniliselt).

Nende dokumentide avaldamine, mis on väljastatud äriregistrisse kannete tegemise tulemusel / koostatud kasutajatoe töötajate poolt, on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse sätetega ning isikuandmed piirduvad asjaomaste isikute ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja -koha, kodakondsuse ja elukohariigiga, kui õigusnormides pole sätestatud teisiti.

Isikuandmeid käsitlev teave, mille võib avalikustada seoses füüsiliste isikutega, kes tegutsevad äriregistrisse kantud ettevõttes teatavas rollis / teataval ametikohal, on järgmine: perekonnanimi ja eesnimi, sünniaeg ja -koht, kodakondsus ja elukohariik, välja arvatud juhul, kui taotleja on üksus, kellel on seaduse kohaselt juurdepääs isikuandmetele.

Äriregistrisse kantud ettevõtja toimikus esitatud dokumentide ärakirjad või kinnitatud ärakirjad, mis taotlejatele väljastatakse, tohivad sisaldada üksnes järgmist: dokumentides nimetatud isikute perekonnanimi ja eesnimi, sünniaeg ja -koht, kodakondsus ja elukohariik, välja arvatud juhul, kui taotleja on üksus, kellel on seaduse kohaselt juurdepääs isikuandmetele.

Teabevahetus avaliku sektori asutuste ja institutsioonidega vastavalt koostööprotokollidele, mis on sõlmitud sõnaselge seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, peab olema kooskõlas õigusnormidega, mis käsitlevad isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja nende andmete vaba liikumist.

Nende avaliku sektori asutuste ja institutsioonide nimekiri, kellega ONRC sõlmib koostööprotokolle, on esitatud ONRC veebisaidil.

Esitatud teave, varasemad kanded ning ONRC ja äriregistriametite väljastatud tõendid, samuti registreerimistaotluste toetamiseks esitatud dokumentide ärakirjad või kinnitatud ärakirjad peavad sisaldama kõiki äriregistrisse kantud isikuandmeid, kui neid andmeid edastatakse andmesubjektide või pädevate institutsioonide või asutuste taotluse alusel kooskõlas seadusest tuleneva kohustusega või selleks, et täita seadusest tulenevat kohustust või ametiülesandeid, kuid seaduse nr 265/2022 artikli 11 lõike 1 kohaselt saadetakse muudele füüsilistele või juriidilistele isikutele, sealhulgas muudele avaliku sektori asutustele, üksnes järgmine teave: perekonnanimi ja eesnimi, sünniaeg ja -koht, kodakondsus ja elukohariik.

Riiklik äriregistriamet tagab, et andmesubjekt saab kasutada oma õigusi, mis on sätestatud määruses (EL) nr 679/2016: õigus teabele ning õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist, õigus andmete ülekandmisele, õigus esitada vastuväiteid, õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise riiklikule järelevalveasutusele [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Eelmainitud õigusi, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 679/2016 kohaseid nõudeid ja erandeid, saab kasutada, saates nõuetekohaselt kuupäevastatud ja allkirjastatud kirjaliku taotluse posti teel järgmisel aadressil: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, sihtnumber: 030837, või e-postiga aadressil: datepersonale@onrc.ro.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 37 kohaselt on asutuses määratud andmekaitseametnik, kelle kontaktandmed on esitatud veebisaidil rubriigis „Isikuandmed“.

Kontaktandmed

Kontaktandmed on kättesaadavad siin.

Lingid

Rumeenia äriregistri ametlik veebisait

Rumeenia äriregistriameti e-teenuste portaal

Viimati uuendatud: 04/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.