Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keeltšehhi keeltaani keelinglise keelläti keelleedu keelungari keelmalta keelhollandi keelpoola keelslovaki keelsloveeni keelsoome keelrootsi keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Rumeenia

Sellel lehel antakse ülevaade Rumeenia äriregistrist, mida peab justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv riiklik äriregistriamet.

Sisu koostaja:
Rumeenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riikliku registri ajalugu

Millal register loodi?

Äriregister loodi 1990. aastal vastavalt seadusele nr 26/1990 äriregistri kohta.

Vastavalt valitsuse 10. oktoobri 2002. aasta erakorralisele määrusele nr 129, millega muudetakse seadust nr 26/1990 äriregistri kohta ning valitsuse erakorralist määrust nr 76/2001, mis käsitleb teatavate haldusformaalsuste lihtsustamist ettevõtjate tehtavate toimingute registreerimisel ja lubamisel, on Rumeenia riiklik äriregistriamet juriidilisest isikust avalik-õiguslik asutus, mis kuulub justiitsministeeriumi haldusalasse. Amet vastutab keskse elektroonilise äriregistri pidamise, koostamise ja haldamise eest.

Riikliku äriregistriameti haldusalasse kuulub mitu äriregistriametit, mis asuvad nii Bukarestis kui ka Rumeenia 41 maakonnas. Need ametid vastutavad kohalike äriregistrite pidamise, koostamise ja haldamise eest.

Millal see digiteeriti?

2011. aasta teisel poolel loodi sihtotstarbeline portaal uute internetipõhiste teenuste pakkumiseks äriringkondade esindajatele ja teistele huvitatud isikutele.

Riikliku äriregistriameti eesmärgid:

 • äriringkonna esindajate, avalik-õiguslike asutuste, meedia ja teiste huvitatud isikute teavitamine äriregistris tehtavatest toimingutest;
 • teabele juurdepääsuks kuluva aja vähendamine;
 • äriregistri büroodes järjekordade lühendamine;
 • äriregistrile registreerimisdokumentide esitamiseks kuluva aja vähendamine;
 • ettevõtjate registreerimise menetluste, finantsteabe esitamise ning teabe- ja dokumenditaotluste esitamise lihtsustamine;
 • online-taotlejatele reaalajas äriregistriandmete esitamine.

Millised on praegu kehtivad õigusaktid?

Seadus nr 26/1990

Valitsuse 2009. aasta erakorraline määrus nr 116

Seadus nr 31/1990

Valitsuse erakorraline määrus nr 44/2008

10. oktoobri 2008. aasta rakenduseeskirjad äriregistrite pidamise kohta

Seadus nr 359/2004

Seadus nr 129/2019

Eeskirjad riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite korralduse ja toimimise kohta

Otsus, millega kiidetakse heaks tasud ja lõivud teatavate riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite tehtavate toimingute eest

Millist teavet äriregister pakub?

Kellel on registrile juurdepääsu õigus?

Juurdepääs ONRC veebisaidil avaldatud teabele on kõigile huvitatud isikutele tasuta ja tagatud 24 tundi ööpäevas. Veebisaidil http://www.onrc.ro/ pääseb ligi järgmisele teabele:

 • vormid ja dokumendid, mis on vajalikud kannete tegemiseks äriregistrisse ja tegelike kasusaajate keskregistrisse;
 • tõendite väljastamiseks vajalikud vormid ja väljastamismeetodid ning teabe, ärakirjade / kinnitatud ärakirjade ja duplikaatide saamise juhised;
 • üldteave teataval reguleeritud kutsealal tegutsemisest huvitatud isikutele (kutsealade esindajad, füüsilised isikud, juriidilised isikud, avalik-õiguslikud organid ja asutused jne);
 • äriregistri / tegelike kasusaajate keskregistri suhtes kohaldatavad õigusaktid;
 • üldist huvi pakkuv teave;
 • teatised/pressiteated, sündmused;
 • teave isikuandmete töötlemise kohta;
 • ONRC/ORCT [kohtute juures asuvad äriregistriametid] kontaktandmed (registrijärgne asukoht, e-post, telefoni-/faksinumber).

Äriregistri veebisait sisaldab järgmist:

 1. dokumendid;
 2. teave ja teenused osade ja teenuste kaupa;
 3. teave riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite kohta;
 4. mitmesugune avalik teave – tasuta juurdepääs;
 5. institutsiooni kasutatavad vormid;
 6. juhtnöörid äriregistri kannete tegemiseks iga ettevõtja ja tegevuse liigi kaupa;
 7. riikliku äriregistriameti juures peetavasse tegelike kasusaajate registrisse kannete tegemise juhtnöörid juriidilistele isikutele, kes peavad taotlema enda äriregistrisse kandmist ning kes pole avalik-õiguslikud korporatsioonid, riigiettevõtted ega sisemaised äriühingud;
 8. statistilised andmed registreeritud toimingute kohta:
  • institutsiooni ajalugu,
  • ORC (äriregistriamet) võrgustik,
  • vormid (ettevõtjatele jne) ja juhtnöörid,
  • tasud ja lõivud ONRC (riiklik äriregistriamet) teenuste eest,
  • teenused,
  • õigusaktid,
  • statistilised andmed,
  • meediakajastused.

►Juurdepääs teabele riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu on tasuta, tagatud 24 tundi ööpäevas ja see antakse pärast kasutajaks registreerumist (kasutajanime ja salasõnaga), mida saab teha tasuta.

Riikliku äriregistriameti portaalis on teave esitatud tasuta osutatavate teenuste ja kehtivate õigusnormide kohaselt tasu eest osutatavate teenuste kaupa.

Äriregistrisse kantakse kõik asjassepuutuvad dokumendid, aktid ja kanded ning asjaomaste ettevõtjate andmed, mille registrisse kandmist nõuab seadus, ning muud seaduses sõnaselgelt nimetatud aktid ja dokumendid.

Äriregistriameti internetipõhiseid teenuseid on võimalik kasutada tema e-teenuste portaali kaudu, mis töötati välja osana sektoripõhisest tegevusprogrammist „Majandusliku konkurentsivõime suurendamine“ („Investeeringud teie tuleviku heaks!“) projekti „Riikliku äriregistriameti poolt sihtotstarbelise portaali kaudu äriringkonnale pakutavad internetipõhised teenused (e-valitsus)“ raames.

Äriregistri internetipõhised teenused, mida pakutakse riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu, on järgmised:

 • „InfoCert“;
 • „Recom online“ (online-päring);
 • ärinime saadavuse kontrollimine ja ärinime elektrooniline broneerimine;
 • esialgsed kontrollid (juriidiliste/füüsiliste isikute, ühe osanikuga äriühingute / pereettevõtete nime/logo saadavus ja/või broneering);
 • kannete tegemine äriregistrisse ja juriidiliste isikute volitamine;
 • äriregistrisse kantud ettevõtjate kontaktandmete ajakohastamine;
 • ajakohastatud teabe hankimine ettevõtja varasema tegevuse ja statistiliste andmete kohta;
 • dokumentide (tõendite) väljastamine;
 • menetluse seis;
 • teated äriregistrile esitatud taotluste kohta;
 • äriregistrile esitatud taotluste menetlemise edasilükkamise otsused;
 • teabe avaldamine juriidiliste isikute mitmesuguste seisundite kohta äriregistri elektroonilisel teadetetahvlil [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC];
 • statistilised andmed (toimingud keskses äriregistris, väliskapitaliga ettevõtjad);
 • äriregistri offline-vorm;
 • avalduse registreerimine juriidilise isiku tegeliku kasusaaja kohta;
 • tegelike kasusaajate keskregistri teabe esitamine.

Teenus „Recom online“, mis on tellimuspõhine komponent, muutub kättesaadavaks pärast lepingu sõlmimist tegeliku kasusaajaga ning seejärel saavad ettevõtjad selle kaudu 24 tundi ööpäevas tasu eest järgmist teavet:

 • ärinimi ja õiguslik vorm;
 • teave isiku tuvastamiseks (tellimuse number äriregistris, Euroopa kordumatu tunnus, kordumatu registrikood, registrijärgne asukoht / tegevuskoha aadress, ettevõtja kontaktandmed (telefoni- ja/või faksinumber);
 • registrijärgne asukoht / tegevuskoha aadress (registrijärgse asukoha tõend, registrijärgse asukoha tõendi kehtivuse alguskuupäev, registrijärgse asukoha tõendi kehtivuse lõppkuupäev, registrijärgse asukoha kestus);
 • märgitud ja sissemakstud kapital;
 • ettevõtja peamine deklareeritud/heakskiidetud tegevusvaldkond;
 • ettevõtja teisesed deklareeritud/heakskiidetud tegevusvaldkonnad;
 • seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute identifitseerimisandmed;
 • juhtide identifitseerimisandmed;
 • logode andmed;
 • filiaalide/tütarettevõtjate/allüksuste andmed (registrijärgne asukoht, telefoninumber);
 • teiseste asukohtade/tegevuskohtade andmed (registrijärgne asukoht, telefoninumber);
 • registrijärgsete asukohtade ja/või seaduse nr 359/2004 artikli 15 kohaselt heakskiidetud tegevusvaldkondade andmed;
 • omandiõiguse andmed;
 • andmed võlausaldajatega sõlmitud kokkulepete kohta;
 • seaduse nr 26/1990 artikli 21 punktidega e–h hõlmatud asjaolusid käsitlevad andmed;
 • muude kannete andmed;
 • bilansi andmed (käive, keskmine töötajate arv, brutokasum), kui rahandusministeerium on selle teabe esitanud.

Tasuta kättesaadavad teenused hõlmavad järgmist:

 • „Recom online“ – teenuse tasuta komponent;
 • e-vormid;
 • veebipõhine äriregistrisse kandmise taotlus;
 • juriidilise isiku tegelikku kasusaajat käsitleva avalduse veebipõhine registreerimine;
 • veebipõhine juurdepääs tegelike kasusaajate keskregistri teabele (järelevalve-/kontrollivolitustega ametiasutuste/institutsioonide ja aruandvate üksuste jaoks, kui nad kohaldavad põhimõtte „tunne oma klienti“ kohaseid meetmeid);
 • ärinime saadavuse kontrollimine ja ärinime elektrooniline broneerimine;
 • teave äriregistrisse kandmise taotluste seisu kohta;
 • tutvumine osaga, mis käsitleb äriregistrisse kandmise taotluste menetlemise edasilükkamise otsuseid;
 • juurdepääs teatavale avalikule teabele (finantsaruanded, vabatahtlik likvideerimine, sundlikvideerimine jne) äriregistri elektroonilise teadetetahvli (BERC) kaudu.

Peamised äriregistri elektroonilise teadetetahvli kaudu osutatavad teenused on järgmised:

 • tutvumine ettevõtjate avaldatud artiklitega;
 • tutvumine teadetetahvlitega, kus avaldatakse ettevõtjate artikleid;
 • artikli avaldamist tõendava dokumendi väljastamine (avaldamise tõend);
 • teadete saamine avaldatud artiklite kohta;
 • huvipakkuvate aruannete esitamine.

OLULINE: kõigile veebisaidi ja portaali osadele pääseb tasuta ligi 24 tundi ööpäevas.

► Juurdepääs äriregistrisse kantud teabele

Äriregistrisse kantud teabe esitamine ja asjaomaste dokumentide ärakirjade väljastamine toimub vastavalt seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta, taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artiklile 4.

 1. Äriregister on üldsusele kättesaadav.
 2. Äriregistriamet peab väljastama taotleja kulul tasu eest teabe, registriväljavõtted ja tõendid äriregistri kannete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, et teatav dokument või akt on kas registreeritud või mitte, registrikannete ja esitatud dokumentide andmete ärakirjad ja kinnitatud ärakirjad.
 3. Punktis 2 osutatud dokumente võib taotleda ja väljastada ka posti teel.
 4. Punktis 2 loetletud dokumente võib riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu elektrooniliselt taotleda ja väljastada elektroonilisel kujul, kusjuures need peavad sisaldama või neile peab olema lisatud või lingitud laiendatud e-allkiri. Neid võib taotleda ka elektroonilise ühtse kontaktpunkti kaudu vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 49/2009 (teenuseosutajate asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta Rumeenias), mida on muudetud ja täiendatud seadusega nr 68/2010.
 5. Tasud ärakirjade ja/või teabe väljastamise eest olenemata väljastamise viisist ei tohi ületada nende väljastamisega seotud halduskulusid.

Artikkel 41

 1. Artiklis 4 osutatud dokumentide ja teabe elektroonilised ärakirjad tehakse üldsusele kättesaadavaks ka äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu. Asjaomased kulud kannab taotleja.
 2. Tasu äriregistrist äriregistrite ühendamise süsteemi kaudu ärakirjade ja/või teabe väljastamise eest ei tohi ületada asjaomaseid halduskulusid.

Millist teavet äriregister sisaldab?

Mis liiki andmeid säilitatakse (avalikku registrisse kantud üksused, teave maksejõuetuse kohta, finantsaruanded jne)?

Vastavalt seadusele nr 26/1990 sisaldab äriregister teavet järgmiste registreeritud ettevõtjate kohta:

 • äriühingud,
 • sisemaised äriühingud,
 • riigiettevõtted,
 • avalik-õiguslikud korporatsioonid,
 • ühistud,
 • ühistulised organisatsioonid,
 • majandushuviühingud,
 • Euroopa majandushuviühingud,
 • Euroopa äriühingud,
 • Euroopa ühistud,
 • füüsilisest isikust ettevõtjad,
 • ühe osanikuga äriühingud,
 • pereettevõtted ning
 • muud seaduses sätestatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Äriregistrisse kantakse kõik asjassepuutuvad dokumendid, aktid ja kanded ning asjaomaste ettevõtjate andmed, mille registrisse kandmist nõuab seadus, ning muud seaduses sõnaselgelt nimetatud aktid ja dokumendid.

Äriregistrisse kantud juriidilised isikud või kui see on asjakohane, siis huvitatud isikud peavad esitama ORCT-le järgmised dokumendid äriregistrisse kandmiseks:

 1. aktsiate emiteerimise prospekt, mille eesmärk on asutada piiratud vastutusega äriühing avaliku märkimise teel ning saada ORCT juhataja / määratud isiku luba selle avaldamiseks, ning selle mis tahes muudatused;
 2. aktsiate emiteerimise prospekt, mille eesmärk on suurendada piiratud vastutusega äriühingu aktsiakapitali avaliku märkimise teel ning saada ORCT juhataja / määratud isiku luba selle avaldamiseks, ning selle mis tahes muudatused;
 3. juhtorgani otsus, kui selle teabe äriregistrisse kandmine ja avaldamine on seaduse kohaselt kohustuslikud;
 4. tõend registrijärgse ja/või teisese asukoha ruumide seadusliku omandiõiguse kehtivuse pikendamise kohta;
 5. lõpliku likvideerimise ja varade jaotamise aruanded ning asjakohasel juhul compte rendu juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete juhtimistöö kohta, kui vähemalt üks neist isikutest on määratud likvideerijaks;
 6. äritegevusega seotud dokumendid;
 7. registrist kustutatud juriidilise isiku registriandmed ja dokumendid, kui osanikke/aktsionäre/liikmeid enam pole või nad keelduvad neid säilitamast;
 8. osanike/aktsionäride üldkoosoleku otsus äriühingu poolse varade omandamise kohta asutajalt või aktsionärilt, kui selline kanne on äriühinguõiguse kohaselt kohustuslik;
 9. kaebus ORCT juhataja / määratud isiku otsuse peale;
 10. osanike/aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta esitatud vastuväide ning õigusnormides sõnaselgelt sätestatud muude toimingute kohta esitatud vastuväide;
 11. ühinemis- või jagunemislepingu projekt;
 12. allkirjanäidis;
 13. registrist kustutamise taotlus, mille esitab isik, kes leiab, et talle on äriregistrisse kannete tegemisega kahju tekitatud;
 14. kõik muud dokumendid, mille lisamine äriregistrisse on õigusnormide kohaselt kohustuslik.

Isikud, kes on huvitatud äriregistrisse kannete tegemisest seoses dokumentidega, mille avaldamine pole õigusnormide kohaselt kohustuslik, peavad selleks täitma taotluse vormi, lisades sellele asjaomased dokumendid ja tõendi kohaldatava tasu maksmise kohta.

Äriregistrisse tuleb kanda järgmine teave:

 1. maksejõuetushalduri või asjakohasel juhul likvideerija aruanne, milles on nimetatud võlgniku maksejõuetuseni viinud põhjused ja asjaolud;
 2. maksejõuetushalduri teade maksejõuetusmenetluse algatamise kohta;
 3. kavandatud reorganiseerimiskava ärakiri;
 4. likvideerija teade pankrotimenetluse algatamise kohta osana üldisest maksejõuetusmenetlusest ja lihtsustatud maksejõuetusmenetlusest;
 5. lõplik kohtuotsus, mille kohaselt äriregistrisse kantud juhatuse liige on kohustatud maksma hüvitist;
 6. kohtumenetlus ja teade võlausaldajatele pakutud kokkuleppe kohta;
 7. heakskiidetud ja kinnitatud kokkulepe võlausaldajatega;
 8. maksejõuetusmenetluse raames tehtud kohtuotsused, millest tuleb õigusnormide kohaselt ORCT-le teada anda;
 9. muud dokumendid, mille kohus või maksejõuetushaldur/likvideerija on õigusnormide kohaselt väljastanud.

Äriregistrisse tehakse eelmainitud dokumentide põhjal järgmised kanded seoses äriregistrisse kantud ettevõtjatega, kelle suhtes kohaldatakse võlausaldajatega sõlmitud kokkulepet või maksejõuetusmenetlust:

 1. maksejõuetusmenetluse algatamine;
 2. pankrot;
 3. asjaolu, et võlgnikult on võetud ära õigus äriühingut juhtida;
 4. asjaolu, et äriregistrisse kantud juhatuse liige on kohustatud maksma hüvitist;
 5. maksejõuetushalduri või likvideerija määramine, kui see on asjakohane;
 6. erihalduri määramine;
 7. maksejõuetushalduri või likvideerija asendamine, kui see on asjakohane;
 8. maksejõuetusmenetluse lõpetamine;
 9. võlgniku registrist kustutamine;
 10. võlgniku kui juriidilise isiku asutamislepingu muutmine maksejõuetushalduri taotluse alusel vastavalt lõplikule kohtuotsusele, millega on määratud kindlaks reorganiseerimiskava;
 11. võlausaldajatele pakutava kokkuleppe esitamine;
 12. võlausaldajatega sõlmitava kokkuleppe heakskiitmine;
 13. muu õigusnormide kohaselt nõutav teave äriregistrisse kantud võlgnike kohta, kelle suhtes kohaldatakse maksejõuetusmenetlust.

Tegelike kasusaajate keskregister

Alates seaduse nr 129/2019 (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning nende vastu võitlemise kohta ning millega muudetakse ja täiendatakse teatavaid õigusakte (muudetud ja täiendatud kujul)) jõustumise kuupäevast on riiklikul äriregistriametil olnud kohustus pidada tegelike kasusaajate keskregistrit, kuhu on kantud selliste juriidiliste isikute tegelikud kasusaajad, kes peavad taotlema enda kandmist äriregistrisse ning kes pole avalik-õiguslikud korporatsioonid, riigiettevõtted ega sisemaised äriühingud.

Juurdepääs tegelike kasusaajate keskregistrile antakse kooskõlas isikuandmete kaitse eeskirjadega järgmistele isikutele:

 1. järelevalve- ja kontrollivolitustega ametiasutused, õigusasutused kooskõlas seadusega nr 135/2010 kriminaalmenetluse seadustiku kohta (muudetud ja täiendatud kujul) ning äriregistriamet, kes saavad juurdepääsu kiiresti, piiranguteta ja ilma asjaomast isikut teavitamata;
 2. aruandvad üksused, kui nad kohaldavad põhimõtte „tunne oma klienti“ kohaseid meetmeid;
 3. kõik füüsilised ja juriidilised isikud (tasu eest).

Milliseid dokumente esitatakse/säilitatakse (toimikud, dokumendikogud, põhikirjad, üldkoosolekute protokollid jne)?

Selliste juriidiliste isikute, füüsilisest isikutest ettevõtjate, ühe osanikuga äriühingute ja pereettevõtete registreerimine, kes tegelevad majandustegevusega ning kelle registrijärgne asukoht / tegevuskoht on kohtu tööpiirkonnas, hõlmab seda, et äriregistris säilitatakse registreeritavate isikute registreerimisdokumendid ning ametlik arhiiv, mis sisaldab asutamisdokumente või asjaomaseid muutmisdokumente ja muid õigusnormides sõnaselgelt sätestatud dokumente.

Äriregistri kandeid toetavate dokumentide arhiveerimine tähendab, et paberil ja/või elektrooniliselt hoitakse ja säilitatakse kõiki nimetatud dokumente ning registreeritud isikute tehtud kandeid tõendavaid dokumente, raamatupidamise aastaaruandeid, juhatuse ja nõukogu aruannet ning asjakohasel juhul konsolideeritud aruannet, audiitori aruannet või asjakohasel juhul finantsaudiitori aruannet, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandeid ja juriidiliste isikute registriandmeid, mis esitatakse äriregistrile.

Iga äriregistrisse kantud ettevõtja toimik sisaldab kõiki dokumente, mis on esitatud seoses registreerimisega või mis tahes toiminguga, mis on õigusnormide kohaselt äriregistrisse kantud, ning registreerimist tõendavaid dokumente. Dokumente, mis on äriregistrisse kantud teatavate õigusnormides nõutavate registreerimiseelsete menetluste elluviimiseks, hoitakse eraldi kaustas. Pärast registreerimist lisatakse need asjaomase ettevõtja kausta.

Äriregistrisse kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute dokumendid arhiveeritakse kooskõlas taasavaldatud riikliku arhiveerimisseadusega nr 16/1996.

Kuidas teha päringuid (ja millised on otsingukriteeriumid)?

Registri veebisaidil

Huvitatud isik saab otsida teavet ONRC veebisaidil, sisestades otsinguväljale märksõna.

Millised on otsingukriteeriumid?

Teenuse „Recom online“ abil saab tasuta teavet otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

 • ettevõtja ärinimi;
 • äriregistri number;
 • maksuviitenumber;
 • maakond, kus on registrijärgne asukoht / tegevuskoht.

Teenuse „Recom online“ kaudu tasuta kättesaadavaks tehtav üldteave huvitatud isikutele hõlmab järgmist:

 • äriregistrisse kantud ettevõtja nimi;
 • äriregistri number;
 • Euroopa kordumatu tunnus (EUID);
 • maksuviitenumber;
 • registrijärgse asukoha / tegevuskoha aadress;
 • äriühingu seisund (nt aktiivne, tegevuse lõpetanud, likvideeritud, pankrotis, registrist kustutatud vm).

Kuidas saada dokumente?

Kas neid saab tasuta?

Teavet ja dokumente äriregistrisse kantud ettevõtjate kohta väljastatakse tasuta avaliku sektori asutustele ja institutsioonidele (välja arvatud neile, kelle tegevust rahastatakse täielikult omavahenditest), kohtutele ja nende juures asuvatele prokuratuuridele ning akrediteeritud diplomaatilistele esindustele ja muudele õigusnormide kohastele juriidilistele isikutele.

Riiklik äriregistriamet ja kohtute juures asuvad äriregistriametid väljastavad konkreetset äriregistrisse kantud teavet ajakirjanikele ja massimeedia esindajatele tasuta. Ajakirjanikele ja massimeedia esindajatele väljastatud teavet võib kasutada üksnes üldsuse teavitamiseks.

Mida saab tasu eest?

Äriregistriamet väljastab taotleja kulul tasu eest teabe, registriväljavõtted ja tõendid äriregistri kannete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, et teatav dokument või akt on kas registreeritud või mitte, registrikannete ja esitatud dokumentide andmete ärakirjad ja kinnitatud ärakirjad. Asjaomaseid dokumente võib taotleda ja väljastada ka posti teel.

Kuidas saada registrist väljavõtet või dokumendi ärakirja või kinnitatud ärakirja?

Teabele juurdepääsu viisid:

 • internetis, kasutades teenust „InfoCert“ (e-allkirja ei nõuta; võimalik on ainult kaardimakse)
 • internetis, ONRC portaali kaudu siin (nõutakse e-allkirja; makse tehakse kaardi või ülekandega)
 • e-postiga aadressil onrc@onrc.ro (makse ülekandega või kohapeal kassas)
 • faksiga numbril +40 213160829 (makse ülekandega või kohapeal kassas)
 • posti teel (makse ülekandega; võetakse lisatasu 7,68 leud)
 • vastuvõtulauas – ONRC ja kohtute juures asuvad äriregistriametid

►Teenus „InfoCert“ võimaldab väljastada veebipõhiseid tõendeid ja/või esitada äriregistrisse kantud teavet. Teenusele pääseb ligi ONRC portaali rubriigis „Teave“ (Informații) – „Tõendid“ (Certificate constatatoare) või „Äriregistri teave ja tõendite ärakirjad“ (Informații RC și copii certificate) ning makse tehakse internetis Visa või Mastercardi kaardiga. E-teenusega „InfoCert“ saab e-allkirjastatud dokumendid automaatselt kätte ilma vastutava töötleja sekkumiseta; teenus on kättesaadav 24 tundi ööpäevas kõigil nädalapäevadel ning makse tehakse elektrooniliselt kaardiga, pärast mida taotleja saab e-arve, ilma et ta peaks teenuse kasutamiseks e-allkirja andma.

► Teenuse „Recom online“ kaudu, mis on pärast kasusaajaga lepingu sõlmimist kättesaadavaks muutuv tellimuspõhine komponent, saab internetis 24 tundi ööpäevas äriregistrist tõendeid ja/või teavet.

Arhiivist dokumentide ärakirjade saamise viisid:

Viisid registreerimistõendite duplikaatide ja/või selliste tõendite duplikaatide saamiseks, mis tõendavad, et esitatud on kirjalik kinnitus tegevusloa kohta:

Registreerimismenetlus

Kuidas alustada registreerimismenetlust (kuidas esitada taotlusi registrile, kuidas kinnitada dokumente, millist liiki dokumendid tuleb lisada)?

Kohapeal

Kannete tegemise taotlused, taotlused huvitatud isikute nõutavate dokumentide originaalide või kinnitatud ärakirjade saamiseks, nagu on õigusnormides sätestatud, ja asjakohasel juhul lõivude maksmise tõendite (mis on kõik nummerdatud) taotlused peab taotleja esitama otse vastuvõtulauas või saatma need postiga/kulleriga või elektrooniliselt.

Juriidilise isiku äriregistrisse kandmise taotluse allkirjastab selle isiku esindaja, kes on määratud asutamisdokumendis, või tema esindaja vastavalt kehtivale eri-/üldvolitusele või volikirjale või osanik / aktsionär / juhatuse liige või tema esindaja.

Taotluse juriidilise isiku Rumeenias või välisriigis asuva tütarettevõtja registreerimiseks allkirjastab juriidilise isiku esindaja, kes korraldab otseselt tütarettevõtja tegevust, või tema esindaja vastavalt kehtivale eri-/üldvolitusele või volikirjale.

Taotluse füüsilisest isikust ettevõtja ja ühe osanikuga äriühingu registreerimiseks esitab füüsiline isik, kes taotleb enda registreerimist füüsilisest isikust ettevõtjana või ühe osanikuga äriühingu omanikuna, või tema esindaja vastavalt kehtivale eri-/üldvolitusele või jurist volikirja alusel.

Pereettevõtte registreerimise taotluse esitab esindaja, kes on määratud asutamisdokumendis, või tema esindaja vastavalt kehtivale eri-/üldvolitusele või jurist volikirja alusel.

Dokumendid, mis tuleb registreerida, millele tuleb viidata ja mille ORCT asjakohasel juhul avaldab, peab taotleja koostama Rumeenia keeles, loetavalt ning ilma väljajättude või täiendusteta. Vastasel juhul lükatakse taotlus tagasi.

Dokumendid, millega tuleb registreerimistaotlust toetada ja mis on liigitatud ametlikeks dokumentideks, tuleb esitada originaalina või õigusnormidekohaste nõuetekohaselt kinnitatud ärakirjadena.

Internetis

Registreerimistaotluse ja õigusnormides nõutavad dokumendid võib saata elektrooniliselt, st e-teenuste portaali kaudu või e-posti teel, kusjuures need peavad sisaldama või neile peab olema lisatud või lingitud kvalifitseeritud e-allkiri.

Kuidas esitatud taotlusi läbi vaadatakse?

Registreeritud taotluse kohta teeb otsuse ORCT juhataja / määratud isik või asjakohasel juhul kohus.

Kui ORCT juhataja / määratud isik leiab, et taotluse kohta otsuse tegemiseks on vaja lisadokumente ja/või eksperdiarvamusi, või kui ta leiab, et teatavate taotluse toetamiseks esitatud dokumentide sisu või vorm ei vasta õiguslikele nõuetele või et teatavad kinnitavad dokumendid on puudu või et avaldamislõive pole tasutud, võib ta kehtestada taotluses asjakohaste täienduste tegemise võimaldamiseks uue otsuse tegemise tähtaja vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009, millega kehtestatakse teatavad meetmed äriregistritoimingute tegemiseks (vastu võetud koos muudatuste ja täiendustega vastavalt seadusele nr 84/2010, mida on hiljem muudetud).

Otsuse tegemise ja registreerimist kinnitavate dokumentide väljastamise tähtaega pikendatakse vastavalt ajavahemikule, mille ORCT juhataja / määratud isik kiidab heaks, et taotleja saaks esitada dokumendid või kõrvaldada tuvastatud puudused, mille ORCT juhataja / määratud isik on nimetanud järelduses/otsuses taotluse kohta otsuse tegemise edasilükkamise ja tähtaja heakskiitmise kohta.

Kui taotleja ei kõrvalda toimikus tuvastatud puudusi või kui ORCT juhataja / määratud isik leiab, et taotleja taotlus ei vasta õiguslikele nõuetele, lükkab ORCT juhataja / määratud isik registreerimistaotluse tagasi vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009, millega kehtestatakse teatavad meetmed äriregistritoimingute tegemiseks (vastu võetud koos muudatuste ja täiendustega vastavalt seadusele nr 84/2010, mida on hiljem muudetud).

Kui taotleja loobub kohtute juures asuvatele äriregistriametitele esitatud taotlusest ja kui registreerimistaotlused lükatakse tagasi, tagastatakse Rumeenia ametlikus väljaandes avaldamise lõiv, juhul kui see on tasutud.

Taotleja ja/või tema esindaja võib ilmuda taotluse kohta otsuse tegemise tähtaja jooksul ärakuulamisele, et taotlust põhjendada, tuginedes ärakuulamistaotlusele, mis esitati koos registreerimistaotlusega või taotluse kohta otsuse tegemise edasilükkamise korral vähemalt üks päev enne otsuse tegemise tähtpäeva.

Registreerimise õiguslikud tagajärjed

Kannete mõju kolmandatele isikutele vastavalt direktiivi (EL) 2017/1132 artiklile 17

Allpool nimetatud siseriiklike õigusnormide kohaselt võivad kolmandad isikud tugineda äriregistris sisalduvatele andmetele ja dokumentidele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1132 (äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta) artikliga 17.

 1. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikli 1 lõikes 1 on sätestatud, et „enne majandustegevuse alustamist peavad enda registreerimist äriregistris või enda kandmist äriregistrisse taotlema järgmised füüsilised või juriidilised isikud: füüsilisest isikust ettevõtjad, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, äriühingud, riigiettevõtted ja sisemaised äriühingud, avalik-õiguslikud korporatsioonid, majandushuviühingud, ühistud, ühistulised organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa ühistud ja Euroopa majandushuviühingud, mille peakontor asub Rumeenias, või muud füüsilised või juriidilised isikud vastavalt seaduses sätestatule“.
  Peale selle on nimetatud seaduse artikli 1 lõikes 2 sätestatud, et „oma tegevuse käigus või selle lõppedes peavad lõikes 1 nimetatud füüsilised ja juriidilised isikud esitama taotluse, et samasse registrisse tehtaks kanne seoses dokumentide ja aktidega, mis seaduse alusel tuleb registreerida “.
 2. Äriregistrisse kantud teabe esitamine ja asjaomaste dokumentide ärakirjade väljastamine toimub vastavalt seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta, taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artiklile 4.
  1. Äriregister on üldsusele kättesaadav.
  2. Äriregistriamet peab väljastama taotleja kulul tasu eest teabe, registriväljavõtted ja tõendid äriregistri kannete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, et teatav dokument või akt on kas registreeritud või mitte, registrikannete ja esitatud dokumentide andmete ärakirjad ja kinnitatud ärakirjad.
  3. Punktis 2 osutatud dokumente võib taotleda ja väljastada ka posti teel.
  4. Punktis 2 loetletud dokumente võib riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu elektrooniliselt taotleda ja väljastada elektroonilisel kujul, kusjuures need peavad sisaldama või neile peab olema lisatud või lingitud laiendatud e-allkiri. Neid võib taotleda ka elektroonilise ühtse kontaktpunkti kaudu vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 49/2009 (teenuseosutajate asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta Rumeenias), mida on muudetud ja täiendatud seadusega nr 68/2010.
  5. Tasud ärakirjade ja/või teabe väljastamise eest olenemata väljastamise viisist ei tohi ületada nende väljastamisega seotud halduskulusid.

Artikkel 41

 1. Artiklis 4 osutatud dokumentide ja teabe elektroonilised ärakirjad tehakse üldsusele kättesaadavaks ka äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu. Asjaomased kulud kannab taotleja.
 2. Tasu äriregistrist äriregistrite ühendamise süsteemi kaudu ärakirjade ja/või teabe väljastamise eest ei tohi ületada asjaomaseid halduskulusid.

Selliste dokumentide ja isikute aktide täitmisele pööratavus, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus, on ette nähtud seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikliga 5.

 1. Registreeringutele ja kannetele võib kolmandate isikute vastu tugineda alates kuupäevast, mil need kanti äriregistrisse või avaldati Rumeenia ametliku väljaande IV osas või mõnes muus trükises vastavalt seaduses sätestatule.
 2. Isikud, kes on kohustatud taotlema kande tegemist, ei tohi tugineda registrisse kandmata dokumentidele või aktidele kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et need kolmandad isikud olid neist dokumentidest ja aktidest teadlikud.
 3. Riiklik äriregistriamet avaldab oma veebisaidil ja e-teenuste portaalis ning esitab Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile avaldamiseks ajakohase teabe liikmesriigi õiguse kohta seoses selliste isikute dokumentide, aktide ja kannete avalikustamise ja neile kolmandate isikute vastu tuginemisega, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus.

Lisaks kohaldatakse sellega seoses äriühingute suhtes järgmisi sätteid: äriühingute seaduse nr 31/1990 (taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artiklid 50–53.

Artikkel 50

 1. Dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud seaduses sätestatud korras, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid neist dokumentidest või aktidest teadlikud.
 2. Mis tahes toimingutele, mille äriühing teeb enne 16 päeva möödumist menetleva kohtuniku (praegu võivad taotlustega seoses otsuse teha äriregistriameti juhataja või riikliku äriregistriameti peadirektori nimetatud isik vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009 muudetud kujul) aruande avaldamisest Rumeenia ametliku väljaande IV osas, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, kui need isikud suudavad tõendada, et neil ei olnud võimalik neist toimingutest teadlik olla.

Artikkel 51
Kolmandad isikud võivad siiski tugineda dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud, välja arvatud juhul, kui asjaolu, et neid dokumente või akte ei ole avaldatud, tühistab nende õigusmõju.
Artikkel 52
1) Kui esineb vastuolu äriregistriametile esitatud teksti ja Rumeenia ametliku väljaande IV osas või ajalehtedes avaldatud teksti vahel, ei saa äriühing tugineda avaldatud tekstile kolmandate isikute vastu. Kolmandad isikud võivad tugineda avaldatud tekstile äriühingu vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid äriregistriametile esitatud tekstist teadlikud.

Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikli 12 lõikes 1 on sätestatud järgmine.

 1. Äriregister koosneb registrist, kuhu kantakse juriidilised isikud, kes on äriühingud, sisemaised äriühingud või riigiettevõtted, avalik-õiguslikud korporatsioonid, majandushuviühingud, ühistulised organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa majandushuviühingud või teised seaduses sõnaselgelt sätestatud juriidilised isikud, kelle peamine või teisene asukoht on Rumeenias, ning registrist, kuhu kantakse juriidilised isikud, kes on ühistud või Euroopa ühistud, kelle peamine või teisene asukoht on Rumeenias, ning registrist, kuhu kantakse füüsilisest isikust ettevõtjad, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, kelle tegevuskoht või teisene asukoht on Rumeenias. Neid registreid peetakse elektrooniliselt.
 2. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikli 6 lõikes 1 koostoimes valitsuse erakorralise määruse nr 116/2009 (millega kehtestatakse teatavad meetmed äriregistritoimingute tegemiseks, vastu võetud koos muudatuste ja täiendustega vastavalt seadusele nr 84/2010, mida on hiljem muudetud ja täiendatud) artikliga 1 on sätestatud, et andmed kantakse äriregistrisse äriregistriameti juhataja otsuse / riikliku äriregistriameti peadirektori määratud isiku otsuse alusel või vajaduse korral lõpliku kohtuotsuse alusel, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.
 3. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et kande tegemise kuupäevaks arvatakse kuupäev, mil kanne tegelikult registris tehti.
 4. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et „kanne tehakse äriregistrisse 24 tunni jooksul pärast äriregistriameti juhataja otsuse / riikliku äriregistriameti määratud isiku otsuse kuupäeva ning ettevõtja registreerimise korral 24 tunni jooksul pärast kuupäeva, mil tehti registreerimist võimaldav otsus“.
 5. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikli 51 lõike 2 kohaselt tehakse kanded äriregistrisse elektrooniliselt nii kohtute juures asuvates äriregistriametites kui ka elektroonilises keskregistris.

Erinevused registrikande ja avaldatud kande vahel

Äriregistri kanded tagavad, et dokumentidele on võimalik tugineda kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui õigusnormides on sätestatud kumulatiivne tingimus, et dokumendid tuleb avaldada Rumeenia ametlikus väljaandes ja Euroopa Liidu Teatajas, kui see on asjakohane.

Isikud, kes on kohustatud taotlema kande tegemist, ei tohi tugineda registrisse kandmata dokumentidele või aktidele kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et need kolmandad isikud olid neist dokumentidest ja aktidest teadlikud.

Seepärast saadab ORCT pärast äriregistri kannete töötlemist õigusnormides nõutavad dokumendid omal algatusel ONRC veebisaidil ja/või oma e-teenuste portaalis või asjakohasel juhul Rumeenia ametliku väljaande IV või VII osas või vajaduse korral Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks taotleja kulul.

Dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud seaduses sätestatud korras, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid neist dokumentidest või aktidest teadlikud.

Mis tahes toimingutele, mille äriühing teeb enne 16 päeva möödumist menetleva kohtuniku (praegu võivad taotlustega seoses otsuse teha äriregistriameti juhataja või riikliku äriregistriameti peadirektori nimetatud isik vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009 muudetud kujul) aruande avaldamisest Rumeenia ametliku väljaande IV osas, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, kui need isikud suudavad tõendada, et neil ei olnud võimalik neist toimingutest teadlik olla.

Kolmandad isikud võivad siiski tugineda dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud, välja arvatud juhul, kui asjaolu, et neid dokumente või akte ei ole avaldatud, tühistab nende õigusmõju.
Kui esineb vastuolu äriregistriametile esitatud teksti ja Rumeenia ametliku väljaande IV osas või ajalehtedes avaldatud teksti vahel, ei saa äriühing tugineda avaldatud tekstile kolmandate isikute vastu. Kolmandad isikud võivad tugineda avaldatud tekstile äriühingu vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid äriregistriametile esitatud tekstist teadlikud.

Kes vastutab kannete õigsuse eest?

Õigusnormides nõutavad dokumendid ja aktid kantakse äriregistrisse asjakohasel juhul nende füüsiliste ja/või juriidiliste isikute taotluse alusel, kellel on registreerimiskohustus, muude huvitatud isikute taotluse alusel või omal algatusel.

Ettevõtjal on kohustus taotleda seaduse nr 26/1990 artikli 21 kohaselt kannete tegemist äriregistrisse 15 päeva jooksul alates nende dokumentide ja aktide kuupäevadest, mille suhtes kehtib registreerimiskohustus. Kanded tehakse registrisse ka huvitatud isikute taotluse alusel 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil nad said teada dokumendist või aktist, mis tuleb registreerida.

Muudetud ja täiendatud seaduses nr 359/2004 määratletud taotleja vastutab registreerimistaotlustes ja nende toetamiseks esitatud dokumentides sisalduvate andmete õiguspärasuse, õigsuse ja täpsuse eest.

Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikli 6 lõikes 1 koostoimes valitsuse erakorralise määruse nr 116/2009 (millega kehtestatakse teatavad meetmed andmete äriregistrisse kandmise kohta; muudetud ja täiendatud kujul heaks kiidetud seadusega nr 84/2010) artikliga 1 on sätestatud, et andmed kantakse äriregistrisse äriregistriameti juhataja otsuse / riikliku äriregistriameti peadirektori määratud isiku otsuse alusel või vajaduse korral lõpliku kohtuotsuse alusel, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.

Vajalikud kanded tehakse äriregistrisse:

 1. 24 tunni jooksul alates määratud kohtuniku järelduse tegemisest / ORCT juhataja / määratud isiku otsuse tegemisest või päevast, mil tehti kohtuotsus registreerimise kohta;
 2. 24 tunni jooksul alates ORCT juhataja / määratud isiku otsuse tegemisest või päevast, mil tehti kohtuotsus kannete tegemise kohta;
 3. 15 päeva jooksul alates päevast, mil saadi kätte selle lõpliku kohtuotsuse kinnitatud ärakiri, mis käsitleb dokumente ja akte, millele on osutatud seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta, taasavaldatud muudetud ja täiendatud kujul) artikli 21 punktides e–g, kui õigusnormides pole sätestatud teisiti.

ORCT juhataja / määratud isiku otsused mis tahes äriregistri kande kohta on õiguslikult jõustatavad ja nende kohta saab üksnes vastuväite esitada. Vastuväite esitamine ei peata otsuse täitmist. Menetlusi, mille käigus tehakse otsus äriregistrisse kannete tegemiseks, viivad ellu ORCT töötajad.

Andmekaitsemenetlused

Andmesubjekti õigusi käsitlevad menetlused seoses tema isikuandmete avaldamise ja säilitamisega

Oma kohustuste täitmisel, nagu on sätestatud õigusaktides, millega reguleeritakse äriregistri tegevust, koguvad ja töötlevad riiklik äriregistriamet ja kohtute juures asuvad äriregistriametid / piirkondlikud bürood andmeid ja teavet, sealhulgas isikuandmeid, mille suhtes kohaldatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)) sätteid.

Vastutava isikuandmete töötlejana on riiklik äriregistriamet kehtestanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, mille eesmärk on tagada kõigi isikuandmete kaitset ja töötlemist käsitlevate õigusnormide järgimine.

Füüsilise isiku isikuandmeid kogutakse kindlatel, sõnaselgetel ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis pole nende eesmärkidega kooskõlas (eesmärgi piirangu põhimõte).

Isikuandmeid, mille taotlejad esitavad taotlusi täites/esitades ning neid toetavaid akte/dokumente esitades, töödeldakse äriregistri peamiste konkreetsete kohustuste/ülesannete/funktsioonide täitmiseks.

Kesksesse elektroonilisse äriregistrisse / integreeritud infosüsteemi kantud teavet säilitatakse tähtajatult. Äriregistris registreerimise taotlused (vormid), mis esitatakse ettevõtja registreerimiseks ning registrisse kannete tegemiseks ettevõtja dokumentide ja aktide kohta, ning taotluste toetamiseks esitatud dokumendid arhiveeritakse ettevõtja toimikus (paberil ja elektrooniliselt).

Nende dokumentide avaldamine, mis on väljastatud äriregistrisse kannete tegemise tulemusel / koostatud kasutajatoe töötajate poolt, on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse sätetega ning isikuandmed piirduvad asjaomaste isikute ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja -koha, kodakondsuse ja elukohariigiga, kui õigusnormides pole sätestatud teisiti.

Seega selleks, et järgida õigusnorme isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumisega, sisaldavad taotlejatele väljastatavad dokumendid seoses teabega selliste füüsiliste isikute kohta, kellel on roll/ametikoht äriregistrisse kantud äriühingus, sealhulgas ärakirjad / kinnitatud ärakirjad, üksnes nende isikute ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja -kohta, kodakondsust ja elukohariiki. Muid isikuandmeid lisaks eelnimetatutele võib väljastada üksnes juhul, kui taotleja on andmesubjekt (isik, kelle isikuandmeid töödeldakse) või kui taotleja põhjendab õigustatud huvi.

Riiklik äriregistriamet tagab, et andmesubjekt saab kasutada oma õigusi, mis on sätestatud määruses (EL) nr 679/2016: õigus teabele ning õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist, õigus andmete ülekandmisele, õigus esitada vastuväiteid, õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise riiklikule järelevalveasutusele [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Eelmainitud õigusi, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 679/2016 kohaseid nõudeid ja erandeid, saab kasutada, saates nõuetekohaselt kuupäevastatud ja allkirjastatud kirjaliku taotluse posti teel järgmisel aadressil: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, sihtnumber: 030837, või e-postiga aadressil: datepersonale@onrc.ro.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 37 kohaselt on asutuses määratud andmekaitseametnik, kelle kontaktandmed on esitatud veebisaidil rubriigis „Isikuandmed“.

Kontaktandmed

Kontaktandmed on kättesaadavad siin.

Lingid

Rumeenia äriregistri ametlik veebisait

Rumeenia äriregistriameti e-teenuste portaal

Viimati uuendatud: 15/11/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.