Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Rumeenia

Sellel lehel antakse ülevaade Rumeenia äriregistrist, mida peab justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv riiklik äriregistriamet.

Sisu koostaja:
Rumeenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Rumeenia äriregister pakub?

Rumeenia riiklik äriregistriamet on juriidilisest isikust avalik-õiguslik asutus justiitsministeeriumi haldusalas. Amet vastutab keskse elektroonilise äriregistri pidamise, koostamise ja haldamise eest.

Riikliku äriregistriameti haldusalasse kuulub mitu äriregistriametit, mis asuvad nii Bukarestis kui ka Rumeenia 41 maakonnas. Need ametid vastutavad kohalike äriregistrite pidamise, koostamise ja haldamise eest.

Vastavalt seadusele nr 26/1990 sisaldab äriregister teavet järgmiste registrisse kantud ettevõtjate kohta:

 • äriühingud,
 • sisemaised äriühingud,
 • riigiettevõtted,
 • avalik-õiguslikud korporatsioonid,
 • ühistud,
 • ühistulised organisatsioonid,
 • majandushuviühingud,
 • Euroopa majandushuviühingud,
 • Euroopa äriühingud,
 • Euroopa ühistud,
 • füüsilisest isikust ettevõtjad,
 • ühe osanikuga äriühingud,
 • pereettevõtted ning
 • muud seaduses sätestatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Äriregistrisse kantakse kõik asjassepuutuvad dokumendid, aktid ja kanded ning asjaomaste ettevõtjate andmed, mille registrisse kandmist nõuab seadus, ning muud seaduses sõnaselgelt nimetatud aktid ja dokumendid.

Äriregistri veebisait (https://www.onrc.ro/index.php/en) sisaldab järgmist:

1) dokumendid;
2) teave ja teenused osade ja teenuste kaupa;
3) teave riikliku äriregistriameti ja kohtute juures asuvate äriregistriametite kohta;
4) mitmesugune avalik teave – tasuta juurdepääs;
5) institutsiooni kasutatavad vormid;
6) juhtnöörid andmete lisamiseks äriregistrisse iga ettevõtja ja tegevuse liigi kaupa;
7) statistilised andmed tehtud kannete kohta.

 • institutsiooni ajalugu
 • ORC (äriregistriamet) võrgustik
 • vormid (ettevõtjatele jne) ja juhtnöörid
 • tasud ja lõivud ONRC (riiklik äriregistriamet) teenuste eest
 • teenused
 • õigusaktid
 • statistilised andmed
 • meediakajastused

Äriregistriameti internetipõhiseid teenuseid on võimalik kasutada tema e-teenuste portaali kaudu, mis on välja töötatud sektoripõhise tegevusprogrammi „Majandusliku konkurentsivõime suurendamine“ ja „Investeeringud teie tuleviku heaks!“ kaudu projekti „Riikliku äriregistriameti poolt sihtotstarbelise portaali kaudu äriringkonnale pakutavad internetipõhised teenused (e-valitsus)“ raames.

Äriregistri internetipõhised teenused, mida pakutakse riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu, on järgmised:

 • InfoCert;
 • Recom online (online-päring);
 • ärinime saadavuse ja ärinime elektroonilise broneeringu olemasolu kontrollimine;
 • esialgsed kontrollid (juriidiliste/füüsiliste isikute, ühe osanikuga äriühingute/pereettevõtete nime/logo saadavus ja/või broneering);
 • andmete kandmine äriregistrisse ja juriidiliste isikute volitamine;
 • äriregistrisse kantud ettevõtjate kontaktandmete ajakohastamine;
 • ajakohastatud teabe hankimine ettevõtja varasema tegevuse ja statistiliste andmete kohta;
 • dokumentide (tõendite) väljastamine;
 • menetluse seis;
 • teated äriregistrile esitatud taotluste kohta;
 • äriregistrile esitatud taotluste menetlemise edasilükkamise otsused;
 • teabe avaldamine juriidiliste isikute mitmesuguste seisundite kohta;
 • statistilised andmed (toimingud keskses äriregistris, väliskapitaliga ettevõtjad);
 • äriregistri offline-vorm.

Online-päringu teenuse abil saab ettevõtjate kohta järgmist teavet:

 • ärinimi ja õiguslik vorm;
 • teave isiku tuvastamiseks (tellimuse number äriregistris, Euroopa kordumatu tunnus, kordumatu registrikood, registrijärgne asukoht, ettevõtja kontaktandmed (telefoni- ja/või faksinumber);
 • registrijärgne asukoht (registrijärgset asukohta tõendav dokument, registrijärgse asukoha tõendi kehtivuse alguskuupäev, registrijärgse asukoha tõendi kehtivuse lõppkuupäev, registrijärgse asukoha kestus);
 • märgitud ja sissemakstud kapital;
 • ettevõtja peamine deklareeritud/heakskiidetud tegevusvaldkond;
 • ettevõtja teisesed deklareeritud/heakskiidetud tegevusvaldkonnad;
 • seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute identifitseerimisandmed;
 • juhtide identifitseerimisandmed;
 • logode andmed;
 • filiaalide/tütarettevõtjate/allüksuste andmed (registrijärgne asukoht, telefoninumber);
 • teiseste asukohtade/tegevuskohtade andmed (registrijärgne asukoht, telefoninumber);
 • registrijärgsete asukohtade ja/või seaduse nr 359/2004 artikli 15 kohaselt heakskiidetud tegevusvaldkondade andmed;
 • omandiõiguste andmed;
 • andmed võlausaldajatega sõlmitud kokkulepete kohta;
 • seaduse 26/1990 artikli 21 punktidega e–h hõlmatud asjaolusid käsitlevad andmed;
 • muude kannete andmed;
 • bilansi andmed (käive, keskmine töötajate arv, brutokasum), kui rahandusministeerium on selle teabe esitanud.https://www.onrc.ro/index.php/en

Kas juurdepääs Rumeenia äriregistrile on tasuta?

Äriregistris esitatud teabele pääseb juurde internetis riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kaudu. Juurdepääs teabele võimaldatakse pärast kasutajaks registreerimist (tuleb luua kasutajanimi ja salasõna) ning on tasuta.

Riikliku äriregistriameti portaalis sisalduv teave on liigendatud pakutavate teenuste järgi. Osa teabega saab tutvuda tasuta, osaga tasu eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Tutvuda on võimalik järgmise teabega.

 • Üldteave reguleeritud kutsealal tegutsemisest huvitatud isikutele (kutsealade esindajad, füüsilised isikud, juriidilised isikud, avalik-õiguslikud organid ja asutused jne) on kättesaadav veebisaidil https://www.onrc.ro/index.php/en.
 • Online-päringu teenuse liitumispõhisele osale pääseb juurde pärast makse saajaga lepingu sõlmimist. Juurdepääs on tagatud ööpäev läbi.
 • E-vormid.
 • Äriregistrile esitatud registreerimistaotluste menetlemise seisu saab vaadata tasuta.
 • Äriregistrile esitatud registreerimistaotluste menetlemise edasilükkamise otsuste osa saab vaadata tasuta.
 • Teatavale avalikule teabele (finantsaruanded, vabatahtlik likvideerimine, sundlikvideerimine jne) pääseb juurde tasuta.

Veebisaidi https://www.onrc.ro/index.php/en kõigile osadele pääseb juurde tasuta ja ööpäev läbi.

Kuidas teha päringuid Rumeenia äriregistris?

Online-päringu teenuse abil saab tasuta teavet otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

 • ettevõtja ärinimi;
 • äriregistri number;
 • kordumatu registrinumber;
 • maakond, kus asub registrijärgne asukoht.

Online-päringu teenuse tasuta üldteave huvitatud isikutele hõlmab järgmist:

 • äriregistris registreeritud ettevõtja ärinimi;
 • äriregistri number;
 • Euroopa kordumatu tunnus (EUID);
 • kordumatu registrinumber;
 • registrijärgse asukoha / ettevõtja aadress;
 • ettevõtja staatus (nt tegutsev, lõpetatud, likvideeritud, pankrotis, registrist kustutatud).

Rumeenia äriregistri ajalugu

Äriregister loodi 1990. aastal vastavalt seadusele nr 26/1990 äriregistri kohta.

2011. aasta teisel poolel loodi sihtotstarbeline portaal uute internetipõhiste teenuste pakkumiseks äriringkondade esindajatele ja teistele huvitatud isikutele.

Riikliku äriregistriameti eesmärgid:

 • äriringkonna esindajate, avalik-õiguslike asutuste, meedia ja teiste huvitatud isikute teavitamine äriregistris tehtavatest toimingutest;
 • teabele juurdepääsuks kuluva aja vähendamine;
 • äriregistri büroodes järjekordade lühendamine;
 • äriregistrile registreerimisdokumentide esitamiseks kuluva aja vähendamine;
 • ettevõtjate registreerimise menetluste, finantsteabe esitamise ning teabe- ja dokumenditaotluste esitamise lihtsustamine;
 • online-taotlejatele reaalajas äriregistriandmete esitamine.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Rumeenia äriregister on loodud ja toimib vastavalt seadusele nr 26/1990 äriregistri kohta (taasavaldatud muudetud kujul). Selliste üksuste asutamiseks, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus, selliste üksuste käitamiseks ja nendega seotud äriregistrikannete tegemiseks ning asutamisdokumentidesse tehtud muudatuste või mis tahes muude sõnaselgelt kindlaksmääratud aspektide registreerimiseks antakse luba vastavalt seadusele nr 26/1990, valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009, seadusele nr 359/2004 ning äriregistrite pidamist, kannete tegemist ja teabe esitamist käsitlevatele rakenduseeskirjadele, mis on heaks kiidetud justiitsministri määrusega nr 2594/C/2008. Äriregistrisse kandmisele kuuluva mis tahes tegevusega seotud konkreetseid aspekte reguleerivad konkreetsed õigusaktid. Kõige olulisemad neist on äriseadus nr 31/1990, seadus nr 1/2005 ühistute korralduse ja toimimise kohta, põllumajandusühistute seadus nr 566/2004, valitsuse erakorraline määrus nr 44/2008 füüsilisest isikust ettevõtjate, ühe osanikuga äriühingute ja pereettevõtete äritegevuse kohta ning seadus nr 161/2003 teatavate meetmete kohta, mida võetakse läbipaistvuse tagamiseks avalikus teenistuses, avalike ülesannete täitmisel või äritegevuses ning korruptsiooni vältimiseks ja korruptsiooni eest karistamiseks.

Allpool nimetatud siseriiklike õigusnormide kohaselt võivad kolmandad isikud tugineda äriregistris sisalduvatele andmetele ja dokumentidele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1132 (äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta) artikliga 17.

 1. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 1 lõikes 1 on sätestatud, et enne majandustegevuse alustamist peavad enda registreerimist äriregistris või enda kandmist äriregistrisse taotlema järgmised füüsilised või juriidilised isikud: füüsilisest isikust ettevõtjad, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, äriühingud, riigiettevõtted ja sisemaised äriühingud, avalik-õiguslikud korporatsioonid, majandushuviühingud, ühistud, ühistulised organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa ühistud ja Euroopa majandushuviühingud, mille peakontor asub Rumeenias, või muud füüsilised või juriidilised isikud vastavalt seaduses sätestatule.
  Peale selle on nimetatud seaduse artikli 1 lõikes 2 sätestatud, et oma tegevuse käigus või selle lõppedes peavad lõikes 1 nimetatud füüsilised ja juriidilised isikud esitama taotluse, et samasse registrisse tehtaks kanne seoses dokumentide ja aktidega, mis seaduse alusel tuleb registreerida.
 1. Äriregistrisse kantava teabe esitamine ja asjaomaste dokumentide ärakirjade väljastamine toimub vastavalt seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artiklile 4.

1. Äriregister on üldsusele kättesaadav.

2. Äriregistriamet väljastab taotluse esitanud isikule tasu eest teabe, registriväljavõtted ja tõendid registris sisalduvate andmete kohta ning tõendid, millega kinnitatakse, et teatav dokument või akt on kas registreeritud või mitte, registrikannete ja esitatud dokumentide ärakirjad ja tõestatud ärakirjad.

3. Lõikes 2 osutatud dokumente võib taotleda ja väljastada ka posti teel.

4. Lõikes 2 nimetatud dokumente võib riikliku äriregistriameti internetipõhiste teenuste portaali kaudu elektrooniliselt taotleda ja väljastada elektroonilisel kujul, kusjuures need peavad sisaldama või neile peab olema lisatud või lingitud laiendatud e-allkiri. Neid võib taotleda ka elektroonilise ühtse kontaktpunkti kaudu vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 49/2009 (teenuseosutajate asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta Rumeenias), mida on muudetud seadusega nr 68/2010.

5. Tasu ärakirjade ja/või teabe edastamise eest olenemata kättetoimetamise viisist ei tohi ületada nende edastamisega seotud halduskulusid.

Artikkel 41

1. Artiklis 4 osutatud dokumentide ja teabe elektroonilised ärakirjad tehakse üldsusele kättesaadavaks ka äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu. Asjaomased kulud kannab taotleja.

2. Tasu äriregistrist äriregistrite ühendamise süsteemi kaudu ärakirjade ja/või teabe edastamise eest ei tohi ületada nende edastamisega seotud halduskulusid.

Selliste dokumentide ja isikute aktide täitmisele pööratavus, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus, on ette nähtud seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikliga 5.
1. Registreeringutele ja kannetele võib kolmandate isikute vastu tugineda alates kuupäevast, mil need kanti äriregistrisse või avaldati Rumeenia ametliku väljaande IV osas või mõnes muus trükises vastavalt seaduses sätestatule.
2. Isikud, kes on kohustatud taotlema kande tegemist, ei tohi tugineda registrisse kandmata dokumentidele või aktidele kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et need kolmandad isikud olid neist dokumentidest ja aktidest teadlikud.
3. Riiklik äriregistriamet avaldab oma veebisaidil ja internetipõhiste teenuste portaalis ning esitab Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile avaldamiseks ajakohase teabe liikmesriigi õiguse kohta seoses selliste isikute dokumentide, aktide ja kannete avalikustamise ja neile kolmandate isikute vastu tuginemisega, mille suhtes kehtib äriregistrisse kandmise kohustus.

Lisaks on sellega seoses äriühingute suhtes kehtestatud erisätted, st äriühingute seaduse nr 31/1990 (taasavaldatud muudetud kujul) artiklid 50–53.

Artikkel 50
1. Dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud seaduses sätestatud korras, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid neist dokumentidest või aktidest teadlikud.

2. Mis tahes toimingutele, mille äriühing teeb enne 16 päeva möödumist menetleva kohtuniku (praegu võivad taotlustega seoses otsuse teha äriregistriameti juhataja või riikliku äriregistriameti peadirektori nimetatud isik vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 116/2009 muudetud kujul) aruande avaldamisest Rumeenia ametliku väljaande IV osas, ei saa tugineda kolmandate isikute vastu, kui need isikud suudavad tõendada, et neil ei olnud võimalik neist toimingutest teadlik olla.

Artikkel 51
Kolmandad isikud võivad siiski tugineda dokumentidele või aktidele, mida ei ole avaldatud, välja arvatud juhul, kui asjaolu, et neid dokumente või akte ei ole avaldatud, tühistab nende õigusmõju.
Artikkel 52
1. Kui esineb vastuolu äriregistriametile esitatud teksti ja Rumeenia ametliku väljaande IV osas või ajalehtedes avaldatud teksti vahel, ei saa äriühing tugineda avaldatud tekstile kolmandate isikute vastu. Kolmandad isikud võivad tugineda avaldatud tekstile äriühingu vastu, välja arvatud juhul, kui äriühing suudab tõendada, et need isikud olid äriregistriametile esitatud tekstist teadlikud.

Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 12 lõikes 1 on sätestatud järgmine.

1. Äriregister koosneb registrist, kuhu kantakse juriidilised isikud, kes on äriühingud, sisemaised äriühingud või riigiettevõtted, avalik-õiguslikud korporatsioonid, majandushuviühingud, ühistulised organisatsioonid, Euroopa äriühingud, Euroopa majandushuviühingud või teised seaduses sõnaselgelt sätestatud juriidilised isikud, kelle peamine või teisene asukoht on Rumeenias, ning registrist, kuhu kantakse juriidilised isikud, kes on ühistud või Euroopa ühistud, kelle peamine või teisene asukoht on Rumeenias, ning registrist, kuhu kantakse füüsilisest isikust ettevõtjad, ühe osanikuga äriühingud ja pereettevõtted, kelle tegevuskoht või teisene asukoht on Rumeenias. Neid registreid peetakse elektrooniliselt.

 1. Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 6 lõikes 1 koostoimes valitsuse erakorralise määruse nr 116/2009 (millega kehtestatakse teatavad meetmed andmete äriregistrisse kandmise kohta; muudetud kujul heaks kiidetud seadusega nr 84/2010) artiklis 1 on sätestatud, et andmed kantakse äriregistrisse äriregistriameti juhataja otsuse/riikliku äriregistriameti peadirektori määratud isiku otsuse alusel või vajaduse korral lõpliku kohtuotsuse alusel, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.
  Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et kande tegemise kuupäevaks arvatakse kuupäev, mil kanne tegelikult registris tehti.
  Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et kanne tehakse äriregistrisse 24 tunni jooksul pärast äriregistriameti juhataja otsuse / riikliku äriregistriameti määratud isiku otsuse kuupäeva ning ettevõtja registreerimise korral 24 tunni jooksul pärast kuupäeva, mil tehti registreerimist võimaldav otsus.

Seaduse nr 26/1990 (äriregistri kohta; taasavaldatud muudetud kujul) artikli 51 lõike 2 kohaselt tehakse kanded äriregistrisse elektrooniliselt nii kohtute juures asuvates äriregistriametites kui ka elektroonilises keskregistris.
Lisateavet saab siit.

Lingid

Rumeenia äriregistri ametlik veebisait

Rumeenia äriregistriameti e-teenuste portaal

Seotud dokumendid

SEADUS nr 26/1990  PDF (669 Kb) ro

VALITSUSE ERAKORRALINE MÄÄRUS nr 116/2009  PDF (255 Kb) ro

10. oktoobri 2008. aasta RAKENDUSEESKIRJAD äriregistrite pidamise kohta  PDF (1034 Kb) ro

SEADUS nr 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Viimati uuendatud: 19/11/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.