ELi liikmesriikide äriregistrid

Slovakkia

Selles osas antakse ülevaade Slovakkia äriregistrist.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Millist teavet äriregister pakub?

Äriregister (obchodný register) on avalik loetelu, mis sisaldab eriseaduse alusel nõutavaid andmeid üksikettevõtjate, äriühingute ja muude juriidiliste isikute kohta.

Äriregistrit haldab programmeerimise ja tehnilise poole pealt Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi justiitsministeerium).

Äriregistrit peavad registrikohtud (registrové súdy), mis on maakonnakohtute haldusalas asuvad piirkondlikud kohtud.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Äriregistri ja dokumendiregistri andmed on kõigile kättesaadavad. Juurdepääs äriregistrile ja äriregistrist väljavõtete tegemine on tasuline.

Kui isik taotleb äriregistrist elektroonilist väljavõtet või registrisse esitatud dokumendi elektroonilist koopiat või elektroonilist kinnitust selle kohta, et mingit konkreetset dokumenti ei ole äriregistrisse esitatud, saadab äriregistrit pidav kohus need talle elektrooniliselt tasuta.

Äriregistri väljavõtet, registrisse esitatud dokumendi koopiat või kinnitust selle kohta, et mingit konkreetset dokumenti ei ole äriregistrisse esitatud, on võimalik tasuta taotleda ka keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite omavahelise ühendamise süsteemi (ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem (BRIS)) kaudu.

Kuidas teha äriregistris päringuid?

Päringut saab teha slovaki ja inglise keeles.

Äriregistris saab teha päringuid järgmiste parameetrite alusel:

Kui usaldusväärsed on registris sisalduvad dokumendid?

Seaduses nr 513/1991 (äriseadustik uues redaktsioonis) on täpsustatud, millal saab äriregistrisse kantud andmetele ja registrisse esitatud dokumentide sisule tugineda.

Äriregistrisse kantud andmed kehtivad kolmandate isikute suhtes alates andmete avaldamise kuupäevast. Selliste dokumentide sisu, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest, kehtib kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil dokumentide esitamisest dokumendiregistrisse teatatakse ametlikus äriväljaandes.

Alates sellest hetkest saavad kolmandad isikud tugineda avaldatud andmetele või dokumentide sisule. Kuid see ei kehti juhul, kui registrisse kantud isik suudab tõestada, et kolmas isik oli nendest andmetest või nende dokumentide sisust eelnevalt teadlik.

Samas ei saa registrisse kantud isik kolmandate isikute suhtes tugineda avaldatud andmetele või dokumentide sisule 15 päeva jooksul pärast nende avaldamist, kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei saanud olla nendest andmetest või nende dokumentide sisust eelnevalt teadlik.

Pärast selle ajavahemiku möödumist saab registrisse kantud andmetele ja dokumendiregistrisse esitatud dokumentidele tugineda.

Kolmandad isikud saavad alati tugineda nende dokumentide sisule või nendele andmetele, mis ei ole veel äriregistrisse kantud või dokumendiregistrisse esitatud, välja arvatud juhul, kui dokumentide sisu või andmed muutuvad siduvaks alles pärast nende äriregistrisse kandmist.

Juhul kui registrisse kantud ja avaldatud andmetes või esitatud ja avaldatud dokumentide sisus on erinevusi, võib registrisse kantud isik (äriühing) tugineda kolmandate isikute suhtes üksnes avaldatud andmetele või dokumendi sisule. Kui ta aga tõendab, et kolmas isik oli registrisse kantud andmetest või registrile esitatud dokumentide sisust teadlik, võib ta neile tugineda.

Äriregistri ajalugu

Äriregister loodi 1992. aastal pärast seaduse nr 513/1991 (äriseadustik) vastuvõtmist. Selle seadusega asendati varasem ettevõtteregister.

Äriseadustikuga (§-d 27–34) reguleeriti äriregistrit kuni 2004. aastani.

1. veebruaril 2004 jõustus äriregistri kohta eriseadus nr 530/2003. Sellega muudeti teatavaid muid seaduseid ja sätestati äriregistritele uued õiguslikud nõuded. Eriseaduse kehtestamisega kustutati äriseadustikust osa äriregistrit puudutavatest sätetest.

Äriregistrit peetakse praegu elektrooniliselt. Dokumendiregistrit peetakse nii paberil kui ka elektrooniliselt. (Alates 1. oktoobrist 2020 on dokumendiregistrit peetud elektrooniliselt, kui seadusega nr 530/2003 (äriregistri seadus) ei ole ette nähtud teisiti).

Lingid

Äriregister

Slovaki Vabariigi äriregister

Viimati uuendatud: 25/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.