Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje sloveeni keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Sloveenia

Käesolevas osas antakse ülevaade Sloveenia äriregistri kohta.

Sisu koostaja:
Sloveenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Sloveenia äriregister (Poslovni register Slovenije) pakub?

Sloveenia äriregistrit haldab Sloveenia Vabariigi avalike õigusdokumentide ja seotud teenuste amet (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Sloveenia äriregister on keskne andmebaas kõikide äriühingute kohta, kelle registrijärgne asukoht on Sloveenias ja kes tegelevad tulundusliku või mittetulundusliku tegevusega, ning nende äriühingute tütarettevõtjate ja muude jaotusüksuste kohta. Registrist leiab ka teavet Sloveenias tegutsevate välismaiste äriühingute tütarettevõtjate kohta. Registris on järgmised kategooriad:

 • äriühingud (seltsingud ja korporatsioonid);
 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • avaliku õigusega reguleeritud juriidilised isikud;
 • eraõigusega reguleeritud juriidilised isikud;
 • ühistud;
 • füüsilised isikud, kes tegelevad registreeritud või reguleeritud tegevusega;
 • tütarettevõtjad ja muud äriühingute jaotusüksused;
 • välismaiste äriühingute peakontorid;
 • muud üksused.

Sloveenia äriregistris on iga registrikande kohta olemas mitmesuguseid andmeid (registrikood, ettevõtja nimi, maksukohustuslase number, esindajate ja asutajate nimed jne).

 • Otsene juurdepääs teabele ePRS rakenduse abil.
 • Teabe esitamine taaskasutamiseks.

Millest see koosneb?

ePRS rakendus

ePRS rakendus võimaldab kasutajal tutvuda Sloveenia äriregistri üksikute kirjete andmetega nende ettevõtjate kohta, kellel on majanduslik tegevus Sloveenia Vabariigi territooriumil.

Kas juurdepääs Sloveenia äriregistrile on tasuta?

Juurdepääs on tasuta, kuid kasutajad peavad portaali sisse logima (esmakordsed kasutajad peavad kõigepealt registreeruma).

Kuidas teha päringuid Sloveenia äriregistris?

Päringute tegemiseks registris peavad kasutajad portaali sisse logima. Andmetele pääseb ligi, täites ühe või mitu otsingukriteeriumivälja või valides otsingukriteeriumi rippmenüüst. Otsingukriteeriumiks võib olla ükskõik milline järgnevatest: andmed, osa andmetest (sõna) või sõna algus. Päringuid saab teha registrikoodi, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriühingu nime, tänavanime ja majanumbri, linna jne järgi.

Ajakohastamine

Andmeid ajakohastatakse iga päev.

Teabe esitamine taaskasutamiseks

AJPES pakub järgmisi teenuseid äriregistris sisalduva teabe taaskasutamiseks:

 • igapäevane, iganädalane või igakuine andmete esitamine kõikide kannete kohta kas täispikas või lühivormis;
 • igakuine andmete esitamine kohturegistrisse (Sodni register) kantud äriühingute kohta täispikas või lühivormis;
 • igakuine andmete esitamine füüsilisest isikust ettevõtjate kohta täispikas või lühivormis;
 • andmete esitamine interneti kaudu täispikas või lühivormis;
 • andmete esitamine erinõude alusel täispikas või lühivormis;
 • kogutud andmete (arvandmed) töötlemine vastavalt kasutaja määratud kriteeriumidele.

Iga kolme kuu järel pakub AJPES kogu Sloveenia äriregistrist XML-formaadis tasuta ülevaadet, mis sisaldab teatavat teabevalikut taaskasutamiseks.

Hinnad

AJPES võtab Sloveenia äriregistri teabe taaskasutamise eest tasu vastavalt dokumendile „Sloveenia äriregistri teabe taaskasutamise tasu määrad” (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (Sloveenia õigusaktide andmebaasi link).

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Kolmandad isikud võivad viidata teabele ja mis tahes liiki dokumentidele, mida on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ (tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks) artiklis 2.

Äriühinguseadus (Zakon o gospodarskih družbah) (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne (Uradni list RS; UL RS) nr 65/09 – ametlik konsolideeritud versioon, nr 33/11, nr 91/11, nr 32/12, nr 57/12, nr 44/13 – põhiseaduskohtu otsus nr 82/13; edaspidi „ZGD-1”), mis kujutab endast süsteemset seadust, milles on sätestatud põhieeskirjad äriühingute õigusliku seisundi kohta äriühingute, füüsilisest isikutest ettevõtjate, seotud isikute, majandushuvirühmade ja välisriigi tütarettevõtjate asutamiseks ja käitamiseks ning selles õiguslikus seisundis toimuvate mis tahes muutuste kohta.

Kohturegistriseadus (Zakon o sodnem registru) (UL RS, nr 54/07 – ametlik konsolideeritud versioon, nr 65/08, nr 49/09 ja nr 82/13 – ZGD-1H, edaspidi „ZSReg”), mida kohaldatakse kohturegistri suhtes ning milles määratletakse registrisse kantav teave, esitatakse menetluseeskirjad, mille alusel pädev kohus teeb otsuse kohturegistris sisalduvate kannete kohta, ning eeskirjad selle kohta, kuidas AJPES haldab kohturegistrit. Selle seadusega reguleeritakse ka menetlusi, mis kuuluvad n­­-ö ühe akna süsteemi (Vse na enem mestu).

Sloveenia äriregistri seadus (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, nr 49/06 ja nr 33/07 – ZSReg-B, edaspidi „ZPRS-1”) – selle seadusega reguleeritakse Sloveenia äriregistri käitamist ja haldamist, selles määratletakse äriregistrikanded, see, kuidas need kanded identifitseeritakse ja selle ID kohustuslik kasutamise kord, äriregistri sisu ning registri pidamiseks vajaliku teabe saamise kord; samuti määratletakse äriregistrisse kannete tegemise menetlus, kande tegemisel registripidaja lisatav või määratletav teave, äriregistriandmete kasutamine ning dokumentide talletamine.

Kas juurdepääs Sloveenia äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta. Juurdepääsu saamiseks peavad kasutajad end siiski portaali sisse logima.

Lingid

Poslovni register (sloveenia keeles) Äriregister (inglise keeles)

Viimati uuendatud: 23/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.