ELi liikmesriikide äriregistrid

Rootsi

Sellel lehel antakse ülevaade Rootsi äriregistrist.

Sisu koostaja:
Rootsi

Riikliku registri ajalugu

Millal register loodi?

Ettevõtete registreerimist alustati 1897. aastal.

1955. aastal lisati filiaalide register. (Rootsi äriregistrite amet võttis 1975. aastal filiaalide registreerimise üle).

2002. aastal võttis Rootsi äriregistrite amet Finantsinspektsioonilt üle pankade ja kindlustusseltside registreerimise.

Millal see digiteeriti?

Andmete liigist sõltuvalt on teave alates 1982. aastast digiteeritud. Alates 2002. aastast on kogu saadud teave esitatud digitaalses vormingus.

Kohaldatavad õigusaktid

Eeskätt järgmised õigusaktid:

Aktiebolagslagen (äriühingute seadus) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (äriühingute määrus) (2005:559)

Årsredovisningslagen (raamatupidamise aastaaruande seadus) (1995:1554)

Filiallagen (filiaalide seadus) (1992:160)

Filialförordningen (filiaalide määrus) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (pangandus- ja finantstehingute seadus)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (pangandus- ja finantstehingute määrus)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (krediidiasutuste ja investeerimisühingute raamatupidamise aastaaruannete seadus)

Försäkringsrörelselagen (kindlustusseltside seadus) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (kindlustusseltside määrus) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete seadus)

Millist teavet äriregister pakub?

Kellel on juurdepääs registrile?

Igaühel on võimalik saada registrist teavet, võttes posti teel ühendust Rootsi äriregistrite ametiga või minnes äriregistri veebisaidile (Näringslivsregistret).

Millist teavet äriregister sisaldab?

Millist liiki andmeid säilitatakse? (Millised üksused avalikku registrisse kantakse? Teave maksejõuetuse kohta, aruanded jne)

Äriregister sisaldab järgmist teavet:

 • äriühingu nimi,
 • aadress,
 • registrijärgne asukoht,
 • äriühingu number,
 • teave juhtide kohta (juhatuse liikmed, allakirjaõiguslikud isikud, tegevjuht, audiitor jne),
 • äritegevus

(vt üksikasjalikuma teabe saamiseks äriühingute määruse 2. peatüki artiklid 14–17, filiaalide määruse artikkel 4 ning pangandus- ja finantstehingute määruse (2004:329) 4. peatüki artikkel 19).

Milliseid dokumente säilitatakse (juhtumitoimikud, dokumendikogud, põhikirjad, üldkoosolekute protokollid jne)?

Kõik dokumendid, mis tuleb iga juhtumiliigi kohta vastavalt kehtivatele normidele esitada, näiteks:

 • asutamisaktid,
 • põhikiri,
 • raamatupidamise aastaaruanded,
 • teated,
 • üldkoosolekute protokollid,
 • juhatuse istungite protokollid,
 • pangabilansid,
 • auditiaruanded,
 • muud nõutavad dokumendid.

Kuidas teha päringuid (ja millised on otsingukriteeriumid)?

Kohapeal

Vastuvõtulauas saavad külastajad kasutada otsingu tegemiseks arvutit. Vastuvõtulauas saab ka registrist dokumente tellida.

Registri veebisaidil

Veebisaidi kaudu saab juurdepääsu:

 • registrile, et näha, kas äriühing on esitanud raamatupidamise aastaaruandeid, või otsida konkreetset juhtumit;
 • äriregistri e-teenusele – Näringslivsregistret (kus teatav teave on tasuta kättesaadav; vastasel juhul peate end kliendina registreerima),
 • äriühinguteabe otsingu e-teenusele – Sök företagsinformation (äriühingu teabe otsimiseks).

Millised on otsingukriteeriumid?

Saate otsida äriühingu numbri, juhtumi numbri, identifitseerimisnumbri või äriühingu nime järgi.

Kuidas saada dokumente?

Kas neid saab tasuta?

Kuna Rootsi äriregistrite amet on tasudest rahastatav asutus, võtab ta dokumentide eest tasu.

Tasu eest?

Dokumendi saamiseks tuleb esitada tellimus. Tasu saab maksta arvega või pangakaardiga.

Kuidas saada registrist väljavõtet, kinnitatud ärakirja või dokumentide ärakirju?

Selleks tuleb esitada tellimus või võtta meiega telefoni, e-posti või tavaposti teel ühendust. Tasu saab maksta arvega või pangakaardiga.

Registreerimismenetlus

Kuidas alustada registreerimismenetlust (kuidas esitada taotlusi registrile, dokumentide kinnitamine, millist liiki dokumendid tuleb lisada)?

Kohapeal

Peate esitama taotluse ja asjaomase juhtumi liigi puhul nõutavad dokumendid (paberkandjal). Saate kasutada ka külastajatele mõeldud arvuteid Rootsi äriregistrite ametis, et pääseda juurde veebisaidile verksamt.se ja sisestada juhtum.

Internetis

Saate minna veebisaidile verksamt.se ja juhtumi registreerida.

Kuidas esitatud taotlusi läbi vaadatakse?

E-teenuste (verksamt.se) kaudu esitatud juhtumid läbivad mitmesugused automaatkontrollid. Osa juhtumeid saab e-teenuste kaudu automaatselt sulgeda. Need juhtumid, mida ei saa elektrooniliselt kontrollida, saadetakse edasiseks käsitsi kontrollimiseks ameti töötajale. Töötaja kontrollib ka paberdokumente.

Registreerimise õiguslikud tagajärjed

Kannete mõju kolmandatele isikutele vastavalt direktiivi (EL) 2017/1132 artiklile 17

Rootsi äriregistrite ameti valduses olevad dokumendid on avalikud. Registreeritud teave avaldatakse riiklikus väljaandes Post- och Inrikes Tidningar. Registrisse kantud ja väljaandes Post- och Inrikes Tidningar avaldatud teave loetakse avalikult teadaolevaks. Seetõttu on see üldsusele kättesaadav ja selles saab otsinguid teha.

Erinevused registrikande ja avaldatud kande vahel

Registreerimiseks esitatud teave salvestatakse ja avaldatakse. Kui hiljem leitakse, et ebatäpne teave on salvestatud (ja avaldatud), võib osutuda vajalikuks see parandada.

Kes vastutab andmete õigsuse eest?

Äriühingud vastutavad selle teabe eest, mille nad esitavad. Rootsi äriregistrite amet salvestab esitatud teabe pärast seaduslikkuse kontrolli.

Andmekaitsemenetlused

Andmesubjekti õigusi käsitlevad menetlused seoses tema isikuandmete avaldamise ja säilitamisega

Oma äriühinguregistrites töötleme muu hulgas ka juhatuse liikmete isikuandmeid. Registrite eesmärk on anda teavet näiteks äritegevuse, laenuandmise, ettevõtete omandamise ja võõrandamise ning kliendiregistrite täiendamise või kontrollimise kohta. Teavet saab anda üksikisikutele, äriühingutele või ametiasutustele, kes oma tegevuseks teavet vajavad.

Isikuandmeid võib avalikustada ja säilitada tingimusel, et see on seotud volituste teostamisega. Seaduse kohaselt tuleb isikuandmed salvestada.

Rootsi äriregistrite amet on andmete vastutav töötleja ja tagab, et registrites olevaid isikuandmeid käsitletakse kooskõlas andmekaitsealaste sätetega ja registrite tegevust reguleerivate erinormidega.

Isikuandmete korrektse ja seadusliku käsitlemise tagamiseks on Rootsi äriregistrite amet on määranud andmekaitse ombudsmani.

Kontaktandmed

Rootsi äriregistrite amet

Telefon: +46 771670670 (või +46 60184000) ajavahemikus 9.00–15.00 (esmaspäevast reedeni)

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Külastusaadress: Stuvarvägen 21, Sundsvall, ROOTSI

Veebisait: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Kasulikud lingid

E-teenused: https://bolagsverket.se/en/fee

E-teenused: https://www.verksamt.se/web/international/services

Viimati uuendatud: 28/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.