Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Rootsi

Sellel lehel antakse ülevaade Rootsi äriregistrist.

Sisu koostaja:
Rootsi
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Rootsi äriregister pakub?

Rootsi äriregistrite amet peab mitut registrit, kust on võimalik saada teavet ettevõtjate (st registreeritud ettevõtjate) kohta. Neis registrites sisalduv teave on kättesaadav interneti otsingumootori kaudu või võttes ühendust Rootsi äriregistrite ametiga.

Osutatud registritele viidatakse edaspidi koos kui Rootsi äriregistrile.

Rootsi äriregistrist saab näiteks järgmist teavet:

 • äriühingu nimi ja aadress
 • registrinumber
 • äriühingu juhtkond (sealhulgas juhatuse liikmed)
 • raamatupidamise aastaaruanne
 • põhikiri
 • registreerimistunnistused
 • teave pankrotimenetluse kohta.

Register kuulub Rootsi äriregistrite ametile, kes seda ka haldab.

Kas juurdepääs Rootsi äriregistrile on tasuta?

Rootsi äriregistrist saab teavet tasuta, võttes Rootsi äriregistrite ametiga telefonitsi ühendust. Kirjalikke registriväljavõtteid saab taotluse alusel üldjuhul tasu eest.

Interneti otsingumootor võimaldab saada tasuta teavet äriühingu nime, registrikoodi ja õigusliku seisundi kohta. Järgnevat täiendavat teavet on võimalik saada üksnes registreeritud kasutajatel:

 • äriühingu juhtkond (sealhulgas juhatuse liikmed)
 • raamatupidamise aastaaruanne
 • põhikiri
 • registreerimistunnistused
 • üksikasjalikum teave pankroti- ja likvideerimismenetluse kohta.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Teavet Rootsi äriühingute kohta avaldatakse vastavalt direktiivi 2009/101/EÜ artiklile 2.

Esmakordselt registreeritud Rootsi äriühingud ja nende andmetes toimunud muudatused registreeritakse Rootsi äriregistrite ametis.

Direktiivi 2009/101/EÜ artikli 2 kohaselt tuleb liikmesriikidel võtta vajalikud meetmed tagamaks, et äriühingud avalikustavad teatavad dokumendid ja andmed. Artikli 3a lõikes 2 nõutakse, et liikmesriigid esitaks Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis avaldamiseks vajaliku teabe.

Rootsis kuulub äriregistrisse kantud teave avaldamisele Rootsi ametlikus väljaandes (Post- och Inrikes Tidningar).

Lähemat teavet Rootsi äriühingute kohta saab Rootsi äriregistrite ameti veebilehelt http://www.bolagsverket.se/en.

Rootsi ametliku väljaandega saab tutvuda Rootsi äriregistrite ameti veebilehel http://www.bolagsverket.se/en.

Kuidas teha päringuid Rootsi äriregistris?

Igaühel on võimalik saada registrist teavet, võttes Rootsi äriregistrite ametiga ühendust posti, e-posti või telefoni teel.

Päringuid saab teha otsingumootori abil, sisestades äriühingu nime ja registrinumbri. Allpool loetletud teave on kättesaadav üksnes registreeritud kasutajatele tasu eest:

 • äriühingu juhtkond (sealhulgas juhatuse liikmed)
 • raamatupidamise aastaaruanne
 • põhikiri
 • registreerimistunnistused
 • üksikasjalikum teave pankroti- ja likvideerimismenetluse kohta.

Rootsi äriregistri ajalugu

Registrisse on teavet kantud 1897. aastast. Andmete liigist sõltuvalt on teavet 1982. aastast alates talletatud elektrooniliselt. Alates 2002. aastast esitatakse kogu saadud teavet digitaalses formaadis.

Lingid

Euroopa Äriregister

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.