Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

ELi liikmesriikide äriregistrid

Ühendkuningriik

Sellel lehel antakse ülevaade Ühendkuningriigi äriregistrist

Sisu koostaja:
Ühendkuningriik

Kes haldab Ühendkuningriigi äriregistrit?

Ühendkuningriigi, sealhulgas Inglismaa, Walesi, Põhja-Iirimaa ja Šotimaa äriregistrit peab äriühingute koda (Companies House).

Millist teavet äriregister pakub?

Register pakub äriühingute, piiratud vastutusega usaldusühingute, usaldusühingute, ülemeremaades registreeritud äriühingute, Euroopa Majandushuviühingute (EEIG), piiriüleselt ühinenud äriühingute ja Euroopa äriühingute (Societas Europaea) esitatud teavet. Rohkem teavet leiate, kui täpsustate oma otsingut äriregistris. Register ei sisalda teavet ainuomanike, täisühingute ega ärinimede kohta.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta, samuti põhiteabe otsimine äriühingute kohta.

Kuidas teha päringuid Ühendkuningriigi äriregistris?

Ettevõtete teabe kohta saab Ühendkuningriigi äriregistris teha päringuid äriühingute koja veebisaidi kaudu, kasutades teenust WebCHeck.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriühingute registri haldaja

Selles osas kirjeldatakse ettevõtete teavet, mis moodustab põhiosa registris peetavast teabest.

Ühendkuningriigi äriregistri tegutsemine on reguleeritud peamiselt 2006. aasta äriühingute seadusega. Seaduse kohaselt esitab äriühing või tema nimel tegutsev esindaja äriühingute registri haldajale (edaspidi „haldaja”) teabe registrisse kandmiseks. Esitatud teabe vormi kontrollitakse, et tagada selle täielikkus. Haldaja võtab selle teabe vastu heas usus. Teabe õigsust ei kinnitata ja seda ei kontrollita. Kui teave on vastuvõetav, kantakse see registrisse ja asjaomane kanne tehakse avalikult kättesaadavaks. Registris päringute tegijaid võivad sellele tugineda, välja arvatud piiratud tüüpi teabe puhul, aga ainult ulatuses, mil haldajale esitatud teave on õige.

Piiratud tüüpi teabel on registrisse kandmise tulemusel õiguslikud tagajärjed. Sellele teabele võib tugineda selliselt, nagu see on registris kuvatud. Selline piiratud tüüpi teave hõlmab järgmist:

  • äriühingu vorm (2006. aasta äriühingute seaduse artikkel 16)
  • juriidiline aadress ja selle muudatused vastavalt artiklile 87
  • äriühingu nimi ja selle muudatused vastavalt artiklile 81
  • äriühingu ümberregistreerimine selle vormi muutmiseks, nt eraäriühingust riigi omandis äriühinguks (artiklid 96, 101, 104, 107 ja 111)
  • äriühingu kapitali vähendamine (artiklid 651 ja 665)

Haldajale esitatud teabes sisalduvate oluliste ebatäpsuste eest võib rakendada kriminaalkorras sanktsioone. 2006. aasta äriühingute seaduse artikliga 1112 on kriminaliseeritud haldajale teadlikult või hooletusest väära, eksitava või petliku teabe esitamine.

Äriühing ei saa tugineda konkreetse sündmuse toimumise asjus kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui kolmandat isikut on ametlikult teavitatud või kui saab tõendada, et kolmas isik oli sündmusest teadlik (2006. aasta äriühingute seaduse artikkel 1079).

Konkreetsed sündmused on järgmised:

  • äriühingu põhikirja muutmine
  • äriühingu juhtide muutmine
  • äriühingu juriidilise aadressi muutmine
  • äriühingu likvideerimise korralduse andmine
  • äriühingu vabatahtliku likvideerimise korral likvideerija määramine

Lingid

Äriühingute koda

Viimati uuendatud: 24/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.