EU-maiden kaupparekisterit

Itävalta

Portaalin tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Itävallan kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Kansallisen rekisterin historiaa

Milloin rekisteri perustettiin?

Itävallan kaupparekisteri oli vuoteen 1990 asti paperimuodossa. Kaupparekisteri korvattiin vuonna 1991 sähköisellä yhtiörekisterillä (Firmenbuch).

Milloin se avattiin sähköisessä muodossa?

Kun kaupparekisteri korvattiin yhtiörekisterillä vuonna 1991, pääkirjan tiedot siirrettiin sähköiseen tietokantaan. Siitä lähtien kaikki ajantasaiset ja historiatiedot (vuodesta 1991 alkaen) ovat olleet saatavilla sähköisesti. Vuodesta 2005 lähtien myös yhtiörekisterin asiakirjakokoelmaa on ylläpidetty sähköisesti.

Sovellettava lainsäädäntö

Keskeiset säännökset sisältyvät yhtiörekisterilakiin (Firmenbuchgesetz, FBG) ja yhtiölakiin (Unternehmensgesetzbuch, UGB).

Mitä tietoja yhtiörekisteristä on saatavissa?

Kuka voi käyttää rekisteriä?

Jokaisella on oikeus käyttää yhtiörekisteriä saadakseen tietoja rekisteriin tehdyistä merkinnöistä. Tällöin on oikeus tutustua sekä pääkirjaan että asiakirjakokoelmaan.

Mitä tietoja rekisteri sisältää?

Yhtiörekisterin pääkirja sisältää tietoja Itävallan kaikista rekisteröidyistä yrityksistä. Rekisteröintien perustana olevat asiakirjat tallennetaan asiakirjakokoelmaan.

Yhtiörekisteriä käytetään sellaisten tietojen kirjaamiseen ja julkistamiseen, jotka on kirjattava yhtiöoikeuden mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi yhtiörekisterinumero, yritys, oikeudellinen muoto, yrityksen kotipaikka ja toimipaikan osoite sekä henkilöt, joilla on valtuudet edustaa yritystä. Yhtiörekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on periaatteessa ilmoitettava tuomioistuimelle viipymättä (ilmoitusvelvollisuus).

Säilytettävät tiedot (julkiseen rekisteriin sisällytettävät yritykset, maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot ja tilinpäätökset)

Yhtiörekisterilain 2 §§:n mukaan pääkirjaan merkitään kaikki pääomayhtiöt (rajavastuuyhtiöt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), osakeyhtiöt Aktiengesellschaft (AG) ja eurooppayhtiöt Europäische Gesellschaft (SE)), rekisteröidyt henkilöyhtiöt (avoimet yhtiöt offene Gesellschaft (OG) ja kommandiittiyhtiöt Kommanditgesellschaft (KG)) ja osuuskunnat (mukaan lukien eurooppaosuuskunnat Europäischer Genossenschaft (SCE), joiden kotipaikka on Itävallassa.Yhdistyksiä (GesbR) ei merkitä yhtiörekisteriin, koska ne eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä. Ulkomaiset oikeushenkilöt on merkittävä yhtiörekisteriin, jos niillä on sivuliike Itävallassa.

Liikkeenharjoittajat voivat periaatteessa rekisteröityä vapaaehtoisesti yhtiörekisteriin. Liikkeenharjoittajan rekisteröityminen on pakollista vain, jos liikevaihto on yli 700 000 euroa kahtena peräkkäisenä tilikautena tai yli 1 000 000 euroa yhtenä vuonna.

Mitä asiakirjoja rekisteriin tallennetaan? (asiakirjakansiot, yhtiöjärjestykset, yhtiökokouksen pöytäkirjat jne.)

Yhtiörekisterin pääkirjaan tehtyjen merkintöjen lisäksi asiakirjakokoelmaan tallennetaan lukuisia asiakirjoja. Näitä ovat erityisesti pääomayhtiöiden perustamiskirjat tai yhtiöjärjestykset, kirjanpitovelvollisten yritysten tilinpäätökset ja yrityksiä edustamaan oikeutettujen henkilöiden nimikirjoitusnäytteet.

Hakujen tekeminen (käytettävissä olevat hakukriteerit)

Henkilökohtaisesti / rekisterin verkkosivustolla

Käytettävissä olevat hakukriteerit

Tietokannasta voi tilata yhtiörekisteriotteen antamalla yhtiörekisterinumeron. Tällainen ote sisältää ajantasaiset rekisteriin merkityt tiedot. Pyynnöstä voidaan kuitenkin antaa myös poistettuja (historiallisia) tietoja.

Jos yhtiörekisterinumero ei ole tiedossa, haun voi tehdä oikeussubjektin (yrityksen) nimellä tai sellaisen henkilön nimellä, joka toimii haetussa oikeussubjektissa (esim. toimitusjohtajana).

Kaikki oikeussubjektia koskevat sähköisesti tallennetut asiakirjat voidaan hakea myös asiakirjaluettelosta.

Ks. myös kohta ”Miten voin saada rekisteriotteen, oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?”.

Asiakirjapyynnöt

Maksuttomat / Maksulliset

Ks. kohta ”Miten voin saada rekisteriotteen, oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?”.

Miten voin saada rekisteriotteen, oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?

Yhtiörekisterin tietokannasta voi tilata sekä yhtiörekisteriotteita (pääkirjasta) että asiakirjoja (asiakirjakokoelmasta). Oikeussubjektia koskevat saatavilla olevat asiakirjat löytyvät asiakirjaluettelosta. Tietojen hakeminen yhtiörekisterin tietokannasta on maksullista lukuun ottamatta maksutonta tiivistelmää, joka sisältää tärkeimmät tiedot oikeussubjektista.

Jos oikeussubjektin toiminimi tai yhtiörekisterinumero on tiedossa, yhtiörekisteriotteet ja asiakirjat voi tilata Itävallan oikeuslaitoksen sähköisen Justiz Online -tietopalvelun kautta . Maksullisia hakutuotteita varten vaaditaan mobiiliallekirjoitus ja verkkomaksumahdollisuus. Toisaalta edellä mainitut tiivistelmät ovat tilattavissa ilman lisävaatimuksia.

Pysyvä sähköinen pääsy Itävallan yhtiörekisteriin kaikkine hakuvaihtoehtoineen on mahdollinen käyttöoikeuden tarjoavien yritysten (Verrechnungsstelle) kautta. Nämä ovat yrityksiä, jotka liittovaltion oikeusministeriö on valtuuttanut suorittamaan yhtiörekisterihakuja. Tällainen sähköinen käyttöoikeus on myös kaikilla notaareilla, asianajajilla ja tilintarkastajilla. Lisäksi tuomioistuimet voivat tehdä hakuja yhtiörekisterin tietokannasta.

Rekisteröintimenettely

Rekisteröinnin hakeminen (rekisteröintihakemuksen jättäminen, asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja tarvittavat liiteasiakirjat)

Henkilökohtaisesti/Sähköisesti

Yhtiörekisterihakemukset on periaatteessa tehtävä kirjallisesti, ja useimmissa tapauksissa notaarin tai tuomioistuimen on todistettava hakijoiden allekirjoitukset oikeiksi.

Hakemuksessa on nimenomaisesti mainittava, mitä rekisteröintiä haetaan. Monissa tapauksissa hakemukseen on myös liitettävä asianmukaiset asiakirjat, joista osaan sovelletaan erityisiä muotovaatimuksia. Esimerkiksi osakeyhtiön (AG) yhtiöjärjestyksen tai rajavastuuyhtiön (GmbH) perustamiskirjan on oltava notaarin vahvistamia.

Hakemukset voidaan toimittaa joko paperilla tai sähköisesti rekisteröintituomioistuimeen. Tiettyjä hakemuksia varten on saatavilla myös erityisiä lomakkeita, ks.

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista esittää näiden perustietojen lisäksi kaikkia muoto- ja sisältövaatimuksia, jotka on otettava huomioon yhtiörekisterihakemuksissa. Lisäneuvoja saa tarvittaessa notaarilta tai asianajalta .

Toimitettujen hakemusten käsittely

Hakemukset käsitellään muodollisten ja aineellisten seikkojen osalta toimivaltaisessa rekisteröintituomioistuimessa, joka on kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (Landesgerichte). Alueellinen toimivalta määräytyy yhtiörekisteriin merkityn tai merkittävän oikeussubjektin päätoimipaikan tai kotipaikan mukaan.

Rekisteröintituomioistuimissa päätöksiä tekevät tuomarit ja tuomioistuinten avustava henkilöstö. Jos hakemusta ei voida hyväksyä puutteiden vuoksi, tuomioistuin voi esittää korjauspyynnön.

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteritietojen vaikutus kolmansiin osapuoliin direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti

Yhtiörekisterilain (UGB) 15 §:ssä säädetään yhtiörekisteriin tehtyjen merkintöjen vaikutuksista kolmansiin osapuoliin. Sen mukaan yhtiö ei voi vedota kolmatta osapuolta vastaan sellaiseen tosiseikkaan, joka pitäisi merkitä yhtiörekisteriin mutta jota ei ole siihen merkitty, ellei kolmas osapuoli ole ollut tietoinen kyseisestä tosiseikasta (1 momentti). Kun tosiseikka merkitään rekisteriin, kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että siihen voidaan vedota. Tämä ei kuitenkaan koske oikeustoimia, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa rekisteröinnistä, kunhan kolmas osapuoli todistaa, ettei se tiennyt seikasta eikä sillä ollut velvoitetta tietää siitä (2 momentti). Yhtiön on hyväksyttävä myös se, että virheelliseen merkintään perustuvaan seikkaan voidaan vedota liiketoiminnan yhteydessä suhteessa kolmanteen osapuoleen, jos yhtiö on itse teettänyt merkinnän tai ei ole poistattanut merkintää, vaikka se havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita merkinnän olevan virheellinen. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä virheelliseen merkintään vetoamista sitä vastaan, jos se pystyy todistamaan, että kolmas osapuoli ei ole toiminut merkinnän perusteella tai tiesi sen virheellisyydestä tai ei törkeän huolimattomuuden johdosta tiennyt sen virheellisyydestä (3 momentti).

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys tai rajavastuuyhtiön perustamiskirja on aina sitova yhtiörekisteriin merkityssä muodossa, eikä yhtiöjärjestyksen tai perustamiskirjan muutoksella ole oikeudellista vaikutusta ennen kuin tieto muutoksesta viedään yhtiörekisteriin (osakeyhtiölain (AktG) 148 §, 3 momentti ja rajavastuuyhtiöistä annetun lain (GmbhG) 49 §, 2 momentti).

Rekisteritietojen ja niiden julkaisemisen väliset erot

Koska yhtiörekisteriin tehdyt merkinnät toimitetaan tietokannasta automaattisesti suoraan muille julkaisijoille (Ediktsdatei ja Wiener Zeitung -lehden virallinen lehti), mahdolliset sisältöristiriidat rekisterimerkinnän ja sen julkaisemisen välillä voidaan käytännössä sulkea pois. Jos eroavuuksia kuitenkin ilmenee, yhtiörekisteriin tehty merkintä on ensisijainen.

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Periaatteessa jokaisella elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus varmistaa, että sitä koskevat yhtiörekisteriin merkityt tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Jos nämä tiedot muuttuvat, muutoksista on ilmoitettava viipymättä yhtiörekisteriin. Jos henkilö, joka on velvollinen ilmoittamaan jonkin seikan yhtiörekisteriin, jättää ilmoituksen tekemättä, häntä voidaan vaatia tekemään ilmoitus seuraamusten uhalla.

Tietosuoja

Rekisteröidyn henkilötietojen julkaisemista ja säilyttämistä koskeviin oikeuksiin liittyvät menettelyt

Kaikkiin tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin sovelletaan ensisijaisesti yhtiörekisterimenettelyä koskevia säännöksiä (ks. tuomioistuinten organisaatiosta annetun lain 84§, Gerichtsorganisationsgesetz).

Yhteystiedot

Tietyn oikeussubjektin suhteen toimivaltainen paikallinen rekisteröintituomioistuin (ks. kohta ”Toimitettujen hakemusten käsittely”) voidaan selvittää tuomioistuinhaulla JustizOnline -palvelusta, ks.

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Hyödyllisiä linkkejä

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Päivitetty viimeksi: 13/12/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.