Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariaespanjaviroenglantiranskamaltaromaniasloveeni.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Itävalta

Portaalin tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Itävalta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kaupparekisteriin (päärekisteriin) tallennetaan tiedot Itävallan kaikista rekisteröidyistä yrityksistä (katso kaupparekisterilain (Firmenbuchgesetz, FBG) 2 §). Rekisteröintien perustana olevat asiakirjat tallennetaan oikeuslaitoksen sähköiseen asiakirjakokoelmaan (Urkundensammlung). Yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjakokoelma ovat yleisesti saatavilla internetissä maksua vastaan.

Itävallan viranomaiset saavat yrityksiä koskevia tietoja myös liittovaltion tietojenkäsittelykeskuksen (Bundesrechenzentrum, BRZ) portaalin kautta. EU:n jäsenvaltiot saavat tiedot eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun (European Business Register, EBR) kautta.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Itävallan kaupparekisteritietojen käyttö on maksullista.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Jokaisella on oikeus käyttää kaupparekisteritietokantaa saadakseen tietoja kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä.

Tietokannasta voi hakea kaupparekisterinumeron perusteella otteen, jossa on rekisteriin merkityt ajantasaiset tiedot. Pyynnöstä saa myös poistettuja (mutta vain sähköisesti käytettävissä olevia) tietoja. Tiedusteluja voi esittää myös hiljattain rekisteröidyistä, muutetuista tai poistetuista yritystiedoista.

Yleisö pääsee tutustumaan kaupparekisteritietokannan tietoihin sopimussuhteessa oikeusministeriöön toimivien yritysten, ns. käyttöoikeuden tarjoajien, (Verrechnungsstellen) kautta. Ne tarjoavat maksullisia palveluja, kuten vastaavat kaupparekisteriä koskeviin tiedusteluihin tai toimittavat virallisia kaupparekisteriotteita vastaavia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Vain alueoikeuksien (Landesgericht) kaupparekisteriosastoilla (Firmenbuchabteilung) on valtuudet laatia virallinen kaupparekisteriote viranomaiselle esitettäväksi.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Direktiivin 2009/101/EY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2012/17/EU) 3 a artiklan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisen lainsäädäntönsä säännökset, joiden perusteella kolmannet osapuolet voivat vedota 2 artiklassa mainittuihin yrityksiä koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin (esim. kelpoisuus edustaa elimiä ja yhtiöjärjestys). Seuraavassa selostetaan Itävallan oikeudellista tilannetta.

Osakeyhtiöitä (Aktiengesellschaft, AG) ja rajavastuuyhtiöitä (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) koskevat direktiivin 2009/101/EY 2 artiklan mukaiset tiedot ja asiakirjat sisältyvät Itävallassa kaupparekisteriin. Sen oikeusperustana ovat kauppalaki (Unternehmensgesetzbuch, UGB) ja kaupparekisterilaki. Tuomioistuimet ylläpitävät kaupparekisteriä sähköisessä muodossa. Se koostuu päärekisteristä, johon merkitään oikeudellisia seikkoja ja poistetaan niitä koskevia tietoja (esim. kelpoisuudesta edustaa elimiä), sekä asiakirjakokoelmasta, johon kootaan olennaiset asiakirjat (esim. yhtiöjärjestykset).

Kauppalain 10 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteriin tehtävistä merkinnöistä on ilmoitettava virallisten ilmoitusten tietokannassa, johon voi tutustua internetissä ilmaiseksi, sekä Itävallan virallisessa lehdessä (Amtsblatt zur Wiener Zeitung). Tietojen katsotaan tulleen ilmoitetuiksi hetkenä, jona ne syötetään virallisten ilmoitusten tietokantaan.

Kauppalain 15 §:ssä säädetään kaupparekisteriin tehtyjen merkintöjen vaikutuksista kolmansiin. Sen mukaan yhtiö ei voi vedota kolmatta osapuolta vastaan sellaiseen seikkaan, joka pitäisi merkitä kaupparekisteriin mutta jota ei ole siihen merkitty, ellei kolmas osapuoli ole ollut tietoinen kyseisestä seikasta (1 momentti). Kun seikka merkitään kaupparekisteriin, kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että siihen voidaan vedota. Tämä ei kuitenkaan koske oikeustoimia, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa ilmoituksesta, kunhan kolmas osapuoli todistaa, ettei se tiennyt seikasta eikä sillä ollut velvoitetta tietää siitä (2 momentti). Yhtiön on hyväksyttävä myös se, että virheelliseen merkintään perustuvaan seikkaan voidaan vedota liiketoiminnan yhteydessä suhteessa kolmanteen osapuoleen, jos yhtiö on itse teettänyt merkinnän tai ei ole poistattanut merkintää, vaikka se havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita merkinnän olevan virheellinen. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä virheelliseen merkintään vetoamista sitä vastaan, jos se pystyy todistamaan, että kolmas osapuoli ei ole toiminut merkinnän perusteella tai tiesi sen virheellisyydestä tai ei törkeän huolimattomuuden johdosta tiennyt sen virheellisyydestä (3 momentti).

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys tai rajavastuuyhtiön perustamiskirja on aina sitova kaupparekisteriin merkityssä muodossa, eikä yhtiöjärjestyksen tai perustamiskirjan muutoksella ole oikeudellista vaikutusta ennen kuin tieto muutoksesta viedään kaupparekisteriin ( osakeyhtiölain (AktG) 148 §:n 3 momentti ja rajavastuuyhtiöistä annetun lain (GmbHG) 49 §:n 2 momentti).

Itävallan kaupparekisterin historiaa

Itävallan kaupparekisterin tietoja on alun perin säilytetty paperiversioina. Kun kaupparekisterissä siirryttiin vuonna 1991 automaattiseen tietojenkäsittelyyn, paperiversioiden tiedot siirrettiin sähköiseen tietokantaan. Siitä lähtien kaikki ajantasaiset ja vanhat tiedot ovat olleet saatavilla sähköisesti.

Linkkejä

EBR

Yleisiä tietoja Itävallan kaupparekisteristä

Itävallan oikeuslaitoksen virallisten ilmoitusten tietokanta

Kauppalain koko lakiteksti

Kaupparekisterilain koko teksti

Osakeyhtiölain koko teksti

Rajavastuuyhtiöistä annetun lain koko teksti

Päivitetty viimeksi: 21/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.