EU-maiden kaupparekisterit

Bulgaria

Tässä osiossa esitellään Bulgarian kaupparekisteri ja BULSTAT-rekisteri. Bulgaria takaa, että nämä rekisterit ovat julkisuuden, avoimuuden ja tietoturvallisuuden periaatteiden mukaisia.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Kansallisen rekisterin historiaa

Milloin rekisteri perustettiin?

Rekisteröintimenettelyn uudistaminen käynnistyi 1. tammikuuta 2008, kun kaupparekisterilaki (Zakon za targovskiya registar) tuli voimaan ja elinkeinonharjoittajia ja ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeitä koskeva sähköinen rekisteri aloitti toimintansa. Elinkeinonharjoittajien oli rekisteröidyttävä uudelleen viimeistään 31. joulukuuta 2011.

Voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä annetun lain (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) 17 §:n mukaisesti rekisterivirasto (Agentsiya po vpisvaniyata) on 1. tammikuuta 2018 alkaen ylläpitänyt voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriä. Lain 25 §:n 1 momentin (”Siirtymä- ja loppusäännökset”) nojalla voittoa tavoittelemattomat oikeushenkilöt, jotka oli kirjattu maakuntatuomioistuinten (okrazhni sadilishta) ylläpitämiin voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekistereihin, saattoivat esittää rekisterivirastolle uudelleenrekisteröintiä koskevan hakemuksen viimeistään 31. joulukuuta 2020. Edellä mainituilla kahdella rekisterillä on yhteinen sähköinen tietokanta.

Uudistuksella oli seuraavat vaikutukset:

  1. Rekisteröintimenettely erotettiin tuomioistuinjärjestelmästä, ja rekisteristä vastaa nyt oma hallintoelin eli rekisterivirasto.
  2. Kaikkien 28 maakuntatuomioistuimen rekisterit yhdistettiin keskitettyyn sähköiseen tietokantaan. Tietokanta sisältää kaikki rekisteröitävät tiedot ja julkaistavat asiakirjat sekä sähköisen jäljennöksen kaikista toimitetuista asiakirjoista, hylkäävistä päätöksistä, annetuista ohjeista ja yritystiedoista.
  3. Rekisteröintimenettelyn perustana on tietojen julkisuuden periaate.
  4. Rekisteröintimenettelyissä käytetään erilaisia hakulomakkeita. Käytettävä lomaketyyppi riippuu elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön tyypistä sekä rekisteriin kirjattavista tiedoista.

Milloin rekisteri avattiin digitaalisessa muodossa?

Kaupparekisterillä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterillä on yhteinen sähköinen tietokanta, joka on ollut toiminnassa kaupparekisterin osalta 1. tammikuuta 2008 lähtien ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin osalta 1. tammikuuta 2018 lähtien. Tietokanta sisältää kaikki rekisteröitävät tiedot ja julkaistavat asiakirjat sekä sähköisen jäljennöksen kaikista toimitetuista asiakirjoista, hylkäävistä päätöksistä, annetuista ohjeista ja yritystiedoista.

Sovellettava lainsäädäntö

Kaupparekisteristä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteristä annetussa laissa (Zakon za targovskia registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, jäljempänä ’rekisterilaki’) säädetään tietojen rekisteröinnistä kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriin, rekisterien ylläpidosta, tietojen varastoinnista ja rekistereihin pääsystä. Lisäksi siinä säädetään vaikutuksista, joita tietojen rekisteröinnillä ja rekisteristä poistamisella sekä muilla rekistereissä julkaistavilla tiedoilla on. Kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin ylläpitoa, tietojen varastointia ja rekistereihin pääsyä koskevista säännöistä 14. helmikuuta 2007 annetussa asetuksessa nro 1 (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, jäljempänä ’rekisterisääntöasetus’) vahvistetaan säännöt kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin ylläpidolle, tietojen varastoinnille ja rekistereihin pääsylle. Lisäksi siinä vahvistetaan luontoissuoritusten arvostusasiantuntijoiden, selvittäjien, tarkastajien, valvojien ja lakisääteisten tilintarkastajien nimittämiseen ja palkkioihin sovellettavat menettelyt.

Arvioidessaan kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriin tehtyjä hakemuksia, rekisteröintivirkailijat tarkastavat toimitetut asiakirjat eri säädöksissä vahvistettujen erityissäännösten mukaisesti. Erityissäännöksiä sisältyy seuraaviin säädöksiin: kauppalaki (Targovski zakon), voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä annettu laki, rahanpesun torjuntatoimista annettu laki (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), panttioikeuslaki (Zakon za osobenite zalozi), osuuskuntalaki (Zakon za kooperatsiite), erillisyhtiöistä ja arvopaperistamista varten perustetuista yhtiöistä annettu laki (Zakon za druzhestvata sas spetsialna investitsionna tsel i za druzhestvata za sekyuritizatsiya), yhteissijoitusjärjestelyjen ja muiden yhteissijoitusyritysten toiminnasta annettu laki (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), rahoitusmarkkinalaki (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), arvopapereiden julkisesta liikkeeseenlaskusta annettu laki (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), kirjanpitolaki (Zakon za schetovodstvoto), terveydenhuollon toimintayksiköistä annettu laki (Zakon sa lechebnite zavedeniya), yhteisökeskuksista annettu laki (Zakon za narodnite chitalishta), luottolaitoslaki (Zakon za kreditnite institutsii) ja sähköisistä asiakirjoista ja sähköisistä luottamuspalveluista annettu laki (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).

Mitä tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kaupparekisterillä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterillä on yhteinen sähköinen tietokanta. Siihen sisältyvät ne tiedot elinkeinonharjoittajista, ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeistä, voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä ja ulkomaisten voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden sivuliikkeistä, jotka on lain mukaan merkittävä rekisteriin, sekä kyseisiä yhteisöjä koskevat asiakirjat, joiden on lain mukaan oltava julkisesti saatavilla. Kutakin elinkeinonharjoittajaa, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikettä, voittoa tavoittelematonta oikeushenkilöä ja ulkomaisen voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sivuliikettä varten luodaan oma sähköinen kansio. Siihen tallennetaan hakemukset, rekisteriin merkittyjä tietoja tukevat asiakirjat sekä julkaistut ja muut asiakirjat. Nämä voivat sisältää myös elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön edustajien tai johtohenkilöiden henkilötietoja.

Mitä tietoja elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön rekisterisivu sisältää?

Rekisteröityjen yhteisöjen rekisterisivu sisältää jäsenneltyinä tietoina tallennetut perustiedot, kuten yhteisön nimen, oikeudellisen muodon, päätoimipaikan ja osoitteen sekä tiedot yhteisön hallintoelimistä. Tapauksen mukaan sivulla voi olla tietoa yhteisön toiminnan luonteesta, osakkaista/yhtiömiehistä ja osakepääomasta.

Mitä elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön kansio sisältää?

Kunkin rekisteröidyn yhteisön kansio sisältää kaikki asiakirjat, joista käyvät ilmi rekisterisivulle kirjatut tiedot.

Kuka voi käyttää rekisteriä?

Kaupparekisteri ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteri ovat julkisia. Kuka tahansa voi tutustua rekisterien tietokantaan vapaasti ja maksutta. Rekisterivirasto tarjoaa rekisteröidyn pääsyn elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön tietoihin. Pääsyä voi pyytää rekisteriviraston paikallistoimistossa tekemällä asiaa koskevan hakemuksen ja esittämällä henkilötodistuksen. Jos tietoihin haluaa tutustua sähköisesti, on tunnistauduttava joko sähköisen allekirjoituksen tai rekisteriviraston antaman digitaalisen varmenteen avulla. Silloin kun tietoihin on tutustuttava viran puolesta, noudatetaan erityisasetuksessa säädettyä menettelyä. Rekisterivirasto tarjoaa lisäksi vapaan ja maksuttoman pääsyn tietoihin ja asiakirjoihin rekisterien yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

Mitä tietoja kaupparekisteri sisältää?

Kaupparekisterissä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterissä on tiedot elinkeinonharjoittajista, ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeistä, voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä ja ulkomaisten voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden sivuliikkeistä sekä sellaisista niitä koskevista seikoista, jotka on lain mukaan merkittävä rekisteriin. Lisäksi rekistereissä julkaistaan elinkeinonharjoittajia, ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeitä, voittoa tavoittelemattomia oikeushenkilöitä ja ulkomaisten voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden sivuliikkeitä koskevat asiakirjat, joiden on lain mukaan oltava julkisesti saatavilla.

Kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriin on kirjattava seuraavat tiedot: tiedot yhteisön ensirekisteröinnistä sekä rekisteröityjen tietojen muutoksista ja poistamisesta, tiedot vuositilinpäätöksistä, likvidaatiosta ja maksukyvyttömyydestä, yhtiön osakkeiden ulosmittauksesta (soveltuvin osin) sekä yrityksen panttauksesta ja yhtiön osakkeiden panttauksesta, tiedot allekirjoittajasta, sivuliikkeestä, tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista ja uudelleenjärjestelystä.

Mitä asiakirjoja kaupparekisteriin toimitetaan (esim. tiedostot, asiakirjakokonaisuudet, yhtiöjärjestys, yhtiökokouksen pöytäkirjat)?

Jokaisen hakemuksen mukana on toimitettava kuitti maksetusta maksusta (ellei maksua ole suoritettu sähköisesti) sekä vakuutus rekisteröitävien tietojen oikeellisuudesta ja rekisteriin tallennettavien asiakirjojen hyväksyttävyydestä. Lisäksi hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka todistavat rekisteröitävät tiedot tai julkaistavat asiakirjat oikeiksi. Näitä voivat olla esimerkiksi yhtiöjärjestys tai perustamiskirja, yhtiökokousten pöytäkirjat ja osakkeiden osto- ja myyntisopimukset. Hakemus ja sen liitteet on toimitettava bulgarian kielellä. Vaihtoehtoisesti asiakirjat voidaan toimittaa millä tahansa muulla Euroopan unionin virallisella kielellä. Tässä tapauksessa niihin on kuitenkin liitettävä auktorisoitu käännös bulgariaksi.

Hakujen tekeminen ja käytössä olevat hakukriteerit

Paikan päällä

Kuka tahansa voi hakea kaupparekisteristä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteristä jotakin tiettyä tietoa tai asiakirjaa käymällä rekisteriviraston paikallistoimistossa. Paikallistoimistot sijaitsevat Bulgarian maakuntatuomioistuinten toimialueilla.

Todistuksia on mahdollista saada kaikista rekisteriviraston paikallistoimistoista (todistuksista peritään rekisteriviraston hinnaston mukainen maksu).

Jäljennöksiä rekisteriin toimitetuista asiakirjoista on mahdollista saada kaikista rekisteriviraston paikallistoimistoista (jäljennöksistä peritään rekisteriviraston hinnaston mukainen maksu).

Rekisterien verkkosivulla

Kaupparekisteri on käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa https://portal.registryagency.bg/en/.

Kuka tahansa voi hakea kaupparekisteristä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteristä jotakin tiettyä tietoa tai asiakirjaa.

Mitkä ovat hakukriteerit?

Kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin portaalissa voi tehdä hakuja seuraavien hakukriteerien perusteella:

  • elinkeinonharjoittajan, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen, voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön tai ulkomaisen voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sivuliikkeen liikenimi/nimi tai yksilöivä tunniste; osakeyhtiön osakkaan tai ainoan osakkeenomistajan nimi tai henkilötunnus tai vastaavasti liikenimi tai yksilöivä tunniste
  • oikeushenkilön – elinkeinonharjoittajan, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen, voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön tai ulkomaisen voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sivuliikkeen – hallintoelimen jäsenen nimi tai henkilötunnus tai liikenimi tai yksilöivä tunniste. Tietyn elinkeinonharjoittajan, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen, voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön tai ulkomaisen voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sivuliikkeen taikka sen oikeudellisten edeltäjien tai seuraajien tiedostoa voi hakea minkä tahansa rekisteriin merkityn tiedon tai rekisterissä julkaistun asiakirjan perusteella.

Asiakirjapyynnöt

Maksuttomat

Sen lisäksi, että kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin tietokantaan voi tutustua vapaasti ja maksutta (ks. edellä), rekisterivirastosta voi saada seuraavat todistukset:

– Todistus asianmukaisesta rekisteröinnistä. Todistuksesta käyvät ilmi elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön osalta rekisterissä todistuksen antamisajankohtana olevat tiedot ja asiakirjat.

– Todistus tietyn ajanjakson aikana rekisteröidyistä tiedoista. Todistuksesta käy ilmi, mitä tietoja elinkeinonharjoittajasta tai voittoa tavoittelemattomasta oikeushenkilöstä on rekisteröity todistuksen pyytäjän määrittelemän ajanjakson aikana.

– Todistus tietyn ajanjakson aikana julkaistuista asiakirjoista. Todistuksesta käy ilmi, mitä elinkeinonharjoittajaan tai voittoa tavoittelemattomaan oikeushenkilöön liittyviä asiakirjoja on julkaistu todistuksen pyytäjän määrittelemän ajanjakson aikana.

– Todistus siitä, että tiettyjä tietoja ei ole rekisteröity / tiettyjä asiakirjoja ei ole julkaistu kyseisen elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön osalta.

– Todistus rekisteröidyistä tiedoista. Todistuksesta käyvät ilmi tietyt tiedot, jotka elinkeinonharjoittajasta tai voittoa tavoittelemattomasta oikeushenkilöstä on rekisteröity. Todistus voi sisältää ainoastaan yrityksen osakepääomaa tai elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sääntömääräistä kotipaikkaa koskevat tiedot tai useita eri tietoja, jotka todistuksen pyytäjä on pyytänyt sisällyttämään todistukseen.

– Todistus asiakirjan julkaisemisesta tai jäljennös julkaistusta asiakirjasta. Todistuksella vahvistetaan, että tietty elinkeinonharjoittajaan tai voittoa tavoittelemattomaan oikeushenkilöön liittyvä asiakirja on julkaistu rekisterissä. Julkaistusta asiakirjasta voidaan myös antaa jäljennös. Todistus/jäljennös annetaan asianosaisen pyynnöstä.

– Todistus varatusta liikenimestä/nimestä. Todistuksesta käy ilmi elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön oikeus käyttää tiettyä varattua liikenimeä/nimeä.

Maksulliset

Todistuksista on maksettava rekisteriviraston hinnaston mukainen todistusmaksu. Todistusmaksu on 5 levaa ensimmäisestä sivusta ja 2 levaa jokaisesta lisäsivusta, kun todistus annetaan paperisena, ja 2,5 levaa ensimmäisestä sivusta ja 1,5 levaa jokaisesta lisäsivusta, kun todistus annetaan sähköisenä.

Miten voin saada rekisteriotteen tai jonkin asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?

Rekisteristä puuttuvia tietoja tai asiakirjoja koskevan todistuksen voi saada ainoastaan paperisena rekisteritoimiston paikallistoimistosta. Kaikki muut todistukset voi saada joko paperisina rekisteriviraston paikallistoimistosta tai sähköisinä. Jälkimmäisessä tapauksessa noudatetaan sähköisistä asiakirjoista ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa vahvistettuja vaatimuksia ja menettelyä.

Rekisteröintimenettely

Miten rekisteröinti aloitetaan (rekisteröintihakemuksen tekeminen, asiakirjojen varmentaminen, tarvittavat liiteasiakirjat)?

Paikan päällä

Kuka tahansa voi käydä jättämässä hakemuksen rekisteriviraston paikallistoimistossa.

Paperihakemuksen voi toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston paikallistoimistoon elinkeinonharjoittajan kotipaikasta riippumatta. Rekisteriviranomaiset hyväksyvät paperihakemukset, skannaavat ne ja tallentavat ne kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin tietojärjestelmään. Liitteenä olevien asiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai hakijan tai julkisen notaarin oikeaksi todistamia jäljennöksiä.

Verkossa

Hakemukset voidaan toimittaa myös sähköisesti kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin verkkoportaalin kautta osoitteessa https://portal.registryagency.bg/en/.

Sähköisen hakemuksen voi toimittaa milloin tahansa kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin portaalin kautta. Jos hakemus koskee osake- tai kommandiittiyhtiön ensirekisteröintiä, tietojen rekisteröintiä tai rekisteristä poistamista tai yhtiön asioihin liittyvien asiakirjojen julkaisemista, se voidaan tehdä ainoastaan sähköisesti.

Rekisterisääntöasetuksen 6–63 h artiklassa säädetään yksityiskohtaisesti asiakirjoista, jotka on liitettävä ensirekisteröintiä, tietojen rekisteröintiä tai rekisteristä poistamista sekä asiakirjojen julkaisemista koskeviin hakemuksiin yhtiötyypin mukaisesti.

Toimitettujen hakemusten käsittely

Jokaiselle rekisterien tietojärjestelmään kirjattavalle asiakirjalle (rekisteröintihakemus, tuomioistuimen päätös, oikaisupyyntö, pyyntö asiantuntijan/tarkastajan/valvojan jne. nimeämiseksi) annetaan yksilöllinen tunniste, joka on muotoa ”vvvvkkpphhmmss” (vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti). Sen jälkeen tietojärjestelmä osoittaa asiakirjan sattumanvaraisesti jollekin rekisteriviranomaiselle käsittelyä varten. Rekisterien tietojärjestelmä jakaa 14 §:n mukaiset tietojen rekisteröintiä tai rekisteristä poistamista tai asiakirjojen julkaisemista koskevat hakemukset rekisteriviranomaisille saapumisjärjestyksessä ja automaattisesti. Kun viranomainen on sähköisellä allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa aiemman hakemuksen käsiteltyä ja on tietojärjestelmän mukaan vapaa, hänelle osoitetaan uusi hakemus.

Rekisterilain 19 §:n 2 momentin mukaan rekisteriviranomainen tekee päätöksen tietojen rekisteröintiä tai rekisteristä poistamista koskevista hakemuksista tai asiakirjojen julkaisemista koskevista hakemuksista viimeistään kolmen työpäivän kuluttua niiden vastaanottamisesta, ellei laissa toisin säädetä. Elinkeinonharjoittajien ensirekisteröintihakemukset käsitellään ennen hakemuksen toimittamista seuraavan työpäivän päättymistä, ja hakemuksesta tehdään päätös heti käsittelyn jälkeen lukuun ottamatta rekisterilain 22 §:n 5 momentissa tarkoitettuja tapauksia, joissa annetaan lisäohjeita.

Käsittelyn lopputuloksena voi olla päätöksestä riippuen jokin seuraavista:

  • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti lisäohjeet, jotka julkaistaan välittömästi elinkeinonharjoittajan tilillä ja joita on noudatettava rekisterilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa
  • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti kielteisen päätöksen, joka julkaistaan välittömästi elinkeinonharjoittajan tilillä
  • rekisteriviranomainen antaa rekisteröintimääräyksen.

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteritietojen vaikutus kolmansiin osapuoliin direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti

Bulgarian tasavalta on hyväksynyt asianomaisen EU:n lainsäädännön mukaiset periaatteet, jotka koskevat tietojen kirjaamista kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriin tai poistamista rekisteristä sekä elinkeinonharjoittajiin / voittoa tavoittelemattomiin oikeushenkilöihin liittyvien asiakirjojen julkaisemista. Kansallisella tasolla sovellettavista järjestelyistä säädetään rekisterilaissa ja kauppalaissa.

Rekisterilain mukaisesti katsotaan, että vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet osapuolet ovat tietoisia rekisteriin kirjatusta seikasta sen rekisteröintihetkestä lukien. Kyseiseen seikkaan ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan 15 päivän kuluessa rekisteröintihetkestä, jos kyseiset kolmannet osapuolet voivat todistaa, ettei heidän olisi ollut mitenkään mahdollista saada kyseistä seikkaa tietoonsa. Kolmannet osapuolet voivat vedota johonkin rekisteröitävään tietoon, vaikka sitä ei olisi vielä kirjattu rekisteriin, paitsi jos laissa säädetään erikseen, että kyseisen tiedon oikeusvaikutukset alkavat vasta kirjaamisen jälkeen. Jos jokin tieto poistetaan rekisteristä, myös sen vaikutukset lakkaavat. Kolmansien osapuolten katsotaan olevan tietoisia kaupparekisterissä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterissä olevista asiakirjoista niiden julkaisupäivästä lähtien.

Vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet osapuolet voivat vedota kirjaamiseen tai julkaisemiseen, vaikka kyseistä tietoa ei olisi kirjattu tai asiakirjaa ei olisi julkaistu rekisterissä. Tiedot, joita ei ole kirjattu rekisteriin, katsotaan vilpittömässä mielessä toimiviin osapuoliin nähden mitättömiksi.

Rekisteritietojen ja niiden julkaisemisen väliset erot

Rekisteriin kirjatut tiedot julkaistaan viipymättä rekisterien verkkosivulla. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sovelletaan rekisterisääntöasetuksen 96a ja 96b §:ää. Näiden säännösten mukaan virheet tai puutteet, jotka koskevat tietojen rekisteröintiä tai rekisteristä poistamista tai asiakirjojen julkaisemista, mukaan lukien epäjohdonmukaisuudet hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen välillä, korjataan tekemällä uusi rekisteröintikirjaus tai julkaisemalla asiakirja uudelleen. Kun tietojen rekisteröintiä, rekisteristä poistamista tai asiakirjojen julkaisemista koskeva virhe on rekisteröintiviranomaisen tekemä, hakija tai muu asianomainen voi pyytää virheiden ja puutteiden korjaamista tekemällä rekisteriviraston johtajan hyväksymän mallin mukaisen hakemuksen. Hakemuksessa on mainittava kirjauksen numero ja kyseessä oleva virhe tai puute.

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Rekisterilain 28 §:n mukaan rekisterivirasto on vastuussa tietojen oikeellisuudesta.

Tietosuoja

Rekisteröidyn henkilötietojen julkaisemista ja säilyttämistä koskeviin oikeuksiin liittyvät menettelyt

Kaupparekisteriä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriä hallinnoivat yhdessä rekisterivirasto ja tietopalvelu AD (Informatsionno Obsluzhvane AD). Kaupalliset yritykset ja voittoa tavoittelemattomat oikeushenkilöt ovat asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan ensimmäisen kohdan 7 alakohdassa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä niiden luonnollisten henkilöiden henkilötietojen osalta, jotka sisältyvät rekisterivirastolle rekisteriin kirjaamista varten toimitettuihin asiakirjoihin. Rekisterivirasto saa luonnollisten henkilöiden (kuten osakkaiden tai ainoiden osakkeenomistajien) henkilötiedot yritykseltä tai voittoa tavoittelemattomalta oikeushenkilöltä. Rekisteriviraston on käsiteltävä tietoja lakisääteistä menettelyä noudattaen siinä muodossa kuin ne on toimitettu, merkittävä asiaankuuluvat tiedot rekisteriin ja julkaistava lain nojalla edellytetyt tiedot. Rekisterinpitäjinä toimivat yritykset toimittavat asiakirjat ei-koneluettavina tiedostoina.

Rekisterilain 2 §:n 2 momentin mukaan tiedot ja asiakirjat julkaistaan kaupparekisterissä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterissä ilman asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja, lukuun ottamatta tietoja, joiden julkaisemista edellytetään lain nojalla. Rekisterisääntöasetuksen 20 §:n 1 kohdan b alakohdan mukaan hakemukseen on liitettävä jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai perustamiskirjasta, josta on poistettu kaikki paitsi lain nojalla edellytetyt henkilötiedot.

Voidakseen käyttää asetuksen (EU) 2016/679 15–22 artiklan mukaisia oikeuksia rekisteröidyn on toimitettava rekisterivirastolle kirjallinen hakemus, joka täyttää tietosuojalain (Zakon za zashtita lichnite danni) 37 b ja 37 c §:ssä säädetyt vaatimukset. Kun rekisterivirasto saa rekisteröidyltä asetuksen (EU) 2016/679 mukaisten oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön, sen on ensin vahvistettava, että tietyn elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön rekisteröityjä tietoja tai julkaistuja asiakirjoja koskeva pyyntö on pätevä. Kyseessä voi olla yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen pyyntö henkilötietojen oikaisemiseksi tai yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen pyyntö henkilötietojen poistamiseksi kyseisistä tiedoista tai asiakirjoista. Tämän jälkeen noudatetaan seuraavaa menettelyä:

Rekisterivirasto lähettää ensisijaiselle rekisterinpitäjälle (elinkeinonharjoittajalle tai voittoa tavoittelemattomalle oikeushenkilölle) kirjeen, josta toimitetaan jäljennös rekisteröidylle. Ensisijaiselle rekisterinpitäjälle ilmoitetaan, että seurauksena tietyn rekisteröidyn (esimerkiksi osakkaan tai ainoan osakkeenomistajan) oikeuksien käyttämisestä rekisterinpitäjän on toimitettava 14 päivän kuluessa oikeaksi todistettu jäljennös rekisterissä julkaistusta asiakirjasta, josta on poistettu kaikki paitsi lain nojalla edellytetyt henkilötiedot. Rekisterissä julkaistun asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös, josta on poistettu kaikki paitsi lain nojalla edellytetyt henkilötiedot, on toimitettava paperimuodossa tai sähköisesti kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin tietojärjestelmään. Mukaan on liitettävä hyväksytyn mallin mukainen pyyntö elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön rekisteritiedoissa olevan puutteen korjaamiseksi. Pyynnöstä kirjataan huomautus asianomaisen elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön rekisterisivulle. Kun asiakirjan jäljennös toimitetaan rekisterivirastolle, se kirjataan viran puolesta kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin tietojärjestelmään (jäljennöksessä on oltava viraston rekisteriosaston asialle antama viitenumero).

Kun oikaisu koskee kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin dynaamiseen osaan merkittyjä tietoja (rekisteröityjä tietoja), oikaisupyyntö ja siihen liittyvät todisteet kirjataan viran puolesta rekisterien tietojärjestelmään ”Virheen tai puutteen korjaamista koskeva pyyntö” -nimekkeellä.

Hyödyllisiä linkkejä

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

20 Elisaveta Bagryana St, 1111 Sofia

Puh.: (+359 2) 9486 181

Sähköposti: office@registryagency.bg

Päivitetty viimeksi: 19/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.