Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Bulgaria

Tässä osiossa esitellään Bulgarian kaupparekisteri ja BULSTAT-rekisteri. Bulgaria takaa, että nämä rekisterit ovat julkisuuden, avoimuuden ja tietoturvallisuuden periaatteiden mukaisia.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Bulgarian kaupparekisteristä on saatavissa?

Bulgarian kaupparekisteriä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriä (ТRRYULNTS) hallinnoi oikeusministeriön alainen rekisterivirasto (Agentsia po vpisvaniata). TRRYULNTS-rekisterissä on tiedot elinkeinonharjoittajista, ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeistä, voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä ja ulkomaisten voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden sivuliikkeistä sekä sellaisista niitä koskevista seikoista, jotka on lain mukaan merkittävä rekisteriin. Lisäksi rekisterissä julkaistaan elinkeinonharjoittajia, ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeitä, voittoa tavoittelemattomia oikeushenkilöitä ja ulkomaisten voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden sivuliikkeitä koskevat asiakirjat, joiden on lain mukaan oltava julkisesti saatavilla.

Kaupparekisterillä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterillä on yhteinen sähköinen tietokanta. Siihen sisältyvät ne tiedot elinkeinonharjoittajista, ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeistä, voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä ja ulkomaisten voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden sivuliikkeistä, jotka on lain mukaan merkittävä rekisteriin, sekä kyseisiä yhteisöjä koskevat asiakirjat, joiden on lain mukaan oltava julkisesti saatavilla. Kutakin elinkeinonharjoittajaa, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikettä, voittoa tavoittelematonta oikeushenkilöä ja ulkomaisen voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sivuliikettä varten luodaan oma sähköinen tiedosto. Siihen merkitään hakemukset, rekisteriin merkittyjä seikkoja tukevat asiakirjat, julkaistut ja muut asiakirjat, jotka voivat sisältää myös elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön edustajien tai johtohenkilöiden henkilötietoja.

Onko Bulgarian kaupparekisteritietojen käyttö maksutonta?

Kaupparekisteri ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteri ovat julkisia. Kuka tahansa voi tutustua rekisterien tietokantaan vapaasti ja maksutta. Rekisterivirasto tarjoaa rekisteröidyn pääsyn elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön tiedostoon. Pääsyä voi pyytää rekisteriviraston paikallistoimistossa tekemällä asiaa koskevan hakemuksen ja esittämällä henkilötodistuksen. Jos tiedostoon haluaa tutustua sähköisesti, on tunnistauduttava joko sähköisen allekirjoituksen tai rekisteriviraston antaman digitaalisen todistuksen avulla. Silloin kun tietoihin on tutustuttava viran puolesta, noudatetaan erityisiä säännöksiä. Rekisterivirasto tarjoaa lisäksi vapaan ja maksuttoman pääsyn tietoihin ja asiakirjoihin rekisterien yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

Hakujen tekeminen Bulgarian kaupparekisterissä

Kaupparekisteri on käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa https://portal.registryagency.bg.

Kuka tahansa voi hakea kaupparekisterissä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterissä jotakin tiettyä tietoa tai asiakirjaa.

TRRYULNTS-rekisterin portaalissa voi tehdä hakuja seuraavien hakukriteerien avulla:

 • elinkeinonharjoittajan, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen, voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön ja ulkomaisen voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sivuliikkeen liikenimi/nimi tai yksilöivä tunniste; osakeyhtiön osakkaan tai ainoan osakkeenomistajan nimi tai henkilötunnus tai vastaavasti liikenimi tai yksilöivä tunniste;
 • oikeushenkilön – elinkeinonharjoittajan, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen, voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön ja ulkomaisen voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sivuliikkeen – hallintoelimen jäsenen nimi tai henkilötunnus tai liikenimi tai yksilöivä tunniste. Tietyn elinkeinonharjoittajan, ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen, voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön tai ulkomaisen voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön sivuliikkeen oikeudellisten edeltäjien tai seuraajien tiedostoa voi hakea minkä tahansa rekisteriin merkityn tiedon tai rekisterissä julkaistun asiakirjan perusteella.

TRRYULNTS tarjoaa käyttäjille myös mahdollisuutta hakea tietokannasta tietoa omien hakukriteerien perusteella. Pääsystä kaikkiin tietokannassa oleviin tietoihin peritään 100 Bulgarian levin vuosimaksu (rekisteriviraston soveltaman virallisen hinnaston mukaisesti). Viranomaisilla on maksuton pääsy kaikkiin tietokannassa oleviin tietoihin.

Todistuksia voi saada joko rekisteriviraston toimistosta tai sähköisesti (todistuksista peritään edellä mainitun hinnaston mukainen maksu).

Rekisteriin kirjatuista asiakirjoista voi myös saada jäljennöksen joko rekisteriviraston toimistosta tai sähköisesti (jäljennöksistä peritään edellä mainitun hinnaston mukainen maksu).

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Bulgarian tasavalta on hyväksynyt asianomaisen EU:n lainsäädännön mukaiset periaatteet, jotka koskevat tietojen kirjaamista kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriin tai poistamista rekisteristä sekä elinkeinonharjoittajiin / voittoa tavoittelemattomiin oikeushenkilöihin liittyvien asiakirjojen julkaisemista. Kansallisella tasolla asiasta säädetään kaupparekisteristä ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteristä annetussa laissa (Zakon za targovskia registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, jäljempänä ’rekisterilaki’) sekä kauppalaissa (Targovskia zakon).

Rekisterilain mukaisesti katsotaan, että vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet osapuolet ovat tietoisia rekisteriin kirjatusta seikasta sen kirjaamishetkestä lukien. Kyseiseen seikkaan ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan 15 päivän kuluessa kirjaamishetkestä, jos kyseiset kolmannet osapuolet voivat todistaa, ettei heidän olisi ollut mitenkään mahdollista saada kyseistä seikkaa tietoonsa. Kolmannet osapuolet voivat vedota johonkin rekisteröitävään seikkaan, vaikka sitä ei olisi vielä kirjattu rekisteriin, paitsi jos laissa säädetään erikseen, että kyseisen seikan oikeusvaikutukset alkavat vasta kirjaamisen jälkeen. Jos jokin seikka poistetaan rekisteristä, myös sen vaikutukset lakkaavat. Kolmansien osapuolten katsotaan olevan tietoisia TRRYULNTS-rekisterissä olevista asiakirjoista niiden julkaisupäivästä lähtien.

Vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet osapuolet voivat vedota kirjaamiseen tai julkaisemiseen, vaikka kyseistä seikkaa ei olisi kirjattu tai asiakirjaa ei olisi julkaistu rekisterissä. Seikat, joita ei ole kirjattu rekisteriin, katsotaan vilpittömässä mielessä toimiviin osapuoliin nähden mitättömiksi.

Bulgarian kaupparekisterin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisterin historiaa

Rekisteröintimenettelyn uudistaminen käynnistyi 1. tammikuuta 2008, kun kaupparekisterilaki tuli voimaan ja elinkeinonharjoittajien ja ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeitä koskeva rekisteri aloitti toimintansa. Elinkeinonharjoittajien oli rekisteröidyttävä uudelleen viimeistään 31. joulukuuta 2011.

Voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä annetun lain (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) 17 §:n mukaisesti rekisterivirasto on 1. tammikuuta 2018 alkaen ylläpitänyt voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriä. Lain 25 §:n 1 momentin (Siirtymä- ja loppusäännökset) mukaan voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriin maakuntatuomioistuimissa kirjatut voittoa tavoittelemattomat oikeushenkilöt voivat esittää rekisterivirastolle uudelleenrekisteröintiä koskevan hakemuksen viimeistään 31. joulukuuta 2020.Näillä kahdella rekisterillä on yhteinen sähköinen tietokanta.

Uudistuksella oli seuraavat vaikutukset:

 1. Rekisteröintimenettely erotettiin tuomioistuinjärjestelmästä, ja rekisteristä vastaa nyt hallintoelin eli rekisterivirasto.
 2. Kaikkien 28 maakuntatuomioistuimen rekisterit yhdistettiin keskitettyyn sähköiseen tietokantaan. Tietokanta sisältää kaikki rekisteröitävät tiedot ja julkaistavat asiakirjat sekä sähköisen jäljennöksen kaikista toimitetuista asiakirjoista, hylkäävistä päätöksistä, annetuista ohjeista ja yritystiedoista.
 3. Rekisteröintimenettelyn perustana on tietojen julkisuuden periaate.
 4. Rekisteröintimenettelyissä käytetään erilaisia hakulomakkeita. Käytettävä lomaketyyppi riippuu elinkeinonharjoittajan tai voittoa tavoittelemattoman oikeushenkilön tyypistä sekä rekisteriin kirjattavista tiedoista.

Kaupparekisterihakemusten tekeminen

Hakemuksen voi toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston toimistoon tai hakemuksen voi tehdä sähköisesti TRRYULNTS-rekisterin portaalissa osoitteessa https://portal.registryagency.bg.

Paperilla tehdyt hakemukset voidaan toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston aluetoimistoon elinkeinonharjoittajan kotipaikasta riippumatta. Rekisteriviranomaiset hyväksyvät paperilla tehdyt hakemukset, skannaavat ne ja tallentavat ne TRRYULNTS-rekisterin tietojärjestelmään. Liitteenä olevien asiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai hakijan tai notaarin oikeaksi todistamia jäljennöksiä.

Sähköisessä muodossa olevat hakemukset voidaan toimittaa milloin tahansa TRRYULNTS-rekisterin portaalin kautta.

Toimitettujen hakemusten käsittely

Jokaiselle rekisterien tietojärjestelmään kirjattavalle asiakirjalle (rekisteröintihakemus, tuomioistuimen päätös, oikaisupyyntö, pyyntö asiantuntijan/tarkastajan/valvojan jne. nimeämiseksi) annetaan yksilöllinen tunniste, joka on muotoa ”vvvvkkpphhmmss” (vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti). Sen jälkeen tietojärjestelmä osoittaa asiakirjan sattumanvaraisesti jollekin rekisteriviranomaiselle käsittelyä varten. Rekisterin tietojärjestelmä jakaa 14 §:n mukaiset asiakirjojen rekisteröintiä, rekisteristä poistamista tai julkaisemista koskevat hakemukset rekisteriviranomaisille saapumisjärjestyksessä ja automaattisesti. Kun viranomainen on sähköisellä allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa aiemman hakemuksen käsiteltyä ja on tietojärjestelmän mukaan vapaa, hänelle osoitetaan uusi hakemus tai oikeuden päätös.

Rekisterilain 19 §:n 2 momentin mukaan rekisteriviranomainen tekee päätöksen tietojen rekisteröintiä tai rekisteristä poistamista tai asiakirjojen julkaisemista koskevista hakemuksista viimeistään kolmen työpäivän kuluttua hakemusten vastaanottamisesta, ellei laissa toisin säädetä. Hakemukset, joissa pyydetään elinkeinonharjoittajan ensirekisteröintiä, käsitellään ennen hakemuksen toimittamista seuraavan työpäivän päättymistä, ja hakemuksesta tehdään päätös heti käsittelyn jälkeen lukuun ottamatta rekisterilain 22 §:n 5 momentissa tarkoitettuja tapauksia, joissa annetaan ohje. Silloin kun laissa vaaditaan toimittamaan vuotuiset tilinpäätökset ja rahoituskertomukset, niitä koskevat ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä erillään muista hakemuksista.

Käsittelyn lopputuloksena voi olla päätöksestä riippuen jokin seuraavista:

 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti ohjeet, jotka julkaistaan välittömästi elinkeinonharjoittajan tilillä ja joita on noudatettava rekisterilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa;
 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti kielteisen päätöksen, joka julkaistaan välittömästi elinkeinonharjoittajan tilillä;
 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti rekisteröintimääräyksen, joka on rekisterilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan umpeutumiseen saakka näkyvillä elinkeinonharjoittajan tilillä maininnalla ”kolmen päivän määräaika käynnissä”. TRRYULNTS-rekisterin tietojärjestelmä suorittaa rekisteröinnin automaattisesti lakisääteisen määräajan umpeuduttua ja antaa tunnisteen edellä kuvattua menettelyä noudattaen. Tunnisteen vuosiluku, kuukausi ja päivä viittaavat tietojärjestelmän suorittaman automaattisen julkaisemisen tapahtumahetkeen, kun taas tunti, minuutti ja sekunti perustuvat rekisteriviranomaisen edellisenä päivänä antaman rekisteröintimääräyksen ajankohtaan.

Millaisia tietoja Bulgarian BULSTAT-rekisteri tarjoaa?

Bulgarian BULSTAT-rekisterissä on tiedot seuraavista henkilöistä tai yhteisöistä:

 1. oikeushenkilöt, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia eivätkä voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä annetussa laissa tarkoitettuja voittoa tavoittelemattomia oikeushenkilöitä, joiden on rekisteröidyttävä joko kaupparekisteriin tai voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden rekisteriin;
 2. ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia eivätkä voittoa tavoittelemattomia oikeushenkilöitä;
 3. investointien edistämistä koskevan lain (Zakon za nasarchavane na investitsiite) 24 §:ssä tarkoitetut ulkomaisten yhteisöjen edustustot;
 4. ulkomaiset oikeushenkilöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa Bulgariassa ja joilla on maassa kiinteä toimipaikka, toimipiste tai toimitila;
 5. ulkomaiset oikeushenkilöt, joiden tosiasiallinen hallinnollinen toimipaikka sijaitsee Bulgariassa;
 6. ulkomaiset oikeushenkilöt, jotka omistavat kiinteää omaisuutta Bulgariassa;
 7. rekisteröityjä pantteja koskevassa laissa (Zakon za osobenite zalozi) tarkoitetut pantin antajat;
 8. velvoitteita ja sopimuksia koskevassa laissa (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) tarkoitetut yhteisöt, mukaan lukien käsityöläisyritykset sekä sosiaaliturvalain 8 §:ssä tarkoitetut vakuutuskassat;
 9. sosiaaliturvamaksujen maksajat, jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä;
 10. sivuliikkeet ja tytäryhtiöt sekä kaupparekisteriin kirjattujen elinkeinonharjoittajien tytäryhtiöt;
 11. luonnolliset henkilöt, jotka ovat vapaiden ammattien tai käsiteollisuuden harjoittajia;
 12. ulkomaan kansalaiset, joilla ei ole bulgarialaista henkilötunnusta tai ulkomaan kansalaisen henkilötunnusta ja jotka
  • tarjoavat Bulgariassa riippumattomasti henkilökohtaisia palveluja, myös pysyvän toimipaikan tai toimitilan kautta,
  • hankkivat kiinteää omaisuutta,
  • maksavat sosiaaliturvamaksuja;
 13. muut luonnolliset henkilöt, jotka maksavat sosiaaliturvamaksuja;
 14. ulkomaiset henkilöt/yhteisöt, joihin sovelletaan verolakiin perustuvaa erityistä rekisteröintiä, myös silloin kun kyseiset henkilöt/yhteisöt on vapautettu verosta sellaisen voimassa olevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti, johon Bulgarian tasavalta on liittynyt;
 15. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt sekä muut oikeudelliset yhteisöt, jotka toimivat Bulgarian alueella trust-järjestelyjen tai säilytystilien valvojina tai sellaisten muiden vastaavien ulkomaisten oikeudellisten yhteisöjen valvojina, jotka on perustettu ja ovat voimassa tällaiset sijoitusrahastot mahdollistavien oikeusjärjestysten mukaisesti.

Onko Bulgarian BULSTAT-rekisterin käyttö maksutonta?

Tiedot, jotka BULSTAT-rekisteriin on kirjattu rekisteristä annetun lain (Зakon za registar BULSTAT) 7 §:n 1 momentin 1–7 ja 19 kohdassa ja 9 momentissa tarkoitettujen tietojen antamiseksi toimitettujen asiakirjojen pohjalta, ovat julkisia. Kuka tahansa voi tehdä rekisterissä hakuja.

BULSTAT-rekisterin historiaa

BULSTAT-rekisteri luotiin kansallisen tilastolaitoksen ylläpitämän elinkeinonharjoittajia koskevan rekisterin pohjalta tilastoista annetun lain (Zakon za statistikata) 6 §:n 7 momentin mukaisesti. Rekisterin perustamista koskevat säännöt hyväksyttiin ministerineuvoston 30. lokakuuta 1995 antamalla määräyksellä nro 206. Kansallinen talouden toimijoiden rekisteri BULSTAT aloitti toimintansa 1. tammikuuta 1996. Kansallisessa talouden toimijoiden rekisterissä käytetty tunnistekoodi hyväksyttiin ministerineuvoston 30. heinäkuuta 1998 antamalla päätöksellä nro 379 yksilöiväksi tunnisteeksi kaikkien sellaisten oikeudellisten ja muiden yhteisöjen osalta, jotka toimivat Bulgarian alueella. Kansalliskokous hyväksyi 17. kesäkuuta 1999 tilastoja koskevan lain, jossa säädetään Bulgarian tasavallan alueella toimivien elinkeinonharjoittajien tunnistamista koskevan yhtenäisen BULSTAT-rekisterin perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä. BULSTAT-rekisteri on maan tärkein hallinnollinen rekisteri. Vuodesta 2000 lähtien rekisterin tiedot ovat olleet saatavissa verkkosivuilla.

BULSTAT-rekisteri siirrettiin 11. elokuuta 2005 rekisteriviraston hallintoon. Siihen on rekisteröity kaikki oikeushenkilöt ja ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia eivätkä voittoa tavoittelemattomista oikeushenkilöistä annetussa laissa tarkoitettuja voittoa tavoittelemattomia oikeushenkilöitä, sillä elinkeinonharjoittajien on rekisteröidyttävä kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden omaan rekisteriinsä. Rekisteriin on merkittävä myös kaikki vapaiden ammattien tai käsiteollisuuden harjoittajat. Elinkeinonharjoittajien oli 1. tammikuuta 2008 saakka rekisteröidyttävä BULSTAT-rekisteriin 7 päivän kuluessa. Sen jälkeen rekisteröitymisvelvoite siirtyi kaupparekisterin toimialaan.

Hakemuksen tekeminen BULSTAT-rekisteriin

Rekisteriin merkitseminen ja rekisteristä poistaminen tehdään vakiomuotoisella hakemuksella.

Hakemuksen voi toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston toimistoon tai hakemuksen voi tehdä sähköisesti BULSTAT-rekisterin portaalissa.

Paperilla tehdyt hakemukset voidaan toimittaa mihin tahansa rekisteriviraston aluetoimistoon yhteisön kotipaikasta riippumatta. Rekisteriviranomaiset hyväksyvät paperilla tehdyt hakemukset, skannaavat ne ja tallentavat ne BULSTAT-rekisterin tietojärjestelmään. Liitteenä olevien asiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai hakijan tai notaarin oikeaksi todistamia jäljennöksiä.

Sähköisessä muodossa olevat hakemukset voidaan toimittaa milloin tahansa BULSTAT-rekisterin portaalin kautta.

BULSTAT-rekisteriin rekisteröitymistä varten henkilön on toimitettava asemastaan riippuen seuraavat asiakirjat:

 1. jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai muusta asiakirjasta seuraavasti:
  a) oikeushenkilöt: perustamisasiakirja sekä asiakirja, jossa määritellään oikeushenkilöä hallinnoiva(t) ja/tai edustava(t) luonnollinen henkilö (luonnolliset henkilöt);
  b) investointien edistämistä koskevan lain 24 §:ssä tarkoitettujen ulkomaisten yhteisöjen edustustot: asiakirja, joka todistaa rekisteröitymisen Bulgarian kauppa- ja teollisuuskamariin;
  c) ulkomaiset oikeushenkilöt: asiakirja, joka todistaa niiden harjoittavan toimintaa Bulgarian tasavallan alueella; oikeaksi todistettu asiakirja, joka todistaa ulkomaisen oikeushenkilön alkuperän sen omassa maassa;
  d) velvoitteita ja sopimuksia koskevassa laissa tarkoitetut yhteisöt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, sekä sosiaaliturvalain 8 §:ssä tarkoitetut vakuutuskassat: yhtiösopimus sekä todistus kirjaamisesta kansallisen verohallinnon rekisteriin;
  d) sivuliikkeet ja tytäryhtiöt: asiakirja, joka todistaa niiden perustamisen ja jossa määritellään niitä hallinnoiva ja/tai edustava henkilö;
  е) muut kuin a–e kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka maksavat sosiaaliturvamaksuja: asiakirja, jossa todistetaan niiden asema ja/tai tietyn toiminnan harjoittaminen, jos tällainen asiakirja on lain mukaan esitettävä;
 2. rekisteriviraston johtajan hyväksymän mallin mukainen hakemus;
 3. hakijan allekirjoittama vakuutus niiden seikkojen todenperäisyydestä, johon hakemuksessa vedotaan;
 4. asiakirja, joka todistaa, että ministerineuvoston vahvistama virallinen maksu on maksettu.

Jokaiselle rekisterin tietojärjestelmään kirjattavalle asiakirjalle (rekisteröintihakemus tai oikaisupyyntö) annetaan yksilöllinen tunniste, joka on muotoa ”vvvvkkpphhmmss” (vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti).

Rekisteriviranomainen käsittelee rekisteriin kirjaamista ja rekisteristä poistamista koskevat hakemukset saapumisjärjestyksessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumista seuraavana työpäivänä.

Käsittelyn lopputuloksena voi olla päätöksestä riippuen jokin seuraavista:

 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti ohjeet, jotka julkaistaan välittömästi yhteisön sähköisellä tilillä ja joita on noudatettava 5 työpäivän kuluessa;
 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti kielteisen päätöksen, joka julkaistaan välittömästi yhteisön sähköisellä tilillä;
 • rekisteriviranomainen allekirjoittaa käsittelyn päätteeksi sähköisesti rekisteröintimääräyksen. Rekisteröinnin jälkeen BULSTAT-rekisterin tietojärjestelmä antaa automaattisesti tunnisteen edellä kuvattua menettelyä noudattaen. Tunnisteen vuosiluku, kuukausi ja päivä viittaavat tietojärjestelmän suorittaman automaattisen julkaisemisen tapahtumahetkeen, kun taas tunti, minuutti ja sekunti perustuvat rekisteriviranomaisen antaman rekisteröintimääräyksen ajankohtaan.

Rekisteristä voi tarkistaa verkossa seuraavat tiedot:

 • yhteisön nimi tai yksilöivä tunniste taikka henkilötunnus
 • yritystiedot/vuosi/maakuntatuomioistuin
 • hakemuksen numero, rekisterinumero
 • yhteisöjen väliset suhteet.
Päivitetty viimeksi: 10/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.