Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Kroatia

Kroatiassa kaupparekisteriä pitävät kauppatuomioistuimet (trgovački sudovi).

Sisällön tuottaja:
Kroatia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kaupparekisteri

Kaupparekisteri (sudski registar) on julkinen rekisteri, joka sisältää tietoja ja asiakirjoja toimijoista, joiden rekisteröinti on lakisääteistä. Jokainen rekisteriä pitävä tuomioistuin vastaa rekisteriin syöttämiensä tietojen paikkansapitävyydestä. Rekisteröitäviä ovat julkiset kaupalliset yhtiöt (javna trgovačka društva), kommandiittiyhtiöt (komanditna društva), taloudelliset etuyhtymät (gospodarska interesna udruženja), osakeyhtiöt (dionička društva), rajavastuuyhtiöt (društva s ograničenom odgovornošću), yksityiset elinkeinonharjoittajat (trgovac pojedinac), eurooppayhtiöt (SE), eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät (ETEY), eurooppaosuuskunnat (SCE), liikelaitokset (ustanova), liikelaitosyhtymät (zajednica ustanova), osuuskunnat (zadruga), osuustoimintaliitot (savez zadruga), luotto-osuuskunnat (kreditna unija), yksinkertaiset rajavastuuyhtiöt (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, j.d.o.o.) ja muut oikeushenkilöt, joiden rekisteröinti on lakisääteistä. Sivuliikkeet rekisteröidään, jos laissa niin edellytetään.

Rekisteri ei sisällä tietoja käsityöläisistä eikä yhdistyksistä.

Kuka tahansa voi tutustua rekisterin sisältämiin tietoihin ja asiakirjoihin (lukuun ottamatta asiakirjoja, joihin ei lain mukaan sovelleta julkisuusperiaatetta) ilman, että siihen pitää osoittaa oikeutettu intressi. Kuka tahansa voi myös pyytää otteen tai oikeaksi todistetun jäljennöksen rekisterin sisältämästä asiakirjasta tai tiedosta.

Rekisteri

Rekisteröinti ja rekisteröityjä koskevien tietojen julkaiseminen

Rekisteröintivelvollisuutta ja rekisteröintiä koskevat tärkeimmät säädökset ovat kaupparekisterilaki (Zakon o sudskom registru), kaupallisia yhtiöitä koskeva laki (Zakon o trgovačkim društvima) ja rekisteröintimenettelyä koskeva säännöstö (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Lakisääteiset tiedot ja niiden muutokset viedään rekisteriin kyseisten säädösten mukaisesti.

Rekisteröityjä koskevat tiedot ovat saatavilla vuorokauden ympäri, ja niihin voi tutustua maksutta kaupparekisterin verkkosivuilla.

Rekisteröintimenettely

Rekisteröinti ja rekisterissä olevien tietojen muuttaminen tapahtuu kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan rekisterinpitäjälle paperilla tai sähköisesti. Hakemus on toimitettava 15 päivän kuluessa päivästä, jona rekisteröintiedellytykset täyttyvät, ellei laissa toisin säädetä. Laissa säädetyissä tapauksissa tuomioistuin voi itse käynnistää menettelyn.

Notaarit voivat olla sähköisesti yhteydessä rekisterinpitäjään toimivaltuuksiensa puitteissa ja kaupparekisterilain säännösten mukaisesti.

Yksinkertaisen rajavastuuyrityksen (yritys, jossa on enintään kolme jäsentä, yksijäseninen johtokunta ja vähintään 10 kunan osakepääoma) rekisteröinti tapahtuu yksinkertaistetulla menettelyllä notaarin laatimia lomakkeita käyttäen.

Seuraavilla henkilöillä on valtuudet tehdä rekisteröintihakemus:

  • notaarit, joilla on kaupparekisterilain 4 §:n 2 momentin nojalla valtuudet tehdä sähköisiä hakemuksia ja antaa otteita ja jäljennöksiä,
  • henkilöt, joilla on lakisääteinen valtuutus tehdä hakemus (henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan välityksellä),
  • valtion HITRO.HR-palvelussa työskentelevät henkilöt, joilla on valtuudet tehdä kaupallisten yhtiöiden perustamishakemuksia e-Tvrtka-järjestelmässä erityissäännöksissä vahvistettujen toimivaltuuksien nojalla.

Rekisteröinnin oikeusvaikutus

Rekisterimerkinnästä tulee rekisteröidyn osalta lainvoimainen seuraavana päivänä siitä, kun se on tehty (ellei laissa toisin säädetä) ja kolmansiin osapuoliin nähden päivänä, jona se julkistetaan.

Kukaan ei voi vedota siihen, ettei hänellä ollut käytettävissään rekisterissä olevia tietoja, jotka on julkistettu kaupparekisterilaissa säädetyllä tavalla.

Kuka tahansa voi vedota rekisteriin lain mukaisesti vietyihin, oikeudellisesti vahvistettuihin tietoihin, paitsi henkilö, joka todistettavasti tiesi, ettei rekisterissä oleva tieto ole totuudenmukainen. Toimia, jotka kolmas osapuoli on toteuttanut ennen kuin rekisterimerkinnän julkistamisesta on kulunut 16 päivää, ei voi riitauttaa rekisteröityjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, jos kyseinen kolmas osapuoli voi todistaa, ettei se voinut olla niistä tietoinen.

Vilpittömässä mielessä toimineelle henkilölle ei saa aiheutua vahinkoa siitä, että hän on luottanut rekisteriin vietyihin, oikeudellisesti vahvistettuihin tietoihin ja tosiasioihin.

Rekisteröintiin liittyvät rikokset ja rikkomukset ja niiden seuraamukset

Rekisteröintiin liittyvistä rikoksista ja rikkomuksista ja rekisteriä pitävien tuomioistuinten niiden vuoksi määräämistä seuraamuksista säädetään kaupallisia yhtiöitä koskevan lain 624–632 §:ssä. Menettelystä sellaisten henkilöiden varoittamiseksi ja rankaisemiseksi, jotka ovat laiminlyöneet lakisääteisen velvollisuutensa tehdä rekisteröintihakemus, säädetään kaupparekisterilain 81 ja 81a §:ssä.

Päivitetty viimeksi: 06/09/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.