EU-maiden kaupparekisterit

Tšekki

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Tšekin julkiseen rekisteriin. Julkisen rekisterin muodostavat yhdistysrekisteri, kaupparekisteri, säätiörekisteri, laitosrekisteri, omistajayhteisöjen rekisteri ja yleishyödyllisten yhteisöjen rekisteri.

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Millaisia tietoja Tšekin julkisesta rekisteristä on saatavissa?

Julkiseen rekisteriin kirjataan lakisääteiset tiedot yksityisoikeudellisista oikeushenkilöistä. Julkisia rekistereitä koskevat yleiset säännöt sisältyvät siviililain 89/2012 120 §:ään. Yksityiskohtaisemmat säännöt tuomioistuinten ylläpitämästä julkisesta rekisteristä sisältyvät oikeus- ja fyysisten henkilöiden julkisia rekistereitä koskevaan lakiin 304/2013. Julkinen rekisteri sisältää asiakirjarekisterin (sbírka listin), johon tallennetaan lakisääteiset asiakirjat, kuten perustamiskirjat, yhtiöjärjestykset, tilinpäätökset jne.

Tietojen viemisestä rekisteriin vastaavat rekisterituomioistuimet, ja sen hallinnoinnista vastaa oikeusministeriö.

Julkiseen rekisteriin on merkitty seuraavat oikeussubjektit:

 • yhdistykset
 • ammattijärjestöt
 • kansainväliset ammattijärjestöt
 • työnantajajärjestöt
 • kansainväliset työnantajajärjestöt
 • haarayhdistykset
 • ammattijärjestöjen jäsenliitot
 • kansainvälisten ammattijärjestöjen jäsenliitot
 • työnantajajärjestöjen jäsenliitot
 • kansainvälisten työnantajajärjestöjen jäsenliitot
 • elinkeinonharjoittajat – kirjattu julkiseen rekisteriin luonnollisina henkilöinä
 • avoimet yhtiöt
 • kommandiittiyhtiöt
 • yksityiset osakeyhtiöt
 • julkiset osakeyhtiöt
 • osuuskunnat
 • valtionyhtiöt
 • eriytetyt yritykset
 • yleishyödylliset yhteisöt
 • säätiöt
 • lahjoitusrahastot
 • laitokset
 • valtiorahoitteiset organisaatiot
 • omistajayhteisöt
 • eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät
 • ulkomaisessa omistuksessa olevat yhteisöt
 • eurooppaosuuskunnat
 • eurooppayhtiöt.

Julkiseen rekisteriin kirjattavista tiedoista säädetään oikeus- ja fyysisten henkilöiden julkisia rekistereitä koskevassa laissa 304/2013. Rekisteriin merkittäviä perustietoja ovat nimi/toiminimi, toimipaikka, toiminnan ala, oikeudellinen muoto, yritys- ja yhteisötunnus sekä valtuutetun edustajan nimi/toiminimi ja asuinpaikka/toimipaikka.

Onko Tšekin julkisen rekisterin tietojen käyttö ilmaista?

Julkista rekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Sitä voi käyttää maksutta portaalin kautta tai suoraan julkisen rekisterin hakusivulla. Julkinen rekisteri on vapaasti yleisön käytössä. Jokainen voi tehdä siitä hakuja ja ladata otteita ja kopioita.

Hakujen tekeminen Tšekin julkisessa rekisterissä

Tšekin julkisessa rekisterissä on internet-hakutoiminto, jossa voi tehdä hakuja eri hakuperustein. Hakuja voi tehdä nimen tai tunnusnumeron mukaan.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Asiakirjojen julkistaminen

Rekisterituomioistuin julkistaa julkiseen rekisteriin tehdyn viennin, muutoksen tai poiston sekä (myös sähköisessä muodossa olevien) asiakirjojen kirjauksen ilman tarpeetonta viivytystä rekisteröinnin jälkeen. Julkiseen rekisteriin kirjatut tiedot ja asiakirjat julkistetaan tavalla, joka mahdollistaa niiden etäkäytön. Rekisterituomioistuin julkistaa tiedot ja mahdollistaa virallisesti oikeaksi todistettujen jäljennösten lataamisen sähköisessä muodossa. Näin saatava asiakirja allekirjoitetaan sähköisesti asianomaisen rekisterituomioistuimen hyväksyttyä järjestelmävarmennetta käyttäen, ja sen saa maksutta Tšekin oikeusministeriön sivustolta. Rekisterituomioistuin antaa pyynnöstä myös virallisesti oikeaksi todistetun osittaisen tai täydellisen paperikopion rekisteriin viedystä kirjauksesta tai asiakirjasta taikka vahvistuksen siitä, ettei tiettyä tietoa ole rekisterissä, ellei hakija nimenomaisesti pyydä oikeaksi todistamatonta jäljennöstä. Julkiseen rekisteriin ennen 1. tammikuuta 1997 kirjatuista tiedoista ja asiakirjoista rekisterituomioistuin antaa vain paperikopion, ellei kyseisiä tietoja tai asiakirjoja ole jo rekisteröity sähköisessä muodossa.

Asiakirjoihin ja tietoihin vetoaminen

Henkilöllä, jota julkiseen rekisteriin kirjattu tieto koskee, ei ole oikeutta kiistää tiedon oikeellisuutta kolmansiin nähden, jotka toimivat oikeudellisesti ja hyvässä uskossa sen perusteella.

Rekisteröity henkilö voi kiistää lakisääteisesti julkistettavien tietojen ja asiakirjojen sisällön kolmansiin nähden vasta niiden julkaisuhetkestä lähtien, ellei hän voi todistaa, että ne olivat jo aiemmin kolmansien tiedossa. Rekisteröity henkilö ei kuitenkaan voi vedota näihin tietoihin ja asiakirjoihin sellaisten toimien osalta, jotka on toteutettu ennen kuin julkaisemisesta on kulunut 16 päivää, jos kolmannet voivat osoittaa, etteivät kyseiset tiedot tai asiakirjat voineet olla niiden tiedossa.

Kolmannet voivat aina vedota julkistamattomiin tietoihin ja asiakirjoihin, ellei niiden julkistamattomuus poista niiltä oikeusvaikutusta.

Rekisteröityjen tietojen vaatimustenvastaisuus

Jos julkiseen rekisteriin vietyjen tietojen sisältö on ristiriidassa pakottavien säännösten kanssa eikä tietoja voi oikaista muulla tavoin, rekisterituomioistuin pyytää rekisteröityä henkilöä korjaamaan tilanteen. Jos on kyse oikeushenkilöstä, joka ei korjaa tilannetta määräajassa, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan päättää sen selvitystilaan asettamisesta ja purkamisesta, jos tämä on kolmansien etujen suojaamiseksi perusteltua.

Jos julkisessa rekisterissä olevan tiedon tšekinkielinen sanamuoto on ristiriidassa saman tiedon muunkielisen sanamuodon välillä tai jos rekisterissä oleva tšekinkielinen asiakirja on ristiriidassa rekisteriin vapaaehtoisesti tallennetun saman asiakirjan käännöksen kanssa (ks. luonnollisten ja oikeushenkilöiden julkisia rekistereitä koskevan lain 304/2013 74 §), muuhun kuin tšekinkieliseen sanamuotoon tai asiakirjaan ei voida vedota kolmansiin nähden. Kolmannet voivat vedota muuhun kuin tšekinkieliseen sanamuotoon tai asiakirjaan, ellei rekisteröity henkilö voi osoittaa, että tšekinkielinen sanamuoto tai asiakirja oli kolmansien tiedossa.

Julkisia rekistereitä koskevan lain käännös

Oikeusministeriö on laatinut epävirallisen englanninkielisen käännöksen luonnollisten ja oikeushenkilöiden julkisista rekistereistä ja huolto-omaisuuksien (trusts) rekisteröinnistä annetusta laista 304/2013, sellaisena kuin se oli 1.1.2018. Käännös on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi; ainoastaan Tšekin lakikokoelmassa (Sbírka zákonů) julkaistu tšekinkielinen toisinto on todistusvoimainen. Se on saatavilla täällä.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.