EU-maiden kaupparekisterit

Viro

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Viron kaupparekisteriin sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Viro

Millaisia tietoja Viron kaupparekisteristä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteristä on saatavilla?

Kaupparekisteriä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriä ylläpidetään käräjäoikeuksien rekisteriosastoilla. Rekistereitä pidetään tuomioistuimissa rekisterinpitäjän riippumattomuuden ja oikeudellisen asiantuntemuksen varmistamiseksi. Näiden rekisterien oikeudellinen arvo on suuri, ja niiden tarkoituksena on taata oikeusvarmuus. Rekisterimerkintää pidetään kolmannen osapuolen suhteen pätevänä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kolmas osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että merkintä ei ole todenperäinen. Merkinnän ei katsota pätevän sellaisen toimen osalta, joka tehdään 15 päivän kuluessa merkinnän kirjaamisesta, jos kolmas osapuoli todistaa, ettei hän tiennyt eikä olisi voinutkaan tietää merkinnän sisällöstä. Näin ollen vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli voi luottaa rekisterimerkinnän todenperäisyyteen ja esimerkiksi olettaa sopimuksen teon yhteydessä, että rekisteriin johtokunnan jäsenenä kirjatulla henkilöllä on oikeus allekirjoittaa asiakirjoja yrityksen nimissä.

Eräät oikeudelliset tosiseikat pätevät vain, jos ne on kirjattu rekisteriin: esimerkiksi johtokunnan jäsenen allekirjoitusvaltuutusta voidaan rajoittaa yhtiöjärjestyksessä tai johtokunnan jäsenen kanssa tehdyssä sopimuksessa, mutta kolmansien osapuolten suhteen pätevät vain rekisteriin kirjatut rajoitukset.

Eräät merkitykselliset olosuhteet tulevat voimaan silloin kun ne kirjataan rekisteriin: esimerkiksi yrityksen osakepääoman korotus tulee voimaan vasta, kun se on kirjattu kaupparekisteriin, eikä silloin kun päätös osakepääoman korottamisesta tehtiin tai maksut suoritettiin. Sama koskee oikeushenkilön perustamista, sulautumista, jakautumista tai uudelleenjärjestelyä sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Molemmat rekisterit ovat sähköisiä.

Kaupparekisteriä pitää Tarton käräjäoikeuden rekisteriosasto. Kaupparekisteriä pidetään Virossa sijaitsevista itsenäisistä ammatinharjoittajista, yrityksistä (osakeyhtiö, rajavastuuyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, voittoa tavoitteleva osuuskunta, eurooppayhtiö, eurooppaosuuskunta ja eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä) ja ulkomaisten yritysten sivuliikkeistä.

Voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriä pidetään Virossa sijaitsevista voittoa tavoittelemattomista yhdistyksistä ja säätiöistä (näihin yhdistyksiin kuuluvat myös voittoa tavoittelemattomat osuuskunnat, puolueet, ammattiyhdistykset, kirkot, seurakunnat ja niiden liitot sekä luostarit). Myös asunto-osuuskuntien rekisteri ja maanparannusosuuskuntien rekisteri sisältyvät voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin.

Jokaisesta itsenäisestä ammatinharjoittajasta, oikeushenkilöstä ja ulkomaisen yrityksen sivuliikkeestä luodaan kaupparekisterissä tai voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisterissä:

 • rekisterikortti
 • yrityskansio (kaupparekisteri) tai julkinen kansio (voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden sekä asunto-osuuskuntien rekisterit)
 • rekisterikansio.

Yrityskansiot ja julkiset kansiot sisältävät asiakirjoja, jotka oikeushenkilö, itsenäinen ammatinharjoittaja tai ulkomaisen yrityksen sivuliike on esittänyt rekisterinpitäjälle laissa vaaditun mukaisesti. Niitä ovat esimerkiksi perustamisasiakirja, yhtiöjärjestys ja muut julkisessa rekisterissä säilytettävät asiakirjat. Rekisterikansiossa säilytetään tuomioistuinten päätöksiä, tuomioistuimen ratkaisusta tehtyjä valituksia, kirjeenvaihtoa ja muita asiakirjoja, joita ei säilytetä yrityskansioissa tai julkisissa kansioissa.

Rekisterikorttiin merkitään oikeushenkilöstä, itsenäisestä ammatinharjoittajasta ja ulkomaisen yrityksen sivuliikkeestä seuraavat tiedot:

 • toiminimi tai nimi ja rekisteritunnus
 • oikeushenkilön, itsenäisen ammatinharjoittajan tai ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen asuin- tai kotipaikka ja osoite (ammatinharjoittajista ja yrityksistä myös sähköpostiosoite)
 • itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot sekä tiedot toiminnan keskeyttämisestä tai kausittaisesta tai väliaikaisesta toiminnasta
 • ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen osalta rekisteri, johon se on kirjattu, sekä rekisterinumero, jos yrityksen sijaintipaikan lainsäädännössä säädetään sen kirjaamisesta rekisteriin minkä maan lainsäädännön mukaisesti yritys toimii sijaintipaikassaan yrityksen yhtiöjärjestyksen hyväksymispäivä ja yhtiöjärjestykseen mahdollisesti tehdyt muutokset, jos ne kirjataan yrityksen sijaintipaikan rekisteriin
 • niitä henkilöitä koskevat tiedot, joilla on edustamisoikeus (johtokunnan jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, avoimen yhtiön valtuutetut osakkaat tai kolmannet osapuolet, äänettömät yhtiömiehet, selvittäjät, konkurssipesän hoitajat), sivuliikkeen johtajien nimet ja henkilötunnukset (ja edustamisoikeuden erityispiirteet), ulkomaisen yrityksen laillisten edustajien nimet, henkilötunnukset ja edustamisoikeuden alkamis- ja päättymispäivät edustamisoikeutta koskevat sopimukset sekä oikeushenkilön johtokunnan jäsenten ja selvittäjien valtuudet, jotka liittyvät oikeushenkilön edustamiseen
 • voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, säätiön, yrityksen ja ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen yhteyshenkilön nimi tai toiminimi ja henkilö- tai rekisteritunnus sekä yrittäjän virolainen osoite, johon tahdonilmaisut toimitetaan ja oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi, kuten myös yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • asiamiestä koskevat tiedot
 • yrityksen, ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen oikeudellinen muoto tai yhdistystyyppi
 • oikeushenkilön yhtiöjärjestyksen hyväksymispäivä
 • ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen osakepääoman rahallinen arvo (ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen osalta osakepääoman arvo, jos se kirjataan yrityksen sijaintipaikan rekisteriin) sekä äänettömien yhtiömiesten tiedot ja sijoituspanoksen määrät
 • maininta rajavastuuyhtiön perustamisesta ilman osuuspääoman maksamista
 • maininta osakkeiden rekisteröimisestä Viron arvopapereiden keskusrekisteriin tai osakeluettelon pitäjästä
 • merkintä osakkeen siirtoa ja panttausta koskevan luovutustoimen muotovaatimuksista luopumisesta
 • yrityksen, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, säätiön, ulkomaisen yrityksen, maanparannusosuuskunnan tilikauden alkamis- ja päättymispäivä (ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen osalta myös se, onko yrityksen julkaistava tilinpäätös)
 • laissa säädetyt tiedot konkurssista ja tiedot erityisen hallinnonhoitajan määräämisestä
 • maininta yhdistyksen sulautumisesta, jakautumisesta tai uudelleenjärjestelystä, lakkauttamisesta ja rekisteristä poistamisesta
 • viittaus merkintöihin, jotka rekisterinpitäjä on tehnyt lain nojalla ilman, että yrittäjä on pyytänyt niiden tekemistä
 • tiedot toimintansa lopettaneen oikeushenkilön asiakirjojen säilyttäjästä
 • ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen osalta rekisteri, johon se on kirjattu, sekä rekisterinumero, jos yrityksen sijaintipaikan lainsäädännössä säädetään sen kirjaamisesta rekisteriin minkä maan lainsäädännön mukaisesti yritys toimii sijaintipaikassaan yrityksen yhtiöjärjestyksen hyväksymispäivä ja yhtiöjärjestykseen mahdollisesti tehdyt muutokset, jos ne kirjataan yrityksen sijaintipaikan rekisteriin
 • säätiön tavoite keskushallinnon sijaintipaikka, jos se on ulkomailla perustamispäätöksen tekopäivä toiminta-aika, jos säätiö on perustettu määräaikaiseksi
 • maanparannusosuuskunnan toiminta-alueella sovellettavan maanparannusjärjestelmän koodi
 • asunto-osuuskunnan hallinnon hoitajan nimi ja rekisteritunnus sekä merkintä lainanotosta
 • voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen toiminta-aika, jos yhdistys on perustettu määräaikaiseksi
 • merkinnän päiväys, viittaukset aiempiin merkintöihin ja muut merkinnät
 • muut laissa säädetyt tiedot.

Rekisteriasiat käsitellään hakemusasiana kirjallisessa menettelyssä. Merkinnät tehdään rekisteriin rekisteröinti-ilmoitusten, tuomioistuimen päätösten ja muiden laissa säädettyjen seikkojen perusteella. Rekisteröinti-ilmoituksessa on oltava digitaalinen allekirjoitus tai sen on oltava notaarin vahvistama.

Kaupparekisteri sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteri ovat julkiset. Kuka tahansa voi tutkia rekisterikorttien tietoja ja yrityskansioiden tai julkisten kansioiden asiakirjoja sekä saada niistä jäljennöksen. Rekisterikansioon on pääsy toimivaltaisella viranomaisella, oikeudenkäynnistä vastaavalla tuomioistuimella tai muulla henkilöllä, jonka oikeutettua etua asia koskee.

Kaupparekisteriä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriä pitää rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus. Rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus tarjoaa lisäksi seuraavia palveluja:

Sähköinen kaupparekisteri

Sähköinen kaupparekisteri on Tarton käräjäoikeuden rekisteriosaston tietokantoihin perustuva palvelu, jossa kaikkia Virossa rekisteröityjä oikeushenkilöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja ulkomaisten yritysten sivuliikkeitä koskevat tiedot ovat reaaliajassa. Sähköisessä kaupparekisterissä voi

 • tutustua rekisterikorttien tietoihin, yleisiin tietoihin ja verorästejä koskeviin tietoihin
 • tehdä hakuja nimen, rekisteritunnuksen, kotipaikan, toimialan jne. mukaan
 • nähdä muun muassa tilinpäätöksiä, yhtiöjärjestyksiä, yrityskansioiden tai julkisten kansioiden sähköisiä asiakirjoja sekä henkilökohtaisia ja yrityskiinnityksiä koskevia tietoja
 • seurata yritystä koskevia tuomioistuinpäätöksiä ja rekisteriin tehtyjä muutoksia reaaliajassa
 • saada ilmaiseksi tietoa virolaisten liiketoiminta- ja yrityskielloista
 • tutustua ilmaiseksi puolueiden jäsenluetteloihin
 • nähdä eri yritysten ja ihmisten väliset yhteydet.

Kuka tahansa voi myös toimittaa sähköisessä kaupparekisterissä asiakirjoja tuomioistuimen rekisteriosastolle. Sähköisen kaupparekisterin kautta voi toimittaa hakemuksia uuden yrityksen rekisteröimiseksi tai rekisteritietojen muuttamiseksi, lakkauttamiseksi tai poistamiseksi. Siellä voi myös laatia ja esittää tilinpäätöksiä. Viron (e-kansalaiset), Suomen, Latvian ja Belgian kansalaiset voivat kirjautua sähköiseen kaupparekisteriin henkilökortilla. Viron ja Liettuan kansalaiset voivat kirjautua siihen myös mobiilihenkilökortilla.

Lisätietoa sähköisestä kaupparekisteristä on rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskuksen verkkosivulla.

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR):

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR) on internet-pohjainen hakujärjestelmä, jossa on virallista tietoa eurooppalaisista yrityksistä. Hakuja voi tehdä verkkosivulla.

 • Saatavilla on kaikkiaan 17 maan kaupparekisterien tiedot.
 • Hakuja voi tehdä sekä yrityksistä että henkilöistä.
 • Saatavilla olevat tiedot vaihtelevat maittain.
 • Rekisteritiedoilla on eri maissa erilaisia oikeudellisia vaikutuksia.
 • Hakutoimintoa voivat käyttää niin yksityishenkilöt kuin yrittäjätkin.
 • Palvelu on maksullinen.

Onko Viron kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Rekisteritietoja voi tarkastella rekisteriosastolla, internetissä tai notaarin toimistossa.

Myös oikeushenkilön, itsenäisen ammatinharjoittajan ja ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen hakeminen sekä tuomioistuinmenettelyä koskevien tietojen ja rekisterikorttitietojen selailu internetissä on maksutonta. Myös omien tietojen selailu on maksutonta. Kaikki muut haut, esim. rekisterikortin historialliset tiedot, tilinpäätökset, yhtiöjärjestykset ja muut asiakirjat ovat maksullisia. Maksu tapahtuu yleensä suorana pankkisiirtona. Sopimusasiakkaat, joilla on oikeus käyttää useampia hakuparametreja, maksavat laskulla kuukausittain. Kaupparekisterin sähköisten tietojen käytöstä perittävät maksut vahvistetaan oikeusministerin asetuksella.

Rekisteritietojen ja kansioiden asiakirjoihin tutustuminen notaarin toimistossa on maksullista. Tietoihin tutustumisesta perittävät palkkiot vahvistetaan notaarien palkkioista annetussa laissa.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin voi tehdä hakuja rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskuksen verkkosivulla kaupparekisterin tietojärjestelmässä.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Tällä sivulla selitetään, miten kaupparekisterin tietoja ja asiakirjoja säännellään Virossa.

Kaupparekisteriä pitää Tarton käräjäoikeuden rekisteriosasto. Kaupparekisteriin merkitään itsenäiset ammatinharjoittajat, ulkomaisen yrityksen sivuliikkeet ja yritykset (osakeyhtiö, rajavastuuyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, voittoa tavoitteleva osuuskunta, eurooppayhtiö, eurooppaosuuskunta ja eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä). Sähköinen rekisteri on oikeudellisesti sitova, ja sen tarkoituksena on taata oikeusvarmuus. Kaupparekisteriä pidetään viron kielellä.

Kaupparekisterimerkintää pidetään kolmannen osapuolen suhteen pätevänä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kolmas osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että merkintä ei ole todenperäinen. Merkinnän ei katsota pätevän sellaisen toimen osalta, joka tehdään 15 päivän kuluessa merkinnän kirjaamisesta, jos kolmas osapuoli todistaa, ettei hän tiennyt eikä olisi voinutkaan tietää merkinnän sisällöstä. Näin ollen vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli voi luottaa rekisterimerkinnän todenperäisyyteen ja esimerkiksi olettaa sopimuksen teon yhteydessä, että rekisteriin johtokunnan jäsenenä kirjatulla henkilöllä on oikeus allekirjoittaa asiakirjoja yrityksen nimissä.

Eräät oikeudelliset tosiseikat pätevät vain, jos ne on kirjattu rekisteriin: esimerkiksi johtokunnan jäsenen allekirjoitusvaltuutusta voidaan rajoittaa yhtiöjärjestyksessä tai johtokunnan jäsenen kanssa tehdyssä sopimuksessa, mutta kolmansien osapuolten suhteen pätevät vain rekisteriin kirjatut rajoitukset.

Eräät merkitykselliset olosuhteet tulevat voimaan silloin kun ne kirjataan rekisteriin: esimerkiksi yrityksen osakepääoman korotus tulee voimaan vasta, kun se on kirjattu kaupparekisteriin, eikä silloin kun päätös osakepääoman korottamisesta tehtiin tai maksut suoritettiin. Sama koskee oikeushenkilön perustamista, sulautumista, jakautumista tai uudelleenjärjestelyä sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Jokaisesta itsenäisestä ammatinharjoittajasta, oikeushenkilöstä ja ulkomaisen yrityksen sivuliikkeestä luodaan kaupparekisterissä

 • rekisterikortti
 • yrityskansio
 • rekisterikansio.

Yrityskansiot sisältävät asiakirjoja, jotka yritys, itsenäinen ammatinharjoittaja tai ulkomaisen yrityksen sivuliike on esittänyt rekisterinpitäjälle lainmukaisesti. Niitä ovat esimerkiksi perustamisasiakirja, yhtiöjärjestys ja muut julkisessa rekisterissä säilytettävät asiakirjat. Rekisterikansiossa säilytetään tuomioistuinten päätöksiä, tuomioistuimen ratkaisusta tehtyjä valituksia, kirjeenvaihtoa ja muita asiakirjoja, joita ei säilytetä yrityskansioissa.

Vieraskielisistä asiakirjoista on toimitettava rekisterinpitäjälle valantehneen kääntäjän tekemä vironkielinen käännös. Lisäksi rekisterinpitäjälle voi toimittaa asiakirjan kanssa notaarin tekemän vironkielisen käännöksen, jos notaari on laatinut notaaritoimen tai antanut notaarin vahvistusmerkinnän vieraalla kielellä oikeaksitodistamisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin nojalla. Jos esitetään osittain tai kokonaan vieraskielisiä asiakirjoja, jotka eivät ole edellä kuvattujen vaatimusten mukaisia, rekisterinpitäjä ottaa huomioon vain sille esitetyt vironkieliset asiakirjat tai tekstit. Yrittäjät ja kolmannet osapuolet eivät voi vedota vieraskielisiin asiakirjoihin tai teksteihin. Yrittäjä ei voi vedota käännökseen, joka eroaa alkuperäisestä asiakirjasta. Kolmas osapuoli voi vedota rekisterinpitäjälle esitetyn asiakirjan käännökseen, paitsi jos yrittäjä todistaa kolmannen osapuolen tienneen, ettei käännös ole paikkansapitävä.

Kaupparekisterin tiedot ovat julkisia. Kuka tahansa voi tutkia rekisteriluettelon tietoja ja yrityskansion asiakirjoja sekä saada niistä jäljennöksen. Rekisterikansioon on pääsy toimivaltaisella viranomaisella, oikeudenkäynnistä vastaavalla tuomioistuimella tai muulla henkilöllä, jonka oikeutettua etua asia koskee.

Kansioiden asiakirjoihin voi tutustua ja niistä voi tilata tulosteita sähköisessä kaupparekisterissä tai notaarin kautta.

Viron kaupparekisterin historiaa

Tietoja Viron kaupparekisteristä on ollut saatavissa 1. syyskuuta 1995 lähtien. Tietoja päivitetään säännöllisesti.

Linkkejä

European Business Register

Sähköinen kaupparekisteri

Rekisteriosasto

Notaarit

Päivitetty viimeksi: 15/11/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.