EU-maiden kaupparekisterit

Suomi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Suomen kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Suomi

Millaisia tietoja Suomen kaupparekisteristä on saatavissa?

Patentti- ja rekisterihallitus, PHR hallinnoi ja ylläpitää kaupparekisteriä.

Kaupparekisteri on julkinen rekisteri, joka sisältää elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevia tietoja. Pääsääntöisesti kaikkien yritysten on ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Yritysten on myös ilmoitettava kaupparekisteritietojensa muutokset, ja useimpien yritysten on toimitettava tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin. Vuosittain rekisteröidään

 • noin 40 000 uutta yritystä
 • noin 145 000 muutosta yritysten tietoihin
 • noin 230 00 tilinpäätöstä.

Kaupparekisterillä on yhteinen ilmoitusmenettely ja tietopalvelu Verohallinnon kanssa. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, YTJ on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen, mutta PRH:n ylläpitämä maksuton tietopalvelu. Se sisältää yritysten yhteys- ja tunnistetietoja, kuten

 • toiminimen, rinnakkaistoiminimet ja aputoiminimet
 • Y-tunnus sekä yritysmuoto ja kotipaikka
 • osoite ja muut yhteystiedot
 • yrityksen päätoimiala
 • Verohallinnon ja PRH:n rekisterit, joihin yritys on merkitty
 • tiedot elinkeinotoiminnan päättymisestä, keskeytymisestä, konkurssista, selvitystilasta tai saneerauksesta.

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (European Business Register Network, EBR) on Euroopan yritysrekisteriyhdistyksen (European Business Registry Association, EBRA) jäsenmaiden kaupparekistereiden tietopalvelu, josta on saatavissa virallista ja luotettavaa rekisteritietoa suoraan kunkin maan kansallisesta kaupparekisteristä.

Business Registers Interconnection System, BRIS on EU-maiden ja Islannin, Liechtensteinin sekä Norjan kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä, josta on mahdollista hakea tietoa yrityksistä, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin kyseisissä maissa.

Onko Suomen kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Yrityksen perustiedot ovat ilmaisia, mutta muut tiedot ovat maksullisia. Maksullisia tietoja ovat esimerkiksi yrityksen vastuuhenkilöt, kaupparekisteriin merkitty toimiala ja pääomatiedot.

Perustietoja ovat:

 • yrityksen nimi
 • y-tunnus
 • kotipaikka
 • yritysmuoto
 • yrityksen kieli (suomi tai ruotsi)
 • rekisteröintiajankohta
 • viimeisin rekisteröintiajankohta
 • yrityksen tila
 • onko yrityksellä yrityskiinnityksiä
 • yhteystiedot

Hakujen tekeminen Suomen kaupparekisterissä

Kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevia tietoja kaupparekisteriviranomaisen vastaanottamien ilmoitusten ja tiedonantojen perusteella. Rekisteri sisältää sekä elinkeinonharjoittajien itsensä että tuomioistuinten ja muiden viranomaisten rekisteriviranomaiselle toimittamia tietoja.

Kaupparekisterilain (129/1979) 21 a §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus voi päivittää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot väestötietojärjestelmästä.

Tiedot voimassa olevista liiketoimintakielloista alkamis- ja päättymispäivineen saadaan Suomen oikeusrekisterikeskukselta liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n nojalla ja tiedot päivitetään kaupparekisterijärjestelmään.

Kaupparekisterin tietosisältö on säädetty Suomen laissa. Se, mitä rekisterimerkintöjä eri yritysmuodoista tehdään, määräytyy kaupparekisteriä koskevan lainsäädännön ja eri yritysmuotoihin ja yritystoimintaan yleisemmin liittyvien Suomen lakien perusteella (ks. esim. kaupparekisterilaki, osakeyhtiölaki, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä).

Yleensä kaikista yritysmuodoista rekisteröidään ainakin seuraavat tiedot:

 • yrityksen nimi
 • yrityksen kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan
 • yrityksen toimiala
 • kuka tai ketkä edustavat yritystä
 • yrityksen osoite.

Kun kaupparekisteriin tehdään merkintä, se kuulutetaan samalla kaupparekisterin sähköisen kuulutustietopalvelun kautta. Kuulutustietopalvelu on julkinen ja maksuton palvelu, joka sisältää yritysten perustiedot sekä kaupparekisterimerkintöjen kuulutukset. Palvelun avulla voi tarkastaa, onko yritykselle esimerkiksi rekisteröity uusi hallitus tai mitä uusia yrityksiä on rekisteröity valittuna ajanjaksona.

Kuulutustietopalvelussa tietoa voi hakea yrityksen Y-tunnuksella, jonka voi tarvittaessa tarkastaa YTJ-tietopalvelun kautta. Hakuehtona voi käyttää myös päivämäärää tai aikaväliä. Hakua voi myös rajata rekisteröintilajin tai kunnan/maakunnan mukaan. Hakutuloksessa näytetään yrityksen perustietoina toiminimi, Y-tunnus ja kotipaikka. Rekisteröintitietoina saadaan muun muassa ilmoituksen rekisteröintilaji sekä rekisterimerkintöjen otsikot.

Kaupparekisteriin merkitään muitakin tietoja, jotka määräytyvät yritysmuodon mukaan. Samankin yritysmuodon puitteissa toimivien elinkeinonharjoittajien rekisteriotteet voivat näyttää varsin erilaisilta. Esimerkiksi jotkut osakeyhtiöt käyttävät laajasti hyödykseen osakeyhtiölain tarjoamia mahdollisuuksia ja päättävät muun muassa optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta tai sulautumisista ja ilmoittavat näihin liittyviä tietoja rekisteriin merkittäväksi. Jotkut yhtiöt puolestaan toimivat siten, ettei niiden osalta tehdä rekisteriin muita kuin kyseiseen yhtiömuotoon liittyvät pakolliset vähimmäismerkinnät. Myös lainsäädännön muuttuminen johtaa siihen, että rekisteriotteet näyttävät erilaisilta. Esimerkiksi osakeyhtiöissä rekisterimerkinnät voivat olla hyvinkin erilaisia sen mukaan, onko rekisteröitävistä asioista päätetty 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain voimassaoloaikana vai sitä ennen.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Kaupparekisteriin merkittävistä tiedoista ja niiden julkisuudesta säädetään kaupparekisterilaissa. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Vilpittömässä mielessä oleva kolmas osapuoli voi luottaa rekisteriin merkittyjen seikkojen oikeellisuuteen.

Kaupparekisterilain 1a §:n mukaan kaikki rekisteriin merkittävät tiedot ovat julkisia ja jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Tietoja voidaan luovuttaa myös sähköisessä muodossa. Ainoa poikkeus tietojen julkisuuteen on luonnollisen henkilön henkilötunnus ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoite. Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta luovutetaan kaupparekisteristä kuitenkin vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Muissa tapauksissa ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteen sijasta luovutetaan tieto henkilön asuinmaasta.

Kaupparekisterilain 26 §:n mukaan vilpittömässä mielessä oleva kolmas osapuoli voi luottaa rekisteriin merkittyihin ja kuulutettuihin tietoihin. Kuuluttaminen tapahtuu välittömästi rekisteröinnin jälkeen sähköisesti. Kuulutukset ovat saatavissa kaupparekisterin tietopalvelusta ilmaiseksi.

Suomen kaupparekisterin historiaa

Rekisterissä on tietoja vuodesta 1896 alkaen.

Linkkejä

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

Yritystietojärjestelmä

Finnish Patent and Registration Office

Finnish Trade Register

The Business Information System

European Business Registry Association, EBRA

European Business Register Network, EBR

Business Registers Interconnection System, BRIS

Patent- och registerstyrelsen

Handelsregistret

Företags- och organisationsdatasystemet

Kaupparekisterilaki

Osakeyhtiölaki

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

Limited Liability Companies Act

Partnerships Act

Handelsregisterlag

Aktiebolagslag

Lag om öppna bolag och kommanditbolag

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.