EU-maiden kaupparekisterit

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Kansallisen rekisterin historiaa

Milloin rekisteri perustettiin?

Yleinen kaupparekisteri (Geniko Emporiko Mitroo, G.E.MI) perustettiin lailla 3419/2005, ja se aloitti toimintansa 4.4.2011. Laki 3419/05 on sittemmin kumottu ja korvattu hiljattain annetulla lailla 4919/2022.

Milloin se avattiin digitaalisessa muodossa?

Yleinen kaupparekisteri on alun pitäenkin perustettu digitaaliseksi sähköiseksi rekisteriksi, jossa kaikki yritysten toimittamat asiakirjat ja tiedot säilytetään digitaalisessa muodossa.

Sovellettava lainsäädäntö

Rekisteriin sovelletaan lakia 4919/2022, joka on jaettu kahteen osaan: A osa (1–14 artikla), jossa esitetään säännökset kaikkien oikeudellisten muotojen perustamisesta Kreikassa, ja B osa (15–59 artikla), jossa esitetään muun muassa eri yhteisötyyppien sekä EU-maiden ja kolmansien maiden sivuliikkeiden toimittamia asiakirjoja ja tietoja koskevat säännökset sekä rekisterin asiakirjoihin ja tietoihin tutustumista ja niiden luovuttamista sekä asiaankuuluvia seuraamuksia koskevat säännökset. https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf

Mitä tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kaupparekisterissä on pääoma- ja henkilöyhtiöitä sekä EU-maiden ja kolmansien maiden sivuliikkeitä koskevat tiedot ja asiakirjat. Näiden tietojen julkisuudesta säädetään asiaa koskevassa yhtiölainsäädännössä sekä direktiivissä (EU) 2017/1132. Kaupparekisterin verkkosivusto on ”kansallinen virallinen julkaisu, jossa julkaistaan kaupallisia tietoja”. Yleiseen kaupparekisteriin on kirjattava lain 4919/22 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut henkilöt ja henkilöiden yhteenliittymät.

Yleisen kaupparekisterin verkkosivustolta voi etsiä tietoja seuraavanlaisista yrityksistä:

a) julkinen osakeyhtiö (anonymi etaireia), josta säädetään laissa 4548/2018 (virallinen lehti A 104),

b) rajavastuuyhtiö (etaireia periorismenis efthinis), josta säädetään laissa 3190/1955 (virallinen lehti Α 91),

c) yksityinen pääomayhtiö (idiotiki kefalaiouhiki etaireia), josta säädetään laissa 4072/2012 (virallinen lehti A 86),

d) avoin yhtiö (omorrythmi etaireia) ja kommandiittiyhtiö (kommandiittiosakeyhtiö) (eterorrythmi etaireia), joista säädetään laissa 4072/2012,

e) yksityisoikeudellinen osuuskunta (astikos synetairismos), josta säädetään laissa 1667/1986 (virallinen lehti Α 196) ja johon kuuluvat keskinäiset yritykset, osuustoiminnalliset luottolaitokset, kiinteistöalan yhtiöt ja energiayhteisöt,

f) sosiaalinen osuuskunta (koinoniki synetairistiki epiheirisi) ja työntekijäosakkaiden muodostama osuuskunta (synetairismos ergazomenon), joista säädetään laissa 4430/2016 (virallinen lehti A 205),

g) rajoitetun vastuun sosiaalinen osuuskunta (koinonikos synetairismos periorismenis euthynis), josta säädetään lain 2716/1999 12 §:ssä (virallinen lehti A 96),

h) voittoa tavoitteleva siviilioikeudellinen yritys (astiki etaireia me oikonomiko skopo), josta säädetään siviililain 784 §:ssä sekä lain 4072/2012 270 §:ssä,

i) eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, josta säädetään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2137/85 (EYVL L 199, oikaistuna kreikaksi EYVL:ssä L 247) ja jonka kotipaikka on Kreikassa,

j) eurooppayhtiö, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 2157/2001 (EYVL L 294) ja jonka kotipaikka on Kreikassa,

k) eurooppayhtiö, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 1435/2003 (EYVL L 207) ja jonka kotipaikka on Kreikassa,

l) ulkomaisten yritysten sivuliikkeet tai agentuurit, jotka toimivat Kreikassa julkisina osakeyhtiöinä, rajavastuuyhtiöinä ja kommandiittiosakeyhtiöinä ja joiden kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa,

m) ulkomaisten yritysten sivuliikkeet tai agentuurit, joiden kotipaikka on kolmannessa maassa ja joiden oikeudellinen muoto vastaa kohdassa l mainittujen ulkomaisten yhtiöiden oikeudellista muotoa,

n) muut kuin kohdassa l ja m tarkoitetut sivuliikkeet tai agentuurit, joiden kautta luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt tai henkilöiden yhteenliittymät, joiden päätoimipaikka tai kotipaikka on ulkomailla, harjoittavat liiketoimintaa Kreikassa,

o) lain 4072/2012 293 §:ssä tarkoitettu konsortio, p) Kreikassa toimivat voittoa tavoittelevat liikkeenharjoittajat, jotka i) harjoittavat liiketoimintaa omissa nimissään tavanomaisen ammattinsa mukaisesti tai ii) tarjoavat tavaroita tai palveluja tai välittävät niitä liiketoiminnan kannalta riskialttiilla tavalla organisoidun infrastruktuurin tai kolmansien osapuolten työtä hyödyntämällä.

Kuka voi käyttää rekisteriä?

1. Kaupparekisteriin tallennetaan kaikki yhtiön perustamisen tai sivuliikkeen rekisteröinnin tai niiden tekemien ilmoitusten yhteydessä toimitetut asiakirjat ja tiedot koneellisesti luettavassa ja haut mahdollistavassa muodossa tai jäsenneltynä datana.

2. Kuka tahansa asiasta kiinnostunut henkilö voi saada yksinomaan sähköisessä muodossa todistuksia, jäljennöksiä tai otteita rekisteröitymisvelvollisten asiakirja-aineistossa olevista asiakirjoista ja tiedoista sen jälkeen, kun tätä koskeva hakemus on toimitettu yksinomaan sähköisessä muodossa kaupparekisterin toimivaltaiseen palveluun lain 2690/1999 (virallinen lehti A 45) 11 §:n mukaisesti. Edellä mainitut todistukset, jäljennökset tai otteet toimitetaan yksinomaan sähköisessä muodossa. Vastaavasti kuka tahansa, jonka oikeutettua etua asia koskee, voi pyytää jäljennöksiä, otteita tai todistuksia asiakirja-aineistossa olevista asiakirjoista ja tiedoista, joita ei ole julkaistu yleisen kaupparekisterin verkkosivustolla. Yleinen kaupparekisteri ei ole velvollinen toimittamaan jäljennöksiä sellaisista rekisteröitymisvelvollisen asiakirja-aineistossa olevista asiakirjoista ja tiedoista, jotka on toimitettu paperimuodossa ennen 31.12.2006.

Mitä tietoja kaupparekisteri sisältää?

Minkätyyppisiä tietoja rekisteriin tallennetaan (esim. mitkä yhteisöt merkitään julkiseen rekisteriin, tiedot maksukyvyttömyydestä, tilinpäätöstiedot)?

Julkaistavia asiakirjoja ja tietoja, joihin kuka tahansa kolmas osapuoli voi tutustua, ovat vähintään seuraavat:

1. Yleisessä kaupparekisterissä julkaistaan lain 4919/22 16 §:n 1 momentin a–c, e–g ja i–k alakohdassa tarkoitettujen pääomayhtiöiden, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Kreikassa, osalta seuraavat:

a) perustamiskirja ja yhtiöjärjestys sekä tarvittaessa hallinnon hyväksymispäätös;

b) perustamiskirjan muutokset ja yhtiöjärjestys (kodifikaatio) kokonaisuudessaan;

c) sellaisten henkilöiden 33 §:n 2 momentin mukainen asettaminen tehtävään, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot, jotka joko lakisääteisenä elimenä tai sellaisen jäseninä

i) ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin; jos henkilöitä on useampi kuin yksi, on ilmoitettava, onko kyseisillä henkilöillä tällainen kelpoisuus yksin vai yhdessä,

ii) käyttävät puhevaltaa oikeudenkäynneissä, tai

iii) osallistuvat yhtiön hallintoon, johtoon tai valvontaan;

d) merkityn pääoman määrä vähintään kerran vuodessa, kun yhtiön pääoma on vahvistettu perustamiskirjassa tai yhtiöjärjestyksessä, jollei merkityn pääoman korottamiseksi ole tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä;

e) kunkin tilikauden tilinpäätösasiakirjat, joiden julkistaminen on pakollista pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY (EYVL L 372), vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY (EYVL L 374), tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2013/34/EU (EUVL L 182) nojalla;

f) yhtiön kotipaikan vaihtuminen;

g) yhtiön purkaminen ja elvyttäminen;

h) tuomioistuimen päätös yhtiön pätemättömyydestä;

i) selvitysmiesten määrääminen ja heidän henkilötietonsa 33 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyn mukaisesti, ja

j) selvitystilan aloittamista ja päättämistä koskevat tilinpäätöslaskelmat ja tieto yhtiön poistamisesta yleisestä kaupparekisteristä;

k) osakkeenomistajien osakkeiden lukumäärä ja edellä mainittujen henkilöiden täydet tiedot.

2. Yleisessä kaupparekisterissä julkaistaan lain 4919/22 16 §:n 1 momentin d, h ja o alakohdassa tarkoitettujen henkilöyhtiöiden, joiden kotipaikka on Kreikassa, osalta seuraavat tiedot:

a) yhtiöjärjestys ja siihen tehdyt muutokset kodifioituna toisintona;

b) tarkoitus;

c) yrityksen nimi ja toiminimi;

d) päätoimipaikan täydellinen osoite;

e) osakkaiden henkilötiedot 33 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti, hallinnoijan nimittäminen ja hänen valtuuksiensa laajuus. Jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat oikeushenkilöitä, julkaistaan yleisen kaupparekisterin vastaava numero – edellyttäen, että sellainen on olemassa – sekä oikeushenkilön olennaiset tunnistetiedot, kuten sen nimi, oikeudellinen muoto ja sääntömääräinen kotipaikka sekä oikeushenkilöitä edustavan luonnollisen henkilön tiedot;

f) osakkaan lähtö tai poissulkeminen;

g) kaikki muutokset osakkaiden osuuksissa voittojen ja tappioiden osalta;

h) yhtiön purkaminen ja elvyttäminen;

i) tuomioistuimen päätös yhtiön pätemättömyydestä;

j) selvitysmiesten määrääminen ja heidän henkilötietonsa 33 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyn mukaisesti;

k) lakisääteiset tilinpäätökset, jos Kreikan tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetun lain 4308/2014 (virallinen lehti A 251) 1 §:n 2 momentin b ja c kohdassa tarkoitetut olosuhteet täyttyvät;

l) selvitystilan aloittamista ja päättämistä koskevat tilinpäätöslaskelmat ja tieto yhtiön poistamisesta yleisestä kaupparekisteristä.

3. Yleisessä kaupparekisterissä julkaistaan lain 4919/22 16 §:n 1 momentin l ja n alakohdassa tarkoitettujen EU:n sivuliikkeiden osalta seuraavat tiedot:

a) perustamiskirja ja yhtiöjärjestys, jos se on erillisessä asiakirjassa, sekä niihin tehdyt muutokset;

b) yhtiön olemassaoloa koskeva todistus rekisteristä, johon yritys on rekisteröity (toimivaltaisen viranomaisen tai alkuperämaan kaupparekisterin todistus moitteettomasta toiminnasta);

c) sivuliikkeen postiosoite;

d) sivuliikkeen toiminnan tarkoitus;

e) rekisteri, jossa 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhtiötä koskeva asiakirja-aineisto on, sekä EUID-tunniste (European Unique Identifier, eurooppalainen yksilöivä tunniste);

f) yhtiön nimi ja oikeudellinen muoto sekä sivuliikkeen nimi, jos sillä on eri nimi kuin yhtiöllä;

g) sellaisten henkilöiden asettaminen, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot 33 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti, jotka ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin ja käyttämään sen puhevaltaa oikeudenkäynneissä

i) yhtiön lakisääteisenä hallintoelimenä tai tällaisen elimen jäseninä niiden tietojen mukaisesti, jotka yhtiön on julkistettava tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista annetun direktiivin 2009/101/ΕY (ΕUVL L 169) 14 artiklan d alakohdan mukaisesti,

ii) yhtiön pysyvinä edustajina sivuliikkeen toiminnassa, heidän toimivaltaansa koskevin maininnoin;

h) yhtiön purkaminen, selvitysmiesten määrääminen, heidän henkilötietonsa ja toimivaltansa ja selvitystilan päättyminen 35 §:n h, j ja k alakohdassa säädettyjen yhtiön julkistamisvaatimusten mukaisesti, sekä sitä koskevan merkinnän tekeminen jäsenvaltion rekisteriin, maksukyvyttömyysmenettelyt, akordit ja vastaavat yhtiötä koskevat menettelyt;

i) julkistamisvelvollisuus koskee yhtiön tilinpäätösasiakirjoja vain sellaisina kuin ne on laadittu, tarkastettu ja julkistettu noudattaen sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jonka alainen yhtiö on, direktiivin 2013/34/EU (EUVL L 182) sekä tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta annetun direktiivin 2006/43/EY (EUVL L 157) mukaisesti; ja

j) sivuliikkeen lopettaminen.

3. Yleisessä kaupparekisterissä julkaistaan lain 4919/22 16 §:n 1 momentin l ja n alakohdassa tarkoitettujen EU:n sivuliikkeiden osalta seuraavat tiedot:

a) perustamiskirja ja yhtiöjärjestys, jos se on erillisessä asiakirjassa, sekä näihin asiakirjoihin tehdyt muutokset;

b) sivuliikkeen postiosoite;

c) sivuliikkeen toiminnan tarkoitus;

d) sen valtion lainsäädäntö, jonka alainen yhtiö on;

e) jos sen valtion lainsäädäntö, jonka alainen yhtiö on, edellyttää rekisterin pitämistä, yhtiön rekisterinumero kyseisessä rekisterissä;

f) yhtiön oikeudellinen muoto, kotipaikka ja tarkoitus sekä merkityn pääoman määrä ainakin kerran vuodessa, jollei näitä tietoja ole perustamiskirjassa tai yhtiöjärjestyksessä;

g) yhtiön oikeudellinen muoto, pääasiallinen toimipaikka ja toimiala sekä merkityn pääoman määrä ainakin kerran vuodessa, jollei näitä tietoja ole e alakohdassa mainituissa asiakirjoissa;

h) sellaisten henkilöiden asettaminen, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot, jotka ovat kelpoisia edustamaan yhtiötä suhteessa ulkopuolisiin ja käyttämään sen puhevaltaa oikeudenkäynneissä

i) yhtiön lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäseninä,

ii) yhtiön pysyvinä edustajina sivuliikkeen toiminnassa, heidän toimivaltaansa koskevin maininnoin, mukaan lukien maininta mahdollisuudesta käyttää näitä valtuuksia yksin;

h) yhtiön purkaminen, selvitysmiesten määrääminen, heidän henkilötietonsa ja toimivaltansa ja selvitystilan päättyminen 35 §:n h, j ja k alakohdassa säädettyjen yhtiön julkistamisvaatimusten mukaisesti, sekä sitä koskevan merkinnän tekeminen jäsenvaltion rekisteriin, maksukyvyttömyysmenettelyt, akordit ja vastaavat yhtiötä koskevat menettelyt;

j) yhtiön tilinpäätösasiakirjat, kuten tilinpäätöslaskelmat, jotka on laadittu, tarkastettu ja julkistettu noudattaen sen valtion lainsäädäntöä, jonka alainen yhtiö on. Jos valtion lainsäädännössä ei säädetä kirjanpitoasiakirjojen laatimisesta Kreikan ja unionin lainsäädäntöä vastaavalla tavalla, vaaditaan sivuliikkeen toimintaa koskevat kirjanpitoasiakirjat, kuten tilinpäätöslaskelmat;

k) sivuliikkeen lopettaminen.

Mitä asiakirjoja rekisteriin tallennetaan (asiakirjakansiot, yhtiöjärjestykset, yhtiökokousten pöytäkirjat jne.)?

Seuraavat asiakirjakansiot tallennetaan:

 • tilinpäätökset ESEF-muodossa
 • tilinpäätökset XBRL- ja xHTML-muodossa
 • Yleiskokousten tai osakkaiden välisten tai yhden kumppanin kanssa pidettyjen kokousten pöytäkirjat pdf-muodossa
 • hallintoneuvoston tai hallinnoijien tai myös johtajien kokousten pöytäkirjat pdf-muodossa
 • oikeudellisten edustajien sähköiset ilmoitukset ilman asiakirjaa.
 • Suunnitelmat yritysten muuttamiseksi kansallisesti tai rajojen yli (sulautumiset, jakautumiset ja yhtiömuodon muutokset)
 • Asiantuntijalausunnot (lakisääteisten tilintarkastajien) kaikkia oikeudellisia tarkoituksia varten.

Hakujen tekeminen (käytössä olevat hakukriteerit)

Käynti palvelupisteessä

Asiakirjat säilytetään digitaalisessa muodossa, joten henkilökohtaista käyntiä yleisen kaupparekisterin palvelupisteessä ei edellytetä.

Rekisterin verkkosivustolla

Kreikan yleisen kaupparekisterin verkkosivustolta voi hakea yrityksestä julkaistuja kaupallisia tietoja käyttämällä jotakin seuraavista yhtiötä koskevista tiedoista:

Millä kriteereillä hakuja voi tehdä?

Haussa saa käyttää vain yhtä seuraavista yhtiön tiedoista:

 • verotunnistenumero (Α.F.Μ.) tai
 • yleisen kaupparekisterin numero tai
 • yhtiön nimi tai
 • toiminimi.

Asiakirjapyynnöt

Maksuttomat

Seuraavat yhtiötä koskevat tiedot ovat maksutta saatavilla yleisessä kaupparekisterissä sekä kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta:

a) yhtiön nimi, sen toiminimi tai toiminimet ja oikeudellinen muoto;

b) yhtiön sääntömääräinen kotipaikka ja jäsenvaltio, johon yhtiö on rekisteröity;

c) yhtiön rekisterinumero ja sen EUID-tunniste;

d) yksityiskohtaiset tiedot yhtiön verkkosivustosta, yhtiön asema eli harjoittaako se liiketoimintaa, onko se asetettu selvitystilaan, ollaanko sitä purkamassa, onko se poistettu rekisteristä tai onko sen toiminta lopetettu;

e) yhtiön tarkoitus;

f) sen hallinnosta vastaavien henkilöiden henkilötiedot;

g) tiedot sen EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevista sivuliikkeistä.

Lisäksi kenellä tahansa asiasta kiinnostuneella henkilöllä on oikeus tutustua ilmaiseksi yleisessä kaupparekisterissä oleviin tietoihin ja saada ne itselleen. He voivat myös tallentaa digitaalisesti omalle laitteelleen tai tulostaa tai muulla tavoin jäljentää kaikki asiakirjat, tiedot tai ilmoitukset, jotka yleinen kaupparekisteri on julkistanut palveluidensa kautta tai jotka on julkistettu automaattisesti rekisteröitymisvelvollisen pyynnöstä yleisen kaupparekisterin verkkosivustolla.

Maksulliset

Kuka tahansa asiasta kiinnostunut henkilö voi saada yleisestä kaupparekisteristä oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, otteita ja todistuksia. Kustakin toimitetusta asiakirjasta, tiedoista, jäljennöksestä, otteesta tai todistuksesta peritään vastaava maksu.

Miten voin saada rekisteriotteen tai jonkin asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?

Viralliset (aidot) todistukset tai jäljennökset taikka otteet asiakirjoista tai tiedoista, jotka yrityksestä on tallennettu yleiseen kaupparekisteriin, voi saada kirjautumalla maksutta yleisen kaupparekisterin avoimeen palveluun.

Rekisteröinti tapahtuu seuraavien hyperlinkkien kautta:

Α) Jos kyseessä on luonnollinen henkilö: https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Β) Jos kyseessä on oikeushenkilö: https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Virallisten todistusten tai asiakirjojen tai tietojen jäljennösten saaminen edellyttää viiden euron maksun suorittamista etukäteen edellä mainitun asianomaisen sähköisen välineen kautta. Todistukset tai jäljennökset asiakirjoista tai tiedoista voidaan toimittaa kahdella tavalla: sähköisesti yleisen kaupparekisterin sähköisen sovelluksen kautta tai postitse tilaajalle kaikkialla maailmassa.

Rekisteröintimenettely

Miten rekisteröinti aloitetaan? (rekisteröintihakemuksen tekeminen, asiakirjojen varmentaminen, tarvittavat liiteasiakirjat)

Käynti palvelupisteessä

Menettely asiakirjojen tai tietojen rekisteröimiseksi yleiseen kaupparekisteriin toteutetaan etänä ja täysin sähköisesti. Näin ollen henkilökohtainen käynti ei ole mahdollinen.

Verkossa

Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen tapahtuu kokonaisuudessaan sähköisesti.

Kukin yhteisö on sertifioitu rekisterin arkistointijärjestelmässä asiakirjojen ja tietojen toimittamista varten. Yhteisö (sen laillinen edustaja tai valtuutettu edustaja) valitsee yleisen kaupparekisterin tietojärjestelmässä asianmukaisen sähköisen rekisteröintihakemuslomakkeen. Kaikki hakemuslomakkeet ovat vakiomuotoisia, ja niissä pyydetään ilmoittamaan / mainitaan toimitettavat tiedot ja asiakirjat.

Toimitettujen hakemusten käsittely

Rekisteröintihakemukset voidaan jakaa kahteen yleiseen luokkaan:

A) hakemukset, joille tehdään lainmukaisuuden tarkastus, ja

B) hakemukset, joille tehdään täydellisyyden tarkastus.

Hakemukset, joiden lainmukaisuus on tarkistettava, ohjataan yleisen kaupparekisterin vastaavalle virkamiehelle, joka tarkastaa toimitetun asiakirjan lainmukaisuuden. Tämän jälkeen, mikäli estettä ei ole, hakemus hyväksytään ja rekisteröidään. Järjestelmä rekisteröi toimen, luo yksilöllisen ”rekisteröinnin” ja rekisterinumeron (kodikos arithmos katahorisis, KAK) ja tuottaa automaattisen vakiomuotoisen tiedonannon mallin.

Hakemukset, joiden täydellisyys tarkistetaan välittömästi sen jälkeen, kun yhteisö on jättänyt ne, kirjataan automaattisesti yleiseen kaupparekisteriin ilman ihmisen väliintuloa. Tietojärjestelmä tekee useita tarkastuksia sen varmistamiseksi, että asiakirja on lainsäädännössä edellytetyn mukainen.

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteritietojen vaikutus kolmansiin osapuoliin direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti

Lain 4919/22 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oikeushenkilöille, lukuun ottamatta l, m, n ja p alakohtaa, oikeudellisten tosiseikkojen, lausuntojen, asiakirjojen ja muiden tietojen kirjaaminen ja julkaiseminen yleisessä kaupparekisterissä on pakollista seuraavien oikeusvaikutusten aikaansaamiseksi:

a) oikeushenkilön aseman saaminen, jos sitä ollaan perustamassa;

b) oikeushenkilön perustamiskirjan muuttaminen;

c) oikeushenkilön sulautumisen, jakautumisen tai muuntamisen päätökseen saattaminen;

d) oikeushenkilön purkaminen osakkaiden päätöksellä tai hallinnollisella asiakirjalla;

e) oikeushenkilön elvyttäminen, jos se on selvitystilassa sekä tapauksissa, joissa konkurssimenettely on päättynyt, koska velat on maksettu konkurssipesän velkojille tai velkavastuusta on vapauduttu tai missä tahansa muussa tapauksessa, jossa oikeushenkilön elpyminen on odotettavissa;

f) oikeushenkilöllisyyden menettäminen rekisteröimällä oikeushenkilön lakkauttaminen;

g) uudelleenrekisteröinti yleiseen kaupparekisteriin ja asettautuminen uudestaan selvitystilaan 28 §:n 4 momentin mukaisesti.

Lain 4919/22 16 §:ssä tarkoitetut henkilöt ja henkilöiden yhteenliittymät eivät voi vedota kolmansia vastaan sellaisiin asiakirjoihin ja tietoihin, joiden osalta 17 §:ssä säädettyjä julkaisemista koskevia muodollisuuksia ei ole noudatettu, paitsi jos ne voivat osoittaa kolmansien olleen niistä tietoisia.

Rekisteritietojen ja julkaistujen tietojen väliset erot

Jos julkaistu teksti ja yleiseen kaupparekisteriin merkityn asiakirjan sisältö ovat ristiriidassa, 16 §:n 1–4 momentissa tarkoitetut henkilöt eivät voi vedota julkaistun tekstin sisältöön kolmansia vastaan. Kolmannet osapuolet voivat vedota julkaistuihin tietoihin, elleivät edellä mainitut henkilöt osoita, että kolmannet olivat tietoisia yleiseen kaupparekisteriin kirjatun tekstin sisällöstä.

Kolmannet osapuolet voivat vedota asiakirjoihin ja tietoihin, joiden julkistamistoimia ei ole vielä saatettu päätökseen, edellä esitetyn mukaisesti, jollei julkistamattomuudesta seuraa, että tällaisilla asiakirjoilla ja tiedoilla ei ole oikeusvaikutuksia.

Jos rekisteröinti- ja julkaisupäivän välillä on ristiriita, muutoksenhakua ja oikeussuojakeinoja koskevien vanhentumisaikojen määrittämistä varten rekisteröintipäiväksi katsotaan julkaisupäivä.

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Yleisen kaupparekisterin vastaava palvelu on vastuussa asiakirjojen oikeellisuudesta. Lain 4919/22 20 §:n mukaan toimivaltainen yleisen kaupparekisterin palvelu vastaa erityisesti seuraavista:

a) lain 16 §:ssä tarkoitettujen rekisteröitymisvelvollisten rekisteröinti;

b) kaikki rekisteröintivelvollisia koskevat rekisteröinnit ja julkaisut;

c) asiaa koskevien hakemusten ja niiden liiteasiakirjojen, tietojen tai ilmoitusten vastaanottaminen, rekisteröiminen, ellei sitä tehdä sähköisesti, täydellisyystarkastus ja tarpeen mukaan lainmukaisuuden tarkastaminen sekä nimien ja kauppanimien hyväksymishakemusten tarkastaminen ja niiden varaaminen 55 §:n 3 momentin mukaisesti;

d) vastaaminen 33, 35 ja 39 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ja tietoja koskeviin kysymyksiin, jotka toimitetaan kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän (Business Registers Interconnection System, BRIS) kautta;

e) todistusten sekä jäljennösten ja otteiden antaminen 46 §:n 3 momentin mukaisesti;

f) yhtiöiden perustamista koskevien satunnaistarkastusten suorittaminen sähköisen keskitetyn asiointipisteen sekä yleiseen kaupparekisteriin 26 §:n 4 momentin mukaisesti tehtävien automaattisten rekisteröintien kautta.

Tietosuoja

Rekisteröidyn henkilötietojen julkaisemista ja säilyttämistä koskeviin oikeuksiin liittyvät menettelyt

Kun yleisessä kaupparekisterissä käsitellään henkilötietoja, niiden käsittelystä vastaavat sen tietojärjestelmien tuki- ja kehittämisosasto sekä Kreikan kauppa- ja teollisuuskamariliiton (Kentriki Enosi Epimelitirion Ellados, K.E.E.E) keskitetty asiointipiste luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119), lain 4624/2019 (virallinen lehti A 137) sekä julkisen sektorin hallussa olevista tiedoista annetun lain 4623/2019 (virallinen lehti 134) 47 §:n mukaisesti.

Yhteystiedot

Kehitys- ja investointiministeriö

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (kauppapoliittinen pääsihteeristö)

Sisäisen kaupan ja kuluttajansuojan pääosasto

Yritysten osoite

Plateia Kaniggos, 10181, Ateena

Sähköposti: companylaw@mindev.gov.gr

Hyödyllisiä linkkejä

Kreikan yleinen sähköinen kaupparekisteri

Luonnollisen henkilön kirjautuminen yleisen kaupparekisterin verkkopalvelujen käyttäjäksi

Yrityksen rekisteröiminen yleisen kaupparekisterin palvelupisteissä

Yleisen kaupparekisterin palvelupisteissä myönnettyjen todistusten ja jäljennösten oikeellisuuden tarkastaminen

Yleistä kaupparekisteriä koskeva lainsäädäntö

Päivitetty viimeksi: 12/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.