EU-maiden kaupparekisterit

Italia

Tässä osiossa on tietoja Italian kaupparekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Italia

Mitä tietoja Italian kaupparekisterissä on saatavissa?

Italian kaupparekisteriä pitävät yllä kauppakamarit keskusjärjestönsä Unioncameren tuella ja rekisterituomarin ja taloudellisen kehityksen ministeriön valvonnassa. Tietoteknisten järjestelyjen suunnittelusta ja ylläpidosta vastaa InfoCamere, joka on kauppakamarien omistama osakeyhtiö.

Rekisteristä voi saada mm. seuraavia yksityiskohtaisia tietoja yrityksistä:

 • yrityksen täydellinen nimi
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • arvonlisäverotunniste
 • yrityksen harjoittama toiminta ja oikeudellinen muoto
 • yrityksen hallintoelimet
 • sijoitettu pääoma
 • lailliset edustajat
 • laillisten edustajien valtuudet
 • tytäryhtiöt

Rekisterissä ovat saatavilla myös muun muassa seuraavat yrityksen julkiset asiakirjat:

 • täydellinen tilinpäätös
 • perustamisasiakirjat
 • osakasluettelot

Italian kaupparekisteri toimittaa kahdenlaisia raportteja:

 1. oikeudelliset tiedot
 • yrityksen laillinen olemassaolo
 • oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin (siviiliprosessilain 2193 §)
 1. taloutta koskevat tiedot
 • talous- ja tilastotietoja varten

Onko kaupparekisteritietojen käyttö maksutonta?

Joitakin tietoja, esimerkiksi yrityksen nimen ja osoitteen, voi saada rekisteristä maksutta. Täydelliset tiedot jostakin yrityksestä voi kuitenkin saada rekisteristä vain pyynnöstä maksua vastaan.

Miten luotettavia rekisterin tiedot ovat?

Kaupparekisterin ylläpidosta vastaavat Italiassa kauppa-, teollisuus-, käsityö- ja maatalouskamareiden alaisuudessa toimivat toimistot. Näiden kaupparekisteritoimistojen toimintaa valvoo oikeudelliselta kannalta alueellisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa erityinen rekisterituomari (rekisterimerkintöjen muodollisen pätevyyden valvonta). Lisäksi toimistot ovat hallinnollisesti taloudellisen kehityksen ministeriön alaisuudessa.

Italian nykyinen kaupparekisteri on perustettu vuonna 1993 toteutetulla uudistuksella (lain 580/1993 8 §), jota tarkistettiin vuonna 1995 (Tasavallan presidentin asetus 581/1995).

Ennen uudistusta kaupparekisteriä pitivät kauppatuomioistuinten kansliat paperimuodossa. Uudistuksen myötä rekisterinpito siirrettiin kauppa-, teollisuus-, käsityö- ja maatalouskamareille, jotka siirsivät tiedot kokonaan automatisoituihin tietojärjestelmiin. Näin kaikki tiedot ja rekisteriin tallennetut asiakirjat ovat välittömästi saatavilla kaikkialla Italiassa.

Uudistusta on sittemmin täydennetty säännöksellä, (lain 340/2000 31 §), jonka nojalla lähes kaikkien yritysten (erityisesti osakeyhtiöiden) on käytettävä sähköistä allekirjoitusta ja tietoteknisiä välineitä toimittaessaan kaupparekisteriin hakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja.

Seuraavaksi (lakiasetuksen 7/2000 9 §) velvoitettiin kaikki yritykset, myös yksityiset elinkeinonharjoittajat, toimittamaan vaaditut ilmoitukset kaupparekisteriin sähköistä allekirjoitusta ja sähköisiä välineitä käyttäen.

Ennen kuin kaupparekisteri voi tehdä pyydetyn rekisteröinnin, sen on tarkistettava (Tasavallan presidentin asetuksen 581/1995 11 §:n 6 momentti), että:

a) hakemuksen allekirjoitus on aito

b) hakemus on täytetty asianmukaisella tavalla

c) asiakirja tai tieto, jonka rekisteröintiä haetaan, vastaa laissa asetettuja vaatimuksia

d) hakemukseen on liitetty laissa vaaditut liiteasiakirjat

e) muut rekisteröinnille asetetut lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

On huomattava, että lähes kaikki kaupparekisteriin toimitettavat yrityksiä koskevat asiakirjat ovat notaarin laatimia. Edellä mainitun Tasavallan presidentin asetuksen 581/1995 11 §:n 4 momentissa näet säädetään seuraavaa: ”Rekisteröitäväksi voidaan toimittaa vain virallisia asiakirjoja. Jos kyseessä on yksityinen asiakirja, jota ei ole talletettu notaarin haltuun, allekirjoituksen on oltava oikeaksi todistettu. Muussa tapauksessa asiakirjasta toimitetaan oikeaksi todistettu jäljennös. Otteet toimitetaan siviiliprosessilain 2718 §:ssä tarkoitetussa virallisessa muodossa.”

Siviiliprosessilain 2193 §:ssä säädetään seuraavaa:

 1. Jos tietoja, jotka lain mukaan on rekisteröitävä, ei ole rekisteröity, rekisteröintivelvollinen ei voi vedota näihin tietoihin kolmansia vastaan, paitsi jos hän voi osoittaa, että ne olivat kolmansien tiedossa.
 2. Kolmannet osapuolet eivät voi vedota siihen, etteivät tienneet lakisääteisen rekisteröintivelvollisuuden alaisista tiedoista, jos tiedot on rekisteröity vaatimusten mukaisesti.
 3. Tätä sovelletaan, ellei lain erityissäännöksistä muuta johdu.

Kaupparekisterin historiaa

Italian kaupparekisteri on perustettu vuonna 1993.

Linkkejä

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu

Päivitetty viimeksi: 18/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.