EU-maiden kaupparekisterit

Liettua

Hakuja voidaan tehdä oikeushenkilön tunnistekoodin, nimen tai nimen osan perusteella. Tässä jaksossa annetaan yleistä tietoa Liettuan oikeushenkilörekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Liettua

Kansallisen rekisterin historiaa

Milloin rekisteri perustettiin?

Oikeushenkilörekisteri (Lietuvos juridinių asmenų registras), jolla korvattiin aiempi yritysrekisteri ja julkisten organisaatioiden ja muiden elinten erilliset rekisteröintijärjestelmät, otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2004.

Oikeushenkilöiden rekisteröinti aloitettiin Liettuassa lokakuussa 1990 kunnallisissa rekisteripalveluissa, kun taas julkiset organisaatiot rekisteröitiin erillisissä ministeriöissä ja muissa laitoksissa.

Milloin se avattiin digitaalisessa muodossa?

Oikeushenkilörekisterin digitointi aloitettiin vuonna 1990. Rekisteri on nyt täysin digitoitu.

Sovellettava lainsäädäntö

Liettuan tasavallan siviililaki, oikeushenkilörekisteriä koskeva laki ja lait, joilla säännellään oikeushenkilöiden tiettyjen oikeudellisten muotojen toimintaa, kuten julkisia osakeyhtiöitä koskeva laki ja oikeushenkilörekisterin säännöt.

Myös muita oikeushenkilöiden toimintaa koskevia lakeja, kuten oikeushenkilöiden maksukyvyttömyyttä koskevaa lakia, sovelletaan.

Mitä tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kenellä on pääsy rekisteriin?

Oikeushenkilörekisterin tiedot, rekisteriin tallennetut asiakirjat ja kaikki muut rekisteriin toimitetut tiedot ovat julkisia. Jokaisella henkilöllä, joka on esittänyt pyynnön ja ilmoittanut, mihin tarkoitukseen ja minkä oikeusperustan nojalla tietoja käytetään, on oikeus saada tietoja oikeushenkilörekisteristä ja jäljennöksiä sinne tallennetuista asiakirjoista.

Mitä tietoja kaupparekisteri sisältää?

Minkä tyyppisiä tietoja tallennetaan? (Mitkä yhteisöt merkitään julkiseen rekisteriin? Tiedot maksukyvyttömyydestä, tilinpäätökset jne.)

Muun muassa oikeushenkilön koodi; sen nimi; sääntömääräisen kotipaikan osoite; oikeushenkilön elimet; tiedot oikeushenkilön hallintoelinten jäsenistä ja sen selvittäjistä; tiedot henkilöistä, joilla on oikeus tehdä liiketoimia oikeushenkilön puolesta; sääntö, jonka perusteella henkilöt voivat toimia oikeushenkilön puolesta; oikeushenkilön toimintaa koskevat rajoitukset; tilikauden alkamis- ja päättymispäivä; toiminnan kesto, jos se on rajoitettu; oikeushenkilön oikeudellinen asema (konkurssissa, selvitystilassa, rakenneuudistuksessa tai uudelleenjärjestelyssä); tiedot siitä, että oikeushenkilö harjoittaa toimintaa trusti- tai yrityspalvelujen ja hallintopalvelujen tarjoajana, virtuaalivaluutan vaihtopalvelujen operaattorina tai virtuaalivaluuttalompakon operaattorina; kun julkisella tai yksityisellä osakeyhtiöllä on vain yksi osakkeenomistaja: tiedot yhtiön osakkeenomistajasta, päivä, jolloin kaikki osakkeet on hankittu, ja päivä, jolloin yhtiön kaikki osakkeet tai osa niistä on siirretty muille henkilöille; tiedot valvontaelinten jäsenistä; tiedot oikeushenkilön sivuliikkeen tai edustustoimiston perustajasta; vuositilinpäätösten tai laissa säädetyissä tapauksissa konsolidoitujen vuositilinpäätösten otsikot ja päivät, joina ne on hyväksytty ja toimitettu oikeushenkilörekisteriin.

Mitä asiakirjoja rekisteriin tallennetaan? (asiakirjakansiot, yhtiöjärjestykset, yhtiökokouksen pöytäkirjat jne.)

Muun muassa tietojen rekisteröintiä koskevat pyynnöt; osallistujien kokousten pöytäkirjat ja päätökset; kollegiaalisten hallintoelinten kokousten pöytäkirjat ja päätökset; yhtiöjärjestykset tai säännöt; ulkomaisten oikeushenkilöiden sivuliikkeiden ja edustustoimistojen perustamisasiakirjat; vuositilinpäätökset tai laissa säädetyissä tapauksissa konsolidoidut vuositilinpäätökset; varojen arvostusraportit.

Hakujen tekeminen (käytössä olevat hakukriteerit)

Paikan päällä

Hakuja voidaan tehdä paikan päällä.

Rekisterin verkkosivustolla

Hakuja voidaan tehdä rekisterin verkkosivuilla.

Millä kriteereillä hakuja voi tehdä?

Hakuja voidaan tehdä oikeushenkilön tunnistekoodin, nimen tai nimen osan perusteella.

Asiakirjapyynnöt

Maksuttomat

Asiakirjoja ei voi saada maksutta.

Maksulliset

Tietojen ja asiakirjojen jäljennösten saamisesta rekisteristä peritään Liettuan tasavallan hallituksen vahvistaman suuruinen maksu.

Miten voin saada rekisteriotteen tai jonkin asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?

Oikeushenkilörekisterin oikeaksi todistetun otteen voi tilata verkossa itsepalvelujärjestelmän kautta, sähköpostitse, postitse tai asioimalla asiakaspalveluyksikössä.

Oikeushenkilörekisterissä olevan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen voi tilata sähköpostitse, postitse tai asioimalla asiakaspalveluyksikössä. Asiakirjan oikeaksi todistamattoman jäljennöksen voi tilata ja saada verkossa itsepalvelujärjestelmän kautta.

Asiakirjan otteen tai jäljennöksen antamisesta peritään Liettuan tasavallan hallituksen vahvistama maksu.

Rekisteröintimenettely

Miten rekisteröinti aloitetaan? (rekisteröintihakemuksen tekeminen, asiakirjojen varmentaminen, tarvittavat liiteasiakirjat)

Paikan päällä

Rekisteröintimenettely voidaan aloittaa paikan päällä.

Oikeushenkilön rekisteröimiseksi oikeushenkilörekisteriin on toimitettava seuraavat asiakirjat:

  1. määrätyssä muodossa oleva hakemus oikeushenkilön rekisteröimiseksi;
  2. oikeushenkilön perustamiskirjat;
  3. muut laissa säädetyt asiakirjat.

Notaari tai oikeusministeriö tarkastaa rekisterin tietojenkäsittelijälle toimitettujen tietojen todenperäisyyden, perustamisasiakirjojen yhdenmukaisuuden lainsäädännön vaatimusten kanssa ja sen, voidaanko oikeushenkilö, sivuliike tai edustustoimisto, muutetut tiedot ja perustamisasiakirjat sekä sivuliike- tai edustustoimistosäännöt rekisteröidä tai syöttää rekisteriin, koska laeissa tai perustamisasiakirjassa säädetyt velvoitteet on täytetty ja laeissa tai perustamisasiakirjoissa vahvistetut olosuhteet ovat syntyneet.

Verkossa

Suosituimmat oikeushenkilön oikeudelliset muodot, kuten osakeyhtiöt, pienet henkilöyhtiöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat, julkisyhteisöt, yhdistykset sekä hyväntekeväisyys- ja tukisäätiöt, voidaan perustaa verkossa. Näiden osuus kaikista oikeushenkilörekisteriin rekisteröidyistä oikeushenkilöistä on noin 80 prosenttia.

Asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti suoraan rekisterin tietojenkäsittelijälle rekisterikeskuksen (Registrų centras) itsepalvelujärjestelmän kautta edellyttäen, että perustajalla on hyväksytty sähköinen allekirjoitus; asiakirjat on laadittu hyväksyttyjen mallien mukaisesti (säännöt, yhtiöjärjestykset ja perustamisasiakirja); oikeushenkilön nimessä ei aiota käyttää valtion lyhyttä nimeä (”Lietuva”); toimitilojen omistajilta on sähköisesti allekirjoitettu todiste suostumuksesta siihen, että tiloja voidaan käyttää sääntömääräisen kotipaikan rekisteröintiin, jos tilat eivät kuulu perustajalle; yksityisen osakeyhtiön osakkeet maksetaan käteissuorituksena; yhdistyksen, julkisyhteisön tai hyväntekeväisyys- ja tukisäätiön tavoitteet ja toiminta-alat vastaavat julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden tavoitteiden ja toiminta-alojen luokittelua; hyväntekeväisyys- ja tukisäätiöllä ei ole perustamispääomaa.

Toimitettujen hakemusten käsittely

Tarkastellessaan toimitettuja asiakirjoja rekisterin tietojenkäsittelijä määrittää, että

  1. oikeushenkilön rekisteröintiä koskeva hakemus (rekisteriin kirjattavien tietojen ja asiakirjojen muutokset ja tietojen poistaminen) on määrätyn muodon mukainen tai että kaikki asiakirjat on toimitettu;
  2. siviililain 2.46 §:n 4 momentissa tarkoitettuja määräaikoja ei ole ylitetty;
  3. rekisteriin toimitetut tiedot ja asiakirjat ovat keskenään johdonmukaisia, selkeitä eivätkä harhaanjohtavia;
  4. asiakirjojen muoto tai sisältö ei ole lain vastainen.

Rekisterin tietojenkäsittelijä voi kieltäytyä rekisteröimästä oikeushenkilöä ainoastaan, jos jokin edellä mainituista olosuhteista havaitaan.

Jos notaari tai oikeusministeriö on todistanut vastaanotetut hakemustiedot ja perustamisasiakirjat oikeaksi, rekisterin tietojenkäsittelijä ei tarkista toimitettujen tietojen todenperäisyyttä eikä asiakirjojen sisällön yhdenmukaisuutta lainsäädännön vaatimusten kanssa.

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteritietojen vaikutus kolmansiin osapuoliin direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti

Oikeushenkilörekisterin tiedot katsotaan oikeiksi, jos niitä ei riitauteta Liettuan tasavallan lainsäädännössä ja Euroopan unionin säädöksissä säädetyn menettelyn mukaisesti.

Rekisteritietojen ja niiden julkaisemisen väliset erot

Julkaiseminen perustuu siihen, että rekisteriin on tehty oikeaksi todistetut merkinnät ja että niissä ei ole ristiriitaisuuksia. Ilmoitukset luodaan automaattisesti tietojulkaisussa oikeushenkilörekisteriin merkittyjen tietojen perusteella.

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Oikeushenkilön hallintoelin on vastuussa toimitettujen asiakirjojen ja tietojen oikeellisuudesta ja niiden toimittamisesta ajoissa rekisterinpitäjälle, jollei lainsäädännössä tai perustamisasiakirjoissa toisin vahvisteta.

Tietosuoja

Rekisteröidyn henkilötietojen julkaisemista ja säilyttämistä koskeviin oikeuksiin liittyvät menettelyt

Rekisterin tiedot ja asiakirjat ovat julkisia. Jokaisella henkilöllä on oikeus tutustua rekisterin tietoihin ja asiakirjoihin laissa ja oikeushenkilörekisterin säännöissä säädetyn menettelyn mukaisesti. Tietojen vastaanottajat saavat käyttää rekisterin tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin ne ovat ilmoittaneet tietoja vastaanottaessaan. Henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Yhteystiedot

Oikeushenkilörekisterin tietojenkäsittelijä – valtionyhtiö Registrų centras (rekisterikeskus).

Puh. +370 5 268 8262

Sähköposti: info@registrucentras.lt

Hyödyllisiä linkkejä

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.