EU-maiden kaupparekisterit

Luxemburg

Tällä sivulla neuvotaan, miten Luxemburgin kauppa- ja yhtiörekisteristä (registre de Commerce et des Sociétés, RCS) voi hakea tietoja.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Kansallisen rekisterin historiaa

Milloin se perustettiin?

Yritysrekisteri, joka koski ainoastaan elinkeinonharjoittajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, perustettiin yritysrekisterin perustamisesta 23. joulukuuta 1909 annetulla lailla. Vuonna 1972 perustettiin EU:n lainsäädännön vauhdittamana yhtiörekisteri. Nämä kaksi rekisteriä yhdistettiin vuonna 1987 yhdeksi kauppa- ja yhtiörekisteriksi. Rekisteri siirtyi vuonna 2003 oikeusministeriön alaisuuteen, ja sen ylläpito annettiin taloudellisen etuyhtymän LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERSIN vastuulle.

Milloin se avattiin digitaalisessa muodossa?

Kauppa- ja yhtiörekisterin digitalisointi aloitettiin vuonna 2006, ja se saatiin päätökseen vuonna 2007. Kauppa- ja yhtiörekisteri on näin ollen nyt täysin saatavilla ja käytettävissä ainoastaan sähköisesti.

Mitä lainsäädäntöä tällä hetkellä sovelletaan?

 • kauppa- ja yhtiörekisteristä sekä kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä 19. joulukuuta 2002 annettu laki, sellaisena kuin se on muutettuna
 • kauppa- ja yhtiörekisteristä sekä kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä 19. joulukuuta 2002 annetun lain täytäntöönpanosta 23. tammikuuta 2003 annettu suurherttuan asetus, sellaisena kuin se on muutettuna
 • yhtiöiden ja yhdistysten sähköisessä kokoelmassa julkaistavien asiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevista perusteista 27. toukokuuta 2016 annettu ministerin asetus, sellaisena kuin se on muutettuna.

Millaisia tietoja Luxemburgin kaupparekisteristä on saatavissa?

-

Kuka voi käyttää rekisteriä?

Kauppa- ja yhtiörekisteri on julkinen.

Mitä tietoja kaupparekisteri sisältää?

Mitä tietoja rekisteriin tallennetaan? (julkiseen rekisteriin rekisteröidyt yhteisöt, maksukyvyttömyystiedot, tilinpäätökset jne.)

Seuraavien tahojen on rekisteröidyttävä kauppa- ja yhtiörekisteriin:

 • elinkeinonharjoittajat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä
 • kauppaoikeudelliset yhtiöt
 • taloudelliset etuyhtymät ja eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät
 • sivuliikkeet, joita Luxemburgin suurherttuakuntaan perustavat kauppa- ja siviilioikeudelliset yhtiöt, taloudelliset etuyhtymät ja eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät, joihin sovelletaan toisen valtion lakia
 • siviiliyhtiöt
 • voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja säätiöt
 • eläkesäästöyhdistykset (association d’épargne-pension, ASSEP)
 • maatalousalan yhdistykset
 • valtion ja kuntien julkiset laitokset
 • keskinäiset vakuutusyhdistykset
 • erityiset kommandiittiyhtiöt
 • sijoitusrahastot ja arvopaperistamisrahastot
 • keskinäiset yhtiöt.

Kaikki kauppa- ja yhtiörekisteriin tallennetut tiedot ovat lakisääteisiä ja riippuvat kyseisen yhteisön oikeudellisesta muodosta.

Kaiken kaikkiaan kerätään kahdentyyppisiä tietoja:

 • oikeudelliset tiedot (nimi, sääntömääräisen kotipaikan osoite, pääoma, laillisten edustajien henkilöllisyys, tilikausi, tuomioistuimen päätökseen liittyvät tiedot jne.)
 • taloudelliset tiedot (vuositilinpäätös).

Mitä asiakirjoja rekisteriin arkistoidaan/tallennetaan? (asiakirjat, asiakirjakokoelmat, yhtiöjärjestykset, yhtiökokouksen pöytäkirjat jne.)

Kauppa- ja yhtiörekisteriin toimitetaan ainoastaan lakisääteisiä asiakirjoja. Toimitettavien asiakirjojen luettelo riippuu asianomaisen yhteisön oikeudellisesta muodosta.

Kaikki toimitetut, rekisteröityyn yhteisöön liittyvät asiakirjat sisällytetään kyseiseen yhteisöön liittyvään sähköiseen tiedostoon, jota säilytetään kauppa- ja yhtiörekisterissä.

Kauppa- ja yhtiörekisterissä säilytetään esimerkiksi seuraavia asiakirjoja (luettelo ei ole tyhjentävä):

 • perustamiskirjat ja yhtiöjärjestyksen muutokset
 • päivitetyt yhtiöjärjestykset
 • sääntömääräisen kotipaikan, edustajien, kumppanien ja tilintarkastuksesta vastaavien henkilöiden vaihtumista koskevat pöytäkirjat tai otteet niistä
 • otteet tuomioistuimen päätöksistä, jotka koskevat kauppa- ja yhtiörekisteriin rekisteröityä yhteisöä
 • kirjanpitoasiakirjat
 • asiakirjat tai otteet asiakirjasta, jossa määrätään rekisteröidyn yhteisön purkamisesta
 • sulautumissuunnitelma.

Hakujen tekeminen (käytössä olevat hakukriteerit)

Henkilökohtaisesti

Kauppa- ja yhtiörekisteriin voi tutustua suoraan kauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivustolla. Rekisteri on saatavilla ainoastaan digitaalisesti. Jos käytössä ei ole tarvittavia tietoteknisiä laitteita, Luxemburgissa on fyysinen toimisto, jossa voidaan tehdä hakuja tarkoitukseen varatulla tietokonepäätteellä.

Rekisterin verkkosivustolla

Tiedostoihin voi tutustua kauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivustolla valikon « ”Ehdotettu palvelu” » ja « ”RCS-tiedoston haku” » kautta.

Jotta käyttäjä voi tutustua toimitettuihin asiakirjoihin, hänen on vierailtava verkkosivustolla joko luomallaan henkilökohtaisella tilillä tai vierailijana.

Millä kriteereillä hakuja voi tehdä?

Julkinen haku tehdään asianomaisen yhteisön rekisterinumeron tai nimen perusteella.

Miten voin saada asiakirjoja?

Veloituksetta?

Kauppa- ja yhtiörekisteriin toimitetut asiakirjat ovat saatavilla maksutta. Tiedostoon tutustuminen tapahtuu yksinkertaisesti napsauttamalla vastaavaa PDF-kuvaketta.

Maksua vastaan?

Kauppa- ja yhtiörekisterin hallinnoijan antamat otteet, todistukset tai oikeaksi todistetut jäljennökset on hankittava maksua vastaan.

Miten voin saada rekisteriotteen tai jonkin asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?

Otteita ja todistuksia tilataan verkkosivustolla valikon «”Palvelut” kautta».

Oikeaksi todistettu jäljennös toimitetusta asiakirjasta voidaan tilata tutustumalla asianomaisen yhteisön sähköiseen tiedostoon ja rastittamalla « ”oikeaksi todistettu” -kohta », joka on PDF-kuvakkeen vieressä tallennetun asiakirjan hakemista varten.

Rekisteröintimenettely

Miten rekisteröinti aloitetaan? (rekisteröintihakemuksen tekeminen, asiakirjojen oikeaksi todistaminen, tarvittavat liiteasiakirjat)

Henkilökohtaisesti

Kauppa- ja yhtiörekisteri tarjoaa neuvontapalvelun, johon kuka tahansa voi ottaa yhteyttä kauppa- ja yhtiörekisteriin liittyvissä asioissa. Kaupparekisterin hallinnoinnista vastaava virkamies suorittaa tämän jälkeen sähköiset menettelyt kyseisen henkilön kanssa. Palvelua varten on varattava aika.

Verkossa

Kauppa- ja yhtiörekisteriin liittyvien menettelyjen suorittaminen edellyttää vierailua kauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivustolla.

Asiakirjojen toimittaminen/rekisteröinti edellyttää LuxTrust- tai eIDAS-varmenteen käyttämistä ja käyttäjätilin luomista. Kirjauduttuaan sisään käyttäjän on valittava « sähköistä toimitusta » koskeva valikko menettelyn käynnistämiseksi.

Miten toimitetut hakemukset tarkastetaan?

Kun käyttäjä on viimeistellyt hakemuksen jättämisen/rekisteröinnin, kauppa- ja yhtiörekisterin hallinnoija tarkastaa hakemuksen lakisääteisesti kolmen päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Tässä tarkastuksessa varmistetaan, että toimitetut tiedot ovat keskenään johdonmukaisia, että kaikki vaaditut tiedot on toimitettu ja että kyseisten tietojen/asiakirjojen toimittamiselle tai tallentamiselle on oikeusperusta.

Jos hakemus on puutteellinen, virheellinen tai lain vastainen, se palautetaan käyttäjälle tarkistusta ja oikaisua varten.

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteritietojen vaikutus kolmansiin osapuoliin direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti

Asiakirjan tai tietojen julkaiseminen tapahtuu se/ne kauppa- ja yritysrekisteriin luovuttamalla, minkä jälkeen se/ne julkaistaan virallisessa lehdessä eli yhtiöiden ja yhdistysten sähköisessä kokoelmassa (RESA). Kun tiedot on toimitettu kauppa- ja yhtiörekisteriin, ne ovat saatavilla myös kauppa- ja yhtiörekisterin verkkosivustolla. Tiedot julkaistaan RESAssa 15 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä ja käytännössä yleensä hakemuksen jättämispäivänä.

Asiakirjoihin ja niiden otteisiin ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan ennen sitä päivää, jona ne on julkaistu Luxemburgin virallisen lehden (Mémorial) yhtiöiden ja yhdistysten sähköisessä kokoelmassa (RESA), ellei yhtiö pysty osoittamaan, että asianomaiset osapuolet tiesivät niistä jo aiemmin. Sen sijaan kolmannet osapuolet voivat vedota asiakirjoihin tai niiden otteisiin, joita ei ole vielä julkaistu. Toimissa, jotka on toteutettu ennen kuudettatoista julkaisemispäivän jälkeistä päivää, asiakirjoihin tai tietoihin ei voida vedota ulkopuolista henkilöä vastaan, jos tämä pystyy osoittamaan, ettei hän ole voinut tietää niistä.

Rekisteritietojen ja niiden julkaisemisen väliset erot

Jos virallisen lehden yhtiöiden ja yhdistysten sähköisessä kokoelmassa (RESA) julkaistu teksti poikkeaa rekisteröitäväksi toimitetusta tekstistä, julkaistuun tekstiin ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan. Sen sijaan kolmannet osapuolet voivat vedota tällaiseen tekstiin, ellei yhtiö pysty osoittamaan, että nämä tiesivät julkaistavaksi toimitetusta tekstistä.

Vuonna 2016 toteutetun uudistuksen jälkeen, jolloin kauppa- ja yhtiörekisterin hallinnoijasta tuli yhtiöiden ja yhdistysten sähköisen kokoelman (RESA) hallinnoija, ei ole enää olemassa vaaraa, että toimitetun tekstin ja julkaistun tekstin välillä olisi eroja.

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Käsittelytoimien seuraamista, oikaisemista tai rajoittamista koskevat pyynnöt, joiden käsittelyssä kauppa- ja yhtiörekisterin hallinnoija toimii alihankkijana ja itse käsittelystä vastaa oikeusministeri, on osoitettava Luxembourg Business Registers -etuyhtymälle (sähköpostiosoitteeseen: helpdesk@lbr.lu tai postitettava tietosuojavastaavalle osoitteeseen: G.I.E LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, à l’attention du délégué à la protection des données, L-2961 Luxembourg), joka toimittaa ne oikeusministeriön tietosuojavastaavalle.

Kauppa- ja yhtiörekisteriin sisältyvien tietojen säilytysaika on 20 vuotta siitä päivästä, jona rekisteröidyn yhteisön tiedot on poistettu rekisteristä sovellettavien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Talletuksen tehnyt henkilö on vastuussa talletukseen sisältyvien tietojen oikeellisuudesta.

Tietosuojan periaatteet

Rekisteröidyn henkilötietojen julkaisemista ja säilyttämistä koskeviin oikeuksiin liittyvät menettelyt

Käsittelytoimien seuraamista, oikaisemista tai rajoittamista koskevat pyynnöt, joiden käsittelyssä kauppa- ja yhtiörekisterin hallinnoija toimii alihankkijana ja itse käsittelystä vastaa oikeusministeri, on osoitettava Luxembourg Business Registers -etuyhtymälle (sähköpostiosoitteeseen: helpdesk@lbr.lu tai postitettava tietosuojavastaavalle osoitteeseen: G.I.E LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, à l’attention du délégué à la protection des données, L-2961 Luxembourg), joka toimittaa ne oikeusministeriön tietosuojavastaavalle.

Kauppa- ja yhtiörekisteriin sisältyvien tietojen säilytysaika on 20 vuotta siitä päivästä, jona rekisteröidyn yhteisön tiedot on poistettu rekisteristä sovellettavien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Yhteystiedot

Toimipaikan osoite

Postiosoite

Aukiolopäivät ja -ajat

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Puhelin: (+352) 26 428-1
Faksi: (+352) 26 42 85 55
Sähköposti: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Toimisto: maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 13.30–16.00

Puhelinneuvontapalvelu: maanantaista perjantaihin klo 8.00–17.30

Hyödyllisiä linkkejä

Luxembourg Business Registers

Kauppa- ja yhtiörekisteriportaali

Päivitetty viimeksi: 14/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.