Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Puola

Tässä osiossa kerrotaan Puolan kaupparekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Puola
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Puolan kaupparekisteristä on saatavissa?

Puolan kaupparekisterin (sananmukaisesti ’valtakunnallinen oikeusrekisteri’ eli Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) omistaa ja sitä ylläpitää Puolan oikeusministeriö.

Kaupparekisterissä on tietoja yrityksistä, säätiöistä, yhdistyksistä ja muista yhteisöistä.

Tiedot koskevat muun muassa seuraavia seikkoja:

 • rekisterinumero (KRS-numero)
 • REGON-numero (elinkeinotoiminnan keskusluettelon numero)
 • nimi
 • oikeudellinen muoto ja asema
 • päivä, jona yritys on merkitty rekisteriin
 • osoitetiedot
 • tärkeät päivämäärät (tietojen kirjaus- ja poistopäivä)
 • toimivaltaiset elimet
 • henkilöt, joilla on edustusvaltuudet.

Onko Puolan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

Hakujen tekeminen Puolan kaupparekisterissä

Puolan kaupparekisterissä voi tehdä hakuja seuraavilla hakuperusteilla:

 • rekisterinumero (KRS-numero) tai
 • yhteisön nimi.

Miten luotettavia rekisterin tiedot ovat?

Kolmansien suojelusta direktiivissä 2009/101/EY tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen saannin osalta säädetään Puolan lainsäädännössä kansallisesta oikeusrekisteristä 20 päivänä elokuuta 1997 annetulla lailla (Puolan virallinen lehti 2013, kohta 1203).

Kyseisessä laissa säädetään seuraavaa:

12 §
1. Rekisteriin merkittyjä tietoja ei saa poistaa, paitsi jos laissa toisin säädetään.

2. Jos käy ilmi, että rekisterin tiedot ovat selvästi virheellisiä tai ristiriidassa tuomioistuimen päätöksen kanssa, tuomioistuin korjaa ne viran puolesta.

3. Jos rekisteriin on merkitty lain sitovien säännösten vastaisia tietoja, rekisterituomioistuin kutsuu asianomaiset kuultavaksi tai pyytää näiltä kirjallisen lausunnon ja poistaa tiedot tämän jälkeen viran puolesta.

13 §
1. Rekisteriin merkityt tiedot julkaistaan tuomioistuin- ja talousuutisissa (Monitor Sądowy i Gospodarczy), paitsi jos laissa toisin säädetään.

14 §
Yhteisö, jolla on velvollisuus tehdä hakemus tietojen merkitsemiseksi rekisteriin, ei voi vedota vilpittömässä mielessä toimivia kolmansia vastaan sellaisiin tietoihin, joita ei ole merkitty rekisteriin tai jotka on poistettu rekisteristä.

15 §
1. Siitä päivästä alkaen, jona tiedot on julkaistu tuomioistuin- ja talousuutisissa (Monitor Sądowy i Gospodarczy), kukaan ei voi vedota siihen, ettei ollut tietoinen julkaistuista tiedoista. Rekisteriin kirjattu yhteisö ei kuitenkaan voi vedota rekisteriin merkittyihin tietoihin kolmatta vastaan sellaisten toimien osalta, jotka on toteutettu julkaisua seuraavien kuudentoista päivän kuluessa, paitsi jos tämä kolmas osoittaa, ettei voinut tietää kyseisestä merkinnästä.

2. Jos rekisteriin tehty merkintä on ristiriidassa tuomioistuin- ja talousuutisissa (Monitor Sądowy i Gospodarczy) julkaistun tiedon kanssa, rekisteriin tehty merkintä pätee. Kolmas osapuoli voi kuitenkin vedota julkaistuun tietoon, paitsi jos rekisteriin kirjattu yhteisö voi osoittaa, että tämä kolmas oli tietoinen rekisteriin tehdystä merkinnästä.

3. Kolmas osapuoli voi vedota asiakirjoihin ja tietoihin, joita koskevaa ilmoitusvelvollisuutta ei ole vielä noudatettu, jos ilmoituksen puuttumisella ei ole siihen nähden oikeusvaikutuksia.

17 §
1. Rekisterimerkintöjen oletetaan olevan totuudenmukaisia.

2. Jos rekisteriin merkityt tiedot poikkeavat yhteisön tekemästä merkintää koskevasta hakemuksesta tai jos tällaista hakemusta ei ole tehty, yhteisö ei voi vedota vilpittömässä mielessä toimivaa kolmatta vastaan väitteeseen, että tiedot eivät ole todenmukaisia, jos se ei ole välittömästi tehnyt hakemusta rekisterimerkinnän oikaisemiseksi, täydentämiseksi tai poistamiseksi.

Puolan kaupparekisterin historiaa

Rekisteri aloitti toimintansa tammikuussa 2007.

Linkkejä

Laki kansallisesta oikeusrekisteristä, annettu 20 päivänä elokuuta 1997

Päivitetty viimeksi: 18/10/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.