Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Romania

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Romanian kaupparekisteriin, jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ONRC.

Sisällön tuottaja:
Romania
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Romanian kaupparekisteristä on saatavissa?

Romanian kansallinen kaupparekisterivirasto on julkinen laitos, joka on oikeushenkilö ja joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa. Se ylläpitää, järjestää ja hallinnoi sähköistä keskuskaupparekisteriä.

Kansallisen kaupparekisteriviraston alaisia rekisterivirastoja on yksi Bukarestissa ja yksi kussakin Romanian 41 maakunnassa. Maakuntien rekisterivirastot hallinnoivat paikallisia kaupparekisterejä.

Kaupparekisteri sisältää lain nro 26/1990 mukaisesti tietoja rekisteröityneistä ammattitoiminnan harjoittajista, joita ovat seuraavat:

 • yritykset
 • valtionyhtiöt
 • kansalliset yritykset
 • itsenäiset liikelaitokset
 • osuuskunnat
 • osuustoiminnalliset organisaatiot
 • taloudelliset eturyhmät
 • eurooppalaiset taloudelliset eturyhmät
 • eurooppayhtiöt
 • eurooppaosuuskunnat
 • itsenäiset elinkeinonharjoittajat
 • yhden henkilön yritykset
 • perheyritykset ja
 • muut laissa säädetyt luonnolliset ja oikeushenkilöt.

Kaupparekisteriin rekisteröidään kaikki sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia koskevat asiakirjat, tiedot, maininnat, merkinnät ja henkilötiedot, joiden rekisteröinti on lain mukaan pakollista, sekä kaikki muut laissa nimenomaan mainitut asiakirjat tai merkinnät.

Kaupparekisterin verkkosivuilta (https://www.onrc.ro/index.php/en) voi hakea

1. asiakirjoja
2. osasto- ja yksikkökohtaisia tietoja ja palveluja
3. tietoja ONRC:sta ja alioikeuksien yhteydessä toimivista rekisterivirastoista
4. erilaisia julkisia ja maksuttomia tiedotteita
5. kaupparekisteriviraston lomakkeita
6. kaupparekisteriin liittymistä koskevat muodollisuudet kaikkien ammatti- ja toimenpideluokkien osalta
7. tilastotietoja kirjatuista toimista.

 • kaupparekisteriviraston historia
 • paikallisten kaupparekisterien verkosto
 • vaaditut lomakkeet (ammattitoiminnan harjoittajille jne.) ja muodollisuudet
 • ONRC:n palveluista perittävät maksut
 • palvelut
 • lainsäädäntö
 • tilastot
 • tiedotusvälineet.

Kaupparekisterin verkkopalvelut ovat saatavilla verkkopalveluportaalin (Portalului de Servicii online) kautta. Portaali on toteutettu osana talouden kilpailukyvyn lisäämiseen tähtääviä ja tulevaisuuteen suunnattuja investointeja koskevia alakohtaisia toimintaohjelmia ONRC:n yrityksiä varten toteuttamassa sähköisten viranomaispalvelujen portaalia koskevassa hankkeessa.

Portaalin kautta tarjottavia ONRC:n sähköisiä viranomaispalveluja ovat seuraavat:

 • InfoCert
 • Recom online
 • yrityksen nimen saatavuuden tarkistaminen ja varaaminen käyttöön
 • alustavat tarkastukset (oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimen tai tunnuksen saatavuuden tarkistaminen ja/tai varaaminen käyttöön, yksittäiset yritykset / perheyritykset)
 • oikeushenkilöiden kaupparekisteriin kirjaaminen ja hyväksyminen
 • kaupparekisteriin kirjattujen yritysten yhteystietojen päivittäminen
 • ajantasaisten tietojen toimittaminen yritysten aiemmasta toiminnasta ja tilastoista
 • asiakirjojen (todistusten) toimittaminen
 • tapausten käsittelyn vaiheesta tiedottaminen
 • ilmoitukset jätetyistä kaupparekisterihakemuksista
 • päätökset kaupparekisterihakemusten lykkäämisestä
 • tiedotukset erilaisista oikeushenkilöitä koskevista tilanteista
 • tilastotiedot (keskuskaupparekisterin toiminta, ulkomaiset omistukset yrityksissä)
 • kaupparekisterin offline-lomakkeet.

Recom online -palvelu voi antaa seuraavat tiedot ammattitoiminnan harjoittajista:

 • nimi ja yhtiömuoto
 • tunnistetiedot (kaupparekisterinumero, EUID-tunniste, rekisteritunnus, päätoimipaikan osoite, yrityksen yhteystiedot kuten puhelin- ja faksinumero)
 • päätoimipaikka (perustamisasiakirja, sitä koskevien todisteiden voimassaolon alkamis- ja päättymispäivä sekä kesto)
 • merkitty ja maksettu pääoma
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittama/hyväksytty päätoimiala
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittamat/hyväksytyt muut toimialat
 • luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tunnistetiedot
 • tiedot omaisuudenhoitajista
 • tiedot tunnuksista
 • tiedot tytäryrityksistä, sivuliikkeistä ja alayksiköistä (päätoimipaikka, puhelin)
 • tiedot muista toissijaisista toimipaikoista/työpisteistä (päätoimipaikka, puhelin)
 • tiedot lain nro 359/2004 15 §:n mukaisesti hyväksytyistä toimipaikoista ja/tai toiminnoista
 • tiedot omistusoikeuksista
 • tiedot akordeista
 • tiedot lain nro 26/1990 21 §:n e–h kohdassa tarkoitetuista seikoista
 • tiedot muista maininnoista
 • taseen tiedot (liikevaihto, keskimääräinen henkilöstömäärä, bruttotulos), jos valtiovarainministeriö on toimittanut nämä tiedot.

Onko Romanian kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteriin ilmoitettuja tietoja voi tarkastella verkossa ONRC:n palveluportaalin kautta. Palvelua pääsee käyttämään ilmaiseksi rekisteröitymällä käyttäjäksi (luomalla käyttäjätunnuksen ja salasanan).

ONRC:n portaalin tiedot on jaoteltu tarjottavien palvelujen mukaan. Tietyt tiedot ovat ilmaisia ja tietyistä peritään maksu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Saatavilla ovat esimerkiksi seuraavat:

 • tarkat tiedot säännellyn toiminnan harjoittamisesta kiinnostuneille henkilöille (ammattitoiminnan harjoittajat, luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, laitokset ja viranomaiset jne.; tarkat tiedot verkkosivulla https://www.onrc.ro/index.php/en).
 • Tilauspohjainen Recom online -palvelu on käytettävissä, kun käyttösopimus on tehty; se on käytettävissä vuorokauden ympäri
 • sähköiset lomakkeet
 • kaupparekisteriin kirjaamista koskevien hakemusten tilanne – ilmainen palvelu
 • kaupparekisteriin jätettyjä rekisteröintihakemuksia koskevien päätösten lykkäämistä käsittelevän osion seuraaminen on maksutonta.
 • tiettyjä julkisia tietoja (taloudellinen tilanne, vapaaehtoinen tai lakisääteinen purkaminen jne.) voi saada ilmaiseksi.

Verkkosivujen https://www.onrc.ro/index.php/en kaikkia osia voi käyttää ilmaiseksi vuorokauden ympäri.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Recom online - palvelusta voi hakea tietoja ilmaiseksi seuraavien hakukriteerien perusteella:

 • ammattitoiminnan harjoittajan nimi
 • kaupparekisterinumero
 • rekisteritunnus
 • maakunta, jossa päätoimipaikka sijaitsee.

Seuraavat Recom online -palvelun yleiset tiedot ovat ilmaisia:

 • kaupparekisteriin kirjatun ammattitoiminnanharjoittajan nimi
 • kaupparekisterinumero
 • EUID-tunniste
 • rekisteritunnus
 • päätoimipaikan/liikepaikan osoite
 • yrityksen tila (esimerkiksi onko se toiminnassa, lakkautettu, asetettu selvitystilaan, konkurssissa, poistettu rekisteristä ym.)

Romanian kaupparekisterin historia

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1990 kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990 nojalla.

Yrityksiä ja muita asianosaisia varten perustettiin vuoden 2011 jälkipuoliskolla erityinen portaali uusille verkkopalveluille.

Kansallisen kaupparekisteriviraston tavoitteena on

 • tiedottaa liike-elämän edustajille, julkisen sektorin laitoksille, joukkotiedotusvälineille ja asianosaisille kaupparekisterin toimista
 • lyhentää tietojen saamiseen kuluvaa aikaa
 • helpottaa kaupparekisterin työruuhkaa
 • lyhentää asiakirjojen kaupparekisteriin kirjaamiseen kuluvaa aikaa
 • yksinkertaistaa ammattitoiminnan harjoittajien rekisteröintiä, taloustietojen kirjaamista sekä tieto- ja asiakirjapyyntöjen esittämistä koskevia menettelyjä
 • tiedottaa hakijoille verkossa ja reaaliaikaisesti, mihin vaiheeseen kaupparekisterivirastoille jätettyjen hakemusten käsittely on edennyt.

Missä määrin rekisterin asiakirjoja voi käyttää?

Romanian kaupparekisterin organisoinnin ja toiminnan perustana on kaupparekisteristä annettu laki nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen muutettuna ja täydennettynä. Lupa, joka tarvitaan kaupparekisteriin pakollisesti kirjattavien henkilöiden vahvistamiseen, toimintaan ja kaupparekisteriin kirjaamiseen sekä vahvistamista koskevien asiakirjojen muutosten rekisteröintiin tai muihin nimenomaisesti edellytettyihin seikkoihin, annetaan lain nro 26/1990, erityisasetuksen nro 116/2009, lain nro 359/2004 sekä oikeusministerin määräyksellä nro 2594/C/2008 hyväksyttyjen kaupparekistereiden pitämistä, rekisteröintien kirjaamista ja tietojen toimittamista koskevien menettelysääntöjen mukaisesti. Kustakin toimenpiteestä, johon kohdistuu velvoite kirjata kaupparekisteriin, on annettu erityinen säädös. Näistä tärkeimmät ovat yhtiölaki nro 31/1990, osuuskuntien järjestämisestä ja toiminnasta annettu laki nro 1/2005, maatalousosuuskunnista annettu laki nro 566/2004, itsenäisten elinkeinonharjoittajien, yksittäisten yritysten ja perheyritysten harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta annettu erityisasetus nro 44/2008 ja tietyistä toimista avoimuuden varmistamiseksi julkisissa viroissa ja tehtävissä ja liiketoimissa sekä korruption torjumisessa ja siitä annetuissa rangaistuksissa annettu laki nro 161/2003.

Seuraavassa esitettävässä kansallisessa lainsäädännössä määrätään, että kolmannet osapuolet voivat käyttää kaupparekisteriin kirjattuja tietoja ja asiakirjoja tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti:

 1. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 1 §:n 1 momentin mukaan seuraavien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on ennen taloudellisen toiminnan aloittamista pyydettävä kaupparekisteriin kirjaamista: itsenäiset elinkeinonharjoittajat, yksittäiset yritykset ja perheyritykset, yhtiöt, kansalliset yritykset ja yhtiöt, itsenäiset liikelaitokset, taloudelliset etuyhtymät, osuuskunnat, osuuskuntina toimivat organisaatiot, eurooppayhtiöt, eurooppaosuuskunnat ja eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät, joiden päätoimipaikka on Romaniassa, sekä muut laissa säädetyt luonnolliset ja oikeushenkilöt.
  Lisäksi lain 1 §:n 2 momentissa todetaan, että edeltävässä momentissa tarkoitettujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden on pyydettävä toimintansa aikana tai sen päättyessä, että mainittuun rekisteriin kirjataan myös kaikki maininnat asiakirjoista ja tiedoista, joiden kirjaamisesta on säädetty laissa.
 1. Kaupparekisteriin kirjatut tiedot ja niihin liittyvien asiakirjojen jäljennökset toimitetaan kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 4 §:n mukaisesti.

1. Kaupparekisteri on julkinen.

2. Kaupparekisteriviraston on toimitettava pyynnön esittäneen henkilön kustannuksella tietoja, otteita rekisteristä, todistuksia kaupparekisterissä olevista tiedoista ja todistuksia, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin, jäljennöksiä ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä rekisteriin kirjatuista tiedoista sekä esitetyistä asiakirjoista. Näistä peritään maksu.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja voi pyytää ja toimittaa myös postitse.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja voi pyytää sähköisessä muodossa ja varustettuina niihin sisällytetyllä, liitetyllä tai yhdistetyllä allekirjoituksella ONRC:n verkkopalveluportaalin tai sähköisen asiointipisteen (Punctul de contact unic electronic, PCU) kautta palvelujen tarjoajien sijoittautumisvapaudesta ja vapaudesta tarjota palveluja Romaniassa annetun lain nro 49/2009, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä lailla nro 68/2010, mukaisesti.

5. Jäljennösten ja/tai tietojen toimittamisesta perityt maksut eivät toimittamistavasta riippumatta saa ylittää niiden myöntämiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia.

41 §

1. Edellä 4 §:ssä tarkoitetut sähköisessä muodossa olevat asiakirjojen jäljennökset ja tiedot asetetaan yleisön saataville myös kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta niitä pyytävän henkilön kustannuksella.

2. Edellä 4 §:ssä tarkoitetut kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta pyydettävistä sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen jäljennöksistä ja tiedoista perittävät maksut eivät saa ylittää niiden myöntämiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia.

Niiden asiakirjojen ja henkilöihin liittyvien tietojen oikeusvaikutukset, jotka on kirjattava kaupparekisteriin, toteutuvat kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 5 §:n mukaisesti.
1. Rekisteröinnillä ja maininnoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin siitä päivästä, kun ne on kirjattu kaupparekisteriin tai julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa tai, jos laissa niin edellytetään, julkaistu muulla tavoin.
2. Henkilö, jolla on velvollisuus pyytää tiedon kirjaamista, ei voi vedota kirjaamattomiin asiakirjoihin tai tietoihin kolmansia osapuolia vastaan, ellei hän voi todistaa asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.
3. ONRC julkaisee verkkosivuillaan ja verkkopalveluportaalissaan sekä toimittaa Euroopan oikeusportaalissa julkaistaviksi ajantasaiset tiedot kansallisesta lainsäädännöstä, joka on annettu kaupparekisteriin pakollisesti kirjattavia henkilöitä koskevien tietojen, tosiseikkojen ja mainintojen julkisuudesta ja oikeusvaikutuksista suhteessa kolmansiin.

Myös yrityksiin sovelletaan tässä asiassa erityisiä sääntöjä, kuten yrityksistä annetun lain nro 31/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 50–53 §:ssä säädetään.

50 §
1. Asiakirjoihin tai tosiseikkoihin, joita ei ole julkaistu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, ellei yritys pystyy todistamaan asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.

2. Toimiin, joita yritys toteuttaa ennen kuin on kulunut 16 päivää siitä, kun asiaa käsittelevän tuomioistuimen määräys on julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, jos nämä pystyvät todistamaan, ettei toimenpiteistä ole ollut mahdollista saada tietoa. Pyyntöjen ratkaisemisesta päättää kaupparekisteriviraston johtaja tai ONRC:n pääjohtajan nimittämä henkilö erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, säännösten mukaisesti.

51 §
Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin vedota julkaisemattomiin asiakirjoihin tai tietoihin, paitsi jos julkaisematta jättäminen poistaa niiden vaikutuksen.
52 §
1. Jos kaupparekisteriviraston toimittaman ja Romanian virallisen lehden IV osassa tai tiedotusvälineissä julkaistun tekstin välillä on eroja, yritys ei voi vedota julkaistuun tekstiin kolmansia osapuolia vastaan. Kolmannet osapuolet voivat vedota julkaistuun tekstiin yritystä vastaan, paitsi jos yritys voi todistaa, että se oli tietoinen kaupparekisterivirastolle toimitetusta tekstistä.

Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 12 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

1. Kaupparekisteriin sisältyy rekisteri sellaisten oikeushenkilöiden kirjaamista varten, jotka ovat yrityksiä, kansallisia yrityksiä tai yhtiöitä, itsenäisiä liikelaitoksia, taloudellisia etuyhtymiä, osuuskuntia, eurooppayhtiöitä, eurooppalaisia taloudellisia etuyhtymiä tai muita laissa nimenomaisesti säädettyjä oikeushenkilöitä ja joiden päätoimipaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa; rekisteri niiden oikeushenkilöiden kirjaamista varten, jotka ovat osuuskuntia tai eurooppaosuuskuntia ja joiden päätoimipaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa, sekä rekisteri sellaisten itsenäisten elinkeinonharjoittajien, yksittäisten yritysten ja perheyritysten kirjaamista varten, joiden liikepaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa. Näitä rekistereitä pidetään sähköisessä muodossa.

 1. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 6 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä tiettyjen toimenpiteiden käyttöönottamisesta toiminnan kirjaamiseksi kaupparekisteriin annetun erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna ja täydennettynä lailla nro 84/2010, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, 1 §:n kanssa, säädetään, että kirjaaminen kaupparekisteriin tapahtuu kaupparekisteriviraston johtajan tai ONRC:n pääjohtajan nimittämän henkilön päätöksellä tai tapauksen mukaan tuomioistuimen lopullisella päätöksellä, ellei laissa säädetä toisin.
  Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 26 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteriin kirjaamisen päivänä pidetään päivää, jona tiedot on tosiasiallisesti kirjattu rekisteriin.
  Edellä mainitun säädöksen 26 §:n 2 momentissa, luettuna yhdessä erityisasetuksen nro 116/2009 kanssa, säädetään, että tiedot kirjataan kaupparekisteriin 24 tunnin kuluessa kaupparekisteriviraston johtajan tai ONRC:n pääjohtajan nimittämän henkilön tekemästä päätöksestä, ja kun kyseessä on ammattitoiminnan harjoittajan kirjaaminen, 24 tunnin kuluessa kirjaamisen hyväksymistä koskevasta ilmoituksesta.

Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 51 §:n 2 momentin mukaan tiedot kirjataan kaupparekisteriin sähköisesti sekä alioikeuksien (tribunal) yhteydessä toimivissa rekisterivirastoissa että sähköisessä keskusrekisterissä.
Lisätietoja täällä.

Linkkejä

Romanian  kaupparekisterin virallinen sivu

Romanian kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Asiaan liittyviä asiakirjoja

Laki nro 26/1990  PDF (669 Kb) ro

Erityisasetus nro 116/2009  PDF (255 Kb) ro

Kaupparekistereiden pitämistä koskevat menettelysäännöt, annettu 10 päivänä lokakuuta 2008  PDF (1034 Kb) ro

Laki nro 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Päivitetty viimeksi: 19/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.