Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Romania

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Romanian kaupparekisteriin, jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ONRC.

Sisällön tuottaja:
Romania
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kansallisen rekisterin historiaa

Milloin rekisteri perustettiin?

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1990 kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990 nojalla.

Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990 ja elinkeinonharjoittajien toiminnan rekisteröimistä ja toimintaan liittyviä lupia koskevien hallinnollisten muodollisuuksien yksinkertaistamisesta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 76/2001 muuttamisesta 10 päivänä lokakuuta 2002 annetun hallituksen erityisasetuksen nro 129 mukaan Romanian kansallinen kaupparekisterivirasto on julkinen laitos, joka on oikeushenkilö ja joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa. Se ylläpitää, järjestää ja hallinnoi sähköistä keskuskaupparekisteriä.

Kansallisen kaupparekisteriviraston alaisia rekisterivirastoja on yksi Bukarestissa ja yksi kussakin Romanian 41 maakunnasta. Maakuntien rekisterivirastot hallinnoivat paikallisia kaupparekisterejä.

Milloin se avattiin digitaalisessa muodossa?

Yrityksiä ja muita asianosaisia varten perustettiin erityinen portaali uusille verkkopalveluille vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

Kansallisen kaupparekisteriviraston tavoitteena on

 • tiedottaa liike-elämän edustajille, julkisen sektorin laitoksille, joukkotiedotusvälineille ja asianosaisille kaupparekisterin toimista
 • lyhentää tietojen saamiseen kuluvaa aikaa
 • helpottaa kaupparekisterin työruuhkaa
 • lyhentää asiakirjojen kaupparekisteriin kirjaamiseen kuluvaa aikaa
 • yksinkertaistaa ammattitoiminnan harjoittajien rekisteröintiä, taloustietojen kirjaamista sekä tieto- ja asiakirjapyyntöjen esittämistä koskevia menettelyjä
 • tiedottaa hakijoille verkossa ja reaaliaikaisesti, mihin vaiheeseen kaupparekisterivirastoille jätettyjen hakemusten käsittely on edennyt.

Sovellettava lainsäädäntö

Laki nro 26/1990

Hallituksen erityisasetus nro 116/2009

Laki nro 31/1990

Hallituksen erityisasetus nro 44/2008

Kaupparekistereiden pitämistä koskevat menettelysäännöt, annettu 10 päivänä lokakuuta 2008

Laki nro 359/2004

Laki nro 129/2019

ONRC:n ja alioikeuksien yhteydessä toimivien rekisterivirastojen organisointia ja toimintaa koskevat säännöt

Päätös eräistä kaupparekisteriviraston ja alioikeuksien yhteydessä toimivien rekisterivirastojen suorittamista toiminnoista perittävien maksujen ja palkkioiden hyväksymisestä

Mitä tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kuka voi käyttää rekisteriä?

ONRC:n verkkosivustolla julkaistujen tietojen käyttäminen on maksutonta kenelle tahansa ja mahdollista 24 tuntia vuorokaudessa. Verkkosivulta http://www.onrc.ro/ voi hakea seuraaviin asioihin liittyvää tietoa:

 • lomakkeet ja asiakirjat, jotka tarvitaan tietojen kirjaamiseksi kaupparekisteriin ja kansalliseen keskitettyyn edunsaajarekisteriin
 • tarvittavat lomakkeet ja keinot todistusten antamiseksi; miten hankkia tietoja, jäljennöksiä, oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai kaksoiskappaleita
 • yleistä tietoa säännellyn toiminnan harjoittamisesta kiinnostuneille henkilöille (esim. ammattitoiminnan harjoittajat, luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, laitokset ja viranomaiset)
 • kaupparekisteriin ja kansalliseen keskitettyyn edunsaajarekisteriin sovellettava lainsäädäntö
 • yleinen etu
 • tiedonannot/lehdistötiedotteet, tapahtumat
 • henkilötietojen käsittely
 • ONRC:n/ORCT:n (alioikeuksien yhteydessä toimiva rekisterivirasto) yhteystiedot (rekisteröity toimipaikan osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero/faksinumero).

Kaupparekisterin verkkosivuilta voi hakea

 1. asiakirjoja
 2. osasto- ja yksikkökohtaisia tietoja ja palveluja
 3. tietoja ONRC:stä ja ORCT:stä
 4. erilaisia julkisia ja maksuttomia tiedotteita
 5. kaupparekisteriviraston lomakkeita
 6. kaupparekisteriin liittymistä koskevia muodollisuuksia kaikkien ammatti- ja toimenpideluokkien osalta
 7. kansallisen kaupparekisteriviraston ylläpitämään keskitettyyn edunsaajarekisteriin liittymistä koskevia muodollisuuksia sellaisten oikeushenkilöiden osalta, joiden on pyydettävä kaupparekisteriin kirjaamista, lukuun ottamatta itsenäisiä liikelaitoksia sekä kansallisia yhtiöitä ja kansallisia yrityksiä
 8. tilastotietoja kirjatuista toimista:
  • kaupparekisteriviraston historia
  • paikallisten kaupparekisterien verkosto
  • vaaditut lomakkeet (esim. ammattitoiminnan harjoittajille) ja muodollisuudet
  • ONRC:n palveluista perittävät maksut
  • palvelut
  • lainsäädäntö
  • tilastot
  • tiedotusvälineet.

►Kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalin tietoja voi käyttää ilmaiseksi vuorokauden ympäri. Palvelua pääsee käyttämään rekisteröitymällä käyttäjäksi (luomalla käyttäjätunnuksen ja salasanan), mikä on ilmaista.

ONRC:n portaalin tiedot on järjestetty tarjottavien palvelujen mukaan. Tietyt palvelut ovat ilmaisia, toisista peritään maksu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kaupparekisteriin rekisteröidään kaikki sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia koskevat asiakirjat, tiedot, maininnat, merkinnät ja henkilötiedot, joiden rekisteröinti on lain mukaan pakollista, sekä kaikki muut laissa nimenomaan mainitut asiakirjat tai merkinnät.

ONRC:n sähköiset palvelut löytyvät sen verkkopalveluportaalista. Portaali kehitettiin alakohtaisessa ”taloudellisen kilpailukyvyn lisäämiseen tähtäävässä toimenpideohjelmassa ”Investointeja tulevaisuuteesi!” hankkeessa, jolla edistetään kansallisen kaupparekisteriviraston yrityksille erityisen portaalin kautta tarjoamia verkkopalveluja (sähköinen hallinto).

Portaalin kautta tarjottavia ONRC:n sähköisiä viranomaispalveluja ovat seuraavat:

 • Infocert-palvelu
 • Recom online -palvelu
 • yrityksen nimen saatavuuden tarkistaminen ja varaaminen käyttöön
 • alustavat tarkistukset (oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimen tai tunnuksen saatavuuden tarkistaminen ja/tai varaaminen käyttöön, yhden henkilön yritykset / perheyritykset)
 • oikeushenkilöiden kaupparekisteriin kirjaaminen ja hyväksyminen
 • kaupparekisteriin kirjattujen yritysten yhteystietojen päivittäminen
 • ajantasaisten tietojen toimittaminen yritysten aiemmasta toiminnasta ja tilastoista
 • asiakirjojen (todistusten) toimittaminen
 • tapausten käsittelyn vaiheesta tiedottaminen
 • ilmoitukset jätetyistä kaupparekisterihakemuksista
 • päätökset kaupparekisterihakemusten lykkäämisestä
 • tiedotukset erilaisista oikeushenkilöitä koskevista tilanteista kaupparekisterin sähköisessä tiedotteessa [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC]
 • tilastotiedot (keskuskaupparekisterin toiminta, ulkomaiset omistukset yrityksissä)
 • kaupparekisterin offline-lomakkeet
 • oikeushenkilön tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevan ilmoituksen rekisteröinti
 • tietojen toimittaminen keskitetystä edunsaajarekisteristä.

Tilauspohjainen Recom online -palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri, kun edunsaajan kanssa on tehty käyttösopimus. Palvelu antaa maksua vastaan seuraavat tiedot ammattitoiminnan harjoittajista:

 • nimi ja yhtiömuoto
 • tunnistetiedot (kaupparekisterinumero, EUID-tunniste, rekisteritunnus, päätoimipaikan/liikepaikan osoite, yrityksen yhteystiedot, kuten puhelin- ja faksinumero)
 • päätoimipaikka/liikepaikka (perustamisasiakirja, sitä koskevien todisteiden voimassaolon alkamis- ja päättymispäivä sekä kesto)
 • merkitty ja maksettu pääoma
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittama/hyväksytty päätoimiala
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittamat/hyväksytyt muut toimialat
 • luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tunnistetiedot
 • tiedot omaisuudenhoitajista
 • tiedot tunnuksista
 • tiedot tytäryrityksistä, sivuliikkeistä ja alayksiköistä (päätoimipaikka, puhelin)
 • tiedot muista toissijaisista toimipaikoista/työpisteistä (päätoimipaikka, puhelin)
 • tiedot lain nro 359/2004 15 §:n mukaisesti hyväksytyistä toimipaikoista ja/tai toiminnoista
 • tiedot omistussuhteista
 • tiedot akordeista
 • tiedot lain nro 26/1990 21 §:n e–h kohdassa tarkoitetuista seikoista
 • tiedot muista maininnoista
 • taseen tiedot (liikevaihto, keskimääräinen henkilöstömäärä, bruttotulos), jos valtiovarainministeriö on toimittanut nämä tiedot.

Maksuttomia palveluja ovat seuraavat:

 • Recom online -palvelun maksuton osa
 • sähköiset lomakkeet
 • ammattitoiminnan harjoittajien kaupparekisteriin kirjaamista koskeva verkkohakemus
 • oikeushenkilöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevan ilmoituksen rekisteröinti verkossa
 • pääsy keskitetyn edunsaajarekisterin tietoihin verkossa (viranomaisille/laitoksille, joilla on valvontavaltuudet, ja raportointiyksiköille, jotka soveltavat asiakkaan taustan selvittämiseen liittyviä toimenpiteitä)
 • yrityksen nimen saatavuuden tarkistaminen ja varaaminen käyttöön
 • tiedot kaupparekisteriin kirjaamista koskevien hakemusten tilasta
 • kaupparekisteriin kirjaamista koskevien hakemusten käsittelyn lykkäämispäätöksiä koskevaan kohtaan tutustuminen
 • pääsy tiettyihin julkisiin tietoihin (esim. taloudellinen tilanne, vapaaehtoinen tai lakisääteinen purkaminen) kaupparekisterin sähköisen tiedotteen (BERC) kautta.

Kaupparekisterin sähköisen tiedotteen tärkeimmät palvelut ovat seuraavat:

 • ammattitoiminnan harjoittajien julkaisemiin artikkeleihin tutustuminen
 • tutustuminen tiedotteisiin, joissa ammattitoiminnan harjoittajien artikkelit on julkaistu
 • artikkelin julkaisemisen osoittavan asiakirjan antaminen (julkaisutodistus)
 • ilmoituksen saaminen julkaistuista artikkeleista
 • kiinnostuksenilmaisupyyntöjen toimittaminen.

TÄRKEÄÄ: Verkkosivuston ja portaalin kaikkia osia voi käyttää ilmaiseksi vuorokauden ympäri.

► Pääsy kaupparekisteriin kirjattuihin tietoihin

Kaupparekisteriin kirjattuja tietoja ja jäljennöksiä niihin liittyvistä asiakirjoista annetaan kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 4 §:n mukaisesti:

 1. Kaupparekisteri on julkinen.
 2. Kaupparekisteriviraston on toimitettava pyynnön esittäneen henkilön kustannuksella tietoja, otteita rekisteristä, todistuksia kaupparekisterissä olevista tiedoista, todistuksia, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin, sekä jäljennöksiä ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä rekisteriin kirjatuista tiedoista ja esitetyistä asiakirjoista. Näistä peritään maksu.
 3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja voi pyytää ja toimittaa myös postitse.
 4. Edellä 2 kohdassa lueteltuja sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja, joihin on sisällytetty, liitetty tai linkitetty laajennettu sähköinen allekirjoitus, voidaan pyytää ja toimittaa sähköisesti kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalin kautta. Niitä voidaan pyytää myös sähköisen keskitetyn asiointipisteen kautta palveluntarjoajien sijoittautumisvapaudesta ja palvelujen tarjoamisen Romaniassa vapaudesta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 49/2009, hyväksytty sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä lailla nro 68/2010, mukaisesti.
 5. Jäljennösten ja/tai tietojen antamisesta perityt maksut eivät antamistavasta riippumatta saa ylittää niiden antamiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia.

41 §

 1. Edellä 4 §:ssä tarkoitetut sähköisessä muodossa olevat asiakirjojen jäljennökset ja tiedot asetetaan julkisesti saataville myös kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta niitä pyytävän henkilön kustannuksella.
 2. Edellä 4 §:ssä tarkoitetut kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta pyydettävistä sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen jäljennöksistä ja tiedoista perittävät maksut eivät saa ylittää niiden myöntämiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia.

Mitä tietoja kaupparekisteri sisältää?

Mitä tietoja (esim. julkiseen rekisteriin kirjattavat yritykset, tiedot maksukyvyttömyydestä, tilinpäätöstiedot) rekisteriin tallennetaan?

Kaupparekisteri sisältää lain nro 26/1990 mukaisesti tietoja rekisteröityneistä ammattitoiminnan harjoittajista, joita ovat seuraavat:

 • yritykset
 • valtionyhtiöt
 • kansalliset yritykset
 • itsenäiset liikelaitokset
 • osuuskunnat
 • osuustoiminnalliset organisaatiot
 • taloudelliset eturyhmät
 • eurooppalaiset taloudelliset eturyhmät
 • eurooppayhtiöt
 • eurooppaosuuskunnat
 • itsenäiset elinkeinonharjoittajat
 • yhden henkilön yritykset
 • perheyritykset
 • muut laissa säädetyt luonnolliset ja oikeushenkilöt.

Kaupparekisteriin rekisteröidään kaikki sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia koskevat asiakirjat, tiedot, maininnat, merkinnät ja henkilötiedot, joiden rekisteröinti on lain mukaan pakollista, sekä kaikki muut laissa nimenomaan mainitut asiakirjat tai merkinnät.

Kaupparekisteriin kirjattujen oikeushenkilöiden tai tarvittaessa asianosaisten on toimitettava kaupparekisteriin seuraavat asiakirjat:

 1. osakeantia koskeva esite, jolla tähdätään osakeyhtiön perustamiseen yleisön merkitsemillä osakkeilla(tähän sisältyy myös ORCT:n johtajalta tai muulta nimetyltä henkilöltä saatu valtuutus sen julkaisemiseen) sekä siihen mahdollisesti tehdyt muutokset
 2. osakeantia koskeva esite, jolla tähdätään osakeyhtiöiden pääoman korottamiseen yleisön merkitsemillä osakkeilla(tähän sisältyy myös ORCT:n johtajalta tai muulta nimetyltä henkilöltä saatu valtuutus sen julkaisemiseen) sekä siihen mahdollisesti tehdyt muutokset
 3. hallintoelimen päätös, jos tällaisten tietojen kaupparekisteriin kirjaaminen ja julkaiseminen on lain mukaan pakollista
 4. todiste päätoimipaikan ja/tai sivutoimipaikan laillista hallussapitoa koskevan määräajan pidentämisestä
 5. lopullista likvidaatiota ja omaisuuden jakoa koskevat selvitykset ja soveltuvin osin pesänhoitajien ja hallituksen jäsenten hallintotyötä koskevat selostukset, jos yksi tai useampi näistä henkilöistä on nimetty konkurssipesänhoitajaksi
 6. liiketoimintaan liittyvät asiakirjat
 7. rekisteristä poistetun oikeushenkilön rekisterit ja asiakirjat, jos yhtiökumppaneita/osakkeenomistajia/jäseniä ei enää ole tai jos he kieltäytyvät pitämästä niitä hallussaan
 8. yhtiökokouksen päätös siitä, että yhtiö hankkii varoja perustajalta tai osakkeenomistajalta, jos tällaisten tietojen kirjaaminen on yhtiölain mukaan pakollista
 9. valitus ORCT:n johtajan tai nimetyn henkilön päätöksestä
 10. yhtiökokousta vastaan esitetty väite ja laissa nimenomaan mainittuja muita merkintöjä vastaan esitetty väite
 11. alustava sulautuminen tai jakautuminen
 12. allekirjoitusnäyte
 13. henkilön, joka katsoo kärsineensä vahinkoa kaupparekisteriin kirjattujen tietojen takia, rekisteristä poistamista koskeva hakemus
 14. kaikki muut asiakirjat, jotka on lakisääteisesti kirjattava kaupparekisteriin.

Niiden henkilöiden, jotka haluavat tehdä kaupparekisteriin merkintöjä asiakirjoista, joiden julkaiseminen ei ole lain mukaan pakollista, on täytettävä tätä varten tyyppihakemus sekä liitettävä siihen kyseiset asiakirjat ja todiste sovellettavan maksun maksamisesta.

Kaupparekisteriin kirjataan seuraavat asiakirjat:

 1. selvittäjän tai tarvittaessa konkurssipesänhoitajan raportti, jossa ilmoitetaan velallisen maksukyvyttömyyteen johtaneet syyt ja olosuhteet
 2. selvittäjän ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelyn käynnistämisestä
 3. jäljennös ehdotetusta tervehdyttämissuunnitelmasta
 4. konkurssipesänhoitajan ilmoitus yleisen maksukyvyttömyysmenettelyn ja yksinkertaistetun maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisen konkurssimenettelyn käynnistämisestä
 5. lainvoimainen tuomio, jonka mukaan lakisääteinen pesänhoitaja on korvausvelvollinen
 6. menettely tuomioistuimessa ja ilmoitus velkojille tarjotusta järjestelystä
 7. velkojien kanssa tehty, hyväksytty ja vahvistettu järjestely
 8. maksukyvyttömyysmenettelyssä annetut tuomiot, jotka ilmoitetaan ORCT:lle lain nojalla
 9. muut tuomioistuinten tai selvittäjän/konkurssipesänhoitajan lain nojalla antamat asiakirjat.

Edellä mainittujen asiakirjojen perusteella kaupparekisteriin merkitään kaupparekisteriin rekisteröityjen ammattitoiminnan harjoittajien, joita koskee velkojien kanssa sovittu järjestely tai maksukyvyttömyysmenettely, osalta seuraavat seikat:

 1. maksukyvyttömyysmenettelyn käynnistäminen
 2. konkurssi
 3. se, että velalliselta on evätty oikeus harjoittaa liiketoimintaa
 4. se, että lakisääteinen pesänhoitaja on katsottu korvausvelvolliseksi
 5. tarvittaessa selvittäjän tai konkurssipesänhoitajan nimeäminen
 6. erityispesänhoitajan nimeäminen
 7. tarvittaessa selvittäjän tai konkurssipesänhoitajan korvaaminen
 8. maksukyvyttömyysmenettelyn päättäminen
 9. velallisen poistaminen rekisteristä
 10. velalliseen oikeushenkilönä liittyvien perustamiskirjojen muuttaminen selvittäjän pyynnöstä tervehdyttämissuunnitelman vahvistavan lainvoimaisen tuomion mukaisesti
 11. velkojille tarjotun järjestelyn toimittaminen
 12. velkojille tarjotun järjestelyn hyväksyminen
 13. muut laissa edellytetyt maininnat kaupparekisteriin merkityistä velallisista, joihin sovelletaan maksukyvyttömyysmenettelyä.

Keskitetty edunsaajarekisteri

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä tiettyjen säädösten muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain nro 129/2019, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, voimaantulopäivästä alkaen kansallisella kaupparekisterivirastolla on ollut velvollisuus ylläpitää keskitettyä edunsaajarekisteriä. Siinä luetellaan oikeushenkilöiden, joiden on haettava kaupparekisteriin kirjaamista, tosiasialliset omistajat ja edunsaajat, lukuun ottamatta itsenäisiä liikelaitoksia sekä kansallisia yhtiöitä ja kansallisia yrityksiä.

Pääsy keskitettyyn edunsaajarekisteriin myönnetään henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti

 1. valvontaviranomaisille, rikosprosessilain nro 135/2010, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, mukaisesti lainkäyttöelimille ja kansalliselle rahanpesuntorjuntavirastolle oikea-aikaisesti, rajoituksetta ja asianomaiselle henkilölle ilmoittamatta
 2. raportointiyksiköille, jotka soveltavat asiakkaan taustan selvittämiseen liittyviä toimenpiteitä
 3. kenelle tahansa luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (maksua vastaan).

Mitä asiakirjoja (esim. asiakirjakansiot, yhtiöjärjestykset, yhtiökokouksen pöytäkirjat) rekisteriin tallennetaan?

Oikeushenkilöiden, itsenäisten elinkeinonharjoittajien, yhden henkilön yritysten ja perheyritysten, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa ja joiden päätoimipaikka/liikepaikka sijaitsee lainkäyttöalueella, rekisteröinti tarkoittaa, että kaupparekisteri pitää kirjaa rekisteröitävien henkilöiden rekisteröintiasiakirjoista ja virallista arkistoa perustamisesta tai siihen liittyvistä muutosasiakirjoista ja muista laissa nimenomaisesti säädetyistä asiakirjoista.

Kaupparekisteriin tehdyt kirjaukset vahvistavien asiakirjojen arkistointi tarkoittaa, että kaupparekisteri ylläpitää ja säilyttää paperilla ja/tai sähköisessä muodossa kaikki tällaiset asiakirjat. Lisäksi arkistoidaan asiakirjat, joilla vahvistetaan rekisteröityjen henkilöiden rekisteröityminen, vuositilinpäätökset, hallintoneuvoston ja hallituksen toimintakertomukset ja tarvittaessa konsolidoidut toimintakertomukset, tarkastuskertomukset tai tarvittaessa tilintarkastuskertomukset, konsolidoidut vuositilinpäätökset sekä ne oikeushenkilöiden rekisterit, jotka on toimitettu kaupparekisteriin.

Jokaisen kaupparekisteriin merkityn ammattitoiminnan harjoittajan asiakirjatiedosto sisältää kaikki rekisteröinnin yhteydessä tai kaupparekisteriin lakisääteisesti merkityn toimenpiteen yhteydessä toimitetut asiakirjat sekä rekisteröinnin todistavat asiakirjat. Kaupparekisteriin tiettyjen lain edellyttämien esirekisteröintimenettelyjen toteuttamiseksi merkityt asiakirjat säilytetään erillisessä kansiossa. Rekisteröinnin jälkeen ne kuuluvat asianomaisen ammattitoiminnan harjoittajan kansioon.

Kaupparekisteriin merkittyjen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden asiakirjat arkistoidaan kansallisen arkistointilain nro 16/1996, sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen, säännösten mukaisesti.

Hakujen tekeminen (käytössä olevat hakukriteerit)

Rekisterin verkkosivustolla

Tietoja voi halutessaan hakea ONRC:n verkkosivuilta kirjoittamalla hakusanan hakukenttään.

Mitkä ovat hakukriteerit?

Recom online -palvelusta voi hakea tietoja ilmaiseksi seuraavien hakukriteerien perusteella:

 • ammattitoiminnan harjoittajan nimi
 • kaupparekisterinumero
 • verotunniste
 • maakunta, jossa päätoimipaikka/liikepaikka sijaitsee.

Seuraavat Recom online -palvelun yleiset tiedot ovat saatavilla ilmaiseksi:

 • kaupparekisteriin kirjatun ammattitoiminnan harjoittajan nimi
 • kaupparekisterinumero
 • EUID-tunniste
 • verotunniste
 • päätoimipaikan/liikepaikan osoite
 • yrityksen tila (esim. onko se toiminnassa, lakkautettu, asetettu selvitystilaan, konkurssissa, poistettu rekisteristä).

Asiakirjapyynnöt

Maksuttomat

Kaupparekisteriin merkittyjä ammattitoiminnan harjoittajia koskevia tietoja ja asiakirjoja annetaan maksutta viranomaisille ja laitoksille – lukuun ottamatta niitä, jotka rahoitetaan täysin omilla tuloilla –, tuomioistuimille ja niiden yhteydessä toimiville syyttäjänvirastoille sekä akkreditoiduille diplomaattiedustustoille ja muille lakisääteisille oikeushenkilöille.

Kansallinen kaupparekisterivirasto ja alioikeuksien (tribunal) yhteydessä toimivat kaupparekisterivirastot antavat tiettyjä kaupparekisteriin kirjattuja tietoja maksutta toimittajille ja joukkotiedotusvälineiden edustajille. Toimittajille ja joukkotiedotusvälineiden edustajille annettuja tietoja saa käyttää ainoastaan yleisölle tiedottamiseen.

Maksulliset

Kaupparekisterivirasto toimittaa pyynnön esittäneen henkilön kustannuksella tietoja, otteita rekisteristä, todistuksia kaupparekisterissä olevista tiedoista, todistuksia, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin, sekä jäljennöksiä ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä rekisteriin kirjatuista tiedoista ja esitetyistä asiakirjoista. Näistä peritään maksu. Kyseisiä asiakirjoja voi pyytää ja toimittaa myös postitse.

Miten voin saada rekisteriotteen tai jonkin asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen tai sanatarkan selostuksen?

Tietoja voi saada

 • verkossa käyttämällä InfoCert-palvelua (sähköistä allekirjoitusta ei tarvita; maksun voi suorittaa vain kortilla)
 • verkossa ONRC-portaalin kautta, täällä (edellyttää sähköistä allekirjoitusta; maksun voi suorittaa kortilla tai maksumääräyksellä)
 • sähköpostitse: onrc@onrc.ro (maksu maksumääräyksellä tai kassalla)
 • faksilla numeroon +40 213 160 829 (maksu maksumääräyksellä tai kassalla)
 • postitse (maksu maksumääräyksellä; lisämaksu 7,68 leuta)
 • palvelupisteessä – ONRC ja alioikeuksien (tribunal) yhteydessä toimivat kaupparekisterivirastot.

InfoCert-palvelusta saa sähköisiä todistuksia ja/tai kaupparekisterin sisältämiä tietoja. Palveluun pääsee ONRC-portaalin kautta kohdasta Tiedot (Informații ) – Todistukset (Certificate constatatoare) tai Kaupparekisteritiedot ja todistusjäljennökset (Informații RC si copii certificate). Maksu suoritetaan verkossa Visa- tai Mastercard-kortilla. InfoCert-verkkopalvelu hakee automaattisesti sähköisellä allekirjoituksella varustettuja asiakirjoja ilman rekisterinpitäjän toimia vuorokauden ympäri kaikkina arkipäivinä. Maksu suoritetaan sähköisesti kortilla, minkä jälkeen pyynnön esittäjä saa verkkolaskun tarvitsematta sähköistä allekirjoitusta tähän tarkoitukseen.

► Todistuksia ja/tai tietoa kaupparekisteristä saa verkosta myös tilauspohjaisen Recom online -palvelun kautta. Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri, kun edunsaajan kanssa on tehty käyttösopimus.

Asiakirjan kopion voi saada arkistosta

Kaksoiskappaleita rekisteröintitodistuksista ja/tai todistuksista, jotka osoittavat, että liiketoimintalupaa varten on annettu vakuutus kunnian ja omantunnon kautta, voi saada

Rekisteröintimenettely

Miten rekisteröinti aloitetaan (rekisteröintihakemuksen tekeminen, asiakirjojen varmentaminen, tarvittavat liiteasiakirjat)?

Henkilökohtaisesti

Hakijan on toimitettava suoraan palvelupisteeseen, postitse / kuriirin välityksellä tai sähköisesti rekisteriin kirjaamista koskeva hakemus, asiakirjat, jotka vaaditaan alkuperäisinä tai asianosaisen lain mukaisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä, sekä tarvittaessa todisteet (numeroitujen) oikeudenkäyntimaksujen maksamisesta.

Hakemuksen oikeushenkilön rekisteröimiseksi kaupparekisteriin allekirjoittaa kyseisen henkilön laillinen edustaja, joka on nimetty perustamisasiakirjassa, hänen asiamiehensä autenttisen erityisen/yleisen valtakirjan tai valtuutuksen nojalla tai kuka tahansa yhtiökumppani / osakkeenomistaja / hallituksen jäsen tai tämän asiamies.

Hakemuksen, joka koskee Romaniaan tai ulkomaille sijoittautuneen oikeushenkilön sivuliikkeen kirjaamista rekisteriin, allekirjoittaa sen oikeushenkilön edustaja, joka harjoittaa suoraan sivuliikkeen liiketoimintaa, henkilökohtaisesti tai asiamiehensä välityksellä, todistusvoimaisen erityisen/yleisen valtakirjan tai valtuutuksen nojalla.

Hakemuksen itsenäisen elinkeinonharjoittajan ja yhden henkilön yrityksen rekisteröimiseksi tekee luonnollinen henkilö, joka hakee rekisteröitymistä itsenäiseksi elinkeinonharjoittajaksi tai yhden henkilön yrityksen haltijaksi, henkilökohtaisesti tai asiamiehensä välityksellä, todistusvoimaisen erityisen/yleisen valtakirjan nojalla. Sen voi tehdä myös asianajaja valtuutuksen nojalla.

Hakemuksen perheyrityksen rekisteröimiseksi tekee perustamisasiakirjassa nimetty edustaja tai hänen asiamiehensä todistusvoimaisen erityisen/yleisen valtakirjan nojalla tai asianajaja valtuutuksen nojalla.

Hakijan on kirjoitettava rekisteröitävät, mainintojen kanssa kirjattavat ja soveltuvin osin ORCT:n julkaisemat asiakirjat koneella romaniankielisinä, helposti luettavina, ilman poistoja tai lisäyksiä. Muussa tapauksessa seuraamuksena on hakemuksen hylkääminen.

Rekisteröintihakemuksen tueksi vaadittavat asiakirjat, jotka on luokiteltu virallisiksi asiakirjoiksi, on toimitettava alkuperäisinä tai lain mukaan asianmukaisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Verkossa

Rekisteröintihakemus ja lain edellyttämät asiakirjat voidaan lähettää sähköisesti eli verkkopalveluportaalin kautta tai sähköpostitse, ja niihin on sisällytettävä, liitettävä tai linkitettävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

Toimitettujen hakemusten käsittely

Rekisteröidyistä hakemuksista päättää ORCT:n johtaja tai nimetty henkilö tai tarvittaessa tuomioistuin.

Jos ORCT:n johtaja tai nimetty henkilö katsoo, että hakemusta koskevan päätöksen tekemiseksi tarvitaan lisäasiakirjoja ja/tai asiantuntijalausuntoja, että tietyt hakemuksen tueksi toimitetut asiakirjat eivät täytä asiasisältöä tai muotoa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia, että tietyt todentavat asiakirjat puuttuvat tai että lakisääteisiä julkaisumaksuja ei ole maksettu, hän voi asettaa päätökselle uuden määräajan, jotta hakemusta voidaan täydentää vastaavasti. Tämä perustuu tiettyjen toimenpiteiden käyttöönottamisesta toiminnan kirjaamiseksi kaupparekisteriin annettuun hallituksen erityisasetukseen nro 116/2009, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna ja täydennettynä lailla nro 84/2010, sellaisena kuin se on muutettuna.

Asiasta päättämiselle ja rekisteröinnin osoittavien asiakirjojen toimittamiselle asetettua määräaikaa pidennetään vastaavasti ajalla, jonka ORCT:n johtaja tai nimetty henkilö on hyväksynyt, jotta hakija voi toimittaa asiakirjat tai selvittää havaitut sääntöjenvastaisuudet, jotka ORCT:n johtaja tai nimetty henkilö on todennut hakemuksen käsittelyn lykkäämistä ja määräajan hyväksymistä koskevassa päätelmässä/päätöksessä.

Jos hakija ei pysty selvittämään asiakirja-aineistossa havaittuja sääntöjenvastaisuuksia tai jos ORCT:n johtaja tai nimetty henkilö toteaa, että hakijan pyyntö ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia, ORCT:n johtaja tai nimetty henkilö hylkää rekisteröintihakemuksen. Tämä perustuu tiettyjen toimenpiteiden käyttöönottamisesta toiminnan kirjaamiseksi kaupparekisteriin annettuun hallituksen erityisasetukseen nro 116/2009, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna ja täydennettynä lailla nro 84/2010, sellaisena kuin se on muutettuna.

Jos hakija luopuu alioikeuksien yhteydessä toimivien kaupparekisterivirastojen käsiteltäväksi siirretyn hakemuksen käsittelyn pyytämisestä ja jos rekisteröintihakemukset hylätään, Romanian virallisessa lehdessä julkaisemisesta perittävä maksu palautetaan, jos se on maksettu.

Hakija ja/tai hänen edustajansa voivat tulla saapuville päätökselle asetettuun määräaikaan mennessä todentaakseen rekisteröintihakemuksen jätetyn kuulemispyynnön perusteella tai lykättyjen hakemusten osalta vähintään päivää ennen määräajan päättymistä.

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteritietojen vaikutus kolmansiin osapuoliin direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti

Seuraavassa esitettävässä kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että kolmannet osapuolet voivat käyttää kaupparekisteriin kirjattuja tietoja ja asiakirjoja tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti:

 1. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 1 §:n 1 momentin mukaan seuraavien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on ennen taloudellisen toiminnan aloittamista pyydettävä kaupparekisteriin kirjaamista: itsenäiset elinkeinonharjoittajat, yhden henkilön yritykset ja perheyritykset, yhtiöt, kansalliset yritykset ja yhtiöt, itsenäiset liikelaitokset, taloudelliset etuyhtymät, osuuskunnat, osuuskuntina toimivat organisaatiot, eurooppayhtiöt, eurooppaosuuskunnat ja eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät, joiden päätoimipaikka on Romaniassa, sekä muut laissa säädetyt luonnolliset ja oikeushenkilöt.
  Lisäksi lain 1 §:n 2 momentissa todetaan, että edellä mainitun lain 1 momentissa tarkoitettujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden on pyydettävä toimintansa aikana tai sen päättyessä, että mainittuun rekisteriin kirjataan maininnat asiakirjoista ja tiedoista, joiden kirjaamisesta on säädetty laissa.
 2. Kaupparekisteriin kirjattuja tietoja ja jäljennöksiä niihin liittyvistä asiakirjoista annetaan kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 4 §:n mukaisesti:
  1. Kaupparekisteri on julkinen.
  2. Kaupparekisteriviraston on toimitettava pyynnön esittäneen henkilön kustannuksella tietoja, otteita rekisteristä, todistuksia kaupparekisterissä olevista tiedoista, todistuksia, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin, sekä jäljennöksiä ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä rekisteriin kirjatuista tiedoista ja esitetyistä asiakirjoista. Näistä peritään maksu.
  3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja voi pyytää ja toimittaa myös postitse.
  4. Edellä 2 kohdassa lueteltuja sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja, joihin on sisällytetty, liitetty tai linkitetty laajennettu sähköinen allekirjoitus, voidaan pyytää ja toimittaa sähköisesti kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalin kautta. Niitä voidaan pyytää myös sähköisen keskitetyn asiointipisteen kautta palveluntarjoajien sijoittautumisvapaudesta ja palvelujen tarjoamisen Romaniassa vapaudesta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 49/2009, hyväksytty sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä lailla nro 68/2010, mukaisesti.
  5. Jäljennösten ja/tai tietojen antamisesta perityt maksut eivät antamistavasta riippumatta saa ylittää niiden antamiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia.

41 §

 1. Edellä 4 §:ssä tarkoitetut sähköisessä muodossa olevat asiakirjojen jäljennökset ja tiedot asetetaan julkisesti saataville myös kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta niitä pyytävän henkilön kustannuksella.
 2. Edellä 4 §:ssä tarkoitetut kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta pyydettävistä sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen jäljennöksistä ja tiedoista perittävät maksut eivät saa ylittää niiden myöntämiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia.

Niiden asiakirjojen ja henkilöihin liittyvien tietojen oikeusvaikutukset, jotka on kirjattava kaupparekisteriin, toteutuvat kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 5 §:n mukaisesti.

 1. Rekisteröinnillä ja maininnoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin siitä päivästä, kun ne on kirjattu kaupparekisteriin tai julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa tai, jos laissa niin edellytetään, julkaistu muulla tavoin.
 2. Henkilö, jolla on velvollisuus pyytää tiedon kirjaamista, ei voi vedota rekisteröimättömiin asiakirjoihin tai tietoihin kolmansia osapuolia vastaan, ellei hän voi todistaa asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.
 3. ONRC julkaisee verkkosivuillaan ja verkkopalveluportaalissaan sekä toimittaa Euroopan oikeusportaalissa julkaistaviksi ajantasaiset tiedot kansallisesta lainsäädännöstä, joka on annettu kaupparekisteriin pakollisesti kirjattavia henkilöitä koskevien asiakirjojen, tietojen ja mainintojen julkisuudesta ja oikeusvaikutuksista suhteessa kolmansiin.

Lisäksi yrityksiin sovelletaan tässä asiassa seuraavia erityisiä sääntöjä, kuten yrityksistä annetun lain nro 31/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 50–53 §:ssä säädetään.

50 §

 1. Asiakirjoihin tai tosiseikkoihin, joita ei ole julkaistu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, ellei yritys pystyy todistamaan asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.
 2. Toimiin, joita yritys toteuttaa ennen kuin on kulunut 16 päivää siitä, kun asiaa käsittelevän tuomioistuimen määräys on julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, jos nämä pystyvät todistamaan, ettei toimenpiteistä ole ollut mahdollista saada tietoa. Pyyntöjen ratkaisemisesta päättää kaupparekisteriviraston johtaja tai ONRC:n pääjohtajan nimittämä henkilö erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, säännösten mukaisesti.

51 §
Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin vedota julkaisemattomiin asiakirjoihin tai tietoihin, paitsi jos julkaisematta jättäminen poistaa niiden vaikutuksen.
52 §
1. Jos kaupparekisteriviraston toimittaman ja Romanian virallisen lehden IV osassa tai tiedotusvälineissä julkaistun tekstin välillä on eroja, yritys ei voi vedota julkaistuun tekstiin kolmansia osapuolia vastaan. Kolmannet osapuolet voivat vedota julkaistuun tekstiin yritystä vastaan, paitsi jos yritys voi todistaa, että se oli tietoinen kaupparekisterivirastolle toimitetusta tekstistä.

Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 12 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

 1. Kaupparekisteriin sisältyy rekisteri sellaisten oikeushenkilöiden kirjaamista varten, jotka ovat yrityksiä, kansallisia yrityksiä tai yhtiöitä, itsenäisiä liikelaitoksia, taloudellisia etuyhtymiä, osuuskuntia, eurooppayhtiöitä, eurooppalaisia taloudellisia etuyhtymiä tai muita laissa nimenomaisesti säädettyjä oikeushenkilöitä ja joiden päätoimipaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa, rekisteri niiden oikeushenkilöiden kirjaamista varten, jotka ovat osuuskuntia tai eurooppaosuuskuntia ja joiden päätoimipaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa, sekä rekisteri sellaisten itsenäisten elinkeinonharjoittajien, yhden henkilön yritysten ja perheyritysten kirjaamista varten, joiden liikepaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa. Näitä rekistereitä pidetään sähköisessä muodossa.
 2. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 6 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä tiettyjen toimenpiteiden käyttöönottamisesta toiminnan kirjaamiseksi kaupparekisteriin annetun erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna ja täydennettynä lailla nro 84/2010, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, 1 §:n kanssa, säädetään, että kirjaaminen kaupparekisteriin tapahtuu kaupparekisteriviraston johtajan tai ONRC:n pääjohtajan nimittämän henkilön päätöksellä tai tapauksen mukaan tuomioistuimen lopullisella päätöksellä, ellei laissa säädetä toisin.
 3. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 26 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteriin kirjaamisen päivänä pidetään päivää, jona tiedot on tosiasiallisesti kirjattu rekisteriin.
 4. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 26 §:n 1 momentin mukaan tiedot kirjataan kaupparekisteriin 24 tunnin kuluessa kaupparekisteriviraston johtajan tai ONRC:n pääjohtajan nimittämän henkilön tekemästä päätöksestä, ja kun kyseessä on ammattitoiminnan harjoittajan kirjaaminen, 24 tunnin kuluessa kirjaamisen hyväksymistä koskevasta ilmoituksesta.
 5. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 51 §:n 2 momentin mukaan tiedot kirjataan kaupparekisteriin sähköisesti sekä alioikeuksien (tribunal) yhteydessä toimivissa rekisterivirastoissa että sähköisessä keskusrekisterissä.

Rekisteritietojen ja niiden julkaisemisen väliset erot

Kaupparekisteriin kirjatuilla tiedoilla varmistetaan asiakirjojen oikeusvaikutus suhteessa kolmansiin, paitsi jos lainsäädännössä säädetään kumulatiivisesta edellytyksestä, joka koskee niiden julkaisemista Romanian virallisessa lehdessä ja tarvittaessa Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Henkilö, jolla on velvollisuus pyytää tiedon kirjaamista, ei voi vedota kirjaamattomiin asiakirjoihin tai tietoihin kolmansia osapuolia vastaan, ellei hän voi todistaa asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.

Näin ollen ORCT lähettää kaupparekisteriin kirjattujen tietojen käsittelyn jälkeen laissa vaaditut asiakirjat omasta aloitteestaan julkaistavaksi ONRC:n verkkosivustolla ja/tai sen verkkopalveluportaalissa tai tarvittaessa Romanian virallisen lehden IV tai VII osassa sekä tapauksen mukaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakijan kustannuksella.

Asiakirjoihin tai tosiseikkoihin, joita ei ole julkaistu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, ellei yritys pysty todistamaan asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.

Toimiin, joita yritys toteuttaa ennen kuin on kulunut 16 päivää siitä, kun asiaa käsittelevän tuomioistuimen määräys on julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, jos nämä pystyvät todistamaan, ettei toimenpiteistä ole ollut mahdollista saada tietoa. Pyyntöjen ratkaisemisesta päättää kaupparekisteriviraston johtaja tai ONRC:n pääjohtajan nimittämä henkilö erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, säännösten mukaisesti.

Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin vedota julkaisemattomiin asiakirjoihin tai tietoihin, paitsi jos julkaisematta jättäminen poistaa niiden vaikutuksen.
Jos kaupparekisteriviraston toimittaman ja Romanian virallisen lehden IV osassa tai tiedotusvälineissä julkaistun tekstin välillä on eroja, yritys ei voi vedota julkaistuun tekstiin kolmansia osapuolia vastaan. Kolmannet osapuolet voivat vedota julkaistuun tekstiin yritystä vastaan, paitsi jos yritys voi todistaa, että se on ollut tietoinen kaupparekisterivirastolle toimitetusta tekstistä.

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Lain edellyttämät asiakirjat ja tiedot on lueteltu kaupparekisterissä tapauksen mukaan rekisteröintivelvollisten luonnollisten henkilöiden ja/tai oikeushenkilöiden tai muiden asianosaisten pyynnöstä tai omasta aloitteesta.

Ammattitoiminnan harjoittajalla on velvollisuus hakea kaupparekisteriin merkitsemistä lain nro 26/1990 21 §:n nojalla enintään 15 päivän kuluessa rekisteröintivelvoitteen piiriin kuuluvien asiakirjojen ja tietojen päivämäärästä. Rekisteriin merkitään tietoja myös asianosaisten pyynnöstä enintään 30 päivän kuluessa siitä, kun he ovat tulleet tietoisiksi rekisteröitävästä asiakirjasta tai tiedosta.

Laissa nro 359/2004, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, määritelty hakija on vastuussa rekisteröintihakemuksissa ja niiden tueksi toimitetuissa asiakirjoissa olevien tietojen laillisuudesta, aitoudesta ja oikeellisuudesta.

Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 6 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä tiettyjen toimenpiteiden käyttöönottamisesta toiminnan kirjaamiseksi kaupparekisteriin annetun erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna ja täydennettynä lailla nro 84/2010, 1 §:n kanssa, säädetään, että kirjaaminen kaupparekisteriin tapahtuu kaupparekisteriviraston johtajan tai ONRC:n pääjohtajan nimittämän henkilön päätöksellä tai tapauksen mukaan tuomioistuimen lopullisella päätöksellä, ellei laissa säädetä toisin.

Kaupparekisteriin kirjataan tietoja tarvittaessa

 1. 24 tunnin kuluessa siitä, kun valtuutettu tuomioistuin on tehnyt ratkaisun tai ORCT:n johtaja tai nimetty henkilö on tehnyt päätöksen, tai päivästä, jona tuomioistuimen määräys rekisteröinnistä on annettu tiedoksi
 2. 24 tunnin kuluessa siitä, kun ORCT:n johtajan tai nimetyn henkilön päätös on toimitettu, tai päivästä, jona tuomioistuimen määräys tietojen kirjaamisesta on annettu tiedoksi
 3. 15 päivän kuluessa siitä, kun on saatu oikeaksi todistettu jäljennös lainvoimaisesta tuomiosta, joka koskee kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 21 §:n e–g kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ja tietoja, jollei laissa toisin säädetä.

ORCT:n johtajan tai nimetyn henkilön päätökset kaupparekisteriin merkitsemisestä ovat oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia, ja niihin voidaan vain hakea muutosta. Muutoksenhaku ei lykkää päätöksen täytäntöönpanoa. Menettelyn, jossa päätetään tietojen merkitsemisestä kaupparekisteriin, toteuttaa ORCT:n henkilökunta.

Tietosuoja

Rekisteröidyn henkilötietojen julkaisemista ja säilyttämistä koskeviin oikeuksiin liittyvät menettelyt

Hoitaessaan kaupparekisterin toimintaa säätelevissä säädöksissä vahvistettuja tehtäviään kansallinen kaupparekisterivirasto ja alioikeuksien yhteydessä toimivat kaupparekisterivirastot tai alueelliset virastot keräävät ja käsittelevät tietoja, myös henkilötietoja, jotka kuuluvat
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) säännösten soveltamisalaan.

Kansallinen kaupparekisterivirasto on henkilötiedoista vastaavana rekisterinpitäjänä ottanut käyttöön riittävät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilötietojen suojaa ja käsittelyä koskevien säännösten noudattaminen.

Luonnollisen henkilön henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä myöhemminkään käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla (käyttötarkoituksen rajaamisen periaate).

Hakijoiden hakemuksia täyttämällä/jättämällä ja niitä tukevia tietoja/asiakirjoja toimittamalla antamia henkilötietoja käsitellään kaupparekisterin tärkeimpien erityisten velvoitteiden ja tehtävien suorittamiseksi.

Sähköiseen keskuskaupparekisteriin / integroituun tietojärjestelmään tallennettuja tietoja säilytetään rajoittamaton aika. Ammattitoimintaa harjoittavan henkilön kaupparekisteriin kirjaamista ja hänen asiakirjojaan ja tietojaan koskevien merkintöjen tekemistä rekisteriin koskevat hakemukset (lomakkeet) sekä niiden tueksi toimitetut asiakirjat arkistoidaan ammattitoimintaa harjoittavan henkilön kansioon (paperilla ja sähköisesti).

Kaupparekisteriin kirjaamisen perusteella annettujen tai neuvontapalvelun henkilöstön laatimien asiakirjojen julkaiseminen on yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista, mutta julkaiseminen koskee vain seuraavia tietoja: asianosaisten sukunimi ja etunimi, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja asuinmaa, jollei laissa toisin säädetä.

Näin ollen – jotta voidaan noudattaa henkilötietojen käsittelyä ja niiden vapaata liikkuvuutta koskevia säännöksiä – hakijoille annettaviin asiakirjoihin (mukaan lukien jäljennökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset) sisältyvät niiden luonnollisten henkilöiden tietojen osalta, joilla on asema/tehtävä kaupparekisteriin merkityssä ammattitoimintaa harjoittavassa tahossa, ainoastaan näiden henkilöiden sukunimi ja etunimi, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja asuinmaa. Muita henkilötietoja voidaan antaa vain, jos pyytäjä on rekisteröity (henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään) tai jos pyytäjä perustelee oikeutetun edun.

Kansallinen kaupparekisterivirasto varmistaa, että rekisteröidyt käyttävät seuraavia asetuksen (EU) N:o 679/2016 mukaisia oikeuksiaan: oikeus saada tietoja ja pääsy henkilötietoihin sekä oikeus niiden oikaisemiseen ja poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen, oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus olla joutumatta yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi, profilointi mukaan luettuna, ja oikeus tehdä valitus kansalliselle henkilötietojen käsittelystä vastaavalle valvontaviranomaiselle [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bukarest).

Edellä mainittuja oikeuksia, joihin sovelletaan asetuksessa (EU) N:o 679/2016 säädettyjä vaatimuksia ja poikkeuksia, voidaan käyttää lähettämällä asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu kirjallinen pyyntö postitse seuraavaan osoitteeseen: Bukarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, postinumero: 030837 tai sähköpostitse osoitteeseen datepersonale@onrc.ro.

Organisaatioon on nimetty yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot on julkaistu verkkosivuilla kohdassa Henkilötiedot.

Yhteystiedot

Yhteystiedot löytyvät täältä.

Linkkejä

Romanian kaupparekisterin virallinen sivu

Romanian kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Päivitetty viimeksi: 15/11/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.