EU-maiden kaupparekisterit

Romania

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Romanian kaupparekisteriin, jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ONRC.

Sisällön tuottaja:
Romania

Kansallisen rekisterin historiaa

Milloin rekisteri perustettiin?

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1990 kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990 nojalla.

Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990 ja elinkeinonharjoittajien toiminnan rekisteröimistä ja toimintaan liittyviä lupia koskevien hallinnollisten muodollisuuksien yksinkertaistamisesta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 76/2001 muuttamisesta 10 päivänä lokakuuta 2002 annetun hallituksen erityisasetuksen nro 129 mukaan Romanian kansallinen kaupparekisterivirasto on julkinen laitos, joka on oikeushenkilö ja toimii oikeusministeriön alaisuudessa. Se ylläpitää, järjestää ja hallinnoi sähköistä keskuskaupparekisteriä.

Kansallisen kaupparekisteriviraston alaisia rekisterivirastoja on yksi Bukarestissa ja yksi kussakin Romanian 41 maakunnasta. Maakuntien rekisterivirastot hallinnoivat paikallisia kaupparekisterejä.

Milloin se avattiin digitaalisessa muodossa?

Yrityksiä ja muita asianosaisia varten perustettiin erityinen portaali uusille verkkopalveluille vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

Kansallisen kaupparekisteriviraston tavoitteena on

 • tiedottaa liike-elämän edustajille, julkisen sektorin laitoksille, joukkotiedotusvälineille ja asianosaisille kaupparekisterin toimista
 • lyhentää tietojen saamiseen kuluvaa aikaa
 • helpottaa kaupparekisterin työruuhkaa
 • lyhentää asiakirjojen kaupparekisteriin kirjaamiseen kuluvaa aikaa
 • yksinkertaistaa ammattitoiminnan harjoittajien rekisteröintiä, taloustietojen kirjaamista sekä tieto- ja asiakirjapyyntöjen esittämistä koskevia menettelyjä
 • tiedottaa hakijoille verkossa ja reaaliaikaisesti, mihin vaiheeseen kaupparekisterivirastoille jätettyjen hakemusten käsittely on edennyt.

Sovellettava lainsäädäntö

Laki nro 265/2022 kaupparekisteristä sekä muiden kaupparekisteriin rekisteröinnin kannalta merkityksellisten säädösten muuttamisesta ja täydentämisestä

Laki nro 31/1990

Hallituksen erityisasetus nro 44/2008

Laki nro 129/2019

ONRC:n ja alioikeuksien yhteydessä toimivien rekisterivirastojen organisointia ja toimintaa koskevat säännöt

Päätös eräistä kaupparekisteriviraston ja alioikeuksien yhteydessä toimivien rekisterivirastojen suorittamista toiminnoista perittävien maksujen ja palkkioiden hyväksymisestä

Mitä tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kuka voi käyttää rekisteriä?

ONRC:n verkkosivustolla julkaistujen tietojen käyttäminen on maksutonta kenelle tahansa ja mahdollista 24 tuntia vuorokaudessa. Verkkosivulta https://www.onrc.ro/index.php/ro/ voi hakea seuraaviin asioihin liittyvää tietoa:

 • lomakkeet ja asiakirjat, jotka tarvitaan tietojen kirjaamiseksi kaupparekisteriin ja kansalliseen keskitettyyn edunsaajarekisteriin
 • tarvittavat lomakkeet ja keinot todistusten antamiseksi; miten hankkia tietoja, jäljennöksiä, oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai kaksoiskappaleita
 • yleistä tietoa säännellyn toiminnan harjoittamisesta kiinnostuneille henkilöille (esim. ammattitoiminnan harjoittajat, luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, laitokset ja viranomaiset)
 • kaupparekisteriin ja kansalliseen keskitettyyn edunsaajarekisteriin sovellettava lainsäädäntö
 • yleinen etu
 • tiedonannot/lehdistötiedotteet, tapahtumat
 • henkilötietojen käsittely
 • ONRC:n/ORCT:n [alioikeuksien yhteydessä toimivat rekisterivirastot] yhteystiedot (rekisteröity toimipaikan osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero/faksinumero).

Kaupparekisterin verkkosivuilta voi hakea

 1. asiakirjoja
 2. osasto- ja yksikkökohtaisia tietoja ja palveluja
 3. tietoja ONRC:stä ja alioikeuksien yhteydessä toimivista rekisterivirastoista
 4. erilaisia julkisia ja maksuttomia tiedotteita
 5. kaupparekisteriviraston lomakkeita
 6. kaupparekisteriin liittymistä koskevia muodollisuuksia kaikkien ammatti- ja toimenpideluokkien osalta
 7. kansallisen kaupparekisteriviraston ylläpitämään keskitettyyn edunsaajarekisteriin liittymistä koskevia muodollisuuksia sellaisten oikeushenkilöiden osalta, joiden on pyydettävä kaupparekisteriin kirjaamista
 8. tilastotietoja kirjatuista toimista:
  • kaupparekisteriviraston historia
  • paikallisten kaupparekisterien verkosto
  • vaaditut lomakkeet (esim. ammattitoiminnan harjoittajille) ja muodollisuudet
  • ONRC:n palveluista perittävät maksut
  • palvelut
  • lainsäädäntö
  • tilastot
  • tiedotusvälineet.

Kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalin tietoja voi käyttää ilmaiseksi vuorokauden ympäri. Palvelua pääsee käyttämään rekisteröitymällä käyttäjäksi (luomalla käyttäjätunnuksen ja salasanan), mikä on ilmaista.

ONRC:n portaalin tiedot on järjestetty tarjottavien palvelujen mukaan. Tietyt palvelut ovat ilmaisia, toisista peritään maksu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kaupparekisteriin rekisteröidään kaikki sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia koskevat asiakirjat, tiedot, maininnat, merkinnät ja henkilötiedot, joiden rekisteröinti on lain mukaan pakollista, sekä kaikki muut laissa nimenomaan mainitut asiakirjat tai merkinnät.

ONRC:n sähköiset palvelut löytyvät sen verkkopalveluportaalista. Portaali kehitettiin alakohtaisessa toimenpideohjelmassa ”Taloudellisen kilpailukyvyn lisääminen”, ”Investointeja tulevaisuuteesi!”, hankkeessa ”Kansallisen kaupparekisteriviraston yrityksille erityisen portaalin kautta tarjoamat verkkopalvelut (sähköinen hallinto)”.

Portaalin kautta tarjottavia ONRC:n sähköisiä viranomaispalveluja ovat seuraavat:

 • Infocert-palvelu
 • Recom online -palvelu
 • yrityksen nimen saatavuuden tarkistaminen ja varaaminen käyttöön
 • alustavat tarkistukset (oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimen saatavuuden tarkistaminen ja/tai varaaminen käyttöön, yhden henkilön yritykset / perheyritykset)
 • oikeushenkilöiden kaupparekisteriin kirjaaminen ja hyväksyminen
 • kaupparekisteriin kirjattujen yritysten yhteystietojen päivittäminen
 • ajantasaisten tietojen toimittaminen yritysten aiemmasta toiminnasta ja tilastoista
 • asiakirjojen (todistusten) toimittaminen
 • tapausten käsittelyn vaiheesta tiedottaminen
 • ilmoitukset jätetyistä kaupparekisterihakemuksista
 • määräykset kaupparekisterihakemusten lykkäämisestä
 • tiedotukset erilaisista oikeushenkilöitä koskevista tilanteista kaupparekisterin sähköisessä tiedotteessa [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC]
 • tilastotiedot (keskuskaupparekisterin toiminta, ulkomaiset omistukset yrityksissä)
 • kaupparekisterin offline-lomakkeet
 • oikeushenkilön tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevan ilmoituksen rekisteröinti
 • tietojen toimittaminen keskitetystä edunsaajarekisteristä.

Tilauspohjainen Recom online -palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri, kun edunsaajan kanssa on tehty käyttösopimus. Palvelu antaa maksua vastaan seuraavat tiedot ammattitoiminnan harjoittajista:

 • nimi ja yhtiömuoto
 • tunnistetiedot (kaupparekisterinumero, EUID-tunniste, rekisteritunnus, päätoimipaikan/liikepaikan osoite, yrityksen yhteystiedot, kuten puhelin- ja faksinumero)
 • päätoimipaikka/liikepaikka (perustamisasiakirja, sitä koskevien todisteiden voimassaolon alkamis- ja päättymispäivä sekä kesto)
 • merkitty ja maksettu pääoma
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittama/hyväksytty päätoimiala
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittamat/hyväksytyt muut toimialat
 • luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tunnistetiedot
 • tiedot omaisuudenhoitajista
 • tiedot tunnuksista
 • tiedot tytäryrityksistä, sivuliikkeistä ja alayksiköistä (päätoimipaikka, puhelin)
 • tiedot muista toissijaisista toimipaikoista/työpisteistä (päätoimipaikka, puhelin)
 • tiedot lain nro 359/2004 15 §:n tai lain nro 265/2022 121 §:n mukaisesti hyväksytyistä toimipaikoista ja/tai toiminnoista
 • tiedot omistussuhteista
 • tiedot akordeista
 • tiedot lain nro 26/1990 21 §:n e–h kohdassa tai lain nro 265/2022 103 §:ssä tarkoitetuista seikoista
 • tiedot muista maininnoista
 • taseen tiedot (liikevaihto, keskimääräinen henkilöstömäärä, bruttotulos), jos valtiovarainministeriö on toimittanut nämä tiedot.

Maksuttomia palveluja ovat seuraavat:

 • Recom online -palvelun maksuton osa
 • sähköiset lomakkeet
 • ammattitoiminnan harjoittajien kaupparekisteriin kirjaamista koskeva verkkohakemus
 • oikeushenkilöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevan ilmoituksen rekisteröinti verkossa
 • pääsy keskitetyn edunsaajarekisterin tietoihin verkossa (viranomaisille/laitoksille, joilla on valvontavaltuudet, ja raportointiyksiköille, jotka soveltavat asiakkaan taustan selvittämiseen liittyviä toimenpiteitä)
 • yrityksen nimen saatavuuden tarkistaminen ja varaaminen käyttöön
 • tiedot kaupparekisteriin kirjaamista koskevien hakemusten tilasta
 • kaupparekisteriin kirjaamista koskevien hakemusten käsittelyn lykkäämismääräyksiä koskevaan kohtaan tutustuminen
 • pääsy tiettyihin julkisiin tietoihin (esim. taloudellinen tilanne tai vapaaehtoinen purkaminen) kaupparekisterin sähköisen tiedotteen (BERC) kautta.

Kaupparekisterin sähköisen tiedotteen tärkeimmät palvelut ovat seuraavat:

 • ammattitoiminnan harjoittajien julkaisemiin artikkeleihin tutustuminen
 • tutustuminen tiedotteisiin, joissa ammattitoiminnan harjoittajien artikkelit on julkaistu
 • artikkelin julkaisemisen osoittavan asiakirjan antaminen (julkaisutodistus)
 • ilmoituksen saaminen julkaistuista artikkeleista
 • kiinnostuksenilmaisupyyntöjen toimittaminen.

TÄRKEÄÄ TIETOA Verkkosivuston ja portaalin kaikkia osia voi käyttää ilmaiseksi vuorokauden ympäri.

Pääsy kaupparekisteriin kirjattuihin tietoihin

Kaupparekisteriin kirjattuja tietoja ja jäljennöksiä niihin liittyvistä asiakirjoista annetaan kaupparekisteristä sekä muiden kaupparekisteriin rekisteröinnin kannalta merkityksellisten säädösten muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain nro 265/2022 11 §:n mukaisesti:

1. Kaupparekisteri on julkinen. Kaupparekisterivirasto antaa asianosaisen pyynnöstä ja kustannuksella romaniaksi henkilötietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja ja todistuksia kaupparekisterissä olevista tiedoista sekä todistuksia, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin, sekä jäljennöksiä ja/tai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä kaikista rekisteriin kirjatuista tai toimitetuista tiedoista tai niiden osasta siinä muodossa kuin ne on toimitettu hakemuksen tueksi.

2. Tieto- ja asiakirjapyyntö on joko toimitettava palvelupisteeseen tai lähetettävä postitse tai lähettipalvelun välityksellä tai sähköisesti yhdessä henkilöllisyystodistuksen jäljennöksen kanssa, paitsi jos pyyntö on allekirjoitettu hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella.

3. Kaupparekisterivirasto toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat joko sähköisesti eli sähköisessä muodossa varustettuna tapauksen mukaan hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla tai paperiversiona ONRC:n rekisteröidyssä toimipaikassa tai kaupparekisterivirastossa taikka postitse tai lähettipalvelun välityksellä.

4. Jäljennökset todistetaan asianmukaisesti oikeiksi. Sähköisessä muodossa olevat jäljennökset todistetaan oikeiksi lisäämällä sähköinen allekirjoitus. Pyynnöstä voidaan antaa myös jäljennöksiä, joita ei ole virallisesti todistettu oikeiksi.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen sähköisessä muodossa olevat jäljennökset on myös asetettava julkisesti saataville kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

6. Vastaanotetut asiakirjat, jotka on lähetetty sähköisesti, käsitellään myös yhdysliikenteellä sähköisen keskitetyn asiointipisteen kanssa palveluntarjoajien sijoittautumisvapaudesta ja palvelujen tarjoamisen Romaniassa vapaudesta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 49/2009, hyväksytty sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä lailla nro 68/2010, mukaisesti.

7. Annetuista tiedoista ja asiakirjoista peritään oikeusministerin määräyksellä perustettuun luokitusjärjestelmään perustuva maksu, joka ei saa ylittää kyseisten tietojen tai asiakirjojen antamisesta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia ja johon sisältyvät kaupparekisterin kehittämis- ja ylläpitokustannukset.

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat toimitetaan maksutta viranomaisille ja toimielimille sekä Romaniaan akkreditoiduille diplomaattiedustustoille.

9. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot annetaan maksutta muille kuin 8 kohdassa luetelluille oikeushenkilöille, jos niistä nimenomaisesti säädetään laissa.

10. ONRC ja kaupparekisterivirastot antavat toimittajille ja joukkotiedotusvälineiden edustajille maksutta kaupparekisteriin tallennettuja erityisiä tietoja, joita voidaan käyttää ainoastaan yleisölle tiedottamista varten.

Mitä tietoja kaupparekisteri sisältää?

Mitä tietoja (esim. julkiseen rekisteriin kirjattavat yritykset, tiedot maksukyvyttömyydestä, tilinpäätöstiedot) rekisteriin tallennetaan?

Kaupparekisteri sisältää lain nro 265/2022 mukaisesti tietoja rekisteröityneistä ammattitoiminnan harjoittajista, joita ovat seuraavat:

 • yritykset
 • valtionyhtiöt
 • kansalliset yritykset
 • itsenäiset liikelaitokset
 • osuuskunnat
 • osuustoiminnalliset organisaatiot
 • taloudelliset eturyhmät
 • eurooppalaiset taloudelliset eturyhmät
 • eurooppayhtiöt
 • eurooppaosuuskunnat
 • itsenäiset elinkeinonharjoittajat
 • yhden henkilön yritykset
 • perheyritykset
 • muut laissa säädetyt luonnolliset ja oikeushenkilöt.

Lain nro 265/2022 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ammattitoiminnan harjoittajien on toimintansa aikana tai sen päättyessä pyydettävä, että rekisteriin kirjataan maininnat asiakirjoista, joiden kirjaamisesta on säädetty laissa.

Kaupparekisteriin kirjattavat asiakirjat luetellaan lain nro 265/2022 88–100 §:ssä.

Kaupparekisteriin kirjattujen oikeushenkilöiden tai soveltuvin osin asianosaisten on toimitettava kaupparekisteriin seuraavat asiakirjat:

 1. osakeantia koskeva esite, jolla tähdätään osakeyhtiön perustamiseen yleisön merkitsemillä osakkeilla ja yritysrekisterin pitäjän saamiseen valtuuttamaan sen julkaiseminen, sekä siihen mahdollisesti tehdyt muutokset
 2. osakeantia koskeva esite, jolla tähdätään osakeyhtiöiden pääoman korottamiseen yleisön merkitsemillä osakkeilla ja yritysrekisterin pitäjän saamiseen valtuuttamaan sen julkaiseminen, sekä siihen mahdollisesti tehdyt muutokset
 3. hallintoelimen päätös, jos tällaisten tietojen kaupparekisteriin kirjaaminen ja julkaiseminen on lain mukaan pakollista
 4. todiste päätoimipaikan ja/tai sivutoimipaikan laillista hallussapitoa koskevan määräajan pidentämisestä
 5. lopullista likvidaatiota ja omaisuuden jakoa koskevat selvitykset ja soveltuvin osin pesänhoitajien ja hallituksen jäsenten hallintotyötä koskevat selostukset, jos yksi tai useampi näistä henkilöistä on nimetty konkurssipesänhoitajaksi
 6. liiketoimintaan liittyvät asiakirjat
 7. rekisteristä poistetun oikeushenkilön rekisterit ja asiakirjat, jos yhtiökumppaneita/osakkeenomistajia/jäseniä ei enää ole tai jos he kieltäytyvät pitämästä niitä hallussaan
 8. yhtiökokouksen päätös siitä, että yhtiö hankkii varoja perustajalta tai osakkeenomistajalta, jos tällaisten tietojen kirjaaminen on yhtiölain mukaan pakollista
 9. rekisterinpitäjän määräyksestä tehty valitus
 10. yhtiökokousta vastaan esitetty väite ja laissa nimenomaan mainittuja muita merkintöjä vastaan esitetty väite
 11. alustava sulautuminen tai jakautuminen
 12. taloudellisten etuyhtymien, eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien ja osuuskuntien allekirjoitusnäyte
 13. henkilön, joka katsoo kärsineensä vahinkoa kaupparekisteriin kirjattujen tietojen takia, rekisteristä poistamista koskeva hakemus
 14. kaikki muut asiakirjat, jotka on lakisääteisesti kirjattava kaupparekisteriin.

Niiden henkilöiden, jotka haluavat tehdä kaupparekisteriin merkintöjä asiakirjoista, joiden julkaiseminen ei ole lain mukaan pakollista, on täytettävä tätä varten tyyppihakemus sekä liitettävä siihen kyseiset asiakirjat ja tarvittaessa todiste sovellettavan maksun maksamisesta.

Kaupparekisteriin kirjataan seuraavat asiakirjat:

 1. selvittäjän tai tarvittaessa konkurssipesänhoitajan raportti, jossa ilmoitetaan velallisen maksukyvyttömyyteen johtaneet syyt ja olosuhteet
 2. ilmoitus yleisen tai yksinkertaistetun maksukyvyttömyysmenettelyn käynnistämisestä
 3. jäljennös ehdotetusta tervehdyttämissuunnitelmasta
 4. ilmoitus yleisen tai yksinkertaistetun maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisen konkurssimenettelyn käynnistämisestä
 5. lainvoimainen tuomio, jonka mukaan lakisääteinen pesänhoitaja on korvausvelvollinen
 6. uudelleenjärjestelysopimuksen todentava pöytäkirja – uudelleenjärjestelysopimusmenettelyn mukaisesti
 7. uudelleenjärjestelysuunnitelma – akordimenettelyn mukaisesti
 8. tuomioistuimen päätökset akordimenettelyn käynnistämisestä ja päättämisestä lain nro 85/2014, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla
 9. maksukyvyttömyysmenettelyssä annetut tuomiot, jotka ilmoitetaan ORCT:lle lain nojalla
 10. muut tuomioistuinten tai selvittäjän/konkurssipesänhoitajan lain nojalla antamat asiakirjat.

Edellä mainittujen asiakirjojen perusteella kaupparekisteriin merkitään kaupparekisteriin kirjattujen ammattitoiminnan harjoittajien, joita koskee maksukyvyttömyyden ehkäisemismenettely tai maksukyvyttömyysmenettely, osalta seuraavat seikat:

 1. yleisen tai yksinkertaistetun maksukyvyttömyysmenettelyn käynnistäminen
 2. tervehdyttämisen aloittaminen tuomioistuimen valvonnassa ehdotetun tervehdyttämissuunnitelman vahvistamisen jälkeen
 3. konkurssi (yksinkertaistetun tai yleisen menettelyn mukainen)
 4. se, että velalliselta on evätty oikeus harjoittaa liiketoimintaa
 5. se, että lakisääteinen pesänhoitaja on katsottu korvausvelvolliseksi
 6. tarvittaessa selvittäjän tai konkurssipesänhoitajan nimeäminen
 7. erityispesänhoitajan nimeäminen
 8. tarvittaessa selvittäjän tai konkurssipesänhoitajan korvaaminen
 9. tervehdyttämismenettelyn päättäminen tuomioistuimen valvonnassa
 10. konkurssimenettelyn päättäminen
 11. velallisen poistaminen rekisteristä
 12. velalliseen oikeushenkilönä liittyvien perustamiskirjojen muuttaminen selvittäjän pyynnöstä tervehdyttämissuunnitelman vahvistavan lainvoimaisen tuomion mukaisesti
 13. uudelleenjärjestelysopimuksen vahvistaminen uudelleenjärjestelysopimusmenettelyn mukaisesti
 14. selvitys uudelleenjärjestelysuunnitelmasta akordimenettelyn mukaisesti
 15. akordimenettelyn käynnistäminen ja päättäminen
 16. muut laissa edellytetyt maininnat kaupparekisteriin merkityistä velallisista, joihin sovelletaan maksukyvyttömyysmenettelyä.

Keskitetty edunsaajarekisteri

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä tiettyjen säädösten muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain nro 129/2019, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, mukaisesti kansallisen kaupparekisteriviraston on ylläpidettävä keskitettyä edunsaajarekisteriä. Siinä luetellaan oikeushenkilöiden, joiden on haettava kaupparekisteriin kirjaamista, tosiasialliset omistajat ja edunsaajat.

Pääsy keskitettyyn edunsaajarekisteriin myönnetään henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti

 1. valvontaviranomaisille, rikosprosessilain nro 135/2010, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, mukaisesti lainkäyttöelimille ja kansalliselle rahanpesuntorjuntavirastolle oikea-aikaisesti, rajoituksetta ja asianomaiselle henkilölle ilmoittamatta
 2. raportointiyksiköille, jotka soveltavat asiakkaan taustan selvittämiseen liittyviä toimenpiteitä
 3. kenelle tahansa luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (maksua vastaan).

Mitä asiakirjoja (esim. asiakirjakansiot, yhtiöjärjestykset, yhtiökokouksen pöytäkirjat) rekisteriin tallennetaan?

Oikeushenkilöiden, itsenäisten elinkeinonharjoittajien, yhden henkilön yritysten ja perheyritysten, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa ja joiden päätoimipaikka/liikepaikka sijaitsee lainkäyttöalueella, rekisteröinti tarkoittaa, että kaupparekisteri pitää kirjaa rekisteröitävien henkilöiden rekisteröintiasiakirjoista ja virallista arkistoa perustamisesta tai siihen liittyvistä muutosasiakirjoista ja muista laissa nimenomaisesti säädetyistä asiakirjoista.

Kaupparekisteriin tehdyt kirjaukset vahvistavien asiakirjojen arkistointi tarkoittaa, että kaupparekisteri ylläpitää ja säilyttää paperilla ja/tai sähköisessä muodossa kaikkia tällaisia asiakirjoja sekä rekisteröityjen henkilöiden tekemät kirjaukset vahvistavia asiakirjoja, vuositilinpäätöksiä, hallintoneuvoston ja hallituksen toimintakertomuksia ja soveltuvin osin konsolidoituja toimintakertomuksia, tarkastuskertomuksia tai tarvittaessa tilintarkastuskertomuksia, konsolidoituja vuositilinpäätöksiä sekä oikeushenkilöiden rekistereitä, jotka toimitetaan kaupparekisteriin.

Jokaisen kaupparekisteriin merkityn ammattitoiminnan harjoittajan asiakirjakansio sisältää kaikki rekisteröinnin yhteydessä tai kaupparekisteriin lain mukaan merkityn toimenpiteen yhteydessä toimitetut asiakirjat sekä rekisteröinnin todistavat asiakirjat. Kaupparekisteriin tiettyjen lain edellyttämien esirekisteröintimenettelyjen toteuttamiseksi merkityt asiakirjat säilytetään erillisessä kansiossa. Rekisteröinnin jälkeen ne kuuluvat asianomaisen ammattitoiminnan harjoittajan kansioon.

Kaupparekisteriin merkittyjen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden asiakirjat arkistoidaan kansallisen arkistointilain nro 16/1996, sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen, säännösten mukaisesti.

Hakujen tekeminen (käytössä olevat hakukriteerit)

Rekisterin verkkosivustolla

Tietoja voi halutessaan hakea ONRC:n verkkosivuilta kirjoittamalla hakusanan hakukenttään.

Mitkä ovat hakukriteerit?

Recom online -palvelusta voi hakea tietoja ilmaiseksi seuraavien hakukriteerien perusteella:

 • ammattitoiminnan harjoittajan nimi
 • kaupparekisterinumero
 • verotunniste
 • maakunta, jossa päätoimipaikka/liikepaikka sijaitsee.

Seuraavat Recom online -palvelun yleiset tiedot ovat saatavilla ilmaiseksi:

 1. yhtiö ja oikeudellinen muoto
 2. päätoimipaikka/liikepaikka ja sivuliikkeiden osalta jäsenvaltio, jossa ne on rekisteröity
 3. viitenumero kaupparekisterissä, EUID-tunniste ja verotunniste
 4. yrityksen tila
 5. mahdollinen verkkosivusto
 6. oikeushenkilön lailliset edustajat ja se, onko heillä valtuudet toimia yhdessä vai erikseen, sekä perheyrityksen edustaja
 7. toisessa jäsenvaltiossa avatut sivuliikkeet, mukaan lukien yrityksen nimi, rekisterinumero, EUID-tunniste ja jäsenvaltio, jossa sivuliike on rekisteröity.

Asiakirjapyynnöt

Maksuttomat

Kaupparekisteriin merkittyjä ammattitoiminnan harjoittajia koskevia tietoja ja asiakirjoja annetaan maksutta viranomaisille ja laitoksille – lukuun ottamatta niitä, jotka rahoitetaan täysin omilla tuloilla –, tuomioistuimille ja niiden yhteydessä toimiville syyttäjänvirastoille sekä akkreditoiduille diplomaattiedustustoille ja muille lakisääteisille oikeushenkilöille.

Kansallinen kaupparekisterivirasto ja alioikeuksien (tribunal) yhteydessä toimivat kaupparekisterivirastot antavat tiettyjä kaupparekisteriin kirjattuja tietoja maksutta toimittajille ja joukkotiedotusvälineiden edustajille. Toimittajille ja joukkotiedotusvälineiden edustajille annettuja tietoja saa käyttää ainoastaan yleisölle tiedottamiseen.

Maksulliset

Kaupparekisterivirasto antaa pyynnön esittäneen henkilön kustannuksella tietoja, todistuksia kaupparekisterissä olevista tiedoista, todistuksia, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin, sekä jäljennöksiä ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä rekisteriin kirjatuista tiedoista ja esitetyistä asiakirjoista. Näistä peritään maksu. Kyseisiä asiakirjoja voi pyytää ja toimittaa myös postitse.

Miten voin saada tietoja, todistuksia kaupparekisterissä olevista tiedoista, todistuksia, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin, sekä jäljennöksiä ja/tai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä kaikista rekisteriin kirjatuista tai toimitetuista asiakirjoista?

Tietoja voi saada

 • verkossa käyttämällä InfoCert-palvelua (sähköistä allekirjoitusta ei tarvita; maksun voi suorittaa vain kortilla)
 • verkossa ONRC-portaalin kautta, täällä (edellyttää sähköistä allekirjoitusta; maksun voi suorittaa kortilla tai maksumääräyksellä)
 • sähköpostitse: onrc@onrc.ro (maksu maksumääräyksellä tai kassalla)
 • faksilla numeroon +40 213 160 829 (maksu maksumääräyksellä tai kassalla)
 • postitse (maksu maksumääräyksellä; lisämaksu 7,68 leuta)
 • palvelupisteessä – ONRC ja alioikeuksien (tribunal) yhteydessä toimivat kaupparekisterivirastot.

InfoCert-palvelusta saa sähköisiä todistuksia ja/tai kaupparekisterin sisältämiä tietoja. Palveluun pääsee ONRC-portaalin kautta kohdasta Tiedot (Informatii) – Todistukset (Certificate constatatoare) tai Kaupparekisteritiedot ja todistusjäljennökset (Informatii RC si copii certificate). Maksu suoritetaan verkossa Visa- tai Mastercard-kortilla. InfoCert-verkkopalvelu hakee automaattisesti sähköisellä allekirjoituksella varustettuja asiakirjoja ilman rekisterinpitäjän toimia vuorokauden ympäri kaikkina arkipäivinä. Maksu suoritetaan sähköisesti kortilla, minkä jälkeen pyynnön esittäjä saa verkkolaskun tarvitsematta sähköistä allekirjoitusta tähän tarkoitukseen.

Todistuksia ja/tai tietoa kaupparekisteristä saa verkosta tilauspohjaisen Recom online -palvelun kautta. Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri, kun edunsaajan kanssa on tehty käyttösopimus.

Asiakirjan oikeaksi todistetun kopion tai kopioita voi saada arkistosta

Kaksoiskappaleita todistuksista, jotka osoittavat, että liiketoimintalupaa varten on annettu vakuutus kunnian ja omantunnon kautta, voi saada

Rekisteröintimenettely

Miten rekisteröinti aloitetaan (rekisteröintihakemuksen tekeminen, asiakirjojen varmentaminen, tarvittavat liiteasiakirjat)?

Henkilökohtaisesti

Lain nro 265/2022 79–81 §:ssä lueteltujen henkilöiden on toimitettava palvelupisteeseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä rekisteröintihakemus tai tarvittaessa muuntyyppinen hakemus, johon on liitetty rekisteröintiä varten vaadittavat asiakirjat, tai lähetettävä se postitse tai lähettipalvelun välityksellä kaupparekisterivirastoon, jolla on alueellinen toimivalta asianomaisten henkilöiden päätoimipaikan/liiketoimipaikan suhteen, tai mihin tahansa kaupparekisterivirastoon.

Hakemuksen oikeushenkilön rekisteröimiseksi kaupparekisteriin allekirjoittaa kyseisen henkilön laillinen edustaja tai hänen asiamiehensä oikeaksi todistetun nimenomaisen tai yleisen valtakirjan nojalla, asianajaja valtuutuksen nojalla tai kuka tahansa yhtiökumppani, osakkeenomistaja tai hallituksen jäsen.

Romaniaan tai ulkomaille sijoittautuneen oikeushenkilön sivuliikkeen rekisteröimistä rekisteriin koskevan hakemuksen allekirjoittaa asianomaisen oikeushenkilön edustaja, joka harjoittaa suoraan sivuliikkeen liiketoimintaa, henkilökohtaisesti tai asiamiehensä välityksellä, autenttisen erityisen tai yleisen valtakirjan nojalla, tai asianajaja valtuutuksen nojalla.

Hakemuksen itsenäisen elinkeinonharjoittajan ja yhden henkilön yrityksen rekisteröimiseksi allekirjoittaa luonnollinen henkilö, joka hakee rekisteröitymistä itsenäiseksi elinkeinonharjoittajaksi tai yhden henkilön yrityksen haltijaksi, henkilökohtaisesti tai asiamiehensä välityksellä, autenttisen erityisen tai yleisen valtakirjan nojalla, tai asianajaja valtuutuksen nojalla.

Hakemuksen perheyrityksen rekisteröimiseksi allekirjoittaa perustamisasiakirjassa nimetty edustaja tai hänen asiamiehensä autenttisen erityisen tai yleisen valtakirjan nojalla tai asianajaja valtuutuksen nojalla.

Rekisteröintihakemusten tueksi toimitettavat asiakirjat on laadittava romaniaksi.

Hakijat tai kaupparekisteriin merkityt henkilöt voivat esittää rekisteröintihakemustensa tueksi asiakirjoja, jotka on laadittu jollakin niiden EU:n tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden virallisista kielistä, joissa he asuvat. Näihin asiakirjoihin on liitettävä auktorisoidun kääntäjän laatimat romaniankieliset käännökset.

Jollekin EU:n jäsenvaltioiden viralliselle kielelle käännetyt asiakirjat voidaan pyynnöstä julkaista, jos ne on toimitettu auktorisoituna käännöksenä.

Vieraalle kielelle käännetyissä asiakirjoissa on oltava joko kaksisarakkeinen taitto, jolloin ensimmäisessä sarakkeessa on romaniankielinen teksti ja toisessa sarakkeessa vieraskielinen teksti, tai tekstit on aseteltava peräkkäin eli ensin romaniankielinen teksti ja sen jälkeen vieraskielinen teksti.

Jos romaniaksi julkaistut asiakirjat ja tiedot ovat ristiriidassa vapaaehtoisesti julkaistun käännöksen kanssa, jälkimmäiseen ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan. Kolmas osapuoli voi kuitenkin vedota vapaaehtoisesti julkaistuun käännökseen, jollei yhtiö osoita, että kolmas osapuoli tiesi pakollisesti julkaistusta versiosta.

Rekisteröintihakemuksen tueksi vaadittavat asiakirjat, jotka on luokiteltu virallisiksi asiakirjoiksi, on toimitettava kaupparekisterivirastoon lain mukaisesti.

Verkossa

Rekisteröintihakemus ja lain edellyttämät asiakirjat voidaan lähettää sähköisesti eli verkkopalveluportaalin kautta tai sähköpostitse, ja niihin on sisällytettävä, liitettävä tai linkitettävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

Toimitettujen hakemusten käsittely

Kaupparekisteriin rekisteröintiä koskevan hakemuksen käsittelee rekisterinpitäjä asiakirjojen perusteella yhden työpäivän kuluessa hakemuksen rekisteröinnistä.

Jos rekisteröintiä koskeva hakemus ja hakemuksen tueksi toimitetut asiakirjat tai tapauksen mukaan perustamisasiakirjan vakiolomake ovat puutteelliset tai eivät täytä perustamista, yhtiöittämistä, organisointia ja ammattitoiminnan harjoittajien, joiden on rekisteröidyttävä, toimintaa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia tai jos rekisterinpitäjä katsoo, että hakemusta koskevan päätöksen tekemiseksi tarvitaan lisätietoja tai -asiakirjoja, hän antaa määräyksen enintään 15 kalenteripäivän pituisen määräajan asettamiseksi, jotta asiakirjoja voidaan korjata tai täydentää.

Määräaika ja lykkäyksen syyt ilmoitetaan ONRC:n verkkopalveluportaalissa, ja niihin voi tutustua myös kaupparekisterivirastojen tiloihin perustetuissa työpisteissä.

Rekisteröintihakemusta koskevan päätöksen tekemisen ja lain edellyttämien asiakirjojen antamisen määräaikaa tarkistetaan vastaavasti.

Jos hakija korjaa/täydentää rekisteröintihakemusta ennen kuin rekisterinpitäjän asettama määräaika on päättynyt ja pyytää päätöksen tekemiselle asetetun määräajan tarkistamista, rekisteröintihakemus ratkaistaan korjaamista/täydentämistä seuraavana päivänä.

Jos hakija ei täytä lykkäysmääräyksessä asetettuja velvoitteitaan, rekisteröintihakemus hylätään.

Jos hakija luopuu alioikeuksien yhteydessä toimivien kaupparekisterivirastojen käsiteltäväksi siirretyn hakemuksen käsittelyn pyytämisestä ja jos rekisteröintihakemukset hylätään, Romanian virallisessa lehdessä julkaisemisesta perittävä maksu palautetaan, jos se on maksettu.

Asianomaisen tai hänen edustajansa pyynnöstä järjestetään julkinen kuuleminen rekisteröintihakemusta koskevan päätöksen tekemiseksi.

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteritietojen vaikutus kolmansiin osapuoliin direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti

Seuraavassa esitettävässä kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että kolmannet osapuolet voivat käyttää kaupparekisteriin kirjattuja tietoja ja asiakirjoja tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 17 artiklan mukaisesti:

1. Lain nro 265/2022 4 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteri on yleisen julkisen edun mukainen palvelu, johon rekisteröidään ja jossa julkaistaan ammattitoiminnan harjoittajat, jotka ovat itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, yhden henkilön yrityksiä tai perheyrityksiä sekä ammattitoiminnan harjoittajat, jotka ovat yhtiöitä, eurooppayhtiöitä, osuuskuntia, eurooppaosuuskuntia, luotto-osuuskuntia, taloudellisia etuyhtymiä tai eurooppalaisia taloudellisia etuyhtymiä ja joiden päätoimipaikka on Romaniassa, sekä johon rekisteröidään ja jossa julkaistaan niiden sivuliikkeet ja edellä lueteltujen oikeushenkilöiden, joiden päätoimipaikka sijaitsee ulkomailla, sivuliikkeet.

Lisäksi lain nro 265/2022 43 §:n 1 momentin mukaan 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ammattitoiminnan harjoittajien on toimintansa aikana tai sen päättyessä pyydettävä, että rekisteriin kirjataan maininnat asiakirjoista, joiden kirjaamisesta on säädetty laissa.

Kaupparekisteriin kirjattuja tietoja ja jäljennöksiä niihin liittyvistä asiakirjoista annetaan kaupparekisteristä sekä muiden kaupparekisteriin rekisteröinnin kannalta merkityksellisten säädösten muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain nro 265/2022 11 §:n mukaisesti:

1. Kaupparekisteri on julkinen. Tukeakseen rekisteröintihakemuksia kaupparekisterivirasto antaa asianosaisen pyynnöstä ja kustannuksella romaniaksi henkilötietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja ja todistuksia kaupparekisterissä olevista tiedoista sekä todistuksia, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin, sekä jäljennöksiä ja/tai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä kaikista rekisteriin kirjatuista tai toimitetuista tiedoista tai mistä tahansa niiden osasta siinä muodossa kuin ne on toimitettu.

2. Tieto- ja asiakirjapyyntö on joko toimitettava palvelupisteeseen tai lähetettävä postitse tai lähettipalvelun välityksellä tai sähköisesti yhdessä henkilöllisyystodistuksen jäljennöksen kanssa, paitsi jos pyyntö on allekirjoitettu hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella.

3. Kaupparekisterivirasto antaa 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat joko sähköisesti eli sähköisessä muodossa, allekirjoitettuna hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta tai soveltuvin osin hyväksyttyä sähköistä leimaa käyttäen, tai paperiversiona ONRC:n rekisteröidyssä toimipaikassa tai kaupparekisterivirastossa taikka postitse tai lähettipalvelun välityksellä.

4. Jäljennökset ovat asianmukaisesti oikeaksi todistettuja. Sähköisessä muodossa olevat jäljennökset todistetaan oikeaksi lisäämällä sähköinen allekirjoitus. Pyynnöstä voidaan antaa myös jäljennöksiä, joita ei ole virallisesti todistettu oikeaksi.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen sähköisessä muodossa olevat jäljennökset on myös asetettava julkisesti saataville kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.

6. Vastaanotetut asiakirjat, jotka on lähetetty sähköisesti, käsitellään myös yhdysliikenteellä sähköisen keskitetyn asiointipisteen kanssa palveluntarjoajien sijoittautumisvapaudesta ja palvelujen tarjoamisen Romaniassa vapaudesta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 49/2009, hyväksytty sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä lailla nro 68/2010, mukaisesti.

7. Annetuista tiedoista ja asiakirjoista peritään oikeusministerin määräyksellä perustettuun luokitusjärjestelmään perustuva maksu, joka ei saa ylittää kyseisten tietojen tai asiakirjojen antamisesta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia ja johon sisältyvät kaupparekisterin kehittämis- ja ylläpitokustannukset.

8. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat annetaan maksutta viranomaisille ja toimielimille sekä Romaniassa akkreditoiduille diplomaattiedustustoille.

9. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot annetaan maksutta muille kuin 8 kohdassa luetelluille oikeushenkilöille, jos niistä nimenomaisesti säädetään laissa.

10. ONRC ja kaupparekisterivirastot antavat toimittajille ja joukkotiedotusvälineiden edustajille maksutta kaupparekisteriin tallennettuja erityisiä tietoja, joita voidaan käyttää ainoastaan yleisölle tiedottamista varten.

Niiden asiakirjojen ja henkilöihin liittyvien tietojen oikeusvaikutukset, jotka on kirjattava kaupparekisteriin, toteutuvat kaupparekisteristä sekä muiden kaupparekisteriin rekisteröinnin kannalta merkityksellisten säädösten muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain nro 265/2022 46 §:n mukaisesti.

 1. Rekisteröinnillä ja maininnoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin siitä päivästä, kun ne on kirjattu kaupparekisteriin tai julkaistu Romanian virallisessa lehdessä tai, jos laissa niin edellytetään, kaupparekisterin sähköisessä tiedotteessa.
 2. Henkilö, jolla on velvollisuus pyytää tiedon kirjaamista, ei voi vedota kirjaamattomiin asiakirjoihin tai tietoihin kolmansia osapuolia vastaan, ellei hän voi todistaa asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa. Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin aina vedota julkaisemattomiin asiakirjoihin tai tietoihin, paitsi jos julkaisematta jättäminen poistaa niiden vaikutuksen.
 3. ONRC julkaisee verkkosivuillaan ja verkkopalveluportaalissaan sekä toimittaa Euroopan oikeusportaalissa julkaistaviksi ajantasaiset tiedot kansallisesta lainsäädännöstä, joka on annettu kaupparekisteriin pakollisesti kirjattavia henkilöitä koskevien asiakirjojen, tietojen ja mainintojen julkisuudesta ja oikeusvaikutuksista suhteessa kolmansiin.

Myös yrityksiin sovelletaan tässä asiassa seuraavia erityisiä sääntöjä, kuten yrityksistä annetun lain nro 31/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 50–51 §:ssä säädetään.

50 §

1. Asiakirjoihin tai tietoihin, joita ei ole julkaistu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, ellei yritys pysty todistamaan asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.

2. Toimiin, joita yritys toteuttaa ennen kuin on kulunut 16 päivää lakisääteisestä julkaisupäivästä, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, jos nämä todistavat, ettei niiden ollut mahdollista saada tietoa toimista.

51 §

1. Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin aina vedota julkaisemattomiin asiakirjoihin tai tietoihin, paitsi jos julkaisematta jättäminen poistaa niiden vaikutuksen.

Lain nro 265/2022 7 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisterin on sisällettävä seuraavat rekisteriluokat:

 1. rekisteri, johon kirjataan yhtiöt, kansalliset yritykset tai yhtiöt, itsenäiset liikelaitokset, taloudelliset etuyhtymät, eurooppayhtiöt, eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät ja muut laissa nimenomaisesti säädetyt oikeushenkilöt, joiden päätoimipaikka on Romaniassa, sekä niiden sivuliikkeet ja soveltuvin osin niiden oikeushenkilöiden sivuliikkeet, joiden päätoimipaikka on ulkomailla
 2. rekisteri, johon kirjataan osuuskunnat ja eurooppaosuuskunnat, joiden päätoimipaikka on Romaniassa, niiden sivuliikkeet ja soveltuvin osin osuuskuntien tai eurooppaosuuskuntien, joiden päätoimipaikka on ulkomailla, sivuliikkeet
 3. rekisteri, johon kirjataan itsenäiset elinkeinonharjoittajat, yhden henkilön yritykset ja perheyritykset, joiden päätoimipaikka ja soveltuvin osin työpisteet ovat Romaniassa.

2. Lain nro 265/2022 5 §:n 1 momentin mukaan rekisteröinti kaupparekisteriin perustuu rekisterinpitäjän määräykseen rekisteröintihakemuksia koskevien päätösten tekemisestä tai soveltuvin osin lakisääteiseen lainvoimaiseen tuomioistuimen päätökseen tai täytäntöönpanokelpoiseen päätökseen. Jos tuomioistuin määrää rekisteröinnistä, se voidaan tehdä myös sen oikeudenkäyntiasiakirjan perusteella, joka sisältää tuomioistuimen päätöksen tuomiolauselman.

3. Lain nro 265/2022 107 §:n 2 momentin mukaan kaupparekisteriin kirjaamisen päivänä pidetään päivää, jona tiedot on tosiasiallisesti kirjattu rekisteriin.

4. Lain nro 265/2022 107 §:n 3 momentin mukaan tiedot kirjataan kaupparekisteriin 24 tunnin kuluessa rekisterinpitäjän antamasta määräyksestä.

5. Lain nro 265/2022 6 §:n 1 momentin mukaan ONRC pitää kaupparekisteriä sähköisessä muodossa ja rekisteröinti kaupparekisteriin ja muihin ONRC:n ylläpitämiin rekistereihin tehdään sähköisesti.

Rekisteritietojen ja niiden julkaisemisen väliset erot

Rekisteröinnillä ja maininnoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin siitä päivästä, kun ne on kirjattu kaupparekisteriin tai julkaistu Romanian virallisessa lehdessä tai, jos laissa niin edellytetään, kaupparekisterin sähköisessä tiedotteessa.

Toimiin, joita luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö toteuttaa ennen kuin on kulunut 16 päivää sen rekisteröimisestä kaupparekisteriin, ei voi vedota kolmansia osapuolia vastaan, jos nämä todistavat, ettei niiden ollut mahdollista saada tietoa toimista.

Henkilö, jolla on velvollisuus pyytää tiedon kirjaamista, ei voi vedota kirjaamattomiin asiakirjoihin tai tietoihin kolmansia osapuolia vastaan, ellei hän voi todistaa asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa. Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin aina vedota julkaisemattomiin asiakirjoihin tai tietoihin, paitsi jos julkaisematta jättäminen poistaa niiden vaikutuksen.

Kaupparekisterivirasto lähettää lain nro 265/2022 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat sähköisesti Romanian viralliselle lehdelle julkaistavaksi kolmen työpäivän kuluessa kaupparekisteriin merkitsemisestä.

Jos kaupparekisteriin tehtyjen merkintöjen ja lain nro 265/2022 8 §:ssä tarkoitetun kaupparekisteriin merkityn ammattitoiminnan harjoittajan asiakirjakansiossa oleviin asiakirjoihin sisältyvien tietojen välillä on eroja, kaupparekisteriin tehtyihin merkintöihin voi vedota kolmansia osapuolia vastaan.

Jos tiedotteessa tai tapauksen mukaan Romanian virallisessa lehdessä julkaistujen asiakirjojen ja tietojen ja toisaalta rekisteriin kirjattujen asiakirjojen välillä on eroja, viimeksi mainitut ovat ensisijaisia suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Jos edellä mainitut erot johtuvat muusta kuin asianomaisesta ammattitoiminnan harjoittajasta, kaupparekisterivirasto tai soveltuvin osin itsenäinen liikelaitos ”Monitorul Oficial” (virallinen lehti) oikaisee rekisterimerkinnän eli tarkemmin sanottuna julkaisee korjatun tekstin uudelleen otteena omalla kustannuksellaan ammattitoiminnan harjoittajan pyynnöstä.

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Lain edellyttämät asiakirjat ja tiedot on lueteltu kaupparekisterissä soveltuvin osin rekisteröintivelvollisten luonnollisten henkilöiden ja/tai oikeushenkilöiden tai muiden asianosaisten pyynnöstä tai omasta aloitteesta.

Lain nro 265/2022 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ammattitoiminnan harjoittajien on toimintansa aikana tai sen päättyessä pyydettävä, että rekisteriin kirjataan maininnat asiakirjoista ja toimista, joiden kirjaamisesta on säädetty laissa, 15 päivän kuluessa päivästä, jona asiakirjat on laadittu tai kirjaamisvelvoitteen piiriin kuuluvat toimet on toteutettu.

Rekisteriin merkitään tietoja myös asianosaisten pyynnöstä lakisääteisissä tapauksissa enintään 30 päivän kuluessa siitä, kun he ovat tulleet tietoisiksi rekisteröitävästä asiakirjasta tai toimesta.

Hakijat ja soveltuvin osin heidän oikeudelliset edustajansa/asiamiehensä ovat lain mukaan vastuussa rekisteröintihakemuksissa ja niiden tueksi toimitetuissa asiakirjoissa olevien tietojen laillisuudesta, aitoudesta ja oikeellisuudesta.

Lain nro 265/2022 5 §:n 1 momentin mukaan rekisteröinti kaupparekisteriin perustuu rekisterinpitäjän määräykseen rekisteröintihakemuksia koskevien päätösten tekemisestä tai soveltuvin osin lakisääteiseen lainvoimaiseen tuomioistuimen päätökseen tai täytäntöönpanokelpoiseen päätökseen. Jos tuomioistuin määrää rekisteröinnistä, se voidaan tehdä myös sen oikeudenkäyntiasiakirjan perusteella, joka sisältää tuomioistuimen päätöksen tuomiolauselman.

Lain nro 265/2022 107 §:ssä säädetään, että jos rekisteröitymisvelvollisuuden alaisten ammattitoiminnan harjoittajien perustamista, yhtiöittämistä, organisaatiota ja toimintaa koskevat oikeudelliset vaatimukset täyttyvät, rekisterinpitäjä antaa rekisteröintihakemuksen hyväksymistä koskevan määräyksen yhden työpäivän kuluessa päivästä, jona kyseinen hakemus on rekisteröity kaupparekisterivirastoon, tai tapauksen mukaan päivästä, jona kaikki muodollisuudet on hoidettu ja kaikki asiakirjat ja tiedot yhtiöittämistä ja rekisteröintiä varten on vastaanotettu rekisterinpitäjän määräämällä tavalla.

Kaupparekisteriin kirjaamisen päivänä pidetään päivää, jona tiedot on tosiasiallisesti kirjattu kyseiseen rekisteriin.

Tiedot kirjataan kaupparekisteriin 24 tunnin kuluessa rekisterinpitäjän antamasta määräyksestä.

Oikeushenkilöt saavat oikeushenkilön aseman päivänä, jona ne tosiasiallisesti on kirjattu kaupparekisteriin.

Rekisterinpitäjän määräys on täytäntöönpanokelpoinen, jollei laissa toisin säädetä, ja siihen sovelletaan ainoastaan valitusmenettelyä. Valitus ei keskeytä täytäntöönpanoa. Menettelyn, jossa päätetään tietojen merkitsemisestä kaupparekisteriin, toteuttaa ORCT:n henkilökunta.

Tietosuoja

Rekisteröidyn henkilötietojen julkaisemista ja säilyttämistä koskeviin oikeuksiin liittyvät menettelyt

Hoitaessaan kaupparekisterin toimintaa säätelevissä säädöksissä vahvistettuja tehtäviään kansallinen kaupparekisterivirasto ja alioikeuksien yhteydessä toimivat kaupparekisterivirastot tai alueelliset virastot keräävät ja käsittelevät tietoja, myös henkilötietoja, jotka kuuluvat
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) säännösten soveltamisalaan.

Kansallinen kaupparekisterivirasto on henkilötiedoista vastaavana rekisterinpitäjänä ottanut käyttöön riittävät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilötietojen suojaa ja käsittelyä koskevien säännösten noudattaminen.

Luonnollisen henkilön henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä myöhemminkään käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla (käyttötarkoituksen rajaamisen periaate).

Hakijoiden hakemuksia täyttämällä/jättämällä ja niitä tukevia tietoja/asiakirjoja toimittamalla antamia henkilötietoja käsitellään kaupparekisterin tärkeimpien erityisten velvoitteiden ja tehtävien suorittamiseksi.

Sähköiseen keskuskaupparekisteriin / integroituun tietojärjestelmään tallennettuja tietoja säilytetään rajoittamaton aika. Ammattitoimintaa harjoittavan henkilön kaupparekisteriin kirjaamista ja hänen asiakirjojaan ja tietojaan koskevien merkintöjen tekemistä rekisteriin koskevat hakemukset (lomakkeet) sekä niiden tueksi toimitetut asiakirjat arkistoidaan ammattitoimintaa harjoittavan henkilön kansioon (paperilla ja sähköisesti).

Kaupparekisteriin kirjaamisen perusteella annettujen tai neuvontapalvelun henkilöstön laatimien asiakirjojen julkaiseminen on yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista, mutta julkaiseminen koskee vain seuraavia tietoja: asianosaisten sukunimi ja etunimi, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja asuinmaa, jollei laissa toisin säädetä.

Henkilötietoja koskevat tiedot, jotka voidaan julkistaa niiden luonnollisten henkilöiden osalta, jotka toimivat tietyssä ominaisuudessa/tehtävässä kaupparekisteriin merkityssä ammattitoimintaa harjoittavassa tahossa, ovat seuraavat: sukunimi ja etunimi, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja asuinmaa, paitsi jos hakija on taho, jolla on lakisääteinen pääsy henkilötietoihin.

Kaupparekisteriin merkittyyn ammattitoiminnan harjoittajan kansioon sisältyvien asiakirjojen jäljennökset tai oikeaksi todistetut jäljennökset, jotka annetaan hakijoille, sisältävät ainoastaan kyseisissä asiakirjoissa lueteltujen henkilöiden sukunimen ja etunimen, syntymäajan ja -paikan, kansalaisuuden ja asuinmaan, paitsi jos hakija on taho, jolla on lakisääteinen pääsy henkilötietoihin.

Viranomaisten ja laitosten kanssa käytävässä tietojenvaihdossa, joka perustuu nimenomaisen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi laadittuihin yhteistyöpöytäkirjoihin, on noudatettava henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevia oikeussääntöjä.

Luettelo viranomaisista ja laitoksista, joiden kanssa ONRC laatii yhteistyöpöytäkirjoja, julkaistaan ONRC:n verkkosivustolla.

Annettuihin tietoihin, aiempiin merkintöihin ja ONRC:n ja kaupparekisterivirastojen antamiin todistuksiin sekä rekisteröintihakemusten tueksi toimitettujen asiakirjojen jäljennöksiin tai oikeiksi todistettuihin jäljennöksiin on sisällyttävä kaikki kaupparekisteriin kirjatut henkilötiedot, jos tällaiset tiedot toimitetaan rekisteröityjen tai toimivaltaisten laitosten tai viranomaisten pyynnöstä lakisääteisen velvoitteen mukaisesti joko lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai tehtävien suorittamiseksi. Muille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, muut julkiset laitokset mukaan lukien, lähetetään kuitenkin ainoastaan seuraavat tiedot lain nro 265/2022 11 §:n 1 momentin mukaisesti: sukunimi ja etunimi, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja asuinmaa.

Kansallinen kaupparekisterivirasto varmistaa, että rekisteröidyt käyttävät seuraavia asetuksen (EU) N:o 679/2016 mukaisia oikeuksiaan: oikeus saada tietoja ja pääsy henkilötietoihin sekä oikeus niiden oikaisemiseen ja poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen, oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus olla joutumatta yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi, profilointi mukaan luettuna, ja oikeus tehdä valitus kansalliselle henkilötietojen käsittelystä vastaavalle valvontaviranomaiselle [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bukarest).

Edellä mainittuja oikeuksia, joihin sovelletaan asetuksessa (EU) N:o 679/2016 säädettyjä vaatimuksia ja poikkeuksia, voidaan käyttää lähettämällä asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu kirjallinen pyyntö postitse seuraavaan osoitteeseen: Bukarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, postinumero: 030837 tai sähköpostitse osoitteeseen datepersonale@onrc.ro.

Organisaatioon on nimetty yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot on julkaistu verkkosivuilla kohdassa Henkilötiedot.

Yhteystiedot

Yhteystiedot löytyvät täältä.

Linkkejä

Romanian kaupparekisterin virallinen sivu

Romanian kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Päivitetty viimeksi: 03/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.