Tämän sivun alkukielistä versiota sloveeni on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Slovenia

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus Slovenian kaupparekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Millaisia tietoja Slovenian kaupparekisteristä on saatavissa?

Slovenian kaupparekisteriä (PRS) ylläpitää Slovenian tasavallan julkisista oikeudellisista rekistereistä ja niihin liittyvistä palveluista vastaava virasto (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

PRS on virallinen julkinen tietokanta kaikista voittoa tavoittelevista ja voittoa tavoittelemattomista yrityksistä, joilla on kotipaikka Sloveniassa, ja niiden tytäryrityksistä ja muista liiketoimintayksiköistä. PRS sisältää tietoa myös ulkomaisten yritysten tytäryrityksistä, jotka harjoittavat toimintaa Slovenian alueella. PRS:ään rekisteröitynä ovat

 • yhtiöt (avoimet ja osakeyhtiöt)
 • elinkeinonharjoittajat
 • julkisoikeudelliset oikeushenkilöt
 • yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt
 • yhdistykset
 • rekisteröityä tai säänneltyä toimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt
 • liikeyritysten tytäryhtiöt tai muut liiketoimintayksiköt
 • ulkomaisten liikeyritysten pääkonttorit
 • muut yksiköt.

Kustakin PRS:ään merkitystä yksiköstä on saatavilla erilaisia rekisteröintitietoja (rekisteröintinumero, yrityksen nimi, verotunniste, tiedot edustajista ja perustajista jne.).

 • tietojen haku suoraan ePRS-sovelluksen avulla ja
 • tietojen tarjonta uudelleenkäyttöä varten.

Mitä kaupparekisteri sisältää?

ePRS-sovellus

Käyttäjä voi ePRS-sovelluksen avulla hakea tietoa yksittäisistä merkinnöistä, jotka koskevat Slovenian tasavallan alueella taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä.

Onko PRS:n käyttö ilmaista?

Rekisteritietojen käyttö on ilmaista, mutta portaaliin on kirjauduttava sisään (tai rekisteröidyttävä, jos kyseessä uusi käyttäjä).

Hakujen tekeminen Slovenian kaupparekisterissä

Käyttäjien on rekisteröidyttävä portaaliin voidakseen tehdä hakuja. Tietoja voidaan hakea merkitsemällä hakuperusteita yhteen tai useaan kenttään tai valitsemalla hakuperusteita pudotusvalikosta. Hakuperusteena voi olla tieto, tiedon osa (sana) tai sanan alku. Mahdollisia hakuperusteita ovat rekisteröintinumero, verotunniste, yrityksen nimi, katu ja talon numero jne.

Tietojen päivitys

Tietoja päivitetään joka päivä.

Tietojen tarjonta uudelleenkäyttöä varten:

AJPES tarjoaa seuraavia palveluja PRS:n tietojen uudelleenkäyttöä varten:

 • päivittäinen, viikoittainen tai kuukausittainen tietojen toimitus kaikista tietueista lyhyessä tai pitkässä muodossa
 • kuukausittainen tietojen toimitus lyhyessä tai pitkässä muodossa yrityksistä, jotka on merkitty tuomioistuimien hallinnoimaan yritysrekisteriin
 • kuukausittainen tietojen toimitus yhden henkilön yrityksistä lyhyessä tai pitkässä muodossa
 • tietojen toimitus internetpalvelun kautta lyhyessä, pitkässä tai vähimmäismuodossa (ks. )
 • tietojen toimitus määrätyssä järjestyksessä lyhyessä tai pitkässä muodossa
 • kerättyjen tietojen käsittely käyttäjän asettamilla kriteereillä (numeeriset tiedot).

AJPES julkaisee kolmen kuukauden välein verkossa ilmaiseksi läpileikkauksen koko kaupparekisterin tietystä tietosisällöstä XML-muodossa.

Hinnat

AJPES veloittaa Slovenian kaupparekisterin julkisten tietojen uudelleenkäytöstä
Slovenian kaupparekisterissä olevien julkisten tietojen uudelleenkäyttöä koskevan hintatariffin (Slovenian säädöskokoelma) mukaan.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Kolmannet osapuolet voivat vedota niihin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka mainitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/101/EY niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, seuraavien lakien nojalla:

Yhtiölaki (Zakon o gospodarskih družbah, ZGD-1) (Slovenian virallinen lehti nro 65/09 – virallinen konsolidoitu versio, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – perustuslakituomioistuimen päätös ja 82/13), joka on perussäädös, jossa esitetään yhtiöiden, yksityisyrittäjien, taloudellisten yhteenliittymien ja ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeiden yhtiömuotoa, perustamista ja toimintaa koskevat säännöt

Tuomioistuinrekisterilaki (Zakon o sodnem registru, ZSReg) (Slovenian virallinen lehti nro 54/07 – virallinen konsolidoitu versio, 65/08, 49/09 ja 82/13 – ZGD-1H), jossa säädetään tuomioistuinrekisteristä, tiedoista, joita rekisteriin merkitään, menettelysäännöistä, joiden mukaan toimivaltainen tuomioistuin päättää merkitsemisestä rekisteriin, ja säännöistä, joiden mukaan AJPES ylläpitää rekisteriä Laissa säädetään myös menettelyistä ”yhden luukun” järjestelmässä (Vse na enem mestu).

Kaupparekisterilaki (Zakon o Poslovnem registru Slovenije, ZPRS-1) (Slovenian virallinen lehti nro 49/06 ja 33/07 – ZSReg-B), jossa säädetään Slovenian kaupparekisterin pitämisestä, kaupparekisterin tietueista, niiden tunnisteista ja tunnisteiden pakollisesta käytöstä, kaupparekisterin sisällöstä ja tietojen saannista rekisterin pitämiseksi, menettelystä merkinnän tekemiseksi rekisteriin, tiedoista, jotka rekisterinpitäjä lisää tai määrittää merkinnän tehdessään, kaupparekisteritietojen käytöstä ja tietojen säilyttämisestä

Onko Slovenian kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteritietojen käyttö on ilmaista. Käyttäjien on kuitenkin rekisteröidyttävä portaaliin voidakseen käyttää tietoja.

Linkkejä

kaupparekisteri (sloveenin kielellä), kaupparekisteri (englannin kielellä)

Päivitetty viimeksi: 23/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.