Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: espanja.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Espanja

Espanjan rekisterinpitäjät vastaavat seuraavista rekistereistä: kiinteistörekisterit (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles, jotka tunnetaan yleensä nimellä Registros de la Propiedad) irtaimen omaisuuden rekisterit (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles) kaupparekisterit (Registros Mercantiles) yleisten sopimusehtojen rekisteri (Registro de Condiciones Generales de la Contratación). Tarkemmat tiedot kiinteistörekistereistä ja niihin liittyvät linkit löytyvät Euroopan oikeusportaalista kohdasta ”Kiinteistörekisterit”. Tällä sivustolla esitellään seuraavat: Espanjan kaupparekisterit sekä niihin liittyvät linkit tiivistelmä irtaimen omaisuuden rekistereistä ja niihin liittyvät linkit tiivistelmä yleisten sopimusehtojen rekistereistä ja niihin liittyvät linkit.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Mitä Espanjan kaupparekisteri tarjoaa?

Oikeusvarmuutta ja taloudellista varmuutta.

Espanjan kaupparekisterin pääpiirteitä esitetään seuraavassa.

1. – Kaupparekisterin tavoite

1.1. – Kaupparekisteriin rekisteröityvät

 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • liikeyritykset
 • kansalaisyhteiskunnan yhteisöt
 • luotto- ja vakuutuslaitokset sekä keskinäiset takausyhtiöt
 • sijoitusrahastot
 • taloudelliset etuyhtymät
 • säästöpankit
 • eläkerahastot
 • kaikkien edellä mainittujen sivutoimipisteet
 • ulkomaisten yritysten sivuliikkeet
 • ulkomaiset yritykset, jotka siirtävät toimipaikkansa Espanjaan
 • kaikki kaupallista toimintaa harjoittavat yritykset ja muut tahot, joiden ostamat tai välittämät hankinnat taikka myynti ylittävät 600 000 euroa.

1.2. – Kaupparekisterin sisältö

 • Liikeyrityksiä koskevat asiakirjat – Yrityksen perustamissopimus on ensimmäinen asiakirja, joka merkitään kaupparekisteriin. Sen jälkeen lisätään kutakin yritystä koskevat muut asiakirjat ja sopimukset (pääoman korotukset ja alentamiset, hallituksen muutokset, johtajien ja edustajien nimitykset tai erottamiset, yrityksen maksukyvyttömyys, yhtiön päätöksistä nostetut kanteet jne.).
 • Tilikirjat – Elinkeinonharjoittajilla ja yrityksillä on velvollisuus pitää kirjanpitoa ja toimittaa tilikirjat kotipaikkansa kaupparekisteriin, ja kaupparekisterin pitäjä vahvistaa niiden laillisuuden. Tilikirjat on toimitettava neljän kuukauden kuluessa yrityksen tilikauden päättymisestä. Toisin sanoen yritysten, joiden tilikausi päättyy 31. joulukuuta, on toimitettava tilikirjansa ennen 31. toukokuuta.
 • Vuotuisen tilinpäätöksen tallettaminen kaupparekisteriin on elinkeinonharjoittajien sekä eräiden muiden tahojen velvollisuus – Espanjan kirjanpitosäännöstön (Plan General Contable) mukaan tilinpäätöksen laatiminen on pakollista. Kumppaneiden ja osakkeenomistajien on hyväksyttävä tilinpäätös kuuden kuukauden kuluessa sen tekemisestä. Hyväksytty tilinpäätös on toimitettava seuraavan kuukauden kuluessa oman alueen kaupparekisteriin, joka vahvistaa sen laillisuuden, mikä on pakollista. Näin ollen yritysten, joiden tilikausi päättyy 31. joulukuuta ja jotka ovat hyväksyneet tilinpäätöksensä 30. kesäkuuta mennessä, on talletettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin ennen 30. heinäkuuta.
 • Asiakirjojen toimittaminen tilintarkastajien ja asiantuntijoiden nimittämistä varten – Jokaisella osakkaalla, joka omistaa 5 prosenttia yrityksen pääomasta, on oikeus pyytää kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, että yrityksen kotipaikan mukaan määräytyvä kaupparekisteri nimittää tilintarkastajan. Yrityksissä, joiden tilikausi päättyy 31. joulukuuta, kumppaneilla ja 5 prosenttia yrityksen osakepääomasta omistavilla osakkailla on oikeus pyytää tilintarkastajan nimittämistä ennen seuraavan vuoden 31. maaliskuuta. He voivat myös pyytää yrityksen kotipaikan kaupparekisterin pitäjää nimittämään yritysasiantuntijan silloin, kun yrityksessä aiotaan toteuttaa osakeanti muuta vastiketta kuin rahaa vastaan sekä sulautumis- ja jakautumistilanteissa.

2. – Espanjan kaupparekisterin oikeusvarmuus

Kaupparekisteri on tärkein oikeudellinen väline liiketoiminnan virallistamisessa. Se on ensiarvoisen tärkeä talouden kehittämisen kannalta, koska se vähentää liiketoimen toteuttamisesta aiheutuvia kuluja.

Rekisteriin merkittävät tiedot tarkistetaan: yrityksiä koskevien asiakirjojen ja sopimusten laillisuus ja pätevyys tarkistetaan, samoin kuin niiden tekijöiden oikeus ja kelpoisuus tehdä ne.

Tämän tarkistuksen vuoksi rekisteröinnillä on merkittäviä oikeusvaikutuksia:

 1. Rekisterin sisällön otaksutaan olevan totuudenmukainen ja lainvoimainen.
 2. Rekisteröityihin asiakirjoihin voidaan vedota vilpittömässä mielessä toimivia kolmansia osapuolia vastaan.
 3. Tuomioistuimet takaavat rekisterin merkinnät, joilla on oikeusvaikutuksia niin kauan kuin niiden virheellisyyttä tai pätemättömyyttä ei ole osoitettu.
 4. Rekisterimerkintöjen julistaminen virheellisiksi tai pätemättömiksi ei vahingoita vilpittömässä mielessä toimivien kolmansien osapuolten laillisesti hankkimia oikeuksia.

Tällä tavoin niin yritykset kuin kansalaiset ja julkishallintokin voivat välttää suuria liiketoiminnan toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia, ja niiden saatavilla on riittävästi oikeaksi todistettua tietoa yrityksistä, joiden kanssa ne aikovat tehdä sopimuksen, sekä tietoa kyseisten yritysten oikeudellisesta ja taloudellisesta tilanteesta.

3. – Rekisteröintimenettely

Yleisperiaatteen mukaan kaupparekisteriin rekisteröidään vain julkisesti hyväksyttyjä asiakirjoja. Tällaisia julkisia asiakirjoja ovat notaarin laatimat asiakirjat, oikeudelliset tai hallinnolliset asiakirjat. Yksityinen asiakirja voidaan merkitä kaupparekisteriin ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joista on nimenomaisesti säädetty kaupparekisteristä annetuissa laeissa ja asetuksessa. Esimerkkejä yksityisistä asiakirjoista, jotka voidaan merkitä rekisteriin: yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joka ei toimi merenkulkualalla, koskeva asiakirja; johtajan, selvitysmiehen tai tilintarkastajan aseman nimittämistä, erottamista, hyväksymistä ja jakamista koskevat asiakirjat.

Menettelyä on pyydettävä. Toisin sanoen poikkeustilanteita lukuun ottamatta menettelyn aloittaa henkilö, joka haluaa merkinnän rekisteriin.

Onko kaupparekisterin käyttö maksutonta?

Kaupparekisterin käyttö Espanjassa ei ole maksutonta.

Rekisteröinti- ja julkaisukustannukset vahvistetaan kaupparekisterinpitäjien maksutaulukossa ja kaupparekisteristä annetussa asetuksessa.

Rekisteröintimaksujen suuruus riippuu useista tekijöistä. Ne voi katsoa suoraan kaupparekisterinpitäjien maksutaulukosta.

Julkaisukustannukset vaihtelevat 1,20 eurosta 24 euroon. Ne voi katsoa suoraankaupparekisterinpitäjien maksutaulukosta tai Espanjan rekisterinpitäjien liiton sivustolta.

Hakujen tekeminen Espanjan kaupparekisterissä

1. – Kaupparekisteri on julkinen

Kaupparekisteri on julkinen, ja kaupparekisterimerkintöihin sisältyvien tietojen käsittely on kaupparekisterin pitäjän tehtävä.

2. – Rekisteriotteet

Määritelmä – Rekisteriotteella (Nota simple) on pelkästään tiedotusarvo, se ei siis ole todistus rekisterimerkintöjen sisällöstä, mutta se sisältää joko kaikki varsinaisen rekisterimerkinnän tiedot tai osan niistä.

Hakumenettely – Rekisteriotetta voi hakea kahdella tavalla:

 • kirjallisesti jättämällä hakemuksen henkilökohtaisesti asianomaiseen kaupparekisteriin
 • internetin kautta käyttämällä sivun lopussa olevaa ensimmäistä linkkiä.

3. – Todistukset

Määritelmä Todistukset ovat jäljennöksiä, jotka on translitteroitu tai käännetty sanatarkasti tai tiivistetysti rekisterin sisällöstä, mikä on ainoa keino todistaa kaupparekisterimerkintöjen sisältö luotettavasti sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on käsitellyt sisältöä. Myös rekisterinpitäjät voivat antaa todistuksen rekisteriin arkistoiduista tai talletetuista asiakirjoista.

Hakumenettely – Todistusta haetaan kirjallisesti ja se myös toimitetaan paperilla. Sitä on haettava henkilökohtaisesti, postitse, faksitse tai muuta vastaavaa menettelyä käyttäen. Lisäksi todistuksia voi hakea sähköisesti ja myös saada sähköisen todistuksen, jossa on rekisterinpitäjän varmennettu sähköinen allekirjoitus.

4. – Kaupparekisterin käyttö internetin kautta

Katso tekstin lopussa oleva kohta ”Hyödyllisiä linkkejä”. Menettely on hyvin yksinkertainen. Riittää, että noudattaa seuraavalla sivustolla annettuja ohjeita:

Sivustolla voi maksaa luottokortilla, jos ei ole palvelun tilaaja tai jos hallussa ei ole rekisterinpitäjien liiton aikaisemmin antamaa todistusta:

 • kohdassa ”pago con tarjeta” eli korttimaksu annetaan luottokortin tiedot,
 • minkä jälkeen napsautetaan Entrar-näppäintä.

Tällä sivulla voi valita seuraavista rekistereistä: kiinteistörekisteri, kaupparekisteri, irtaimen omaisuuden rekisteri ja yleisten sopimusehtojen rekisteri, joista valitaan kaupparekisteri eli ”Publicidad Mercantil”,

 • minkä jälkeen valitaan halutut tiedot.

Kuka tahansa voi hakea rekisterinpitäjien liiton tälle sivustolle järjestämiä tietoja interaktiivisesti reaaliajassa. Tietyt yrityksiä koskevat tiedot, kuten talletettujen tilinpäätösten yksityiskohtainen sisältö, ovat saatavissa välittömästi ympäri vuorokauden vuoden kaikkina päivinä. Rekisteröidyistä yritysten asiakirjoista saatavat tiedot ovat päivitettyjä ja totuudenmukaisia.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämistä käsittelevällä direktiivillä 2012/17/EU muun muassa lisätään direktiiviin 2009/101/EY uusi 3a artikla. Siinä velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että ajantasaistettu tieto niistä kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joiden mukaan kolmannet osapuolet voivat vedota 2 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin ja kuhunkin asiakirjalajiin, on saatavilla 3 artiklan 5, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan oikeusportaalissa julkaistaviksi vaaditut tiedot portaalin sääntöjen ja teknisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot koskevat sitä, miten tehdä kyselyjä direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin sekä mitkä ovat rekisteriin talletettujen asiakirjojen oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin.

Direktiivin 2 artiklassa tarkoitetut tiedot julkaistaan Espanjan kaupparekisterissä. Siinä määrätään periaatteista, jotka koskevat henkilötietolomaketta, julkisesti hyväksyttyjä asiakirjoja, laillisuutta, kelpoisuutta, yleistä luotettavuutta, oikeusvaikutuksia, asiakirjojen toimittamista ja julkaisua.

Yrittäjyyttä ja yritysten kansainvälistymistä koskevan lain 14/2013 19 §:ssä ja lain lisäsäännöksessä 13ª säädetään kaupparekisterin pitämisestä sähköisessä muodossa käyttäen yhtä tietojärjestelmää niin kuin laissa säädetään.

Kaupparekisterissä olevia tietoja julkaistaan antamalla todistuksia tai rekisteriotteita.

Kaupparekisterin antamat todistukset ovat ainoa keino todistaa rekisterimerkintöjen sisältö luotettavasti. Tästä säädetään kauppalain (Código de Comercio) 23.1 §:ssä ja kaupparekisteriasetuksen 12 ja 77 §:ssä.

Kaupparekisteriasetuksen 12 ja 78 §:ssä mainitaan rekisteriote, joka voi sisältää kaikki varsinaisen rekisterimerkinnän tiedot tai osan niistä.

Rekisteriä voi käyttää myös tietokoneella, todetaan saman asetuksen 79 §:ssä.

Kauppalain 23.4 §:n ja kaupparekisteriasetuksen 80 §:n mukaisesti sovelletaan asuntolainalainsäädännössä vahvistettuja julkaisemista koskevia täydentäviä säännöksiä, erityisesti kiinnityksistä annetun lain (Ley Hipotecaria) 221, 222, 222a, 227 ja 248 §:ää, mikä mahdollistaa tietojen julkaisemisen sähköisesti. Lain 24/2001 110.1 §:ssä mainitaan, että rekisterinpitäjä voi julkaista tietoja käyttämällä varmennettua sähköistä allekirjoitusta osana tieto- ja digitaalitekniikoiden käyttöönottoa; tämä pätee myös kaupparekisteriin (106–115 §).

Kaupparekisteriasetuksen 379 §:n mukaisesti keskuskaupparekisterin (Registro Mercantil Central) tehtävänä on järjestää, käsitellä ja julkaista kaupparekisterien vastaanottamia tietoja pelkästään tiedotustarkoituksessa, arkistoida ja julkaista taloudellisten toimijoiden ja oikeushenkilöiden nimet, julkaista kaupparekisterin virallista lehteä (Boletín Oficial del Registro Mercantil), pitää rekisteriä yrityksistä ja taloudellisista toimijoista, jotka ovat siirtäneet kotipaikkansa ulkomaille menettämättä Espanjan kansalaisuutta, ja ilmoittaa asetuksen (EY) N:o 2157/2001 14 artiklassa tarkoitetut tiedot. Kauppalain 23 §:n ja kaupparekisteriasetuksen 382 §:n mukaisesti keskuskaupparekisteri voi antaa rekisteriotteita mutta ei todistuksia, rekisteröityjen yritysten ja taloudellisten toimijoiden toimialaa ja nimeä koskevia todistuksia lukuun ottamatta.

Julkaisemista voi pyytää postitse, faksilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietoja voi hakea Espanjan rekisterinpitäjien sivustolta käyttämällä FLEI-palvelua (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Kaupparekisteriasetuksen 9 §:ssä säädetään oikeusvaikutuksista seuraavaa: ”1. Asiakirjoihin, jotka on rekisteröitävä, voidaan vedota vilpittömässä mielessä toimivia kolmansia vastaan vasta sen jälkeen, kun ne on julkaistu kaupparekisterin virallisessa lehdessä. Tämä ei vaikuta rekisteröintiin. 2. Kun on kyse toimista, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa asiakirjan julkaisemisesta, rekisteröityihin ja julkaistuihin asiakirjoihin ei voida vedota kolmansia vastaan silloin kun he voivat todistaa, ettei heillä ollut mahdollisuutta saada niistä tietoa. 3. Jos julkaistun sisällön ja rekisteröinnin sisällön välillä on ristiriita, vilpittömässä mielessä toimivat kolmannet voivat vedota julkaistuun sisältöön, jos se on heille suotuisa. Ristiriidan aiheuttanut on velvollinen antamaan korvausta vahingon kärsineelle. 4. Kolmannen otaksutaan toimineen vilpittömässä mielessä, jos ei voida todistaa, että hän tunsi asiakirjan, joka oli rekisteröitävä mutta jota ei ollut rekisteröity, tai asiakirjan, joka oli rekisteröity mutta jota ei ollut julkaistu, tai että hän oli selvillä julkaisun ja rekisteröinnin välisestä ristiriidasta.”

Lisätietoja

Espanjan kaupparekisterin historiaa

1. – Aikaisemmat vaiheet

Nykyisin voimassa olevaa Espanjan kaupparekisteristä annettua lainsäädäntöä edelsivät:

 • vuonna 1737 annetut Bilbaon määräykset, joilla perustettiin alusten nimi- ja lippuvaltiorekisteri
 • vuoden 1885 kauppalaki
 • vuonna 1885 kaupparekisterin kehittämisestä annettu väliaikainen säädös ja myöhemmät vuonna 1919 ja 14.12.1956 annetut säädökset, joita muutettiin 21.7.1973 annetulla asetuksella.

2. – Kaupparekisteriä koskeva voimassa oleva lainsäädäntö

Kaupparekisteriä koskevat yleissäännöt annetaan kauppalaissa (22.8.1885). Tässä laissa annettuja perussääntöjä on muutettu useaan kertaan, viimeksi 25.7.1989 annetulla lailla 19/1989.

 • Pääomayhtiöistä 2.7.2010 annettu kuninkaallinen asetus 1/2010. Rakennemuutoksista 3.4.2009 annettu laki 3/2009.
 • Tietyillä toimialoilla toimivia yrityksiä (kuten rahoitus-, vakuutus-, sähkö- ja leasing-ala) koskeva erityislainsäädäntö.
 • Kaupparekisteristä 19.7.1996 annettu asetus. Parhaillaan laaditaan uutta asetustekstiä.

3. – Organisaatio

Kaupparekisteri on julkinen laitos, joka toimii jokaisen provinssin pääkaupungissa ja muutamassa muussa laissa määrätyssä kaupungissa. Kustakin kaupparekisteristä vastaa yksi tai useampi rekisterinpitäjä. Rekisteri on oikeusministeriön alainen ja siitä vastaa rekisteri- ja notariaattihallitus.

Rekisterinpitäjä on julkisessa virassa toimiva oikeusalan ammattilainen. Hänen tehtäviinsä kuuluu tarkistaa ja varmistaa kaikkien rekisteriin sisällytettävien asiakirjojen laillisuus.

Espanjan kunkin provinssin pääkaupungissa toimii yksi kaupparekisteri. Sen lisäksi kaupparekisteri löytyy seuraavista kaupungeista: Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde ja Santiago de Compostela. Edellä mainittujen lisäksi on yksi ainoa keskuskaupparekisteri, joka vastaa yritysten ja taloudellisten toimijoiden nimistä.

Yritykset saavat oikeushenkilöllisyyden rekisteröitymällä kotipaikkansa kaupparekisteriin. Rekisteröityminen on pakollista, ja se liittyy kiinteästi yritysten oikeustoimikelpoisuuteen.

Linkkejä

IRTAIMEN OMAISUUDEN REKISTERI

1. – Mitä Espanjan irtaimen omaisuuden rekisteri tarjoaa?

Oikeusvarmuutta ja taloudellista varmuutta.

1.1. – Irtaimen omaisuuden rekisterin tarkoitus

Irtaimen omaisuuden rekisteriin on tarkoitus rekisteröidä rekisteröitävissä olevaan irtaimeen omaisuuteen liittyvä omistusoikeus ja esineoikeudet.

1.2. – Millaista irtainta omaisuutta voidaan rekisteröidä?

Irtainta omaisuutta, kuten moottoriajoneuvot, kulutustavarat, teollisuuskoneet, teollisuusomaisuus, varastot, maa- ja karjataloudessa käytettävä irtain omaisuus sekä muu laissa määritelty irtain omaisuus.

Aineettomiin hyödykkeisiin tai rekisteröintikelpoisiin oikeuksiin kuuluvat immateriaalioikeudet, elokuvien hyödyntämisoikeudet ja yleensä hallinnolliset luvat ja lisenssit.

1.3. – Millaisia irtaimeen omaisuuteen liittyviä oikeuksia voidaan rekisteröidä?

Omistusoikeus, takavarikointioikeus, omistuksenpidätys, omaisuuden siirtokielto, kiinnitykset, panttaus ilman omaisuuden siirtämistä sekä muut toimet, jotka on lain nojalla rekisteröitävä tai joista on tehtävä merkintä.

2. – Espanjan irtaimen omaisuuden rekisterin pääpiirteet

Irtaimen omaisuuden rekisteri on oikeusministeriön alainen valtion rekisteri. Se on oikeudellinen – ei siis pelkästään hallinnollinen – rekisteri, johon rekisteröityminen on vapaaehtoista. Rekisteröityminen kuitenkin kannattaa, sillä se tarjoaa monia etuja. Rekisteröityminen ei edellytä muodollisia vaatimuksia, vaan sopimukset rekisteröidään yleensä yksityisinä asiakirjoina sekä virallisina malleina. Rekisterinpitäjä tarkistaa rekisteröitävien oikeuksien ja asiakirjojen laillisuuden ennen niiden rekisteröintiä.

3. – Organisaatio

Rekisterin tiedot säilytetään sekä paperiversioina että sähköisessä muodossa.

Irtaimen omaisuuden rekisteristä annettu kuninkaallinen asetus 1828/1999 jakautuu kuuteen alaan:

 • alukset ja ilma-alukset
 • autot ja muut moottoriajoneuvot
 • teollisuuskoneet, teollisuusomaisuus ja tuotantohyödykkeet
 • muut esinevakuudet
 • muu rekisteröintikelpoinen irtain omaisuus
 • yleisten sopimusehtojen rekisteri.

4. – Onko Espanjan irtaimen omaisuuden rekisterin käyttö maksutonta?

Ei ole. Sen käyttömaksuista säädetään 20.7.1999 annetussa määräyksessä, jonka 36 artiklan mukaan maksu riippuu rekisteröidyn omaisuuden arvosta:

 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on alle 600 euroa, maksu on 2,4 euroa
 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on 600–6 000 euroa, maksu on 6 euroa
 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on 6 000–12 000 euroa, maksu on 10 euroa
 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on 12 000–18 000 euroa, maksu on 13 euroa
 • rekisteröidyn omaisuuden arvo on yli 18 000 euroa, maksu on 1,20 euroa kutakin 3 000 arvoista omaisuuserää kohden.

Kun on kyse kiinnityksestä ja panttauksesta ilman omaisuuden siirtämistä, sovelletaan kiinteistörekisterin maksutaulukkoa (katso kiinteistörekisteriä koskeva kohta).

Irtaimen omaisuuden rekisteriin rekisteröidyistä tiedoista veloitetaan 3 euroa rekisteriotteelta ja 6–24 euroa todistukselta.

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

5. – Irtaimen omaisuuden rekisterin käyttö internetin kautta

Katso tekstin lopussa oleva kohta ”Hyödyllisiä linkkejä”. Menettely on hyvin yksinkertainen. Riittää, että noudattaa seuraavalla sivustolla annettuja ohjeita:

Sivustolla valitaan kohta ”Acceso Registro Electrónico”. Sivustolla voi maksaa luottokortilla, jos ei ole palvelun tilaaja tai jos hallussa ei ole rekisterinpitäjien liiton aikaisemmin antamaa todistusta:

 • kohdassa ”pago con tarjeta” eli korttimaksu annetaan luottokortin tiedot,
 • minkä jälkeen napsautetaan Entrar-näppäintä.

Tällä sivulla voi valita seuraavista rekistereistä: kiinteistörekisteri, kaupparekisteri, irtaimen omaisuuden rekisteri ja yleisten sopimusehtojen rekisteri, joista valitaan irtaimen omaisuuden rekisteri eli ”Publicidad Bienes Muebles”.

 • minkä jälkeen valitaan halutut tiedot.

6. – Hyödyllisiä linkkejä

YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN REKISTERI

1. – Mitä Espanjan yleisten sopimusehtojen rekisteri tarjoaa?

Yleisten sopimusehtojen rekisteri suojelee sellaisten kuluttajien ja käyttäjien etuja, jotka tekevät sopimuksen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kanssa ja käyttävät yleisiä sopimusehtoja. Rekisteri parantaa yksityisoikeudellisten oikeustoimien turvallisuutta ja luo samalla tarpeelliset välineet riitojen välttämiseksi.

1.2. – Espanjan yleisten sopimusehtojen rekisterin tavoite

Yleisten sopimusehtojen rekisteri täyttää seuraavat tavoitteet:

1. – Yleisten sopimusehtojen tallettaminen rekisteriin

Yleisiksi sopimusehdoiksi määritellään sellaiset sopimuslausekkeet, jotka yksi sopimuspuoli on yksipuolisesti laatinut (vakiolausekkeet) käytettäväksi useissa sopimuksissa. Ne ovat määritelmän mukaisesti ehtoja, joista ei ole neuvoteltu erikseen. Ne eivät välttämättä ole kohtuuttomia.

Käytännössä kaikkia sopimuksissa olevia yleisiä sopimusehtoja ei kuitenkaan ole talletettu rekisteriin järjestelmän helppokäyttöisyydestä huolimatta. Sopimusehtojen tallettaminen on vapaaehtoista lukuun ottamatta tiettyjä sopimusaloja, joista hallitus voi päättää.

Silloin kun sopimuspuoli tallettaa yleiset sopimusehdot yleisten sopimusehtojen rekisteriin, tallettava sopimuspuoli tavallisesti mainitsee niiden tallettamisesta tehdessään uusia sopimuksia, joihin se sisällyttää nämä sopimusehdot, eikä enää toista niitä vaan viittaa niiden tallettamiseen yleisten sopimusehtojen rekisteriin. Useat käyttäjät, jotka ovat allekirjoittaneet yleisiä sopimusehtoja sisältävän sopimuksen, eivät tiedä tarkkaan, mitkä ehdot ovat sitovia. Voi kuitenkin olla välttämätöntä tietää, mitkä olivat käyttäjiä sitovat sopimusehdot ja miten käyttäjät voivat vapautua niistä jälkikäteen sekä mitä tällaisten sopimusehtojen muuttamisesta seuraa.

2. – Tuomioistuinten tuomiot, joissa jotkin vakiosopimusten sopimusehdot julistetaan pätemättömiksi

Kyseessä ovat kantajan hyväksi annetut lopulliset tuomiot, jotka on annettu joko yksittäisen henkilön nostamien kanteiden tai useita henkilöitä edustavan kuluttajajärjestön nostamien ryhmäkanteiden perusteella.

Kun lopullinen tuomio on annettu, se vaikuttaa muihin vastaavia lausekkeita koskeviin menettelyihin.

Tarkoituksena on, että yhdellä tiettyjen sopimuslausekkeiden kohtuuttomuudesta annetulla tuomiolla voidaan ratkaista tuhansia valituksia, koska samanlaisten kohtuuttomiksi tuomittujen lausekkeiden käytöstä ei tarvitse myöhemmin nostaa uudelleen kannetta, kun kyseessä on lausekkeet tallettanut sopimuspuoli. Sen vuoksi tällaisten tuomioiden sisällön julkaiseminen rekisterin kautta on erittäin tärkeää.

Rekisterille ominaista on sen hyvin oikeudellinen luonne, mikä johtuu sopimuslausekkeen pätemättömäksi julistavien tuomioiden rekisteröimisestä. Lausekkeen rekisteröiminen kohtuuttomaksi vaikuttaa kolmansiin. Rekisterin mukaan rekisterinpitäjä voi antaa huomautuksen sellaisten sopimuslausekkeiden käytöstä, joiden pätemättömyydestä on annettu lopullinen tuomio joko yksittäisen henkilön nostaman kanteen tai ryhmäkanteen perusteella ja joita koskeva tuomio on rekisteröity rekisteriin, ja ilmoittaa siitä oikeusministeriöön.

2. – Espanjan yleisten sopimusehtojen rekisteriä koskeva lainsäädäntö

Yleisistä sopimusehdoista vuonna 1998 annetulla lailla perustettiin yleisten sopimusehtojen rekisteri, jonka hoitaminen annettiin kiinteistö- ja kaupparekisterinpitäjille. Se on osa irtaimen omaisuuden rekisteriä.

3. – Organisaatio

Yleisten sopimusehtojen rekisteri on osa irtaimen omaisuuden rekisteriä. Rekisteriin pääsee tekstin lopussa annettujen linkkien kautta.

4. – Onko Espanjan yleisten sopimusehtojen rekisterin käyttö maksutonta?

Kyllä.

5. – Kaupparekisterin käyttö internetin kautta

Katso jäljempänä oleva kohta ”Hyödyllisiä linkkejä”. Menettely on hyvin yksinkertainen. Riittää, että noudattaa seuraavalla sivustolla annettuja ohjeita:

 • https://www.registradores.org
 • Sivustolla valitaan yleisten sopimusehtojen rekisteri eli ”Consulta de registro de condiciones generales”,
 • minkä jälkeen valitaan halutut tiedot.

6. – Hyödyllisiä linkkejä

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.