Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

EU-maiden kaupparekisterit

Yhdistynyt kuningaskunta

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Yhdistynyt kuningaskunta

Kuka pitää yllä Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisteriä?

Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toisin sanoen Englannissa ja Walesissa sekä Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa, kaupparekisteriä pitää Companies House.

Mitä tietoja Companies House säilyttää rekisterissä?

Rekisteri sisältää liikeyritysten (companies), rajavastuuyhtiöiden (limited liability partnerships) ja kommandiittiyhtiöiden (limited partnerships), eurooppalaisten taloudellisten etuyhtymien (ETEY), rajatylittävien yritysfuusioiden ja eurooppayhtiöiden (SE, Societas Europaea) toimittamia tietoja. Companies Housen verkkosivuilla on lisätietoja ilmoitusvaatimuksista. Rekisterissä ei ole tietoja yksityisistä elinkeinonharjoittajista, avoimista yhtiöistä (general partnerships) eikä toiminimistä.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteritietoja saa käyttää ja tietoja voi hakea rekisteristä maksutta.

Hakujen tekeminen Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisterissä

Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisteristä voi etsiä yritysten tietoja käyttämällä Companies Housen WebCHeck ‑palvelua.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Yritysrekisteri

Tässä osiossa tarkastellaan yritystietoja, jotka muodostavat valtaosan kaupparekisterissä olevista tiedoista.

Keskeinen Yhdistyneen kuningaskunnan kaupparekisterin toimintaa koskeva säädös on vuoden 2006 yhtiölaki (Companies Act). Sen mukaan yrityksen tai sen edustajien on toimitettava rekisteröitävät tiedot yritysrekisterinpitäjälle (Registrar of Companies). Rekisterinpitäjä tarkistaa, että tiedot ovat muodollisesti virheettömiä, ja hyväksyy ne sen jälkeen ilman erillistä tietojen oikeellisuuden varmentamista tai todentamista. Hyväksyttyjä rekisteröintejä koskevat tiedot ovat yleisön saatavilla. Rekisterin luotettavuus riippuu siitä, ovatko rekisterinpitäjälle toimitetut tiedot oikein.

Pieni osa rekisterissä olevista tiedoista on kuitenkin sellaisia, että rekisteröinnillä on oikeusvaikutuksia, ja näihin tietoihin voi luottaa. Näitä ovat seuraavia koskevat tiedot:

  • yhtiön perustamisajankohta (vuoden 2006 yhtiölain 16 §)
  • rekisteröity toimipaikka ja sen muuttuminen (87 §)
  • toiminimi ja sen muutokset (81 §)
  • uudelleenrekisteröinti esim. yhtiömuodon muuttamiseksi rajavastuuyhtiöstä osakeyhtiöksi (96, 101, 104, 107 ja 111 §)
  • osakepääoman alentaminen (651 ja 665 §).

Vakavat virheet rekisterinpitäjälle toimitetuissa tiedoissa saattavat johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Vuoden 2006 yhtiölain 1112 §:n mukaan tahallinen tai tuottamuksellinen virheellisten, harhaanjohtavien tai vilpillisten tietojen antaminen rekisterinpitäjälle on rikos.

Yhtiö ei voi vedota kolmatta osapuolta vastaan seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen, paitsi jos tämä osapuoli on saanut toimenpiteestä virallisen tiedon tai jos voidaan osoittaa, että se tiesi toimenpiteestä (vuoden 2006 yhtiölain 1079 §):

  • yhtiöjärjestyksen muutos
  • hallituksen kokoonpanon muutos
  • rekisteröidyn toimipaikan muutos
  • oikeudellinen määräys toiminnan lopettamisesta
  • selvittäjän nimeäminen vapaaehtoista selvitysmenettelyä varten.

Linkkejä

Companies House

Päivitetty viimeksi: 24/07/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.