Poslovni registri u zemljama EU-a

Austrija

U ovom dijelu daje se pregled registra trgovačkih društava u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija

Povijest uspostave nacionalnog registra

Kada je registar osnovan?

Do 1990. austrijski trgovački registar (Handelsregister) vodio se u papirnatom obliku. Godine 1991. zamijenjen je Firmenbuchom, kojim se upravlja kao elektroničkom bazom podataka.

Kada je digitaliziran?

Kad je Handelsregister 1991. zamijenjen Firmenbuchom, podaci iz glavnog registra (Hauptbuch) preneseni su u elektroničku bazu podataka. Od tada su svi podaci, aktualni i povijesni (od 1991.), dostupni u elektroničkom obliku. Od 2005. arhiva dokumenata (Urkundensammlung) trgovačkog registra također se čuva u elektroničkom obliku.

Koje je trenutačno mjerodavno zakonodavstvo?

Ključno zakonodavstvo utvrđeno je Zakonom o trgovačkom registru (Firmenbuchgesetz – FBG) i Trgovačkim zakonikom (Unternehmensgesetzbuch – UGB).

Koji su podaci dostupni u poslovnom registru?

Tko ima pristup registru?

Svatko ima pravo na uvid u bazu podataka registra trgovačkih društava kako bi dobio informacije o unosima u registar. Moguće je pristupiti i glavnom registru i arhivi dokumenata.

Koje podatke sadržava registar?

Glavni registar trgovačkog registra sadržava podatke o svim upisanim austrijskim trgovačkim društvima. Dokumenti na kojima se temelje ti unosi pohranjuju se u arhivu dokumenata.

Svrha je trgovačkog registra zabilježiti i otkriti činjenice koje moraju biti upisane u registar u skladu s odredbama prava trgovačkih društava. Među njima su matični broj trgovačkog društva, tvrtka, pravni oblik, sjedište i poslovna adresa, kao i osobe ovlaštene za njegovo zastupanje. U načelu se o promjenama činjenica upisanih u trgovački registar sud mora bez odgode obavijestiti (obveza obavješćivanja).

Koje se vrste podataka pohranjuju? (Koji se subjekti upisuju u javni registar? Informacije o nesolventnosti, financijska izvješća...)

U skladu s odjeljkom 2. Zakona o trgovačkom registru u glavni registar treba upisati posebno sljedeće: sva dionička društva (društva s ograničenom odgovornošću (Gesellschaft mit beschränkter HaftungGmbH), javna dionička društva (Aktiengesellschaft – AG), europska društva – SE, registrirana partnerstva (javna trgovačka društva (offene GesellschaftOG) i komanditna društva (KommanditgesellschaftKG)) i zadruge (uključujući europske zadruge – SCE) sa sjedištem u Austriji. Ortaštva (Gesellschaften bürgerlichen Rechts – GesbR) se ne upisuju u trgovački registar jer nemaju pravnu osobnost. Strani pravni subjekti moraju biti upisani u trgovački registar ako upravljaju podružnicom u Austriji.

U načelu trgovci pojedinci mogu biti upisani u trgovački registar na dobrovoljnoj osnovi. Upis u trgovački registar obvezan je samo ako trgovac pojedinac u dvije uzastopne financijske godine ostvari promet veći od 700 000 EUR ili promet veći od 1 000 000 EUR u bilo kojoj godini.

Koji se dokumenti podnose/pohranjuju (spisi, zbirke dokumenata, statuti, zapisnici s glavnih skupština...)?

Osim unosa u glavni registar trgovačkog registra, brojni se dokumenti pohranjuju u arhivu dokumenata. Među njima su posebno statuti društava s ograničenom odgovornošću, financijski izvještaji društava s obvezom sastavljanja financijskih izvještaja i primjerci potpisa ovlaštenih zastupnika.

Kako mogu pretraživati (i koji su kriteriji pretraživanja dostupni)?

Osobno / putem internetskih stranica registra.

Koji su dostupni kriteriji pretraživanja?

Izvadak iz trgovačkog registra može se dobiti unosom matičnog broja trgovačkog društva (Firmenbuchnummer). U načelu, takav izvadak sadržava podatke koji su trenutačno upisani u registar. Međutim, i izbrisani (povijesni) podaci mogu se izdati na zahtjev.

Ako matični broj trgovačkog društva nije poznat, moguće je pretraživati s pomoću naziva pravnog subjekta (Firma) ili imena osobe koja ima određenu funkciju u dotičnoj pravnoj osobi (npr. glavni direktor).

Svi elektronički pohranjeni dokumenti koji se odnose na pravnu osobu mogu se pronaći i putem popisa dokumenata (Urkundenliste).

Vidjeti i odgovor na pitanje „Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?”

Kako mogu dobiti dokumente?

Besplatno? Uz plaćanje naknade?

Vidjeti odgovor na pitanje „Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?”

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?

Iz baze podataka trgovačkog registra moguće je preuzeti i izvatke iz trgovačkog registra (iz glavnog registra) i dokumente (iz arhive dokumenata). Dokumenti koji su dostupni pravnom subjektu nalaze se na popisu dokumenata. Za traženje podataka iz baze podataka trgovačkog registra naplaćuje se naknada, uz iznimku besplatnih sažetaka informacija koji sadržavaju glavne pojedinosti o pravnom subjektu.

Ako je poznat naziv trgovačkog društva ili matični broj pravnog subjekta, izvaci i dokumenti iz trgovačkog registra mogu se pronaći putem platforme za digitalne informacije i usluge austrijskog pravosuđa „JustizOnline”. Za proizvode koji podliježu plaćanju naknade morate se registrirati s pomoću potpisa na mobilnom telefonu i morate imati mogućnost internetskog plaćanja. S druge strane, prethodno navedenim sažecima informacija može se pristupiti bez potrebe za ispunjavanjem dodatnih uvjeta.

Trajni internetski pristup austrijskom trgovačkom registru sa svim mogućnostima pretraživanja može se dobiti putem Verrechnungsstellea. To su poduzeća s kojima je Ministarstvo pravosuđa sklopilo ugovor za obradu zahtjeva za informacije iz trgovačkog registra. Takav internetski pristup imaju i svi javni bilježnici, odvjetnici i revizori te porezni savjetnici (Wirtschaftstreuhänder). Zahtjevi za informacije iz baze podataka trgovačkog registra mogu se podnijeti i sudovima.

Postupak upisa

Kako mogu pokrenuti postupak upisa (kako podnijeti zahtjeve za upis u registar, ovjera dokumenata, vrste dokumenata koje je potrebno priložiti)?

Osobno / putem interneta

Zahtjevi za upis u trgovački registar u načelu se moraju podnijeti u pisanom obliku, a potpise podnositelja zahtjeva obično mora ovjeriti javni bilježnik ili sud.

Traženi upis mora biti točno naveden u zahtjevu. U mnogim slučajevima zahtjevu se moraju priložiti i odgovarajući dokumenti, od kojih neki podliježu posebnim formalnim zahtjevima. Na primjer, statut dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću uvijek mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

Zahtjevi se mogu podnijeti sudu za trgovački registar u papirnatom ili elektroničkom obliku. Za određene zahtjeve dostupni su posebni obrasci. Vidjeti:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

Na ovoj stranici nije moguće navesti pojedinosti o svim formalnim i sadržajnim uvjetima koje zahtjevi za upis u trgovački registar moraju ispunjavati, uz prethodno navedene osnovne informacije. Ako vam je potreban savjet u vezi s time, obratite se javnom bilježniku ili odvjetniku.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Zahtjevi za upis podliježu formalnom i sadržajnom preispitivanju nadležnog suda za trgovački registar. To su prvostupanjski sudovi nadležni za trgovačke stvari (regionalni sudovi (Landesgerichte)). Mjesna nadležnost utvrđuje se na temelju mjesta sjedišta ili registriranog sjedišta pravne osobe koja je upisana ili će biti upisana u trgovački registar.

Odluke sudova za trgovački registar donose suci ili sudski službenici. Ako se zahtjev ne može odobriti zbog nedostataka, sud može od podnositelja zahtjeva zatražiti da ispravi zahtjev.

Pravni učinci upisa

Učinak unosa na treće strane u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132

Učinci unosa u trgovački registar u odnosu na treće strane uređeni su člankom 15. Zakonika o trgovačkim društvima, kojim je utvrđeno da se trgovačko društvo protiv treće strane ne može pozivati na činjenicu koja je trebala biti upisana u registar trgovačkih društava, a nije upisana, osim ako je treća strana već znala za tu činjenicu (stavak 1.). Nakon što je činjenica upisana, treća je strana mora prihvatiti kao obvezujuću. To se, međutim, ne primjenjuje na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od upisa, ako treća strana može dokazati da nije bila upoznata s tom činjenicom niti je morala biti upoznata (stavak 2.). Trgovačko društvo mora prihvatiti i netočne upise kao obvezujuće u odnosu na treću stranu u poslovnim transakcijama ako je sȃmo unijelo netočan upis ili ako nije izbrisalo upis za koji je znalo ili je trebalo znati da je netočan. Međutim, trgovačko društvo ne mora prihvatiti netočan upis kao obvezujući ako može dokazati da je treća strana postupala ne oslanjajući se na upis ili da je bila svjesna njegove netočnosti ili da je nije bila svjesna zbog grube nepažnje (stavak 3.).

Uvijek je obvezujuća ona verzija statuta dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću koja je unesena u registar trgovačkih društava jer promjena tih isprava nema pravni učinak prije nego što se unese u registar (članak 148. stavak 3. Zakona o dioničkim društvima (AktiengesetzAktG), članak 49. stavak 2. Zakona o društvima s ograničenom odgovornošću (GmbH-Gesetz – GmbHG)).

Nepodudarnosti između unosa u registru i njegove objave

S obzirom na to da se unosi u trgovački registar iz baze podataka trgovačkih registara prosljeđuju izravno dodatnim medijima za objavu (baza podataka pravnih obavijesti (Ediktsdatei) i Službeni list Wiener Zeitung) s pomoću IT postupka, razlike između sadržaja upisa u trgovački registar i sadržaja dodatne objave mogu se praktički isključiti. Ako ipak dođe do nepodudarnosti, upis u trgovačkom registru ima prednost.

Tko je odgovoran za točnost evidencije?

U načelu, svaki je poduzetnik dužan osigurati da su činjenice koje se odnose na njega i koje su upisane u trgovački registar točne i ažurirane. Ako se takve činjenice promijene, o tome se mora bez odgode obavijestiti trgovački registar. Ako osoba koja je obvezna obavijestiti trgovački registar o činjenici ne podnese zahtjev u tom smislu, može biti prisiljena to učiniti izricanjem novčanih kazni.

Postupci za zaštitu podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika u vezi s objavljivanjem i pohranom njihovih osobnih podataka

Sva prava na zaštitu podataka uređena su prvenstveno odredbama postupka sudskog trgovačkog registra (vidjeti članak 84. Zakona o organizaciji sudova (Gerichtsorganisationsgesetz)).

Podaci za kontakt

Sud za trgovački registar koji je mjesno nadležan za određenu pravnu osobu (vidjeti informacije pod pitanjem „Kako se preispituju podneseni zahtjevi?”) može se utvrditi s pomoću funkcije sudskog pretraživanja (Gerichtssuche) na platformi „JustizOnline”. Vidjeti:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Korisne poveznice

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Posljednji put ažurirano: 13/12/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.