Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Bugarska

Ovaj odjeljak sadržava pregled bugarskih registara poslovnih subjekata i registra BULSTAT. Bugarska jamči da su ti registri u skladu s načelima javnosti, transparentnosti i zaštićenosti podataka.

Sadržaj omogućio
Bugarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje podatke pruža bugarski registar poslovnih subjekata?

Bugarskim registrom poslovnih subjekata / registrom neprofitnih pravnih subjekata upravlja Agencija za registar pri Ministarstvu pravosuđa. U taj se registar upisuju poslovni subjekti, podružnice stranih poslovnih subjekata, neprofitni pravni subjekti i podružnice neprofitnih pravnih subjekata te njihovi podaci propisani zakonom. On sadržava i dokumente koji se odnose na poslovne subjekte i podružnice stranih poslovnih subjekata, neprofitne pravne subjekte i podružnice stranih neprofitnih pravnih subjekata koji u skladu sa zakonom moraju biti dostupni javnosti.

Registar poslovnih subjekata i registar neprofitnih pravnih subjekata dijele zajedničku elektroničku bazu podataka koja sadržava podatke o poslovnim subjektima, podružnicama stranih poslovnih subjekata, neprofitnim pravnim subjektima i podružnicama stranih neprofitnih pravnih subjekata koji moraju biti upisani u skladu sa zakonom te njihove dokumente koji u skladu sa zakonom moraju biti dostupni javnosti. Spisi o poslovnim subjektima, podružnicama stranih poslovnih subjekata, neprofitnim pravnim subjektima i podružnicama stranih neprofitnih pravnih subjekata čuvaju se u elektroničkom obliku. Spisi sadržavaju zahtjeve, dokumente kojima se potkrjepljuju upisani podaci, objave i druge dokumente koji mogu sadržavati i osobne podatke o osobama koje zastupaju predmetni poslovni subjekt ili neprofitni pravni subjekt ili koje upravljaju tim poslovnim subjektom ili neprofitnim pravnim subjektom.

Je li pristup bugarskom registru poslovnih subjekata besplatan?

Registar poslovnih subjekata i registar neprofitnih pravnih subjekata u javnoj su domeni. Bazi podataka tih registara mogu besplatno pristupiti svi. Agencija za registar osigurava pristup spisima poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta nakon registracije u sustav. Odobrenje za takav pristup može se dobiti u lokalnim uredima Agencije na temelju podnesenog zahtjeva i predočene identifikacijske isprave. Osobe koje zahtijevaju elektronički pristup moraju potvrditi svoj identitet elektroničkim potpisom ili digitalnim certifikatom koje izdaje Agencija; službeni pristup osigurava se u skladu s postupkom utvrđenim posebnim propisom. Agencija za registar osigurava i besplatan i otvoren pristup podacima i dokumentima putem sustava povezivanja registara poslovnih subjekata.

Kako pretraživati bugarski registar poslovnih subjekata?

Registar poslovnih subjekata dostupan je 24 sata dnevno.

Svatko može pretraživati registar poslovnih subjekata i neprofitnih pravnih subjekata tražeći određeni podatak ili dokument.

Na portalu registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata pretraživanje se može obavljati primjenom sljedećih kriterija:

 • tvrtke/imena ili jedinstvene identifikacijske oznake poslovnog subjekta ili podružnice stranog poslovnog subjekta, neprofitnog pravnog subjekta ili podružnice stranog neprofitnog pravnog subjekta imena ili identifikacijske oznake, ili tvrtke ili jedinstvene identifikacijske oznake partnera ili isključivog vlasnika kapitala
 • imena ili identifikacijske oznake, ili tvrtke ili jedinstvene identifikacijske oznake pravne osobe – poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta. Spis poslovnog subjekta, podružnice stranog poslovnog subjekta, neprofitnog pravnog subjekta ili podružnice stranog neprofitnog pravnog subjekta i njegovih službenih osoba i pravnih slijednika može se pretraživati prema bilo kojem unesenom podatku ili dokumentu.

Dostupna je i usluga koja omogućuje korisnicima pretraživanje cijele baze podataka registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata prema vlastitim posebnim kriterijima. Pristojba za pretraživanje cijele baze podataka iznosi 100 BGN godišnje (prema cjeniku državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar); javna tijela takav pristup bazi podataka mogu ostvariti besplatno.

Potvrde se mogu izdavati u Agenciji za registar i elektroničkim putem (pristojbe se naplaćuju u skladu s cjenikom državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar).

Preslike dokumenata iz registra mogu se izdavati u Agenciji ili elektroničkim putem (naknade se naplaćuju u skladu s cjenikom državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar).

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Bugarska je prihvatila načela iz primjenjivog zakonodavstva EU-a kojim se uređuje valjanost upisa ili brisanja podataka i objava dokumenata koji se odnose na poslovne subjekte / neprofitne pravne subjekte. Posebna rješenja na nacionalnoj razini utvrđena su u Zakonu o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata te u Zakonu o trgovačkim društvima.

U skladu s prvim zakonom smatra se da su s podatkom upisanim u registar od trenutka upisa upoznate treće strane koje djeluju u dobroj vjeri. Podaci se ne mogu iskoristiti protiv trećih strana, koje dokažu da nisu mogle biti upoznate s tim podacima, prije isteka 15 dana od dana upisa. Treće strane mogu se pozvati na podatak koji će biti upisan iako upis još nije izvršen, osim ako je u zakonu izričito propisano da postaje važeći tek nakon upisa. Nakon brisanja upis više nije važeći. Smatra se da su treće strane upoznate s dokumentima u registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata od datuma njihova upisa u registar.

Treće strane koje postupaju u dobroj vjeri mogu se pozvati na upis ili unos čak i ako upisani podatak ili dokument ne postoji. U odnosu na treće strane koje postupaju u dobroj vjeri smatra se da su podaci koji nisu upisani u registar nepostojeći.

Povijest bugarskog registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata

Reforma postupka upisa u registar započela je 1. siječnja 2008. kada je stupio na snagu Zakon o registru poslovnih subjekata i kada je s radom započeo elektronički registar poslovnih subjekata i podružnica stranih poslovnih subjekata. Poslovni subjekti morali su se ponovno upisati u registar do 31. prosinca 2011.

U skladu s člankom 17. Zakona o neprofitnim pravnim subjektima Agencija za registar od 1. siječnja 2018. vodi registar neprofitnih pravnih subjekata. § U članku 25. stavku 1. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o neprofitnim pravnim subjektima navodi se da neprofitni pravni subjekti upisani u registar neprofitnih pravnih subjekata pri pokrajinskim sudovima imaju mogućnost podnijeti zahtjev za ponovni upis u registar Agenciji za registar do 31. prosinca 2020. Ta dva registra dijele zajedničku bazu podataka.

Rezultati reforme:

 1. Postupak upisa u registar prenesen je sa sudova na središnje tijelo državne uprave: Agenciju za registar.
 2. Svi registri 28 okružnih sudova objedinjeni su u jedinstvenu, centraliziranu elektroničku bazu podataka. Ta baza podataka sadržava podatke koji moraju biti upisani i dokumente koji moraju biti dostupni javnosti te elektroničke verzije svih podnesenih dokumenata, izdanih odluka o odbijanju upisa, izdanih uputa i spisa trgovačkih društava.
 3. Načelo javnosti informacija od temeljne je važnosti u postupku upisa u registar.
 4. Postupak upisa u registar obavlja se uporabom različitih vrsta obrazaca zahtjeva. Vrsta zahtjeva ovisi o vrsti poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta i o podacima koje je potrebno unijeti.

Kako podnijeti zahtjev za upis u registar poslovnih subjekata?

Zahtjevi se mogu podnijeti fizički u bilo kojem uredu Agencije za registar ili elektronički na portalu registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata na https://portal.registryagency.bg.

Papirnati zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar neovisno o tome gdje se nalazi sjedište poslovnog subjekta. Kada ih uredi Agencije prihvate, papirnati zahtjevi skeniraju se i pohranjuju kao prilozi u računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata. Dokumenti priloženi zahtjevima kao prilozi moraju biti izvornici ili preslike koje je ovjerio podnositelj zahtjeva ili javni bilježnik.

Elektronički zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku na portalu registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Svakoj stavci zaprimljenoj za upis u računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata (zahtjev za upis, sudska odluka, zahtjev za ispravak pogreške, zahtjev za imenovanje stručnjaka, procjenitelja, nadzornika itd.) dodjeljuje se jedinstveni referentni broj u formatu „ggggmmddssmmss” (godina, mjesec, dan, sat, minuta, sekunda). Kada se zahtjevu za upis, sudskoj odluci ili zahtjevu dodijeli jedinstveni referentni broj, računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata nasumce ih dodjeljuje službeniku registra na razmatranje. Zahtjevi za upis ili brisanje ili za unos dokumenata u skladu s člankom 14. automatski se dodjeljuju, prema redoslijedu primitka, čim službenik registra elektronički potpiše prethodno dodijeljeni zahtjev i računalni sustav prepozna da je slobodan.

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata službenik registra donosi odluku o zahtjevima za upis ili brisanje i zahtjevima za unos dokumenata odmah po isteku tri radna dana nakon primitka, ako zakonom nije drukčije određeno. Zahtjevi poslovnih subjekata za prvi upis razmatraju se do kraja sljedećeg radnog dana nakon dana zaprimanja zahtjeva u registru poslovnih subjekata, a odluka se donosi odmah nakon razmatranja zahtjeva, osim u slučajevima iz članka 22. stavka 5. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata, kada se izdaje uputa. Zahtjevi za unos godišnjih financijskih izvještaja, kada je to obvezno u skladu sa zakonom, razmatraju se odvojeno od ostalih zahtjeva redoslijedom kojim su zaprimljeni.

Ovisno o vrsti odluke, ishodi mogu biti sljedeći:

 • upute koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja određenog zahtjeva i odmah ih unio u račun poslovnog subjekta i koje treba provesti u roku predviđenom u članku 19. stavku 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata
 • odbijanje koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja i odmah ga unio u račun poslovnog subjekta
 • nalog za upis u registar koji je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja i koji se do isteka roka iz članka 19. stavka 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata prikazuje na računu poslovnog subjekta kao „u iščekivanju isteka roka od tri dana”. Nakon isteka tog zakonskog roka računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata automatski izvršava unos i generira broj unosa u prethodno navedenom formatu. Godinu, mjesec i dan dodjeljuje računalni sustav u trenutku automatske objave, a sat, minuta i sekunda odnose se na vrijeme kada je službenik registra prethodnog dana naložio upis.

Što se nalazi u bugarskom registru BULSTAT?

Registar BULSTAT sadržava informacije o sljedećem:

 1. pravnim subjektima koji nisu poslovni subjekti ili neprofitnim pravnim subjektima u smislu Zakona o neprofitnim pravnim subjektima koji podliježu obvezi upisa u registar poslovnih subjekata ili registar neprofitnih pravnih subjekata
 2. podružnicama stranih subjekata koji nisu poslovni subjekti ili neprofitni pravni subjekti
 3. zastupništvima stranih subjekata u skladu s člankom 24. Zakona o promicanju ulaganja
 4. stranim pravnim subjektima koji se bave poslovnom djelatnošću u Bugarskoj i koje ondje imaju stalni poslovni nastan, sjedište ili objekt
 5. stranim pravnim subjektima čije se stvarno mjesto uprave nalazi u Bugarskoj
 6. stranim pravnim subjektima koji su vlasnici nekretnina u Bugarskoj
 7. zalogodavcima u smislu Zakona o upisanim založnim pravima
 8. ustrojstvenim jedinicama u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, uključujući obrte i osiguravajuća društva iz članka 8. Zakona o socijalnom osiguranju
 9. subjektima koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i nisu fizičke osobe
 10. podružnicama i ograncima subjekata i ograncima poslovnih subjekata upisanih u registar poslovnih subjekata
 11. fizičkim osobama koje obavljaju slobodno zanimanje ili zanatsku djelatnost
 12. stranim državljanima koji nemaju bugarski osobni identifikacijski broj ili identifikacijski broj stranog rezidenta i koji:
  • pružaju neovisne osobne usluge u Bugarskoj, među ostalim na temelju trajnog poslovnog nastana, sjedišta ili objekta
  • kupuju nekretnine
  • plaćaju doprinose za socijalno osiguranje
 13. ostalim fizičkim osobama – koje plaćaju doprinose za socijalno osiguranje
 14. stranim osobama/subjektima koji imaju obvezu posebne registracije u skladu s poreznim zakonom, uključujući ako su oslobođeni plaćanja poreza u skladu s međunarodnim sporazumom koji je stupio na snagu i čija je stranka Republika Bugarska
 15. fizičkim i pravnim osobama i drugim pravnim subjektima koji djeluju na državnom području Republike Bugarske u svojstvu upravitelja zaklada ili skrbničkih fondova i drugih sličnih stranih pravnih subjekata koji su osnovani i djeluju u jurisdikcijama koje dopuštaju takve oblike zaklada.

Je li pristup registru BULSTAT besplatan?

Informacije unesene u registar BULSTAT na temelju dokumenata koji se podnose u svrhu pružanja podataka iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 7. i točke 19. te članka 7. stavka 9. Zakona o registru BULSTAT u javnoj su domeni. Svatko može pretraživati registar poslovnih subjekata tražeći određeni podatak.

Povijest registra BULSTAT

Registar BULSTAT uspostavljen je na temelju registra poslovnih subjekata (RSS EKPOU) koji vodi Državni zavod za statistiku u skladu s člankom 6. stavkom 7. Zakona o statistici. Odlukom Vijeća ministara br. 206 od 30. listopada 1995. donesena su pravila za uspostavu registra. Objedinjeni državni registar poslovnih subjekata „BULSTAT” pušten je u rad u Republici Bugarskoj 1. siječnja 1996. Odlukom Vijeća ministara br. 379 od 30. srpnja 1998. identifikacijska oznaka iz jedinstvenog državnog registra poslovnih subjekata utvrđena je kao jedinstvena identifikacijska oznaka svih pravnih subjekata i drugih subjekata koji obavljaju poslovne djelatnosti u Bugarskoj. Nacionalna skupština donijela je 17. lipnja 1999. Zakon o statistici. U tom zakonu propisan je način uspostave, funkcioniranja i uporabe objedinjenog registra BULSTAT za identifikaciju subjekata koji obavljaju poslovne djelatnosti na državnom području Republike Bugarske. Registar BULSTAT postao je jedan od glavnih upravnih registara u državi i njegovi su podaci od 2000. dostupni na internetskim stranicama registra.

Upravljanje registrom BULSTAT preneseno je 11. kolovoza 2005. na Agenciju za registar. Registar sadržava unose za sve pravne subjekte i podružnice stranih subjekata koje nisu poslovni subjekti ili neprofitnim pravnim subjektima u smislu Zakona o neprofitnim pravnim osobama koji podliježu obvezi upisa u registar poslovnih subjekata ili registar neprofitnih pravnih subjekata. Osobe koje obavljaju slobodno zanimanje ili zanatsku djelatnost isto tako podliježu obvezi upisa u registar. Do 1. siječnja 2008. poslovni subjekti imali su obvezu upisa u registar BULSTAT u roku od sedam dana; nakon toga nadležnost za to prenesena je na registar poslovnih subjekata.

Kako podnijeti zahtjev za upis u registar BULSTAT?

Upisi i brisanja izvršavaju se na temelju zahtjeva koji se podnosi uporabom standardnog obrasca.

Zahtjevi se mogu podnijeti fizički u bilo kojem uredu Agencije za registar ili elektronički na portalu registra BULSTAT.

Papirnati zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar neovisno o tome gdje se nalazi sjedište subjekta. Kada ih uredi Agencije prihvate, papirnati zahtjevi skeniraju se i pohranjuju kao prilozi u računalni sustav registra BULSTAT. Dokumenti priloženi zahtjevima moraju biti izvornici ili preslike koje je ovjerio podnositelj zahtjeva ili javni bilježnik.

Elektronički zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku na portalu registra BULSTAT.

Ovisno o njihovu statusu, subjekti koji se žele upisati u registar BULSTAT moraju dostaviti sljedeće:

 1. presliku odluke suda ili neke druge isprave kako slijedi:
  (a) pravni subjekti: akt o osnivanju i ispravu u kojoj su navedene fizičke osobe koje upravljaju subjektom i/ili ga zastupaju
  (b) zastupništva stranih subjekata u skladu s člankom 24. Zakona o promicanju ulaganja: ispravu kojom se potvrđuje upis u Bugarsku trgovačku i industrijsku komoru (BCCI)
  (c) strani pravni subjekti: ispravu kojom se potvrđuje obavljanje poslovnih djelatnosti u Bugarskoj, ovjerenu ispravu kojom se potvrđuje da predmetni pravni subjekt potječe iz predmetne države
  (d) ustrojstvene jedinice bez pravne osobnosti u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i zavodi za osiguranje u skladu s člankom 8. Zakona o socijalnom osiguranju: ugovor o trgovačkom društvu i potvrdu o registraciji u Nacionalnoj poreznoj agenciji
  (e) podružnice i ogranci: ispravu kojom se potvrđuje njihovo osnivanje i navodi osoba koja njima upravlja i/ili ih zastupa
  (f) subjekti koji nisu oni iz točaka (a) do (e) i koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje: isprave kojima dokazuju identitet i/ili obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano zakonom
 2. zahtjev na standardnom obrascu koji je odobrio izvršni direktor Agencije za registar
 3. izjavu o istinitosti navedenih podataka koju je potpisao podnositelj zahtjeva
 4. ispravu kojom se dokazuje plaćanje državne pristojbe u skladu s cjenikom koji je odobrilo Vijeće ministara.

Svakoj stavci zaprimljenoj za upis u računalni sustav registra (zahtjev za upis ili zahtjev za ispravak) dodjeljuje se jedinstveni referentni broj u formatu „ggggmmddssmmss” (godina, mjesec, dan, sat, minuta, sekunda).

Zahtjeve za upis i zahtjeve za unos ili ispravak razmatra službenik registra prema redoslijedu primitka. Službenik registra donosi odluku o zahtjevima za upis i zahtjevima za unos ili brisanje do kraja sljedećeg radnog dana nakon dana zaprimanja zahtjeva.

Ovisno o vrsti odluke, ishodi mogu biti sljedeći:

 • upute koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja predmetnog zahtjeva i odmah ih unio u račun poslovnog subjekta i koje treba provesti u roku od pet radnih dana
 • odbijanje koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja i odmah ga unio u elektronički račun subjekta
 • nalog za upis koji je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja. Nakon unosa računalni sustav registra BULSTAT automatski generira broj unosa u prethodno navedenom formatu. Godinu, mjesec i dan dodjeljuje računalni sustav u trenutku automatske objave, a sat, minuta i sekunda odnose se na vrijeme kada je službenik registra naložio upis.

Registar se može pretraživati na internetu upotrebom:

 • naziva/tvrtke ili identifikacijske oznake / jedinstvene identifikacijske oznake subjekta
 • spisa trgovačkog društva / godine / pokrajinskog suda
 • broja zahtjeva, broja unosa
 • povezanosti subjekata.
Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.