Poslovni registri u zemljama EU-a

Bugarska

Ovaj odjeljak sadržava pregled bugarskih registara poslovnih subjekata i registra BULSTAT. Bugarska jamči da su ti registri u skladu s načelima javnosti, transparentnosti i zaštićenosti podataka.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Povijest uspostave nacionalnog registra

Kad je registar uspostavljen?

Reforma postupka upisa u registar započela je 1. siječnja 2008., kad je stupio na snagu Zakon o registru poslovnih subjekata (Zakon za targovskiya registar) i kad je s radom započeo elektronički registar poslovnih subjekata i podružnica stranih poslovnih subjekata. Poslovni subjekti morali su se ponovno upisati u registar do 31. prosinca 2011.

U skladu s člankom 17. Zakona o neprofitnim pravnim subjektima (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) Agencija za registar (Agentsiya po vpisvaniyata) od 1. siječnja 2018. vodi registar neprofitnih pravnih subjekata. § U članku 25. stavku 1. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o neprofitnim pravnim subjektima navedeno je da neprofitni pravni subjekti upisani u registar neprofitnih pravnih subjekata pri pokrajinskim sudovima (okrazhni sadilishta) imaju mogućnost do 31. prosinca 2020. Agenciji za registar podnijeti zahtjev za ponovni upis u registar. Ta dva registra dijele zajedničku bazu podataka.

Rezultati reforme:

  1. Postupak upisa u registar prenesen je sa sudova na središnje tijelo državne uprave: Agenciju za registar.
  2. Svi registri 28 okružnih sudova objedinjeni su u jedinstvenu, centraliziranu elektroničku bazu podataka. Ta baza podataka sadržava podatke koji moraju biti upisani i dokumente koji moraju biti dostupni javnosti te elektroničke verzije svih podnesenih dokumenata, izdanih odluka o odbijanju upisa, izdanih uputa i spisa trgovačkih društava.
  3. Načelo javnosti informacija od temeljne je važnosti u postupku upisa u registar.
  4. Postupak upisa u registar obavlja se upotrebom različitih vrsta obrazaca zahtjeva. Vrsta zahtjeva ovisi o vrsti poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta i o podacima koje je potrebno unijeti.

Kad je digitaliziran?

Registar poslovnih subjekata od 1. siječnja 2008. i registar neprofitnih pravnih subjekata od 1. siječnja 2018. funkcioniraju kao jedinstvena elektronička baza podataka koja sadržava informacije o podacima koji se upisuju i dokumentima koji se objavljuju, kao i svim podnesenim dokumentima, izdanim odlukama o odbijanju upisa, uputama i evidencijama poduzeća u elektroničkom obliku.

Koje je trenutačno mjerodavno zakonodavstvo?

Zakonom o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata (Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) uređuju se upisi, vođenje, čuvanje i pristup registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata, kao i učinak upisa, brisanja i drugih podataka koji su u njima objavljeni, a Uredbom br. 1 od 14. veljače 2007. o pravilima za vođenje, čuvanje i pristup registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) propisuju se pravila za vođenje, čuvanje i pristup registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata, kao i postupak imenovanja i isplate naknada stručnjacima za procjenu vrijednosti nenovčanih doprinosa, likvidatora, voditelja obrade, procjenitelja i registriranih revizora.

Pri pregledu prijava zaprimljenih u registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata službenici registra provode provjeru podnesenih dokumenata u skladu s posebnim odredbama Zakona o trgovini (Targovski zakon), Zakona o neprofitnim pravnim subjektima, Zakona o mjerama za sprečavanje pranja novca (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), Zakona o založnom pravu (Zakon za osobenite zalozi), Zakona o zadrugama (Zakon za kooperatsiite), Zakona o subjektima posebne namjene i sekuritizacijskim subjektima (Zakon za druzhestvata sas spetsialna investitsionna tsel i za druzhestvata za sekyuritizatsiya), Zakona o aktivnostima subjektima za zajednička ulaganja i drugih subjekata za zajednička ulaganja (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), Zakona o tržištima financijskih instrumenata (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), Zakona o javnoj ponudi vrijednosnih papira (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), Zakona o računovodstvu (Zakon za schetovodstvoto), Zakona o zdravstvenim ustanovama (Zakon sa lechebnite zavedeniya), Zakona o javnim društvenim centrima (Zakon za narodnite chitalishta), Zakona o kreditnim institucijama (Zakon za kreditnite institutsii) i Zakona o elektroničkim dokumentima i elektroničkim uslugama povjerenja (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).

Koji su podaci dostupni u poslovnom registru?

Registar poslovnih subjekata i registar neprofitnih pravnih subjekata dijele zajedničku elektroničku bazu podataka, a ona sadržava podatke o poslovnim subjektima, podružnicama stranih poslovnih subjekata, neprofitnim pravnim subjektima i podružnicama stranih neprofitnih pravnih subjekata koji moraju biti upisani u skladu sa zakonom te njihove dokumente koji u skladu sa zakonom moraju biti dostupni javnosti. Spisi o poslovnim subjektima, podružnicama stranih poslovnih subjekata, neprofitnim pravnim subjektima i podružnicama stranih neprofitnih pravnih subjekata čuvaju se u elektroničkom obliku. Spisi sadržavaju zahtjeve, dokumente kojima se potkrjepljuju upisani podaci, objave i druge dokumente koji mogu sadržavati i osobne podatke o osobama koje zastupaju predmetni poslovni subjekt ili neprofitni pravni subjekt ili koje upravljaju tim poslovnim subjektom ili neprofitnim pravnim subjektom.

Što sadržava račun?

Račun osoba upisanih u registar sadržava osnovne podatke, pohranjene u obliku strukturiranih podataka, o nazivu, pravnom obliku, sjedištu i adresi poduzeća, njegovim upravljačkim tijelima, predmetima poslovanja (ako je primjenjivo), partnerima (ako je primjenjivo) i dioničkom kapitalu (ako je primjenjivo).

Što sadržava spis?

Spis svakog subjekta u registru sadržava sve dokumente kojima se potkrjepljuju podaci uneseni u njegov račun.

Tko ima pravo pristupa registru?

Registar poslovnih subjekata i registar neprofitnih pravnih subjekata u javnoj su domeni. Bazi podataka tih registara mogu besplatno pristupiti svi. Agencija za registar osigurava pristup spisima poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta nakon registracije u sustav. Odobrenje za takav pristup može se dobiti u lokalnim uredima Agencije na temelju podnesenog zahtjeva i predočene identifikacijske isprave. Osobe koje zahtijevaju elektronički pristup moraju potvrditi svoj identitet elektroničkim potpisom ili digitalnim certifikatom koje izdaje Agencija; službeni pristup osigurava se u skladu s postupkom utvrđenim posebnim propisom. Agencija za registar osigurava i besplatan i otvoren pristup podacima i dokumentima putem sustava povezivanja registara poslovnih subjekata.

Koje podatke sadržava registar?

U registar se upisuju poslovni subjekti, podružnice stranih poslovnih subjekata, neprofitni pravni subjekti i podružnice neprofitnih pravnih subjekata te njihovi podaci propisani zakonom. On sadržava i dokumente koji se odnose na poslovne subjekte i podružnice stranih poslovnih subjekata, neprofitne pravne subjekte i podružnice stranih neprofitnih pravnih subjekata koji u skladu sa zakonom moraju biti dostupni javnosti.

U registar poslovnih subjekata i registar neprofitnih pravnih subjekata unose se sljedeći podaci: podaci koji se odnose na početni upis subjekata u registar, izmjene i brisanje navedenih podataka, informacije o godišnjim financijskim izvještajima, likvidaciji i stečaju, zapljeni dionica društva (ako je primjenjivo), zalog poduzeća i zalog dionica društva, podaci povezani s potpisnikom, podružnicom, stvarnim vlasnicima i restrukturiranjem.

Koji se dokumenti podnose/čuvaju (spisi, skupovi dokumenata, statuti, zapisnici glavne skupštine i sl.)?

Uz svaki zahtjev potrebno je priložiti potvrdu o uplati državnih pristojbi, osim ako se pristojba plaća elektronički, i izjavu kojom se potvrđuje vjerodostojnost podataka koji se upisuju u registar i prihvaćaju dokumenti podneseni za unos, kao i dokumenti kojima se potvrđuje postojanje podataka koji se upisuju u registar ili dokument koji se upisuje, kao što su statut, zapisnici s općih sjednica, ugovori o kupoprodaji udjela u poduzeću i sl. Zahtjev i njegovi prilozi moraju se dostaviti na bugarskom jeziku. Dokumenti se mogu dostaviti i na bilo kojem službenom jeziku Europske unije. Međutim, u tom slučaju mora se priložiti ovjereni prijevod na bugarskom jeziku.

Kako mogu pretraživati (i koji su kriteriji pretraživanja dostupni)?

Osobno

Svatko može pretraživati registar poslovnih subjekata i registar neprofitnih pravnih subjekata kako bi pronašao određeni podatak ili dokument tako da posjeti lokalni ured Agencije za registar. Uredi Agencije za registar nalaze se na područjima pod nadležnošću svakog pokrajinskog suda u Bugarskoj.

Potvrdu može izdati bilo koji lokalni ured Agencije za registar (pristojbe se naplaćuju u skladu s cjenikom državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar).

Primjerke dostavljenih dokumenata za upis u registar može izdati bilo koji lokalni ured Agencije za registar (pristojbe se naplaćuju u skladu s cjenikom državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar).

Na internetskim stranicama registra

Registar poslovnih subjekata dostupan je 24 sata dnevno na stranici https://portal.registryagency.bg/en/.

Svatko može pretraživati registar poslovnih subjekata i neprofitnih pravnih subjekata tražeći određeni podatak ili dokument.

Koji su dostupni kriteriji pretraživanja?

Na portalu registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata pretraživanje se može obavljati primjenom sljedećih kriterija:

  • naziva poduzeća / naziva ili jedinstvene identifikacijske oznake poslovnog subjekta ili podružnice stranog poslovnog subjekta, neprofitnog pravnog subjekta ili podružnice stranog neprofitnog pravnog subjekta naziva ili identifikacijske oznake ili naziva poduzeća ili jedinstvene identifikacijske oznake partnera ili isključivog vlasnika kapitala
  • naziva ili identifikacijske oznake ili naziva poduzeća ili jedinstvene identifikacijske oznake pravne osobe – poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta. Spis poslovnog subjekta, podružnice stranog poslovnog subjekta, neprofitnog pravnog subjekta ili podružnice stranog neprofitnog pravnog subjekta i njegovih službenih osoba i pravnih slijednika može se pretraživati prema bilo kojem unesenom podatku ili dokumentu.

Kako mogu dobiti dokumente?

Besplatno?

Osim navedenog besplatnog i otvorenog pristupa bazi podataka registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata Agencija za registar izdaje sljedeće potvrde:

potvrdu o urednom poslovanju kojom se potvrđuju podaci upisani u registar i dokumenti koji su evidentirani na računu poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta u trenutku izdavanja dokumenta

potvrdu o unosima u određenom razdoblju kojom se potvrđuju podaci uneseni u račun poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta u razdoblju koje je odredio podnositelj zahtjeva

potvrdu o dokumentima objavljenima u određenom razdoblju u kojoj se navode dokumenti objavljeni na računu poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta u razdoblju koje je odredio podnositelj zahtjeva

potvrdu da određeni podaci/dokumenti nisu uneseni u račun odnosno objavljeni na računu poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta

potvrdu o podacima upisanima u registar kojom se potvrđuju pojedini podaci koji su uneseni u račun poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta; potvrda može sadržavati samo podatke koji se odnose na dionički kapital društva ili registrirano sjedište poslovnog subjekta / neprofitnog pravnog subjekta ili više podataka za koje je podnositelj zahtjeva tražio da budu uključeni u dokument

potvrdu kojom se potvrđuje objava dokumenta ili preslike objavljenog dokumenta, odnosno potvrda da je određeni dokument objavljen na računu poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta ili ovjerena preslika dokumenta koji je objavljen na računu poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta, a koja se izdaje na zahtjev zainteresirane strane

potvrde o rezerviranom nazivu poduzeća / nazivu, kojima se potvrđuje pravo poslovnog subjekta ili neprofitnog pravnog subjekta na korištenje odabranim i rezerviranim nazivom poduzeća / nazivom.

Uz plaćanje naknade?

Iznos pristojbe utvrđen je u cjeniku državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za registar. Za izdavanje potvrda naplaćuju se sljedeće pristojbe: 5,00 BGN za prvu stranicu i 2,00 BGN za svaku dodatnu stranicu tiskane potvrde, odnosno 2,50 BGN za prvu stranicu i 1,50 BGN za svaku dodatnu stranicu potvrde izdane u elektroničkom obliku.

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?

Potvrda o nepostojanju upisanih podataka ili objavljenih dokumenata može se dobiti samo u tiskanom obliku u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar, a sve ostale vrste potvrda mogu se dobiti i u tiskanom obliku u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar i u elektroničkom obliku, u skladu s uvjetima i postupkom propisanim Zakonom o elektroničkim dokumentima i elektroničkim uslugama povjerenja.

Postupak registracije

Kako mogu pokrenuti postupak registracije (informacije o podnošenju zahtjeva za upis u registar, ovjeri dokumenata, vrsti dokumenata koje je potrebno priložiti)?

Osobno

Zahtjev može podnijeti bilo koja osoba u lokalnom uredu Agencije za registar.

Papirnati zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar neovisno o tome gdje se nalazi sjedište poslovnog subjekta. Kad ih uredi Agencije prihvate, papirnati zahtjevi skeniraju se i pohranjuju kao prilozi u računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata. Dokumenti priloženi zahtjevima moraju biti izvornici ili preslike koje je ovjerio podnositelj zahtjeva ili javni bilježnik.

Na internetu

Zahtjevi se mogu podnijeti i elektronički, putem mrežnog portala registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata https://portal.registryagency.bg

Elektronički zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku na portalu registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata. Zahtjevi za prvi upis, unos i brisanje podataka te zahtjevi za objavu dokumenata koji se odnose na poslove dioničkog društva i komanditnog društva s dionicama mogu se podnijeti samo elektronički.

U člancima od 6. do 63.h Uredbe br. 1 od 14. veljače 2007. o pravilima za vođenje, čuvanje i pristup registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata utvrđene su detaljne informacije o potrebnim dokumentima koji se prilažu svakom zahtjevu za prvi upis, unos i brisanje podataka te objavu dokumenata, po vrsti poduzeća.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Svakoj stavci zaprimljenoj za upis u računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata (zahtjev za upis, sudska odluka, zahtjev za ispravak pogreške, zahtjev za imenovanje stručnjaka, procjenitelja, voditelja obrade itd.) dodjeljuje se jedinstveni referentni broj u formatu „ggggmmddssmmss” (godina, mjesec, dan, sat, minuta, sekunda). Kad se zahtjevu za upis, sudskoj odluci ili zahtjevu dodijeli jedinstveni referentni broj, računalni sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata nasumce ih dodjeljuje službeniku registra na razmatranje. Zahtjevi za upis ili brisanje ili za objavu dokumenata u skladu s člankom 14. automatski se dodjeljuju, prema redoslijedu primitka, čim službenik registra elektronički potpiše prethodno dodijeljeni zahtjev i računalni sustav prepozna da je slobodan.

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata službenik registra donosi odluku o zahtjevima za upis ili brisanje i zahtjevima za unos dokumenata odmah po isteku tri radna dana nakon primitka, ako zakonom nije drukčije određeno. Zahtjevi poslovnih subjekata za prvi upis razmatraju se do kraja sljedećeg radnog dana nakon dana zaprimanja zahtjeva u registru poslovnih subjekata, a odluka se donosi odmah nakon razmatranja zahtjeva, osim u slučajevima iz članka 22. stavka 5. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata, kad se izdaje uputa.

Ovisno o vrsti odluke, ishodi mogu biti sljedeći:

  • upute koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja određenog zahtjeva i odmah ih unio u račun poslovnog subjekta i koje treba provesti u roku predviđenom u članku 19. stavku 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata
  • odbijanje koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog razmatranja i odmah ga unio u račun poslovnog subjekta
  • odluka o upisu u registar.

Pravni učinci upisa

Učinak unosa na treće strane u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132

Bugarska je prihvatila načela iz primjenjivog zakonodavstva EU-a kojim se uređuje valjanost upisa ili brisanja podataka i objava dokumenata koji se odnose na poslovne subjekte / neprofitne pravne subjekte. Posebna rješenja koja se primjenjuju na nacionalnoj razini utvrđena su Zakonom o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata i Zakonom o trgovini.

U skladu sa Zakonom o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata smatra se da su s podatkom upisanim u registar od trenutka upisa upoznate treće strane koje djeluju u dobroj vjeri. Podaci se ne mogu iskoristiti protiv trećih strana, koje dokažu da nisu mogle biti upoznate s tim podacima, prije isteka 15 dana od dana upisa. Treće strane mogu se pozvati na podatak koji će biti upisan iako upis još nije izvršen, osim ako je u zakonu izričito propisano da postaje važeći tek nakon upisa. Nakon brisanja upis više nije važeći. Smatra se da su treće strane upoznate s dokumentima u registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata od datuma njihova upisa u registar.

Treće strane koje postupaju u dobroj vjeri mogu se pozvati na upis ili unos čak i ako upisani podatak ili dokument ne postoje. U odnosu na treće strane koje postupaju u dobroj vjeri smatra se da su podaci koji nisu upisani u registar nepostojeći.

Nepodudarnosti između unosa u registru i objavljenog sadržaja

Podaci upisani u registar objavljuju se bez odgode na internetskim stranicama registra, a u slučaju pogreške ili nepotpunosti primjenjuju se odredbe članaka 96.a i 96.b Uredbe o pravilima za vođenje, čuvanje i pristup registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata prema se kojima pogreške i nepotpunosti u upisu podataka, brisanju upisa ili objavi dokumenata, uključujući neusklađenosti podataka sadržanih u prijavi i u njezinim prilozima, ispravljaju novim unosom ili ponovnom objavom dokumenta. Ako je pogrešku pri unosu podataka, poništenju upisa ili objavi dokumenata napravio službenik registra, podnositelj zahtjeva ili zainteresirana strana može zahtijevati da se pogreške i propusti isprave podnošenjem zahtjeva prema obrascu koji je odobrio izvršni direktor Agencije za registar, u kojem se mora naznačiti broj upisa i pogreška ili propust.

Tko je odgovoran za točnost evidencije?

Prema članku 28. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata Agencija za registar odgovorna je za točnost evidencije.

Postupci za zaštitu podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika u vezi s objavljivanjem i pohranom njihovih osobnih podataka

Registrom poslovnih subjekata i registrom neprofitnih pravnih subjekata zajednički upravljaju Agencija za registar i Informacijska služba AD (Informatsionno Obsluzhvane AD). Trgovačka poduzeća, odnosno neprofitni pravni subjekti, voditelji su obrade osobnih podataka fizičkih osoba sadržanih u dokumentima koji se dostavljaju Agenciji za registar radi upisa u registar u smislu članka 4. stavka 1. točke 7. Uredbe (EU) 2016/679. Agencija od trgovačkog društva / neprofitnog pravnog subjekta zaprima osobne podatke fizičkih osoba (partnera, jedinih vlasnika kapitala i sl.) te ih je dužna obrađivati u skladu sa zakonom propisanim postupkom, u obliku u kojem se dostave, upisati relevantne podatke u registar i objaviti one koji po zakonu podliježu objavi. Dokumente dostavljaju poduzeća u svojstvu voditelja obrade podataka kao datoteke koje nisu strojno čitljive.

Prema članku 2. stavku 2. Zakona o registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata podaci i dokumenti objavljuju se u registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata bez informacija koje čine osobne podatke u smislu članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679, osim informacija koje se zakonski moraju objaviti. Prema članku 20. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 1 od 14. veljače 2007. o pravilima za vođenje, čuvanje i pristup registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata zahtjevu je potrebno priložiti primjerak statuta, odnosno društvenog ugovora društva, iz kojeg su izbrisani svi osobni podaci, osim onih propisanih zakonom.

Za ostvarivanje prava iz članaka od 15. do 22. Uredbe (EU) 2016/679 ispitanik mora podnijeti pisani zahtjev Agenciji za registar koji je u skladu sa zahtjevima iz članaka 37.b i 37.c Zakona o zaštiti osobnih podataka (Zakon za zashtita lichnite danni). Kad zaprimi zahtjev od ispitanika koji želi ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2016/679 i utvrdi valjanost zahtjeva za ispravak ili brisanje osobnih podataka prema članku 16. odnosno članku 17. OUZP-a iz registriranih podataka ili odjeljka objavljenih dokumenata u računu određenog poslovnog subjekta / neprofitnog pravnog subjekta u registru poslovnih subjekata i registru neprofitnih pravnih subjekata:

Agencija šalje dopis primarnom voditelju obrade podataka (poslovnom subjektu / neprofitnom pravnom subjektu), s preslikom za ispitanika, u kojoj ga, u svojstvu primarnog voditelja obrade podataka, obavještava da je u vezi s pravom koje ostvaruje ispitanik (dioničar, jedini vlasnik temeljnog kapitala itd.) dužan u roku od 14 dana dostaviti ovjerenu presliku dokumenta objavljenog u registru iz kojeg su izbrisani svi osobni podaci, osim onih propisanih zakonom. Ovjerenu presliku dokumenta objavljenog u registru iz kojeg su izbrisani svi osobni podaci, osim onih propisanih zakonom, potrebno je dostaviti u tiskanom ili elektroničkom obliku u informacijski sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata, uz zahtjev za ispravak nepotpunosti u računu poslovnog subjekta / neprofitnog pravnog subjekta, na temelju odobrenog obrasca. Bilješka o zahtjevu unosi se u račun dotičnog poslovnog subjekta / neprofitnog pravnog subjekta. Kad se primjerak dokumenta dostavi s pozivom na broj koji je spisu dodijelio odjel za registre Agencije, dokument se po službenoj dužnosti unosi u informacijski sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata.

Kad je potrebno ispraviti podatke (registrirane podatke) unesene u dinamički dio registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata, zahtjev za ispravak, uz priložene dokaze, unosi se po službenoj dužnosti u informacijski sustav registra poslovnih subjekata i registra neprofitnih pravnih subjekata kao „Zahtjev za ispravak pogrešaka i nepotpunosti”.

Korisne poveznice

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

20 Elisaveta Bagryana St, 1111 Sofija

Tel.: +359 29486181

E-adresa: office@registryagency.bg

Posljednji put ažurirano: 19/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.