Poslovni registri u zemljama EU-a

Češka

U ovom ćete odjeljku pronaći pregled češkog javnog registra. Javni registar sastoji se od registra poduzeća, trgovačkog registra, registra zaklada, registra ustanova, registra udruga stanara i registra nevladinih organizacija.

Sadržaj omogućio
Češka

Koji su podaci dostupni u češkom javnom registru?

U javni registar upisuju se zakonom propisani podaci o pravnim osobama uređenima privatnim pravom. Opća pravila primjenjiva na javne registre utvrđena su u članku 120. Zakona br. 89/2012, Građanski zakonik. Detaljnija pravila o javnom registru koji vode sudovi utvrđena su u Zakonu br. 304/2013 o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba. Dio je javnog registra arhiva dokumenata (u kojoj se čuvaju zakonom propisani dokumenti, npr. izjave o osnivanju, statuti, financijski izvještaji itd).

Javni registar vodi registarski sud. Javnim registrom upravlja Ministarstvo pravosuđa.

U javni registar upisuju se sljedeći subjekti:

 • poduzeća
 • sindikati
 • međunarodni sindikati
 • udruge poslodavaca
 • međunarodne udruge poslodavaca
 • podružnice
 • podružnice sindikata
 • podružnice međunarodnih sindikata
 • podružnice udruga poslodavaca
 • podružnice međunarodnih udruga poslodavaca
 • trgovci pojedinci – fizičke osobe upisane u trgovački registar
 • javna trgovačka društva
 • komanditna društva
 • društva s ograničenom odgovornošću
 • dionička društva
 • zadruge
 • državna poduzeća
 • društva-kćeri
 • nevladine organizacije
 • zaklade
 • fondovi zaklada
 • ustanove
 • proračunske organizacije
 • udruge stanara
 • europska gospodarska interesna udruženja
 • poduzeća stranih vlasnika
 • europske zadruge
 • europska društva

Podaci koji se upisuju u javni registar utvrđeni su u Zakonu br. 304/2013 o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba. Osnovne su informacije koje se upisuju prvenstveno ime i prezime ili tvrtka, sjedište, predmet poslovanja ili djelatnost, pravni oblik, identifikacijski broj, ime i prezime te prebivalište osobe ili tvrtka i registrirano sjedište subjekta koji čine upravu.

Je li pristup češkom javnom registru besplatan?

Javni registar vodi se u elektroničkom obliku. Registar je besplatno dostupan javnosti putem web-portala https://www.justice.cz/ i/ili izravno na stranici za pretraživanje javnog registra https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Javni registar dostupan je svima. Svatko ga može pregledavati i raditi kopije ili izvatke iz njega.

Kako pretraživati češki javni registar?

Češki javni registar ima naprednu aplikaciju za pretraživanje informacija na internetu. Registar se može pretraživati po imenu subjekta ili identifikacijskom broju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Objavljivanje dokumenata

Registarski sud objavljuje upise u javni registar, njihove izmjene i brisanja te dostavljene isprave, uključujući isprave u elektroničkom formatu, što je prije moguće. Podaci upisani u javni registar i isprave pohranjene u zbirci isprava objavljuju se na način koji omogućuje daljinski pristup. Registarski sud objavljuje dotične podatke i omogućuje dobivanje službeno ovjerenog primjerka u elektroničkom formatu. Taj se dokument potpisuje elektronički s pomoću potpisnog (kvalificiranog) certifikata relevantnog registarskog suda i dostupan je besplatno na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Češke Republike. Registarski sud na zahtjev izdaje tiskani ovjereni djelomični ili potpuni primjerak upisa ili isprava pohranjenih u zbirku isprava odnosno potvrdu o nepostojanju određenog upisa u javnom registru, osim ako podnositelj zahtjeva izričito ne zatraži neovjereni primjerak. Registarski sud izdaje isključivo tiskane primjerke podataka upisanih u javni registar i isprava pohranjenih u zbirku isprava prije 1. siječnja 1997., osim ako su upisi tih podataka ili isprave već pohranjeni u elektroničkom formatu.

Pouzdanost dokumenata i podataka

Osoba na koju se upis odnosi nema pravo žalbe zbog upisa koji ne odgovara stvarnosti protiv osobe koja pravno djeluje oslanjajući se na podatke upisane u javni registar.

Subjekt upisa može zabraniti otkrivanje podataka i sadržaja isprava čije je objavljivanje propisano zakonom trećim osobama već od trenutka njihove objave, osim ako se može dokazati da su oni već poznati trećim osobama. Međutim, subjekt upisa ne može se pozivati na te podatke i sadržaj isprava u djelovanjima provedenima u prvih petnaest dana poslije objave ako treća osoba dokaže da ih nije mogla znati.

Treće osobe uvijek se mogu pozivati na neobjavljene podatke i sadržaj isprava, osim ako oni zbog neobjavljivanja nisu valjani.

Neusklađenost upisanih podataka

Ako sadržaj upisa u javni registar nije u skladu s obvezujućim odredbama zakona i ako nema druge mogućnosti ispravka, registarski sud poziva upisanu osobu da ispravi upis. U slučaju pravne osobe koja ne ispravi upis u zadanom roku, sud može i bez naloga pokrenuti njezino brisanje i likvidaciju ako je to u interesu zaštite trećih osoba.

U slučaju nesuglasja između sadržaja upisa u javnom registru na češkom i stranom jeziku ili isprava pohranjenih u zbirku isprava na češkom jeziku i dobrovoljno dostavljenom prijevodu tih isprava na strani jezik u skladu s člankom 74. stavkom 1. Zakona o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba, nije moguće pozivati se na verzije objavljenog upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na stranom jeziku u odnosu na treće osobe. Treća osoba može se pozivati na verziju objavljenog upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na stranom jeziku samo ako subjekt upisa može dokazati da je treća osoba znala sadržaj upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na češkom jeziku.

Prijevod Zakona o javnim registrima

Ministarstvo pravosuđa izradilo je neslužbeni prijevod na engleski jezik Zakona br. 304/2013 o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba te o registraciji zaklada koji je bio na snazi 1. siječnja 2018. Prijevod služi samo u informativne svrhe; vjerodostojna je samo verzija na češkom jeziku objavljena u Zbirci zakonodavnih akata. Prijevod je dostupan ovdje.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.