Poslovni registri u zemljama EU-a

Estonija

Na ovim se stranicama daje pregled estonskog trgovačkog registra te registra neprofitnih organizacija i zaklada.

Sadržaj omogućio
Estonija

Koje se informacije mogu pronaći u estonskom trgovačkom registru te registru neprofitnih udruga i zaklada?

Trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada vode se u registarskom odjelu Okružnog suda u Tartuu. Registri se vode na sudu kako bi se osigurali neovisan status i pravna stručnost voditelja registra. Oni imaju veliku zakonsku snagu, a njihov je cilj jamčiti pravnu sigurnost. Upis u trgovački registar koji se odnosi na treću stranu smatra se točnim, osim ako je treća strana znala ili je trebala znati da upis nije točan. Upis koji se odnosi na transakcije koje se provedu u roku od 15 dana od upisa smatra se neprimjenjivim ako treća strana dokaže da nije bila upoznata ili nije trebala biti upoznata sa sadržajem upisa. Treća osoba stoga može u dobroj vjeri vjerovati u istinitost upisa u registar, pretpostavljajući primjerice, nakon sklapanja ugovora, da osoba upisana u registar kao član Upravnog odbora ima ovlasti za potpisivanje u ime određenog društva.

Neke pravne okolnosti važe jedino ako su upisane u registar: primjerice, u statutu ili ugovoru sklopljenom s članom upravnog odbora ovlasti člana Upravnog odbora za potpisivanje mogu biti ograničene, ali na treće se osobe primjenjuju samo ograničenja upisana u registar.

Određene važne okolnosti proizvode učinak od trenutka upisa u registar: primjerice, povećanje temeljnog kapitala društva proizvodi učinke od trenutka upisa povećanja u trgovački registar, a ne od trenutka donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ili od trenutka plaćanja temeljnih uloga. Isto, primjerice, vrijedi za osnivanje pravne osobe, izmjenu njezina statuta ili na njezino pripojenje, podjelu ili pretvorbu.

Registri se vode elektroničkim putem.

Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava (javnih društava s ograničenom odgovornošću, privatnih društava s ograničenom odgovornošću, javnih trgovačkih društava, trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću, poslovnih udruga, Europskih društava (Societas Europaea), europskih zadruga (Societas Cooperativa Europaea) i europskih grupacija za teritorijalnu suradnju te podružnica stranih trgovačkih društava sa sjedištem u Estoniji.

Registar neprofitnih udruga i zaklada sadržava informacije o neprofitnim udrugama i zakladama sa sjedištem u Estoniji (smatra se da neprofitne udruge uključuju političke stranke i druge neprofitne udruge, kao i sindikate, crkve, kongregacije, udruge kongregacija i samostane). Registar neprofitnih udruga i zaklada uključuje i registar stambenih udruga te registar udruženja za poboljšanje zemljišta.

Sljedeći se dokumenti otvaraju u trgovačkom registru ili registru neprofitnih udruga i zaklada za svaku samozaposlenu osobu, pravnu osobu ili podružnicu stranog društva:

 • kartica registra;
 • poslovni spis (u trgovačkom registru) ili javni spis (u slučaju neprofitne udruge ili zaklade);
 • registarski spis.

Poslovni i javni spisi sadržavaju dokumente koje je pravna osoba, samozaposlena osoba ili podružnica stranog društva dostavila voditelju registra u skladu sa zakonskim propisima, primjerice statute i druge dokumente podnesene državnom arhivu. Sudske presude, žalbe na sudske odluke, korespondencija i drugi dokumenti koji se ne čuvaju u poslovnim ili javnim spisima čuvaju se u registarskom spisu.

Sljedeće informacije upisuju se u karticu registra pravne osobe, samozaposlene osobe ili podružnice stranog društva:

 • naziv poduzeća ili ime i šifra upisa u registar;
 • boravište ili registrirano sjedište te adresa pravnih subjekata, samozaposlenih osoba i podružnica stranih društava, a za te osobe i trgovačka društva i e-adresa;
 • pojedinosti koje se odnose na samozaposlenu osobu i na obustavu djelatnosti osobe te sezonsku ili privremenu narav djelatnosti;
 • za podružnice stranih društava, registar u koji je društvo upisano i, ako je upis u registar propisan zakonima zemlje u kojoj društvo ima sjedište, registarski broj; nacionalni zakoni prema kojima društvo posluje u zemlji u kojoj ima sjedište; datum donošenja statuta društva i njegove izmjene ako je to upisano u registar u zemlji u kojoj društvo ima sjedište;
 • pojedinosti o osobama s ovlastima zastupanja (članovi uprave, partneri u javnom trgovačkom društvu, članovi društva ili treće osobe s pravom upravljanja, komanditori, likvidatori i stečajni upravitelji), imena i osobni identifikacijski brojevi rukovoditelja podružnica (i sve pojedinosti u vezi s njihovim ovlastima zastupanja) te imena i osobni identifikacijski brojevi pravnih zastupnika stranog društva i datum početka i isteka njihovih ovlasti za zastupanje; ugovori o pravu zastupanja i ovlaštenjima dodijeljenima članovima uprave pravne osobe i likvidatorima za zastupanje pravne osobe;
 • ime ili tvrtka i osobni identifikacijski broj ili registarski broj osobe za kontakt neprofitne udruge, zaklade, društva i podružnice stranog društva te estonska adresa za dostavu izjava o namjeri upućenih poduzeću i postupovnih akata te e-adresa osobe za kontakt;
 • pojedinosti o opunomoćeniku;
 • pravni oblik poduzeća ili podružnice stranog društva ili vrsta društva;
 • datum odobrenja statuta pravne osobe;
 • novčana vrijednost temeljnog kapitala društva (za podružnicu stranog društva vrijednost temeljnog kapitala društva ako je upisana u registar u zemlji u kojoj društvo ima sjedište), pojedinosti o komanditorima i vrijednost njihovih doprinosa;
 • ubilježba o osnivanju privatnog društva s ograničenom odgovornošću bez temeljnih uloga;
 • ubilježba u kojoj se navodi da su dionice evidentirane u estonskom središnjem registru vrijednosnih papira ili ubilježba stranke koja vodi registar dionica;
 • ubilježba u kojoj se navodi da se odustalo od formalnih zahtjeva za raspolaganje za prijenos ili založno pravo na dionici;
 • datum početka i kraja financijske godine društva, neprofitne udruge, zaklade, stranog društva i udruženja za poboljšanje zemljišta (za podružnicu stranog društva i informacija je li društvo obvezno objaviti godišnje izvješće);
 • informacije o stečaju koje propisuje zakon i informacije o imenovanju posebnog upravitelja;
 • ubilježba o spajanju, podjeli ili pretvorbi društva te o njegovu prestanku i uklanjanju iz registra;
 • upućivanja na upise voditelja registra koja propisuje zakon bez zahtjeva poduzeća;
 • informacije o mjestu pohrane dokumenata likvidirane pravne osobe;
 • za podružnice stranih društava, registar u koji je društvo upisano i, ako je upis u registar propisan zakonima zemlje u kojoj društvo ima sjedište, registarski broj; nacionalni zakoni prema kojima društvo posluje u zemlji u kojoj ima sjedište; datum donošenja statuta društva i njegove izmjene ako je to upisano u registar u zemlji u kojoj društvo ima sjedište;
 • ciljevi zaklade; mjesto sjedišta ako se nalazi u inozemstvu; datum odluke o osnivanju; trajanje poslovanja ako je zaklada osnovana na ograničeno razdoblje;
 • kod sustava za poboljšanje zemljišta na području djelovanja udruženja za poboljšanje zemljišta;
 • ime i registarski broj upravitelja udruge stanara i navod da je uzet zajam;
 • trajanje poslovanja neprofitne udruge ako je osnovana na ograničeno razdoblje;
 • datum upisa, upućivanja na naknadne upise i ostale napomene;
 • ostale informacije koje propisuje zakon.

Predmeti povezani s registrom razmatraju se kao izvanparnični građanski predmeti pisanim postupkom. Upisi u registre vrše se na temelju zahtjeva za upis ili sudske odluke ili na drugim osnovama utvrđenima zakonom. Zahtjevi za upis moraju sadržavati digitalni potpis ili biti u obliku javnobilježničke isprave.

Upisi u trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada su javni. Svatko ima pravo na uvid u podatke sadržane u karticama registra, kao i u dokumente u poslovnim ili javnim spisima, te ima pravo dobiti njihove preslike. Registarski spis mogu pregledavati nadležna državna tijela, sudovi tijekom postupaka i druge fizičke ili pravne osobe s opravdanim interesom.

Središnju bazu podataka trgovačkog registra i registra neprofitnih udruga i zaklada vodi Centar za registre i informatičke sustave. Centar pruža i sljedeće usluge:

e-poslovni registar

E-poslovni registar usluga je koja se temelji na bazi podataka Odjela za registre Okružnog suda u Tartuu koja prikazuje podatke u stvarnom vremenu o svim pravnim osobama, samozaposlenim osobama i podružnicama stranih društava registriranih u Estoniji. Usluga e-poslovni registar omogućuje:

 • besplatno pregledavanje podataka na kartici registra, općih podataka i podataka o zaostacima poreza;
 • pretraživanje po imenu/nazivu, šifri upisa u registar, sjedištu, području djelatnosti itd.;
 • pregledavanje, uz pristojbu, godišnjih izvješća, statuta i drugih elektroničkih dokumenata te osobnih informacija i podataka o trgovačkom jamstvu itd., sadržanih u poslovnim ili javnim spisima;
 • praćenje u stvarnom vremenu proceduralnih informacija o društvima i izmjena njihovih upisa;
 • besplatnu provjeru svih zabrana trgovine nametnutih estonskim fizičkim ili pravnim osobama;
 • besplatno pregledavanje popisa članova političkih stranaka;
 • pregledavanje veza između raznih društava i osoba.

E-poslovni registar također omogućuje fizičkim i pravnim osobama da sami podnose dokumente sudskim odjelima za registre. Putem e-poslovnog registra mogu se podnositi zahtjevi za registraciju novog društva, izmjenu njegovih podataka u registru, likvidaciju i brisanje iz registra. Mogu se i pripremati i podnositi godišnja izvješća. Državljani Estonije, Finske, Latvije i Belgije te e-rezidenti Estonije mogu se prijaviti u e-poslovni registar koristeći se osobnim iskaznicama za identifikaciju. Državljani Estonije i Litve mogu se prijaviti putem usluge mobilne identifikacije.

Dodatne informacije o e-poslovnom registru dostupne su na internetskim stranicama Centra za registre i informacijske sustave.

Europski poslovni registar (EBR)

Europski poslovni registar (EBR) internetski je sustav pretraživanja službenih informacija o europskim trgovačkim društvima. Pretrage se mogu vršiti na internetskim stranicama.

 • Dostupne su informacije iz trgovačkih registara 17 zemalja.
 • Omogućeno je pretraživanje društava i osoba.
 • Popis dostupnih informacija razlikuje se među pojedinim zemljama.
 • Podaci iz registra imaju različit pravni učinak u pojedinim zemljama.
 • Funkcijom pretraživanja mogu se koristiti i privatne osobe i društva.
 • Za uslugu se naplaćuje pristojba.

Je li pristup estonskom trgovačkom registru besplatan?

Podacima iz registra može se pristupiti putem interneta i u javnobilježničkim uredima.

Za internetsko pretraživanje pravnih osoba, samozaposlenih osoba i podružnica stranih društava te za pristup informacijama o sudskim postupcima ili podacima s kartice registra ne naplaćuje se pristojba. Za pretraživanje vlastitih podataka na internetu ne naplaćuje se pristojba. Međutim, pristojba se naplaćuje za sva ostala pretraživanja, uključujući povijesne podatke s kartice registra i pristup godišnjim izvješćima, statutima i drugim dokumentima. Kada se za informacije naplaćuje pristojba, plaćanje se vrši odmah uplatom putem internetskog bankarstva. Pretplatnici koji imaju pravo na korištenje proširenim parametrima pretraživanja plaćaju po mjesečnim računima. Iznosi koji se naplaćuju za korištenje računalnim podacima u trgovačkom registru utvrđeni su u Pravilniku ministra pravosuđa.

Za pregledavanje podataka iz registra i dokumenata iz spisa u uredu javnog bilježnika naplaćuje se pristojba. Pristojbe su utvrđene u Zakonu o javnobilježničkim pristojbama.

Kako pretraživati estonski trgovački registar

Pretraživanje trgovačkog registra i registra neprofitnih udruga i zaklada omogućeno je putem usluge e-poslovnog registra na internetskim stranicama Centra za registre i informacijske sustave.

Koliko su pouzdani dokumenti sadržani u registru?

Na ovim je stranicama objašnjen način na koji je u Estoniji uređeno korištenje podacima i dokumentima iz trgovačkog registra.

Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar. U trgovački registar upisuju se samozaposlene osobe, podružnice stranih trgovačkih društava i trgovačka društva (javna društva s ograničenom odgovornošću, privatna društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva, trgovačka društva s ograničenom odgovornošću, poslovne udruge, europska društva (Societas Europaea), europske zadruge (Societas Cooperativa Europaea) i europske grupacije za teritorijalnu suradnju). Taj elektronički registar ima veliku zakonsku snagu, a njegov je cilj jamčiti pravnu sigurnost. Trgovački registar vodi se na estonskom jeziku.

Upis u trgovački registar koji se odnosi na treću stranu smatra se točnim, osim ako je treća strana znala ili je trebala znati da upis nije točan. Upis koji se odnosi na transakcije koje se provedu u roku od 15 dana od upisa smatra se neprimjenjivim ako treća strana dokaže da nije bila upoznata ili nije trebala biti upoznata sa sadržajem upisa. Treća osoba stoga može u dobroj vjeri vjerovati u istinitost upisa u registar, pretpostavljajući primjerice, nakon sklapanja ugovora, da osoba upisana u registar kao član Upravnog odbora ima ovlasti za potpisivanje u ime određenog društva.

Neke pravne okolnosti važe jedino ako su upisane u registar: primjerice, u statutu ili ugovoru sklopljenom s članom upravnog odbora ovlasti člana Upravnog odbora za potpisivanje mogu biti ograničene, ali na treće se osobe primjenjuju samo ograničenja upisana u registar.

Određene važne okolnosti proizvode učinak od trenutka upisa u registar: primjerice, povećanje temeljnog kapitala društva proizvodi učinke od trenutka upisa povećanja u trgovački registar, a ne od trenutka donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ili od trenutka plaćanja temeljnih uloga. Isto, primjerice, vrijedi za osnivanje pravne osobe, izmjenu njezina statuta ili na njezino pripojenje, podjelu ili pretvorbu.

Sljedeći se dokumenti otvaraju u trgovačkom registru ili registru neprofitnih udruga i zaklada za svaku samozaposlenu osobu, pravnu osobu ili podružnicu stranog društva:

 • kartica registra;
 • poslovni spis;
 • registarski spis.

Poslovni spis sadržava dokumente koje je pravna osoba, samozaposlena osoba ili podružnica stranog društva dostavila voditelju registra u skladu sa zakonskim propisima, primjerice statute i druge dokumente podnesene državnom arhivu. Sudske presude, žalbe na sudske odluke, korespondencija i drugi dokumenti koji se ne čuvaju u poslovnim spisima čuvaju se u registarskom spisu.

Dokumenti na stranom jeziku podnose se voditelju registra s prijevodom na estonski jezik koji je ovjerio sudski tumač. Dokumenti se mogu podnijeti voditelju registra i s prijevodom na estonski koji je izvršio javni bilježnik ako je on pripremio javnobilježnički akt ili javnobilježničku ovjeru na stranom jeziku na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu. Ako su podneseni dokumenti koji ne ispunjavaju te zahtjeve i koji su u cijelosti ili djelomično napisani na stranom jeziku, voditelj registra temelji se isključivo na dokumentima ili dijelovima teksta napisanima na estonskom jeziku. Poduzeća i treće osobe ne mogu se oslanjati na dokumente ili dijelove teksta napisane na stranom jeziku. Poduzeće se ne može osloniti na prijevod koji se razlikuje od izvornog dokumenta. Treća strana može se osloniti na prijevod dokumenta podnesenog voditelju registra, osim ako poduzeće dokaže da je treća strana bila svjesna netočnog prijevoda.

Upisi u trgovački registar su javni. Svatko ima pravo na uvid u informacije sadržane u registarskim karticama, kao i u dokumente u poslovnim ili javnim spisima, te ima pravo dobiti njihove preslike. Registarski spis mogu pregledavati nadležna državna tijela, sudovi tijekom postupaka i druge fizičke ili pravne osobe s opravdanim interesom.

Dokumenti iz spisa mogu se pregledavati te se njihove preslike mogu izraditi putem e-poslovnog registra ili kod javnog bilježnika.

Povijest estonskog trgovačkog registra

Estonski trgovački registar sadržava podatke koji datiraju od 1. rujna 1995. Svi se podaci redovito ažuriraju.

Pripadajuće poveznice

Europski poslovni registar

E-poslovni registar

Odjel za registre

Javni bilježnici

Posljednji put ažurirano: 15/11/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.