Poslovni registri u zemljama EU-a

Njemačka

Na ovoj stranici nalazi se pregled Registra trgovačkih društava Njemačke (Unternehmensregister).

Sadržaj omogućio
Njemačka

Povijest nacionalnog registra

Kada je osnovan? Kada je digitaliziran?

Trgovački registar u sadašnjem je obliku osnovan 1861. i potpuno je digitaliziran od 1. siječnja 2007. Portal registra na adresi http://www.handelsregister.de/ omogućuje centralizirani pristup lokalnim poslovnim registrima, registrima zadruga, partnerstva i udruženja te obavijestima objavljenima u registru.

Registar trgovačkih društava (https://www.unternehmensregister.de) uspostavljen je 1. siječnja 2007. kao jedinstveni digitalni informacijski portal putem kojeg se, uz unose u prethodno navedenim registrima, može pristupiti i dodatnim informacijama o trgovačkim društvima kao što su računovodstvena evidencija i financijski izvještaji, obavijesti o pravu trgovačkih društava i obavijesti stečajnih sudova te informacije o tržištu kapitala.

Koje je trenutačno mjerodavno zakonodavstvo?

Odredbe o Registru trgovačkih društava i Trgovačkom registru utvrđene su u odjeljcima od 8. do 16. Trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch, HGB) i u Uredbi o Trgovačkom registru (Handelsregisterverordnung, HRV) i u Uredbi o Registru trgovačkih društava (Unternehmensregisterverordnung, URV) te su dopunjene odjeljcima 1. i dalje, kao i 376. i dalje Zakona o postupcima u obiteljskim i izvanparničnim stvarima (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Osim toga, brojnim pojedinačnim zakonima, posebno HGB-om, Zakonom o dioničkim društvima (Aktiengesetz, AktG) i Zakonom o preoblikovanju (Umwandlungsgesetz, UmwG), uređuju se informacije koje se mogu i moraju unijeti u Trgovački registar.

Koje se informacije unose u Registar trgovačkih društava?

Tko ima pravo pristupa registru?

Svatko može pregledati Registar trgovačkih društava i Trgovački registar bez obveze dokazivanja bilo kakvog posebnog interesa.

Koje se informacije unose u registar?

Koje su kategorije podataka pohranjene (koja su poduzeća upisana u javni registar, informacije o nesolventnosti, financijski izvještaji)?

Ovisno o pravnom obliku, trgovačka društva evidentiraju se u različitim registrima. Trgovački registar posebno uključuje trgovce pojedince, društva osoba (trgovačka društva (Offene Handelsgesellschaften, OHG), komanditna društva (Kommanditgesellschaften, KG) i društva kapitala (društva s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), dionička društva (Aktiengesellschaften, AG), komanditno-dionička društva (Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) i europska društva (Europäische Gesellschaften, SE). Zadruge (Genossenschaften, eG) i europske zadruge (Europäische Genossenschaften, SCE) upisane su u Registar zadruga (Genossenschaftsregister), a registrirana partnerstva (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) u Registar partnerstava (Partnerschaftsregister). Odredbe koje se odnose na Trgovački registar primjenjuju se mutatis mutandis na te registre.

Važne činjenice u vezi s trgovačkim društvima i pravni odnosi među njima bilježe se u registre. To se posebno odnosi na postojanje društva, tj. njegovo osnivanje i gašenje (npr. raspuštanjem, likvidacijom ili likvidacijom i otkazivanjem), njegovo zastupanje, tj. osobe koje su ga ovlaštene zastupati, kao što su glavni direktori (GmbH), članovi upravnog odbora (AG) i opunomoćenici, uključujući njihovo imenovanje i prestanak dužnosti, opseg ovlasti zastupanja (npr. samostalno zastupanje ili zastupanje isključivo zajedno s drugim ovlaštenim zastupnikom), odgovornost društva (posebno iznos i promjene iznosa obveze, osim ako je odgovornost neograničena) i promjene partnera u društvu. Podaci koji se moraju unijeti razlikuju se ovisno o pravnom obliku trgovačkog društva.

Međutim, računovodstveni dokumenti kao što su godišnji financijski izvještaji i druge obavijesti trgovačkih društava ne upisuju se u Trgovački registar, nego se objavljuju u Saveznom službenom listu. Tim dokumentima, kao i informacijama o tržištu kapitala i drugim informacijama, posebno obavijestima o nesolventnosti, može se pristupiti i putem Registra trgovačkih društava. Od 1. kolovoza 2022. računovodstveni dokumenti više se neće objavljivati u Saveznom službenom listu, nego u Registru trgovačkih društava.

Koji se dokumenti pohranjuju (datoteke, financijski izvještaji trgovačkih društava, statut, zapisnici sa sastanaka)?

U Trgovačkom registru bilježe se svi dokumenti na kojima se temelje unosi, kao što su zahtjevi za registraciju, ugovori o partnerstvu i preoblikovanju te statut za društva kapitala, zapisnici s glavne skupštine upravnog odbora i popisi dioničara u društvima s ograničenom odgovornošću.

Kako mogu izvršiti pretraživanje (i koji su dostupni kriteriji pretraživanja)?

Pretraživanje se može izvršiti na internetskoj stranici portala trgovačkog registra pod naslovom „Normalno pretraživanje” s pomoću naziva trgovačkog društva ili ključnih riječi te mjesta poslovnog nastana ili registriranog sjedišta trgovačkog društva. Pretraživanje se može dodatno doraditi s pomoću informacija kao što su vrsta registra, broj upisa i registarski sud. U polju „Napredno pretraživanje” možete pretraživati i prema adresi.

Brzo pretraživanje s pomoću naziva trgovačkog društva može se provesti i na internetskim stranicama Registra trgovačkih društava, uz mogućnost ograničavanja pretraživanja kako bi se registrirale informacije ili publikacije. Osim toga, napredno pretraživanje usporedivih kriterija može se provesti s pomoću portala trgovačkog registra.

Registar trgovačkih zadruga, zadruga i partnerstva također se može osobno pregledati u uredu nadležnog registarskog suda.

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?

Izvatku iz registra može se pristupiti u elektroničkom obliku na portalu registra uz plaćanje pristojbe u iznosu od 4,50 EUR. Dokumentima pohranjenima u Trgovačkom registru, kao što su statuti, ugovori trgovačkih društava itd., može se pristupiti i elektroničkim putem na portalu registra. Za svaki dokument kojem se pristupa plaća se naknada u iznosu od 1,50 EUR. Međutim, te će se naknade prestati primjenjivati 1. kolovoza 2022.

Običan ili ovjereni primjerak izvatka iz registra može se zatražiti i od nadležnog registarskog suda, uz plaćanje pristojbe, koji ga može poslati podnositelju zahtjeva u papirnatom ili elektroničkom obliku, s kvalificiranim elektroničkim potpisom ako je potrebna ovjerena preslika.

Izvadci iz registara i dokumenti pohranjeni u Trgovačkom registru dostupni su i na internetskim stranicama registra trgovačkih društava, uz iste naknade kao i za izravan pristup portalu registra. Pristup računovodstvenim dokumentima u Registru trgovačkih društava besplatan je, a za pristup bilancama mikropoduzeća plaća se naknada od 1,00 EUR po bilanci.

Postupak upisa

Kako mogu podnijeti zahtjev za upis (podnošenje zahtjeva u registar; ovjera dokumenata; vrsta dokumenata koje je potrebno priložiti)?

Zahtjevi za upis moraju se podnijeti elektroničkim putem na službeno ovjerenom obrascu. Zahtjeve ovjerava javni bilježnik kao jednostavnu elektroničku potvrdu. Od 1. kolovoza 2022. javni bilježnici mogu i putem videokomunikacije certificirati kvalificirane elektroničke potpise u slučaju upisa društava s ograničenom odgovornošću i trgovaca pojedinaca u Registar trgovačkih društava.

Dokumenti se podnose i u elektroničkom obliku kao skenirani dokumenti. Javnobilježnički ovjereni ili certificirani dokumenti popraćeni su jednostavnim elektroničkim certifikatom koji sastavlja javni bilježnik.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Javni bilježnik koji potvrđuje zahtjev za upis provjerava može li se zahtjev registrirati prije njegova podnošenja. Nakon podnošenja zahtjeva, registarski sud također provjerava, na temelju načela „dva para očiju”, može li se podnesena činjenica upisati u registar i jesu li ispunjeni formalni uvjeti za upis, posebno podnošenje zahtjeva u tu svrhu, prihvatljivost podnositelja zahtjeva, dostavljanje dokumenata potrebnih za podnošenje zahtjeva i nadležnost suda pred kojim je pokrenut postupak. Međutim, činjenična točnost dostavljenih činjenica, npr. je li stvarno došlo do ulaska ili odlaska dioničara, općenito se ne provjerava.

Pravni učinak upisa

Učinak upisa na treće strane u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132

Trgovačko društvo može, u odnosu na treće osobe, podnijeti žalbu samo protiv činjenica koje su unesene i objavljene u Trgovačkom registru (članak 15. stavak 2. HGB-a).

Ako činjenica koja je trebala biti unesena u Trgovački registar nije bila unesena i objavljena, treće osobe zaštićene su u očekivanju da predmetna činjenica ne postoji (članak 15. stavak 1. HGB-a).

Nepodudarnosti između unosa u registru i njegova objavljenog sadržaja

Ako se unos u Trgovačkom registru razlikuje od njegova objavljenog sadržaja, potonji je mjerodavan. Treće osobe mogu se pozvati na netočnost objave, osim ako su znale za netočnost (članak 15. stavak 3. HGB-a). Međutim, to se primjenjuje samo ako je predmetno poduzeće također pokrenulo upis, tj. podnijelo zahtjev za upis.

Pri prenošenju Direktive o digitalizaciji, od 1. kolovoza 2022. upisi u registar bit će objavljeni na portalu trgovačkog registra čim postanu dostupni. Od tog datuma neće biti daljnjih (odvojenih) objava. Tada više neće biti moguće nepodudarnosti između upisa u registar i njegova objavljenog sadržaja. Stoga će od tog trenutka jedini odlučujući čimbenik za odredbu o dobroj vjeri iz članka 15. stavka 3. HGB-a biti netočan upis u registar.

Tko je odgovoran za točnost unosa?

Budući da, kao opće pravilo, registarski sudovi ne provjeravaju materijalnu točnost upisa, poduzeća koja podliježu upisu snose odgovornost za točnost unesenih činjenica.

Postupci za zaštitu podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika u vezi s objavljivanjem i pohranom njihovih osobnih podataka

Pristup putem portala registra trgovačkih društava prijavljuje se s podacima o registarskom sudu, stranici registra i osobi ili tijelu koje mu pristupa. Evidentirani podaci mogu se koristiti samo u svrhu osiguranja pravilne obrade podataka i podmirivanja troškova te moraju biti zaštićeni od nepravilne uporabe ili drugih vrsta zlouporabe odgovarajućim sredstvima. Evidentirani podaci uništavaju se najkasnije pet godina nakon plaćanja troškova.

Pristup putem Registra trgovačkih društava može se dokumentirati isključivo u svrhu namire i kako bi se spriječio neprimjeren pristup. Prijavljeni podaci moraju se izbrisati nakon najviše šest mjeseci, osim ako ih je potrebno dulje pohranjivati u računovodstvene svrhe.

Odredbe o zaštiti podataka, posebno Opća uredba o zaštiti podataka, primjenjuju se i na objavu i pohranu osobnih podataka.

Podaci za kontakt

Portal trgovačkog registra

Lokalni sud u Hagenu

Servisna točka portala registra

Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Telefon: +49 2331985112
Faks: +49 21187565114100

E-adresa: service@handelsregister.de

Registar trgovačkih društava

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Telefon: +49 221976680

E-adresa: service@bundesanzeiger.de

Korisne poveznice

Portal njemačkog trgovačkog registra

Napredno pretraživanje

Obično pretraživanje

Registar trgovačkih društava Njemačke

Posljednji put ažurirano: 30/11/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.