Poslovni registri u zemljama EU-a

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Pozadina osnivanja nacionalnog registra

Kad je osnovan?

Opći registar trgovačkih društava (Geniko Emporiko Mitroo – G.E.MI.) osnovan je na temelju Zakona 3419/2005 i počeo je s radom 4. travnja 2011. Zakon 3419/05 potom je stavljen izvan snage i zamijenjen nedavno donesenim Zakonom 4919/2022.

Kad je digitaliziran?

Registar je uspostavljen kao digitalni elektronički registar i sadržava sve dokumente i podatke koje trgovačka društva dostavljaju u digitalnom obliku.

Koje je trenutačno mjerodavno zakonodavstvo?

Uređen je Zakonom 4919/2022, koji je podijeljen na dva dijela: dio A (članci od 1. do 14.), u kojem su navedene odredbe o osnivanju trgovačkih društava svih pravnih oblika u Grčkoj te dio B (članci od 15. do 59.), u kojem su navedene odredbe o dokumentima i podacima koje dostavljaju subjekti bilo kojeg oblika te podružnice u EU-u i u trećim zemljama, kao i o pitanjima povezanima s pristupom, izdavanjem dokumenata i podataka, mjerodavnim sankcijama itd. https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf

Koji su podaci dostupni u poslovnom registru?

U Registar se upisuju sva objavljivanja poslovnih dokumenata i podataka za društva s ograničenom odgovornošću i društva u vlasništvu jedne osobe, podružnice u zemljama Europske unije, kao i podružnice u trećim zemljama. Ta su objavljivanja navedena u mjerodavnom zakonodavstvu koje uređuje pravo trgovačkih društava i u Direktivi (EU) 2017/1132. Internetska stranica Općeg registra trgovačkih društava služi kao „Nacionalni službeni list u kojem se objavljuju informacije o trgovačkim društvima”. U skladu s člankom 16. stavkom 1. Zakona br. 4919/22 fizičke ili pravne osobe ili njihova udruženja obvezni su upisati se u Opći registar trgovačkih društava.

Na internetskoj stranici Registra mogu se pretraživati informacije koje su dostupne za sljedeće poslovne subjekte:

a) javna društva s ograničenom odgovornošću (anonymes etaireies -– A.E.), kako je predviđeno Zakonom 4548/2018 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 104)

b) privatna društva s ograničenom odgovornošću (etaireies periorismenis efthynis – EPE), kako je predviđeno Zakonom 3190/1955 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 91)

c) društva privatnog kapitala (idiotikes kefalaiouchikes etaireiesIKE), kako je predviđeno Zakonom 4072/2012 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 86).

d) javna trgovačka društva (omorrythmes etaireies) ili komanditna društva (eterrorythmes etaireies) (obična ili s dioničkim kapitalom), kako je predviđeno Zakonom 4072/2012

e) zadruge uređene građanskim pravom (astikoi synetairismoi), kako je predviđeno Zakonom 1667/1986 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 196), koje uključuju udruženja za uzajamno osiguranje, kreditne zadruge, graditeljske zadruge i energetske zajednice

f) društvena zadružna poduzeća (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) i udruženja zaposlenika (synetairismoi ergazomenon), kako je predviđeno Zakonom 4430/2016 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 205)

g) društvene zadruge s ograničenom odgovornošću (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), kako je predviđeno člankom 12. Zakona 2716/1999 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 96)

h) gospodarska interesna društva uređena građanskim pravom (astikes etaireies me oikonomikou skopou), kako je predviđeno člankom 784. Građanskog zakonika i člankom 270. Zakona 4072/2012

i) europska gospodarska interesna udruženja, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2137/1985 (SL L 199, ispravak L 247), sa sjedištem u Grčkoj

j) europska društva, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001 (SL L 294), sa sjedištem u Grčkoj

k) europske zadruge, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 1435/2003 (SL L 207), sa sjedištem u Grčkoj

l) podružnice ili zastupništva koja strana trgovačka društva u obliku javnih društava s ograničenom odgovornošću, privatnih društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih društava sa sjedištem u državi članici EU-a imaju u Grčkoj

m) podružnice ili zastupništva koja strana trgovačka društva sa sjedištem izvan EU-a i sličnim pravnim oblikom kao neko od stranih trgovačkih društava iz prethodne točke l) imaju u Grčkoj

n) podružnice ili zastupništva putem kojih fizičke ili pravne osobe ili udruženja takvih osoba, čije se glavno mjesto poslovanja ili sjedište nalazi u inozemstvu i koje nisu obuhvaćene točkama l) ili m), obavljaju trgovačke poslove u Grčkoj

o) konzorciji, kako je predviđeno člankom 293. Zakona 4072/2012 p) poduzeća u vlasništvu jedne osobe osnovana radi ostvarivanja profita s poslovnim nastanom u Grčkoj i koja: (i) redovito obavljaju trgovačke poslove u svoje ime ili (ii) distribuiraju robu ili usluge ili djeluju kao zastupnici za njihovu distribuciju uz preuzimanje poslovnog rizika, bilo organiziranom infrastrukturom ili zapošljavanjem trećih osoba.

Tko ima pravo pristupa registru?

1. Dokumente i podatke koje trgovačko društvo ili podružnica dostave u okviru osnivanja društva, registracije podružnice ili dostave podataka Registar pohranjuje u strojno čitljivom formatu koji se može pretraživati ili u obliku strukturiranih podataka.

2. Zainteresirani mogu isključivo u elektroničkom obliku dobiti potvrde, preslike ili izvatke dokumenata i podataka iz spisa obveznika upisa, podnošenjem, isključivo u elektroničkom obliku, zahtjeva nadležnom odjelu Registra u skladu s člankom 11. Zakona 2690/1999 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 45). Prethodno navedene potvrde, preslike ili izvadci izdaju se isključivo u elektroničkom obliku. Zainteresirane osobe mogu također zatražiti preslike, izvatke ili potvrde dokumenata i podataka koji se čuvaju u spisu, a nisu objavljeni na internetskim stranicama Registra. Registar nije obvezan izdavati preslike dokumenata i podataka iz spisa obveznika upisa ako su ti dokumenti i podaci dostavljeni u papirnatom obliku prije 31. prosinca 2006.

Koje se informacije upisuju u grčki poslovni registar?

Koje se vrste podataka pohranjuju (koji se subjekti upisuju u javni registar, podaci o stečajnim postupcima, financijski izvještaji...)?

Dokumenti i podaci koji se objavljuju i mogu se učiniti dostupnima bilo kojoj zainteresiranoj trećoj strani najmanje su sljedeći:

1. Sljedeći dokumenti i podaci objavljuju se u Registru povezano s trgovačkim društvima navedenim u članku 16. stavku 1. točkama od a) do c), od e) do g) i od i) do k) Zakona 4919/22 sa sjedištem u Grčkoj:

a) osnivački akt, statut i, ako je potrebno, odluka uprave o odobrenju

b) izmjene statuta i cjeloviti konsolidirani tekst statuta

c) imenovanja, razrješenja te podaci određeni člankom 33. stavkom 2. o osobama koje kao tijelo osnovano u skladu sa zakonom ili kao članovi takvog tijela:

(i) imaju ovlaštenje zastupati društvo u poslovima s trećim osobama; ako se to odnosi na više osoba, u odgovarajućem upisu mora se navesti djeluju li te osobe samostalno ili zajedno

(ii) zastupaju trgovačko društvo na sudu te

(iii) sudjeluju u upravljanju trgovačkim društvom, nadzoru ili kontroli nad njim

d) najmanje jedanput godišnje, iznos upisanog kapitala, pri čemu se u osnivačkom aktu ili statutu navodi nominalni kapital, osim ako je za svako povećanje upisanog kapitala potrebna izmjena statuta

e) računovodstveni dokumenti za svaku financijsku godinu koji su obvezni na temelju Direktive Vijeća 86/635/EEZ (SL L 372) o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija, 91/674/EEZ (SL L 374) o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima društava za osiguranje i 2013/34/EU (SL L 182) o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ

f) svaka promjena sjedišta trgovačkog društva

g) likvidacija trgovačkog društva i njegovo ponovno pokretanje

h) svaka sudska odluka kojom je utvrđena ništetnost trgovačkog društva

i) imenovanje likvidatora i njihovi podaci u skladu s člankom 33. stavcima 2. i 3.

j) financijski izvještaji povezani s otvaranjem i zatvaranjem likvidacije i brisanjem iz Registra

k) broj partnerskih udjela, kao i svi podaci o prethodno navedenim osobama.

2. Sljedeći dokumenti i podaci objavljuju se u Registru u vezi s poduzećima u vlasništvu jedne osobe, navedenima u članku 16. stavku 1. točkama d), h) i o) Zakona 4919/22, sa sjedištem u Grčkoj:

a) osnivački akt i njegove izmjene u konsolidiranom obliku

b) predmet poslovanja

c) tvrtka i skraćena tvrtka trgovačkog društva

d) puna adresa sjedišta

e) podaci o partnerima u skladu s člankom 33. stavcima 2. i 3., imenovanje glavnog direktora i opseg njegovih ovlasti; ako su osobe iz prethodne rečenice pravni subjekti, objavljuju se matični broj, ako postoji, ključni identifikacijski podaci kao što su tvrtka trgovačkog društva, pravni oblik i sjedište društva te podaci o fizičkoj osobi koja zastupa pravne osobe

f) povlačenje ili isključenje partnera

g) sve promjene u udjelima sudjelovanja partnera u dobiti i gubicima društva

h) likvidacija trgovačkog društva i njegovo ponovno pokretanje

i) svaka sudska odluka kojom je utvrđena ništetnost trgovačkog društva

j) imenovanje likvidatora i njihovi podaci u skladu s člankom 33. stavcima 2. i 3.

k) godišnji financijski izvještaji ako nastupe okolnosti opisane u članku 1. stavku 2. točkama b) i c) Zakona 4308/2014 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 251) koje se odnose na primjenu grčkih računovodstvenih standarda

l) financijski izvještaji povezani s pokretanjem i zaključenjem likvidacije i brisanjem iz Registra.

3. Sljedeći dokumenti i podaci objavljuju se u Registru povezano s podružnicama u EU-u, navedenima u članku 16. stavku 1. točkama l) i n) Zakona 4919/22:

a) osnivački akt i statut ako su sadržani u odvojenim dokumentima, zajedno s njihovim izmjenama i dopunama

b) potvrda iz registra u koji je trgovačko društvo upisano (potvrda o urednom poslovanju koju je izdalo nadležno tijelo ili trgovački registar u matičnoj zemlji)

c) poštanska adresa podružnice

d) predmet poslovanja podružnice

e) registar u kojem je otvoren spis trgovačkog društva naveden u članku 21. stavku 2., kao i europski jedinstveni identifikator (EUID)

f) tvrtka i pravni oblik trgovačkog društva te tvrtka podružnice ako se razlikuje od tvrtke trgovačkog društva

g) imenovanja, razrješenja te pojedinosti predviđene člankom 33. stavcima 2. i 3. o osobama koje su ovlaštene zastupati trgovačko društvo u poslovanju s trećim osobama te u sudskim postupcima kao:

(i) tijela trgovačkog društva osnovana u skladu sa zakonom ili članovi tih tijela u skladu sa zahtjevima za objavljivanje podataka trgovačkog društva iz članka 14. točke (d) Direktive (EU) 2017/1132 (SL L 169) o određenim aspektima prava društava

(ii) stalni predstavnici trgovačkog društva za djelatnosti podružnice, s naznakom opsega njihovih ovlasti

h) likvidacija trgovačkog društva, imenovanje likvidatora, podaci o njima i njihovim ovlastima te okončanje likvidacije u skladu sa zahtjevima za objavljivanje podataka trgovačkog društva kako je predviđeno u članku 35. točkama h), j) i k), stečajni postupci, dogovori, nagodbe ili slični postupci kojima podliježe trgovačko društvo

i) računovodstveni dokumenti društva (financijski izvještaji) sastavljeni, potvrđeni i objavljeni u skladu s pravom države članice koje se primjenjuje na trgovačko društvo i u skladu s direktivama 2013/34/EU (SL L 182) i 2006/43/EZ (SL L 157) o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ

j) zatvaranje podružnice.

3. Sljedeći dokumenti i podaci objavljuju se u Registru povezano s podružnicama u EU-u, navedenima u članku 16. stavku 1. točkama m) i n) Zakona 4919/22:

a) osnivački akt i statut ako su sadržani u odvojenim dokumentima, zajedno s njihovim izmjenama i dopunama

b) poštanska adresa podružnice

c) predmet poslovanja podružnice

d) pravo države koje se primjenjuje na trgovačko društvo

e) matični broj trgovačkog društva u bilo kojem registru čije je vođenje određeno pravom države članice koje se primjenjuje na trgovačko društvo

f) pravni oblik trgovačkog društva, glavno mjesto i predmet poslovanja te najmanje jedanput godišnje iznos upisanog temeljnog kapitala ako ti podaci nisu navedeni u osnivačkom aktu ili statutu

g) tvrtka trgovačkog društva i tvrtka podružnice ako se razlikuje od tvrtke trgovačkog društva

h) imenovanje, razrješenje te pojedinosti o osobama koje su ovlaštene zastupati trgovačko društvo u poslovanju s trećim osobama te u sudskim postupcima:

(i) kao tijelo trgovačkog društva osnovano u skladu sa zakonom ili kao članovi takvog tijela

(ii) kao stalni predstavnici trgovačkog društva za djelatnosti podružnice, s naznakom opsega njihovih ovlasti i mogu li te ovlasti izvršavati sami

i) likvidacija trgovačkog društva, imenovanje likvidatora, podaci o njima i njihovim ovlastima te okončanje likvidacije u skladu sa zahtjevima za objavljivanje podataka trgovačkog društva kako je predviđeno u članku 35. točkama h), j) i k), stečajni postupci, dogovori, nagodbe ili slični postupci kojima podliježe trgovačko društvo

j) računovodstveni dokumenti društva, kao što su financijski izvještaji, sastavljeni, potvrđeni i objavljeni u skladu s pravom države članice koje se primjenjuje na trgovačko društvo; ako pravo države članice ne predviđa pripremu računovodstvenih dokumenata na način jednak grčkom pravu i pravu EU-a, potrebno je objaviti računovodstvene dokumente, poput financijskih izvještaja, o poslovanju podružnice

k) zatvaranje podružnice.

Koji se dokumenti podnose/pohranjuju (spisi, zbirke dokumenata, statuti, zapisnici s glavne skupštine itd.)?

Podnose se sljedeće isprave:

 • financijski izvještaji u ESEF formatu
 • financijski izvještaji u XBRL i xHTML formatu
 • zapisnici s glavnih skupština ili sastanaka partnera ili jedinog partnera u PDF formatu
 • zapisnici sa sjednica upravnog odbora ili uprave i/ili menadžera u PDF formatu
 • elektroničke izjave pravnih zastupnika bez dostave u papirnatom obliku
 • nacionalni ili prekogranični planovi statusnih promjena trgovačkih društava (spajanja, podjele i promjene oblika)
 • izvještaji vještaka (zakonskih revizora) za sve pravne potrebe.

Kako mogu pretraživati (i koji su kriteriji pretraživanja dostupni)?

Osobno

Dokumenti, podaci i pojedinosti vode se u digitalnom obliku i stoga nije potrebno osobno dolaziti u odjele Registra.

Na internetskoj stranici Registra

Objave povezane s trgovačkim društvima možete pretražiti na internetskoj stranici Općeg registra trgovačkih društava.

Koji su dostupni kriteriji pretraživanja?

Pretraživati možete uz pomoć samo jednog od sljedećih podataka koji se odnose na društvo:

 • porezni broj (A.F.M. – grčka pokrata) ili
 • registarski broj iz Općeg registra trgovačkih društava (G.Ε.ΜI.) ili
 • tvrtka trgovačkog društva ili
 • skraćena tvrtka.

Kako mogu dobiti dokumente?

Besplatno?

Sljedeći podaci koji se odnose na trgovačko društvo dostupni su besplatno na internetskoj stranici Registra i putem sustava za međusobno povezivanje poslovnih registara (BRIS):

a) tvrtka, skraćena tvrtka i pravni oblik trgovačkog društva

b) registrirano sjedište i država članica u kojem je registrirano

c) matični broj i europski jedinstveni identifikator (EUID)

d) pojedinosti o internetskoj stranici, statusu društva, posebice je li aktivno, ima li obustavljene upise, je li u likvidaciji, je li brisano iz registra ili je prestalo poslovati

e) djelatnost društva

f) podaci o njegovim direktorima

g) podaci povezani s njegovim podružnicama u državama članicama EU-a.

Osim toga, zainteresirane osobe mogu besplatno pristupiti, učitati, digitalno pohraniti na svoje elektroničke uređaje i ispisati ili na drugi način reproducirati dokumente, informacije ili obavijesti objavljene na internetskoj stranici Registra radi javne dostupnosti prema odluci odjela Registra ili automatski osoba koje su to bile obvezne učiniti.

Uz naknadu?

Zainteresirana osoba može dobiti ovjerene preslike, izvatke i potvrde iz Registra nakon što prethodno plati naknadu za dokument, podatak, presliku, izvadak ili potvrdu.

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?

Ako zainteresirana osoba želi pribaviti službene (vjerodostojne) potvrde ili preslike dokumenata ili podataka upisanih u Registar za neko trgovačko društvo, može se besplatno registrirati pri Odjelu za informiranje Općeg registra trgovačkih društava.

Možete se registrirati putem sljedećih poveznica:

(Α) kao fizička osoba https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

(B) kao pravna osoba https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm.

Za izdavanje službenih potvrda ili preslika dokumenata i podataka potrebno je platiti naknadu u iznosu od 5,00 EUR putem navedenog odgovarajućeg elektroničkog zahtjeva. Potvrde ili kopije odgovarajućih dokumenata ili podataka dostavljaju se digitalno putem aplikacije odjela za informiranje pri registru ili poštom na adresu primatelja, bilo gdje u svijetu.

Postupak registracije

Kako mogu pokrenuti postupak registracije (kako podnijeti zahtjeve za upis u registar, ovjera dokumenata, vrste dokumenata koje je potrebno priložiti)?

Osobno

Postupak upisa dokumenata ili podataka u Registar provodi se na daljinu i u cijelosti elektroničkim putem. Stoga to nije moguće učiniti osobno.

Na internetu

Postupak podnošenja dokumenata i podataka u cijelosti se provodi elektronički.

Svaki je subjekt certificiran u sustavu Registra za podnošenje dokumenata i podataka. Subjekt (njegov zakonski ili ovlašteni zastupnik) ulazi u Informacijski sustav Registra i odabire odgovarajući elektronički zahtjev. Svaki je zahtjev standardiziran i uz njega je potrebno dostaviti niz (popis) dokumenata i podataka.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Zahtjevi za upis dijele se u dvije opće kategorije:

(A) zahtjevi koji podliježu provjeri zakonitosti i

(B) zahtjevi koji podliježu provjeri potpunosti.

Zahtjevi koji podliježu provjeri zakonitosti upućuju se nadležnom službeniku odjela Registra, koji provjerava zakonitosti podnesenog dokumenta i, ako nema zapreka, odobrava i evidentira zahtjev. Sustav upisuje dokument, kreira jedinstveni unos, izdaje registracijski kod i automatski izrađuje standardizirani obrazac obavijesti.

Zahtjevi koji podliježu provjeri potpunosti upisuju se u Registar automatski, bez ljudske intervencije, odmah nakon što ih subjekt podnese. Informacijski sustav provodi niz provjera za potvrdu potpunosti dokumenta u skladu sa zakonom.

Pravni učinci upisa

Učinak unosa na treće strane na temelju članka 17. Direktive (EU) 2017/1132

Pravne osobe navedene u članku 16. stavku 1. Zakona 4919/22, u slučajevima koji nisu predviđeni stavcima l), m), n) i p), obvezne su upisati i objaviti u Registru pravne činjenice, izjave, dokumente i druge informacije kako bi se ostvarili sljedeći pravni učinci:

a) stjecanje pravne osobnosti ako su u tijeku osnivanja

b) izmjene njihovih statuta

c) dovršetak njihova spajanja, podjele ili promjene oblika

d) likvidacija po odluci partnera ili donošenju odgovarajućeg upravnog akta

e) ponovno pokretanje ako su u likvidaciji, kao i u slučajevima kad se stečajni postupak obustavlja zbog namirenja potraživanja vjerovnika, razduženja ili u svakom drugom slučaju kad je predviđeno ponovno pokretanje pravne osobe

f) gubitak pravne osobnosti nakon upisa brisanja pravne osobe iz Registra

g) ponovni upis u Registar i otvaranje novog postupka likvidacije u skladu s člankom 28. stavkom 4.

Fizičke ili pravne osobe ili udruženja takvih osoba kako je navedeno u članku 16. Zakona 4919/22 ne mogu se u odnosu na treće strane pozivati na dokumente i podatke za koje nisu ispunjene formalnosti objavljivanja iz članka 17., osim ako dokažu da su navedene treće osobe bile upoznate s tim dokumentima i podacima.

Nepodudarnosti između unosa u Registar i njegova objavljivanja

Ako objavljeni tekst nije u skladu s dokumentom ili podacima unesenim u Registar, osobe navedene u članku 16. stavcima 1. do 4. ne mogu se pozvati na njega u odnosu na treće strane. Treće strane mogu se pozvati na objavljene podatke, osim ako prethodno navedene osobe dokažu da su navedene treće osobe bile upoznate s tekstom unesenim u Registar.

Treće strane mogu se, u skladu s navedenim, pozvati na dokumente ili podatke za koje još nisu ispunjene formalnosti objavljivanja, osim ako su zbog nedostatka objavljivanja takvi dokumenti nevažeći.

Ako postoji odstupanje između datuma podnošenja i datuma objavljivanja, datum objavljivanja smatra se datumom podnošenja za potrebe rokova zastare za korištenje zakonskih prava i pravnih lijekova.

Tko je odgovoran za točnost evidencije?

Nadležni odjel Registra odgovoran je za točnost evidencije. Točnije, u skladu s člankom 20. Zakona 4919/22 nadležni odjel Registra zadužen je za sljedeće:

a) upis u Registar onih koji su obveznici upisa na temelju članka 16.

b) svako podnošenje i objavljivanje povezano s obveznicima upisa

c) primitak, upis, ako se ne provodi elektroničkim putem, provjeru potpunosti i, prema potrebi, zakonitosti relevantnih zahtjeva, popratnih dokumenata, informacija ili izjava, kao i provjeru zahtjeva za odobrenje tvrtke i skraćene tvrtke te rezervaciju tih tvrtki u skladu s člankom 55. stavkom 3.

d) odgovaranje na pitanja podnesena putem BRIS-a o dokumentima i informacijama navedenim u člancima 33., 35. i 39.

e) izdavanje potvrda, preslika i izvadaka u skladu s člankom 46. stavkom 3.

f) provedbu nasumičnih provjera osnivanja trgovačkih društava putem elektroničke usluge One-Stop-Shop (e-YMS) i automatskih prijava u Registar koje se provode u skladu s člankom 26. stavkom 4.

Postupci za zaštitu podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika u vezi s objavljivanjem i pohranom njihovih osobnih podataka

Ako Registar obrađuje osobne podatke, voditelj obrade podataka je Odjel za podršku i razvoj informacijskih sustava za Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI.) i One-Stop-Shop služba Unije grčkih gospodarskih komora u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119) i Zakon 4624/2019 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 137), povezano s člankom 47. Zakona 4623/2019 (Službeni list Vlade, Serija I, br. 134), o podacima javnog sektora.

Podaci za kontakt

Ministarstvo razvoja i ulaganja

Glavna uprava za trgovinu

Glavna uprava za unutarnju trgovinu i zaštitu potrošača

Adresa društva:

Pl. Kaningos, 10181 ATENA

E-adresa: companylaw@mindev.gov.gr

Korisne internetske adrese

Elektroničke publikacije Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI)

Upisivanje građana za internetske usluge Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI.)

Upisivanje poduzeća u Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI.)

Provjera vjerodostojnosti potvrda i kopija koje izdaje Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI.)

Zakonodavstvo o Općem registru trgovačkih društava (G.E.MI)

Posljednji put ažurirano: 12/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.