Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nudi grčki registar trgovačkih društava?

Grčki registar trgovačkih društava zove se Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI. – grčka pokrata) na temelju Zakona br. 3419/2005 (Službeni list Vlade, I. serija, br. 297, 6.12.2005.) i članka 116. Zakona br. 4635/2019 (Službeni list Vlade, I. serija, br. 167, 30.10.2019.). U njega se upisuju sve objave u vezi s poslovnim dokumentima i podacima za društva s ograničenom odgovornošću i poduzeća u vlasništvu jedne osobe. Internetska stranica Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI) služi kao nacionalni službeni list u kojem se objavljuju informacije o trgovačkim društvima. U skladu s člankom 1. stavkom 1. Zakona br. 3419/2005 fizičke ili pravne osobe ili njihova udruženja obvezna su se upisati u Opći registar trgovačkih društava.

Na internetskim stranicama registra mogu se pretraživati informacije koje su dostupne za sljedeće poslovne subjekte:

a) fizičke osobe koje se bave trgovačkom djelatnošću te im se mjesto poslovanja ili poslovni nastan nalazi u Grčkoj ili pak ondje trguju preko glavnog ili sekundarnog poduzeća

b) udruženja osoba koja trguju preko glavnog ili sekundarnog poduzeća u Grčkoj te sva trgovačka društva, uz uvjet da su osnovana u skladu s grčkim pravom, bilo da je riječ o javnim trgovačkim društvima ili društvima s ograničenom odgovornošću (s javnim dioničarima ili bez njih), zadrugama uređenima građanskim pravom (među ostalim udruženjima za uzajamno osiguranje i kreditnim zadrugama), privatnim i javnim društvima s ograničenom odgovornošću te fizičkim ili pravnim osobama s obvezom podnošenja izvješća u skladu s člankom 39. Predsjedničkog dekreta od 27. studenoga / 14. prosinca 1926.

c) europska gospodarska interesna udruženja, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2137/1985 (SL L 199, ispravak L 247), s registriranim sjedištem u Grčkoj

d) europska društva, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001 (SL L 294), sa sjedištem u Grčkoj

e) europske zadruge, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 1435/2003 (SL L 207), sa sjedištem u Grčkoj

f) prethodno navedeni subjekti čije se glavno mjesto poslovanja ili sjedište nalazi u Grčkoj moraju upisati i sve podružnice koje imaju u Grčkoj

g) inozemna trgovačka društva iz članka 1. Direktive 68/151/EEZ (SL L 65), kako je izmijenjena člankom 1. Direktive 2003/58/EZ (SL L 221), koja imaju sjedište u nekoj državi članici EU-a moraju upisati sve podružnice ili agencije koje imaju u Grčkoj

h) inozemna trgovačka društva sa sjedištem izvan EU-a koja imaju sličan pravni oblik kao neko od inozemnih trgovačkih društava iz točke g) moraju upisati sve podružnice ili agencije koje imaju u Grčkoj

i) ostale fizičke ili pravne osobe ili udruženja takvih osoba čije se glavno mjesto poslovanja ili sjedište nalazi u inozemstvu i koje nisu obuhvaćene točkama g) i h) moraju upisati sve podružnice ili agencije preko kojih trguju u Grčkoj

j) konzorciji

k) trgovačka društva uređena građanskim pravom u skladu s člankom 784. Građanskog zakonika i

l) fizičke ili pravne osobe ili udruženja takvih osoba koja se bave ili namjeravaju baviti gospodarskom ili profesionalnom djelatnošću, ali se još nisu registrirala u svojstvu trgovaca.

Koji se dokumenti i informacije upisuju u grčki poslovni registar?

Upis poslovnog subjekta za koji postoji obveza registracije mora uključivati sljedeće informacije:

a) registarski broj trgovačkog društva, podružnice ili agencije

b) registarski ured ili odjel koji je proveo inicijalni ili naknadni upis te puno ime odgovorne osobe

c) referentni broj prijave za upis i registracijsku oznaku

d) pojedinosti odluke tijela vlasti ili odjela nadležnog za njihovo izdavanje ako je u skladu s važećim zakonodavstvom za osnivanje poduzeća ili početak trgovanja potrebna dozvola trgovca, odobrenje za obavljanje djelatnosti ili dozvola za osnivanje poduzeća i rad

e) sudske odluke kojima se trgovačko društvo proglašava insolventnim ili pokreće postupak mirenja ili neki drugi kolektivni postupak radi namirenja vjerovnika. Upis uključuje puno ime, imena roditelja, broj osobne iskaznice ili putovnice, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i adresu likvidatora, imenovanih upravitelja, stečajnih upravitelja i upravitelja u slučaju nesolventnosti trgovačkog društva

f) pojedinosti sudskih odluka o okončanju, obustavi ili poništenju pravnih situacija iz točke e)

g) informacije koje je potrebno objaviti u skladu sa stečajnim zakonom

h) pojedinosti o neriješenim zahtjevima za proglašenje stečaja ili mirenje ili druge kolektivne postupke

i) broj podružnica ili agencija trgovačkog društva u Grčkoj te adresa i registracijski broj svake od njih

j) broj podružnica ili agencija trgovačkog društva u inozemstvu te adrese i podaci o njima

I. Upisuju se i objavljuju sljedeće informacije o trgovačkim društvima sa sjedištem u Grčkoj:

a) akt o osnivanju i statut

b) izmjene akta o osnivanju ili statuta, koje uključuju produljenje trajanja trgovačkog društva, kao i sve naknadne izmjene akta o osnivanju ili statutâ s prikazom cjelovitog teksta s posljednjim izmjenama

c) imenovanje, razrješenje te podaci o osobama koje kao tijelo osnovano u skladu sa zakonom ili kao članovi tih tijela:

aa) imaju ovlaštenje zastupati društvo u poslovima s trećim osobama (u slučaju da se to odnosi na više od jedne osobe, u odgovarajućem upisu mora se navesti nastupaju li te osobe samostalno ili zajedno)

bb) zastupaju trgovačko društvo na sudu

cc) sudjeluju u upravljanju trgovačkim društvom, nadzoru ili kontroli nad njim

d) najmanje jednom godišnje, iznos upisanog kapitala, pri čemu se u aktu o osnivanju ili statutu navodi nominalni kapital, osim ako je za svako povećanje upisanog kapitala potrebna izmjena statuta

e) računovodstveni dokumenti za svaku financijsku godinu koji se moraju objavljivati u skladu s direktivama Vijeća 78/660/EEZ (SL L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEZ (SL L 193, 18.7.1983.), 86/635/EEZ (SL L 372, 31.12.1986.) te 91/674/EEZ (SL L 374, 31.12.1991.)

f) svaka promjena sjedišta

g) likvidacija trgovačkog društva

h) svaka sudska odluka kojom je utvrđena ništavost trgovačkog društva

i) imenovanje likvidatora i njihovi podaci

j) završetak postupka likvidacije i brisanje iz registra.

II. Upisuju se i objavljuju sljedeće informacije o inozemnim trgovačkim društvima koja imaju sjedište u državi članici EU-a i obuhvaćena su člankom 1. Direktive 68/151/EEZ (SL L 65) kako je izmijenjena člankom 1. Direktive 2003/58/EZ (SL L 221):

a) poštanska ili druga adresa podružnice

b) predmet poslovanja podružnice

c) registar države članice u kojem je pohranjen spis trgovačkog društva te matični broj pod kojim je trgovačko društvo upisano u taj registar

d) naziv i pravni oblik trgovačkog društva te naziv podružnice ako se on razlikuje od naziva trgovačkog društva

e) imenovanje, razrješenje te pojedinosti o osobama koje su ovlaštene zastupati trgovačko društvo u poslovanju s trećim osobama te u sudskim postupcima:

aa) ako se na temelju zakona mogu smatrati upravljačkim tijelom društva ili članovima tog tijela, u skladu sa zahtjevima u vezi s objavljivanjem podataka društva kako je to predviđeno člankom 2. stavkom 1. Direktive 2009/101/EZ (SL L 258, 1.10.2009.)

bb) ako su stalni zastupnici trgovačkog društva za djelatnosti podružnice, s naznakom opsega njihovih ovlasti

f) likvidacija društva, imenovanje likvidatora, podaci o njima i njihovim ovlastima te okončanje likvidacije, među ostalim i upućivanje na registar države članice, postupke u slučaju nesolventnosti, dogovore, nagodbe ili slične postupke kojima podliježe trgovačko društvo

g) računovodstveni dokumenti društva sastavljeni, potvrđeni i objavljeni u skladu s pravom države članice prema kojem je trgovačko društvo uređeno i u skladu s direktivama 78/660/EEZ (SL L 222, 14.8.1978.), 83/349/EEZ (SL L 193, 18.7.1983.) i 84/253/EEZ (SL L 126/20, 12.5.1984.)

h) zatvaranje podružnice.

Način pretraživanja grčkog poslovnog registra

Objave u vezi s trgovačkim društvima možete pretraživati na internetskim stranicama Općeg registra trgovačkih društava upisivanjem samo jednog od sljedećih podataka o trgovačkom društvu:

  1. porezni broj (A.F.M. – grčka pokrata) ili
  2. registarski broj iz Općeg registra trgovačkih društava (G.Ε.ΜI.) ili
  3. naziv trgovačkog društva ili
  4. skraćeni naziv.

Je li pristup grčkom registru trgovačkih društava besplatan?

Svi građani imaju besplatan pristup podacima o trgovačkom društvu u Općem registru trgovačkih društava. Osim toga, dokumente, informacije ili obavijesti iz registra koje su javno dostupne na njegovim stranicama po odluci odgovornih osoba iz registra ili osoba koje su to bile obvezne učiniti možete digitalno pohraniti na svoj elektronički uređaj te ispisati ili na neki drugi način reproducirati. Ako želite pribaviti službene (vjerodostojne) potvrde ili kopije dokumenata ili podataka upisanih u registar za neko trgovačko društvo, možete se besplatno registrirati pri Odjelu za informiranje Općeg registra trgovačkih društava.

Za izdavanje službenih potvrda ili kopija dokumenata i podataka potrebno je platiti naknadu putem odgovarajućeg elektroničkog zahtjeva. Potvrde ili kopije odgovarajućih dokumenata ili podataka dostavljaju se digitalno putem aplikacije odjela za informiranje pri registru ili poštom na adresu primatelja, bilo gdje u svijetu.

Kako se provjerava vjerodostojnost službenih potvrda ili kopija koje izdaje grčki registar trgovačkih društava?

Vjerodostojnost službenih potvrda ili kopija provjerava se preko grčkog Općeg registra trgovačkih društava.

Tekst dokumenta pojavljuje se na zaslonu nakon što upišete referentni broj potvrde ili kopije, matični broj trgovačkog društva i odjel registra koji je izdao dokument.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

Dokumenti navedeni u unosima za trgovačka društva pouzdani su jer je registar jedino mjesto dostupno za objave u vezi s trgovačkim društvima i smatra se nacionalnim službenim listom za potrebe objavljivanja poslovnih informacija u smislu članka 3. stavka 5. Direktive 2009/101/EZ. Opći registar trgovačkih društava povezan je s registrima drugih država članica koji se navode u zakonodavstvu (o nacionalnim registrima) centraliziranim paketom alata informacijske tehnologije (središnja europska platforma) kao dio sustava za međusobno povezivanje registara u skladu s Direktivom 2012/17/EU. Dokumenti i podaci upisuju se u Opći elektronički registar trgovačkih društava nakon što zaposlenici registra provjere njihovu zakonitost, točnost, jasnoću i potpunost, kao i to jesu li plaćene sve naknade predviđene važećim zakonodavstvom. Ako se provjerom nije ustanovilo nešto što bi sprečavalo upis, nadležni odjel registra unosi odgovarajuće informacije o poslovanju u registar. Ako zahtjev, priloženi dokumenti ili drugi prateći dokumenti ne ispunjavaju zakonske uvjete ili nisu točni i potpuni, nadležni odjel predmetnu će osobu poštom, faksom ili elektroničkom poštom pozvati da unese potrebna objašnjenja, ispravke ili dopune u zahtjev, prateće dokumente ili priložene dokumente u roku od pet (5) radnih dana od primitka zahtjeva. Rok se može produžiti do mjesec dana ako je to potrebno zbog okolnosti ili vrste informacija koje je potrebno upisati. Time će se produžiti i svi drugi zakonski rokovi za upisivanje informacija u registar. Ako predmetna osoba ne odgovori u predviđenom roku od pet dana ili unutar drugog produljenog roka ili dostavi informacije za koje se utvrdi da ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete ili da su netočne i nepotpune, zahtjev za upis odbit će se obrazloženom odlukom, a uplaćene naknade za upis će se vratiti. Za javna trgovačka društva i komanditna društva, javna i privatna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge uređene građanskim pravom, europska gospodarska interesna udruženja predviđena Uredbom 2137/1985/EEZ (SL L 199, ispravak L. 247) sa sjedištem u Grčkoj, europska društva predviđena Uredbom 2157/2001/EZ (SL L 294) sa sjedištem u Grčkoj, europske zadruge predviđene Uredbom 1435/2003/EZ (SL L 207) sa sjedištem u Grčkoj te trgovačka društva građanskog prava iz članka 784. Građanskog zakonika, upis činjenica, izjava, dokumenata i drugih informacija u Opći registar trgovačkih društava znači sljedeće:

a) prethodno navedeni oblici pravnih osoba koje su u tijeku osnivanja stječu pravnu osobnost

b) ovisno o konkretnim odredbama važećeg zakonodavstva kojim se uređuje preoblikovanje trgovačkih društava, poduzeća koja upisuju preoblikovanje pretvaraju se prema potrebi u javna društva s ograničenom odgovornošću, privatna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge uređene građanskim pravom, europska gospodarska interesna udruženja, europska društva ili zadruge

c) izmjenjuju se akti o osnivanju poduzeća ili njegovi statuti

d) provodi se spajanje ili podjela, uz uvjet upisa i prije brisanja pripojenog ili podijeljenog trgovačkog društva iz registra

e) likvidacija društva po odluci partnera ili izdavanju odgovarajućeg upravnog akta

f) ponovno pokretanje poslovanja.

Naposljetku, u skladu s izričitom odredbom iz stavka 4. Zakona br. 3419/2005, pretpostavlja se da su predmetni unosi u registru zakoniti i točni.

Što još trebam znati o grčkom Općem registru trgovačkih društava?

Internetske stranice Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI.) smatraju se elektroničkim nacionalnim službenim listom za potrebe objavljivanja poslovnih informacija u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2009/101/EZ od 16. 9. 2009. (SL L 258). Opći popis naziva tvrtki, upisa i svih drugih informacija potrebnih za javnu uporabu registra objavljuju se na njegovim internetskim stranicama. Sve fizičke i pravne osobe imaju pravo na besplatan pristup registru. Dokumente, informacije ili obavijesti iz registra koje su javno dostupne na njegovim stranicama po odluci odgovornih osoba iz registra ili osoba koje su to bile obvezne učiniti možete digitalno pohraniti na svoj elektronički uređaj te ispisati ili na neki drugi način reproducirati.

Kao dio sustava za međusobno povezivanje registara, Opći registar trgovačkih društava: a) komunicira e-poštom s drugim nacionalnim registrima i aa) prima informacije o podacima pohranjenima u drugim nacionalnim registrima koji se odnose na trgovačka društva sa sjedištem u jednoj državi članici EU-a i podružnicama u drugoj državi članici te bb) daje informacije o podacima iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 o trgovačkim društvima sa sjedištem ili podružnicama u Grčkoj u skladu sa stavkom 1. točkom g) tog zakona te b) odgovara na pitanja koja korisnici postavljaju preko europske točke za elektronički pristup sustava za međusobno povezivanje registara (portal) u vezi s informacijama iz točke a) bb).

Odjel za trgovačka društva i registar Glavne uprave za tržišta (Glavno tajništvo za trgovinu i zaštitu potrošača pri Ministarstvu gospodarstva, razvoja i turizma) nadležan je za upite podnesene preko europskog elektroničkog portala u vezi s dokumentima i informacijama iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 za trgovačka društva čije dionice kotiraju na Atenskoj burzi, banke i njihove podružnice u državama članicama EU-a i trećim zemljama, javna osiguravajuća društva s ograničenom odgovornošću i podružnice osiguravajućih društava u državama članicama EU-a i trećim zemljama, javne investicijske fondove s ograničenom odgovornošću, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje uzajamnim fondovima, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje uzajamnim fondovima za nepokretnu imovinu, javne investicijske fondove s ograničenom odgovornošću za nepokretnu imovinu, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje imovinom i obvezama, javna investicijska poduzeća s ograničenom odgovornošću i javna sportska (nogometna i košarkaška) društva s ograničenom odgovornošću.

Osim toga, odjel registra zadužen je za sve gospodarske komore u Grčkoj i, među ostalim, za odgovore na upite podnesene putem europskog elektroničkog portala u vezi s dokumentima i informacijama iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 koji se odnose na sve pravne oblike društava s izuzetkom prethodno navedenih.

Napomena: ovdje navedene informacije samo su sažetak za informiranje zainteresiranih strana o povezanosti grčkog Općeg registra trgovačkih društava s drugim nacionalnim registrima država članica. Detaljnije informacije o pravnom okviru mogu se pronaći na internetskim stranicama Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI.).

Druge poveznice

Elektroničke publikacije Općeg registra trgovačkih društava

Upisivanje građana za internetske usluge Općeg registra trgovačkih društava (G.E.MI.)

Upisivanje poduzeća u Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI.)

Provjera vjerodostojnosti potvrda i kopija koje izdaje Opći registar trgovačkih društava (G.E.MI.)

Zakonodavstvo o Općem registru trgovačkih društava (G.E.MI.)

Posljednji put ažurirano: 21/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.