Poslovni registri u zemljama EU-a

Međunarodno

Podaci iz poslovnog registra dostupni su i za zemlje Europskog gospodarskog prostora koje nisu članice EU-a.

Sadržaj omogućio
Međunarodno

Norveška

Island

Lihtenštajn
Norveška

Centar za registre Brønnøysund državno je tijelo u nadležnosti Ministarstva trgovine, industrije i ribarstva. Registar poslovnih subjekata jedan je od 14 nacionalnih registara koje vodi Centar za registre Brønnøysund.

U poslovni registar moraju se upisivati svi norveški i strani poslovni subjekti u Norveškoj. Registar pruža pravnu zaštitu i financijski pregled te je važan izvor za sve one koji trebaju točne podatke o subjektima koji su dio norveškog gospodarstva.

Koje usluge nudi norveški poslovni registar?

Norveški registar poslovnih subjekata pruža informacije o registriranim poslovnim subjektima. Na internetskim stranicama Centra za registre Brønnøysund možete pronaći najvažnije podatke. Podaci iz poslovnog registra mogu se pronaći u objavama, a svi dodatni podaci i izvadci mogu se naručiti putem internetske trgovine ili europskog poslovnog registra (EBR).

Ključni podaci:

 • organizacijski broj društva
 • ime društva, poslovna adresa te ostale adrese
 • datum osnivanja društva
 • osnivački akt društva i vrsta djelatnosti
 • uloge u društvu
 • podaci o stečaju

Obavijesti:

u poslovnom registru objavljuju se najvažniji događaji u poslovanju društva. To uključuje registraciju novog društva, upisivanje važnih promjena u društvu te raspuštanje ili brisanje društva iz registra. U pretraživoj bazi podataka o objavama podaci se pohranjuju od 1. studenoga 1999. Objave na engleskom jeziku dostupne su od kolovoza 2006.

Dodatni podaci koji se mogu naručiti uz plaćanje su izvadci i sljedeće potvrde:

 • potvrda o registraciji
 • godišnji financijski izvještaji

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Svi najvažniji podaci koji su dostupni putem našeg pretraživača te podaci iz baze podataka o objavama su besplatni. Za neke usluge, kao što su izvadci i potvrde, naplaćuje se pristojba.

Kako pretraživati norveški poslovni registar?

Osnovni podaci o poduzećima upisanima u poslovni registar dostupni su na internetskim stranicama Centra za registre Brønnøysund. Baza podataka o objavama pretražuje se po imenu društva ili organizacijskom broju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Treće osobe mogu se oslanjati na podatke iz registra poslovnih subjekata kao na pravno valjane podatke o društvu. Smatra se da su treće osobe upoznate s upisanim podacima. To se odnosi na podatke i na dokumente koji su potrebni za registraciju. To u praksi znači da bi treća osoba trebala provjeriti upisane podatke o društvu prije no što počne poslovati s njim.

Pravila o tome u kojoj se mjeri treća osoba može oslanjati na podatke u registru poslovnih subjekata u Norveškoj mogu se pronaći u članku 10.-1. Zakona o registraciji poslovnih društava. Iz brzog pregleda pravila proizlazi kako se smatra da su treće osobe primile na znanje registrirane podatke.

Podrobnije je objašnjenje da se u predmetima kada se pravom utvrđuje pravni položaj treće osobe u pogledu njihove upoznatosti s određenim predmetom smatra da je treća osoba upoznata s podacima u registru poslovnih subjekata.

Ako je u nekom predmetu obavijest o registraciji trebala biti dostavljena registru (ali nije poslana) i u suprotnosti je s registriranim podacima, činjenice iz te obavijesti ne mogu se upotrijebiti protiv treće osobe. Izuzetak od tog pravila je situacija kad je treća osoba upoznata ili je trebala biti upoznata s nekom činjenicom. Tada treća osoba ne može opravdano tvrditi da se oslanjala na registrirane podatke.

Povijest norveškog poslovnog registra

Norveški registar poslovnih subjekata uspostavljen je 1988. i objedinjuje gotovo 100 bivših lokalnih poslovnih registara.

Druge poveznice

Zakon o registraciji poslovnih subjekata na norveškom jeziku

 Island

Koje usluge nudi islandski poslovni registar?

Poslovni registar je od 2003. odjel Uprave za unutarnje prihode i u njemu se vodi javna evidencija s podacima o sljedećem:

 1. fizičkim osobama, društvima i ostalim subjektima koji obavljaju poslovnu djelatnost
 2. institucijama i društvima u državnom vlasništvu
 3. institucijama i poduzećima u vlasništvu općina
 4. udruženjima, organizacijama i subjektima, s izuzetkom fizičkih osoba, odgovornih za upravljanje imovinom ili ispunjavanje poreznih obveza
 5. drugim aktivnostima za koje Uprava za unutarnje prihoda/poslovni registar smatra da bi trebale biti registrirane u službenoj evidenciji.

Registar sadržava sljedeće podatke o navedenim subjektima:

 1. ime
 2. identifikacijski broj, adresu
 3. pravni oblik
 4. datum osnivanja
 5. ime, adresu i identifikacijski broj čelnih osoba
 6. šifru djelatnosti (ISAT-nr.)
 7. podatke o likvidaciji
 8. druge podatke koje je potrebno upisati u skladu sa zakonom.

Nakon unosa subjekta registar mu izdaje jedinstveni identifikacijski broj.

Poslovni registar javnim tijelima, društvima i pojedincima pruža podatke iz registra u skladu s uredbom ministra o opsegu podataka i pristojbama.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Podaci o imenu, adresi, pravnom obliku, šifri ISAT i PDV broju besplatni su i javno dostupni na internetskim stranicama Uprave za unutarnje prihode / poslovnog registra.

Dodatni podaci se naplaćuju i nadamo se da će 2016. biti dostupni putem naše internetske trgovine.

Kako pretraživati islandski poslovni registar?

Na internetskim stranicama Uprave za unutarnje prihode moguće je pretraživati besplatne podatke. Nažalost, oni su zasad dostupni samo na islandskom jeziku. Za dodatne podatke, do otvaranja naše internetske trgovine sljedeće godine, potrebno je obratiti se uredu telefonom ili e-poštom.

Povijest islandskog poslovnog registra

Do 1980. trgovačka društva upisivali su lokalni povjerenici diljem Islanda. Godine 1980. osnovan je poseban registar za društva s ograničenom odgovornošću, međutim njihove identifikacijske brojeve izdavao je Statistički ured Islanda. Od 1997. sva trgovačka društva, osim društva s ograničenom odgovornošću upisuju se u poslovni registar, a od 2014. u njega se upisuju i partnerstva tako da je poslovni registar danas jedini službeni poslovni registar na Islandu.

 Lihtenštajn

Poslovni registar (Handelsregister) za cijeli Lihtenštajn vodi Ministarstvo pravosuđa (Amt für Justiz) u Vaduzu.

Poslovni registar je javni registar i pretpostavlja se da su podaci u njemu točni. Njegov je glavni cilj osigurati pravnu sigurnost poslovanja objavljivanjem pravnih odnosa uređenih privatnim pravom, osobito u situacijama u kojima se fizičke i pravne osobe upuštaju u poslovanje u pogledu odgovornosti i nadležnosti.

Koje usluge nudi poslovni registar?

Poslovni registar sadržava podatke o svim upisanim pravnim subjektima sa sjedištem u Kneževini Lihtenštajn te o lihtenšajnskim zakladama (Treuhänderschaften). Ti podaci obuhvaćaju činjenice i odnose, koji se u registar upisuju u skladu sa zakonom ili na dobrovoljnoj osnovi, zajedno s odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

U poslovni registar upisuju se i dokumenti koji se odnose na neregistrirane zaklade te podaci koji se odnose na neregistrirane fondacije (Stiftungen).

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Za pristup poslovnom registru naplaćuje se pristojba.

Djelomični podaci o bilo kojem pravnom subjektu upisanom u poslovni registar te druge pravne informacije besplatno su dostupne na poslovnom indeksu registra (Firmenindex) putem poveznice https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml. Putem iste poveznice uz plaćanje pristojbe može se naručiti i puni izvadak.

Kako pretraživati lihtenštajnski poslovni registar?

Poslovni je registar, uključujući obavijesti i prateću dokumentaciju, javan.

Upisani pravni subjekti mogu se pretraživati u poslovnom indeksu (Firmenindex) po imenu ili trgovačkom imenu ili registarskom broju.

Koliko su pouzdani podaci u registru?

Člankom 3.a Direktive 2009/101/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2012/17/EU, države članice obvezuju se pružati informacije radi pojašnjenja odredbi nacionalnog prava u skladu s kojima se treće osobe mogu oslanjati na dokumente i pojedinosti o društvima iz članka 2. U Odluci Zajedničkog odbora EGP-a od 8. listopada 2013. navodi se da Direktivu 2012/17/EU treba ugraditi u Sporazum o EGP-u.

Osim u slučajevima kad je u skladu sa zakonodavstvom potrebna samo djelomična objava ili objava izvadaka, Odjel za pravosuđe unose u poslovni registar objavljuje u službenom listu u cijelosti te bez odgode (članak 956. stavak 1. Zakona o osobama i trgovačkim društvima (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Službena objava Kneževine Lihtenštajn je elektroničko izdanje službenog lista (Amtsblatt) (članak 16. Zakona o objavama (Kundmachungsgesetz).

Svaka osoba koja nastupa u dobroj vjeri može se pozivati na unose, izmjene i brisanja u poslovnom registru. Sadržaj unosa, izmjena i brisanja može se upotrebljavati protiv registrirane stranke, uz uvjet da je upisan na želju te stranke (članak 948. stavci 1. i 2. PGR-a).

U pogledu trećih osoba, unos u poslovni registar na snazi je od dana nakon datuma objave unosa, uz uvjet da postoji pravna obveza objave (članak 947. stavak 2. PGR-a).

U skladu s člankom 949. PGR-a unos u poslovni registar ima učinak objave i nakon što je registracija postala pravovaljana u odnosu na treće osobe, osoba više nema pravo prigovora da nije bila upoznata s unosom. Međutim, ako je postojala obveza upisa određene činjenice i ona unatoč tome nije upisana, na nju se može pozivati protiv treće osobe samo ako se može dokazati da je treća osoba bila upoznata s tom činjenicom.

Povijest poslovnog registra

Podaci iz lihtenštajnskog poslovnog registra prvobitno su se bilježili na indeksnim karticama. Svi postojeći podaci, kao i velik dio povijesnih podataka, danas su dostupni u elektroničkom obliku.

Dodatni podaci

Unosi u poslovnom registru u zakonski se propisanom formatu objavljuju u elektroničkom izdanju službenog lista. Treće osobe mogu se oslanjati na njih nakon što postanu pravovaljane, dan nakon datuma objave. U slučaju nepodudaranja unosa u registru i objavljenih podataka, unos u registru ima prednost.

Objava i stupanje na snagu unosa u poslovnom registru

Javna narav poslovnog registra

Poslovni je registar, uključujući obavijesti i prateću dokumentaciju, javan. Podaci iz unosa dostupni su svima. Dokumenti u registru koji se odnose na dionička društva(Aktiengesellschaften), komanditna društva (Kommanditaktiengesellschaften) i privatna društva s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) dostupni su bez ograničenja. Za subjekte koji imaju drugačiji pravni oblik potrebno je dokazati postojanje legitimnog interesa (članak 953. PGR-a).

Objava unosa

Osim u slučajevima kad je u skladu sa zakonodavstvom potrebna samo djelomična objava ili objava izvadaka, Ministarstvo pravosuđa unose u poslovni registar objavljuje u službenom listu u cijelosti te bez odgode. Na isti se način objavljuju i svi dokumenti i pojedinosti čije su podnošenje i objava obvezni u skladu sa zakonom (članak 956. i dalje PGR-a). Na objavljene podatke može se izravno pozivati protiv bilo koje strane od kraja dana njihove objave.

Obavijesti u vezi s dioničkim društvima (Aktiengesellschaften), komanditnim društvima (Kommanditaktiengesellschaften) i privatnim društvima s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) u službenom se listu objavljuju u obliku napomene uz unos te prateću dokumentaciju i pojedinosti. Isto vrijedi i za pravne osobe koje se bave komercijalnom djelatnošću. U drugim su slučajevima obavijesti upisuju kao napomene uz unos u registru (članak 957. PGR-a).

Učinkovitost unosa u odnosima s trećim osobama

U pogledu trećih osoba unos u poslovni registar na snazi je od dana nakon datuma objave unosa, uz uvjet da postoji pravna obveza objave (članak 947. stavak 2. PGR-a).

U slučaju dioničkih društava (Aktiengesellschaften), komanditnih društava (Kommanditaktiengesellschaften) i privatnih društava s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), u sporu s trećom osobom ne može se pozivati na činjenicu koja je upisana i objavljena ako se odnosi na pravnu transakciju koja je izvršena u razdoblju od petnaest dana nakon datuma na koji je unos postao pravovaljan i ako treća osoba dokaže da nije bila upoznata s tim ili se nije moglo očekivati da bude upoznata s tim (članak 949. stavak 1.a PGR-a).

Nakon što je registracija postala pravovaljana u odnosu na treće osobe, osoba više nema pravo prigovora da nije bila upoznata s unosom (članak 949. stavak 1. PGR-a).

Unosi u poslovni registar potpuni su dokaz činjenica o kojima govore, osim ako se dokaže da su netočni (članak 949. stavak 3. PGR-a).

Nepodudarnosti između unosa i objavljenih podataka

Ako postoji nepodudaranje između unosa u registar i objavljene informacije, prednost ima unos u registar, zatim objavljena informacija i na posljednjem mjestu sadržaj prateće dokumentacije. U slučaju nepodudaranja unosa u registru i objavljenih podataka, treće osobe koje nastupaju u dobroj vjeri mogu se pozivati i na informacije koje su objavljene o osobi u čije je ime izvršen unos (članak 959. stavci 2. i 3. PGR-a)

Druge poveznice

Zakon o osobama i trgovačkim društvima (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) od 20. siječnja 1926. (objavljen u LGBl-u. 1926. br. 4.)

Zakon o objavama (Kundmachungsgesetz) od 17. travnja 1985. (objavljen u LGBl-u. 1985. br. 41.)

Uredba o Službenom listu (Amtsblattverordnung ) od 4. rujna 2012. (objavljena u LGBl-u. 2012. br. 284.)

Posljednji put ažurirano: 20/05/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.