Poslovni registri u zemljama EU-a

Italija

Ovaj odjeljak sadržava opće informacije o talijanskom poslovnom registru.

Sadržaj omogućio
Italija

Koji su podaci sadržani u talijanskom poslovnom registru?

Talijanski poslovni registar vode trgovačke komore uz potporu organizacije Unioncamere te pod nadzorom suca i Ministarstva gospodarskog razvoja. Informacijsku i telekomunikacijsku infrastrukturu pruža i održava InfoCamere, konzorcij trgovačkih komora.

U registru su dostupni detaljni podaci o trgovačkim društvima, primjerice:

 • tvrtka društva
 • zakonsko sjedište
 • PDV identifikacijski broj
 • djelatnost i pravni oblik
 • uprava
 • temeljni kapital
 • pravni zastupnici
 • ovlasti zastupnika
 • podružnice.

Dostupni su i javni dokumenti trgovačkih društava, kao što su:

 • potpuni financijski izvještaji
 • statuti društva
 • popisi članova društva.

Talijanski poslovni registar pruža:

 1. pravne podatke
 • kao dokaz postojanja društva
 • kao jamstvo protiv trećih osoba (čl. 2193. Građanskog zakonika)
 1. ekonomske podatke
 • za statističke i ekonomske potrebe.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Pristup je određenim podacima (kao što su tvrtka i adresa društva) u registru besplatan. No, potpuni pristup podacima iz registra moguć je isključivo na upit i uz plaćanje.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Poslovni registar u Italiji vode posebni uredi trgovačkih, industrijskih, obrtničkih i poljoprivrednih komora. Ti se uredi nazivaju uredi poslovnog registra (uffici del Registro delle Imprese), a djeluju pod pravosudnim nadzorom suca kojeg imenuje mjesno nadležni sud (nadzire formalnu valjanost pojedinih upisa) te pod upravnim nadzorom Ministarstva gospodarskog razvoja.

Poslovni registar u Italiji dobio je svoj sadašnji oblik nakon reforme iz 1993. (čl. 8. Zakona br. 580 iz 1993.) provedene aktom iz 1995. (Predsjednički ukaz br. 581 iz 1995.).

Tom je reformom poslovni registar, koji su dotada pisarnice trgovačkih sudova vodile isključivo u papirnatom obliku, premješten u trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore kako bi ga vodile u potpuno računalnom obliku i kako bi u njemu sadržani podaci i dokumenti bili potpuno i neposredno dostupni u cijeloj državi.

Te su odredbe kasnije uključene u čl. 31. Zakona br. 340 iz 2000. na temelju kojeg je za gotovo sve vrste poduzeća (posebice za sva trgovačka društva) postala obvezna upotreba digitalnog potpisa i računalnih alata za pripremu zahtjeva za upis i povezanih dokumenata te njihovo podnošenje u poslovni registar.

Nakon dodatnih izmjena zakonodavstva (čl. 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 7 iz 2007.) sve su vrste trgovačkih društava, uključujući trgovce pojedince, povezane s poslovnim registrom kako bi ispunile svoje obveze izvješćivanja upotrebom digitalnog potpisa i elektroničkih kanala.

Prije upisa trgovačkog društva nadležni ured poslovnog registra provjerava (na temelju čl. 11. st. 6. navedenog Predsjedničkog ukaza br. 581 iz 1995.):

a) je li zahtjev vjerodostojan,

b) je li obrazac zahtjeva točno ispunjen,

c) odgovara li dokument ili podatak čiji se upis traži zakonskim zahtjevima,

d) jesu li priloženi dokumenti propisani zakonom i

e) jesu li ispunjeni ostali uvjeti za upis propisani zakonom.

Potrebno je naglasiti da skoro sve dokumente povezane s trgovačkim društvima koji se upisuju u poslovni registar sastavlja javni bilježnik. Čl. 11. st. 4. navedenog Predsjedničkog ukaza br. 581 iz 1995. glasi: „Dokument koji se upisuje podnosi se u izvorniku, a ako je riječ o privatnom aktu koji nije deponiran kod javnog bilježnika potrebna je ovjera potpisa. U ostalim se slučajevima podnosi ovjerena kopija. Izvadak se deponira u izvorniku u skladu s čl. 2718. Građanskog zakonika”.

Na temelju čl. 2193. Građanskog zakonika:

 1. Ako se podaci čiji je upis propisan zakonom ne upišu, osoba koja je obvezna zatražiti njihov upis ne može ih iskoristiti protiv trećih osoba, osim ako dokaže da su treće osobe bile upoznate s tim podacima.
 2. Treće osobe ne mogu tvrditi da nisu bile upoznate s podacima čiji je upis propisan zakonom nakon što je upis izvršen.
 3. Ovim se ne dovode u pitanje posebne odredbe zakona.

Povijest poslovnog registra

Talijanski poslovni registar osnovan je 1993.

Druge poveznice

Europski poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 18/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.