Poslovni registri u zemljama EU-a

Litva

Moguće je pretraživati prema oznaci, imenu ili dijelu imena pravne osobe. Ovaj odjeljak sadržava pregled litavskog registra pravnih osoba.

Sadržaj omogućio
Litva

Povijesni pregled osnivanja nacionalnog registra

Kad je osnovan?

Registar pravnih osoba, koji je zamijenio prijašnji registar poduzeća i odvojene sustave registracije za javne organizacije i druga tijela, postao je operativan 1. siječnja 2004.

Registracija pravnih osoba u Litvi započela je u listopadu 1990. u općinskim službama registra, dok su javne organizacije registrirane u zasebnim ministarstvima i drugim institucijama.

Kad je digitaliziran?

Digitalizacija registra pravnih osoba započela je 1990. i sad je potpuno digitaliziran.

Koje je važeće mjerodavno zakonodavstvo?

Građanski zakonik Republike Litve, Zakon o registru pravnih osoba i propisi kojima se uređuju djelatnosti posebnih pravnih oblika pravnih osoba, npr. Zakon o dioničkim društvima i pravilnik o registru pravnih osoba.

Primjenjuju se i drugi propisi koji se odnose na djelatnosti pravnih osoba, kao što je Zakon o nesolventnosti pravnih osoba itd.

Koje informacije nudi poslovni registar?

Tko ima pristup registru?

Podaci iz registra pravnih osoba, dokumenti pohranjeni u registru i sve ostale informacije upisane u registar dostupni su javnosti. Svaka osoba koja je podnijela zahtjev, navodeći u koju svrhu i na temelju koje će se pravne osnove podaci koristiti, ima pravo dobiti podatke iz registra pravnih osoba i preslike dokumenata pohranjenih u njemu.

Koje informacije sadržava registar?

Koje se vrste podataka pohranjuju? (Koji su subjekti upisani u javni registar? Informacije o nesolventnosti, financijski izvještaji...)

Oznaka pravne osobe; ime; adresa registriranog sjedišta; tijela pravne osobe: podaci o članovima upravljačkih tijela pravne osobe, njezinih likvidatora ili stečajnih upravitelja; podaci o osobama koje imaju pravo sklapati transakcije u ime pravne osobe; pravilo kojim se osobama omogućuje da djeluju u ime pravne osobe; ograničenja djelatnosti pravne osobe; datumi početka i završetka financijske godine; trajanje djelatnosti, ako je to razdoblje ograničeno; pravni status pravne osobe (u stečaju, likvidaciji, restrukturiranju ili reorganizaciji); informacije o tome da pravna osoba obavlja djelatnost pružatelja usluga trusta ili trgovačkog društva i administrativnih usluga, pružatelja usluga razmjene virtualnih valuta ili pružatelja skrbničke usluge novčanika; ako dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ima jednog dioničara odnosno člana društva: podaci o dioničaru ili članu društva, datum stjecanja svih dionica ili poslovnih udjela, datum prijenosa svih ili dijela dionica ili poslovnih udjela na druge osobe; podaci o članovima nadzornih tijela; podaci o osnivaču podružnice ili predstavništva pravne osobe; naslovi godišnjih financijskih izvještaja ili, u slučajevima propisanima zakonom, naslovi godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, datumi njihova potpisivanja i podnošenja u registar pravnih osoba itd.

Koji se dokumenti podnose/pohranjuju (spisi, zbirke dokumenata, statuti, zapisnici glavnih sjednica...)?

Zahtjevi za registraciju podataka; zapisnici i odluke sa sastanaka sudionika; zapisnici i odluke sa sastanaka kolegijalnih upravljačkih tijela; statuti/pravilnici; akti o osnivanju podružnica i predstavništava stranih pravnih osoba; skup godišnjih financijskih izvještaja ili, u slučajevima propisanima zakonom, skup godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja; izvješća o procjeni imovine itd.

Kako mogu izvršiti pretraživanje (i koji su dostupni kriteriji pretraživanja)?

Osobno

Pretraživanje se može obaviti osobno.

Na internetskim stranicama registra

Pretraživanje se može izvršiti na internetskim stranicama registra.

Koji su dostupni kriteriji pretraživanja?

Moguće je pretraživati prema oznaci, imenu ili dijelu imena pravne osobe.

Kako mogu dobiti dokumente?

Besplatno?

Dokumenti se ne mogu dobiti besplatno.

Uz naknadu?

Za ishođenje podataka, informacija i preslika dokumenata iz registra naplaćuje se naknada u iznosu koji je odredila Vlada Republike Litve.

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?

Ovjereni izvadak iz registra pravnih osoba može se naručiti na internetu putem samoposlužnog sustava, e-poštom, poštom ili posjetom službi za korisnike.

Ovjerena preslika dokumenta iz registra pravnih osoba može se naručiti e-poštom, poštom ili kod službe za korisnike. Neovjerena preslika dokumenta može se naručiti i dobiti putem samoposlužnog sustava.

Za izdavanje izvatka ili preslike dokumenta naplaćuje se naknada koju određuje Vlada Republike Litve.

Postupak registracije

Kako mogu pokrenuti postupak registracije (kako podnijeti zahtjeve za upis u registar, ovjera dokumenata, vrste dokumenata koje je potrebno priložiti)?

Osobno

Postupak registracije može se pokrenuti osobno.

Za upis pravne osobe u registar pravnih osoba moraju se dostaviti sljedeći dokumenti:

  1. zahtjev za registraciju pravne osobe u propisanom obliku;
  2. akti o osnivanju pravne osobe;
  3. drugi zakonom propisani dokumenti.

Javni bilježnik ili Ministarstvo pravosuđa provjerava vjerodostojnost podataka dostavljenih izvršitelju obrade podataka iz registra, usklađenost osnivačkih akata s regulatornim zahtjevima te je li moguće registrirati ili upisati pravnu osobu, podružnicu ili predstavništvo, izmijenjene podatke i akte o osnivanju te pravilnike o podružnici ili predstavništvu, ukoliko su ispunjene obveze utvrđene zakonima ili aktom o osnivanju i nastale okolnosti utvrđene zakonima ili osnivačkim aktima.

Na internetu

Najčešći pravni oblici pravne osobe, kao što su privatna društva s ograničenom odgovornošću, mala partnerstva, pojedinačna poduzeća, javna tijela, udruženja te dobrotvorne i potporne zaklade, mogu se osnovati na internetu. Oni čine oko 80 % svih pravnih osoba upisanih u registar pravnih osoba.

Dokumenti se mogu dostaviti elektronički izravno izvršitelju obrade podataka iz registra putem samoposlužnog sustava za korisnike centra za registre, pod uvjetom da osnivač ima kvalificirani elektronički potpis; dokumenti se sastavljaju u skladu s odobrenim obrascima (pravilnici, statuti ili akti o osnivanju); ne smije postojati namjera upotrebe skraćenog imena države („Lietuva”) u imenu pravne osobe; postoji elektronički potpisan dokaz suglasnosti vlasnika prostora za njegovu registraciju kao registriranog sjedišta ako ti prostori ne pripadaju osnivaču; poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću plaćaju se novčanim doprinosom; ciljevi i područja djelovanja udruženja, javnog tijela ili dobrotvorne i potporne zaklade u skladu su s klasifikacijom ciljeva i područja djelatnosti javnih pravnih osoba; dobrotvorna i potporna zaklada ne posjeduje dotacijski kapital.

Kako se podneseni zahtjevi preispituju?

Pri pregledu podnesenih dokumenata izvršitelj obrade podataka iz registra utvrđuje sljedeće:

  1. podneseni zahtjev za upis pravne osobe (izmjene podataka i dokumenata koji se unose u registar, brisanje podataka) u skladu je s propisanim obrascem ili su dostavljeni svi dokumenti;
  2. nisu prekoračeni rokovi iz članka 2.46. stavka 4. Građanskog zakonika;
  3. podaci i dokumenti dostavljeni u registar dosljedni su, jasni i ne dovode u zabludu;
  4. oblik ili sadržaj dokumenata nije u suprotnosti sa zakonom.

Izvršitelj obrade podataka iz registra može odbiti registrirati pravnu osobu samo ako se utvrdi jedna od prethodno navedenih okolnosti.

Ako je podatke iz zahtjeva i akte o osnivanju ovjerio javni bilježnik ili Ministarstvo pravosuđa, izvršitelj obrade podataka iz registra ne provjerava vjerodostojnost dostavljenih podataka ni usklađenost sadržaja dokumenata s regulatornim zahtjevima.

Pravni učinci registracije

Učinak unosa na treće strane u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132

Podaci i informacije iz registra pravnih osoba smatraju se točnima sve dok se ne ospore u skladu s postupkom utvrđenim zakonima Republike Litve i pravnim aktima Europske unije.

Nepodudarnosti između upisa u registar i objavljene verzije

Objava se temelji na ovjerenim unosima u registar i ne postoje nepodudarnosti. Obavijesti se generiraju automatski u informativnoj objavi na temelju podataka unesenih u registar pravnih osoba.

Tko je odgovoran za točnost evidencije?

Upravljačko tijelo pravne osobe odgovorno je za točnost dostavljenih dokumenata i podataka te za njihovo pravodobno podnošenje izvršitelju obrade podataka iz registra, osim ako je zakonom ili aktima o osnivanju propisano drukčije.

Postupci zaštite podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika u pogledu objavljivanja i pohrane njihovih osobnih podataka

Podaci, informacije i dokumenti u registru su javni. Svaka osoba može pristupiti podacima, informacijama i dokumentima u registru u skladu s postupkom utvrđenim zakonima i propisima o registru pravnih osoba. Primatelji podataka mogu se koristiti podacima iz registra samo u svrhu, u mjeri i na način koji su naznačeni u trenutku njihova primitka. Osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

Podaci za kontakt

Izvršitelj obrade podataka iz registra pravnih osoba – državno poduzeće, Centar registara.

Tel. +370 5 268 8262

E-adresa: info@registrucentras.lt

Korisne poveznice

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.