Poslovni registri u zemljama EU-a

Luksemburg

Na ovoj se stranici nalaze informacije o mogućnostima uvida u poslovni registar Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Povijest uspostave nacionalnog registra

Kad je uspostavljen?

Registar trgovačkih društava, koji je obuhvaćao samo fizičke osobe, uspostavljen je Zakonom od 23. prosinca 1909. o uspostavi registra trgovačkih društava. Na poticaj europskog zakonodavstva uspostavljen je poslovni registar 1972. Ta dva registra spojena su 1987. u jedinstveni poslovni registar. Od 2003. djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa, a upravljanje njime povjereno je gospodarskom interesnom udruženju LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Kad je digitaliziran?

Digitalizacija poslovnog registra započela je 2006., a dovršena je 2007. Taj se registar sada može u potpunosti pretraživati i dostupan je samo u elektroničkom formatu.

Koji se zakon trenutačno primjenjuje?

 • izmijenjeni Zakon od 19. prosinca 2002. o poslovnom registru, računovodstvu i godišnjim financijskim izvještajima
 • izmijenjena Uredba Velikog Vojvodstva od 23. siječnja 2003. kojom se provodi Zakon od 19. prosinca 2002. o poslovnom registru, računovodstvu i godišnjim financijskim izvještajima
 • izmijenjena Uredba ministra od 27. svibnja 2016. o utvrđivanju kriterija za dostavljanje i format dokumenata namijenjenih objavi u Elektroničkom popisu trgovačkih društava i udruga (Recueil électronique des sociétés et associations)

Koji su podaci dostupni u poslovnom registru?

Tko ima pravo pristupa registru?

Poslovni registar je javan.

Koje podatke sadržava poslovni registar?

Koja se vrsta podataka pohranjuje (subjekti uneseni u javni registar, podaci o solventnosti, financijski izvještaji itd.)?

Subjekti koji se moraju upisati u poslovni registar:

 • trgovci koji su fizičke osobe
 • trgovačka društva
 • gospodarska interesna udruženja i europska gospodarska interesna udruženja
 • podružnice koje su u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu osnovala društva uređena trgovačkim i građanskim pravom, gospodarska interesna udruženja i europska gospodarska interesna udruženja uređena pravom druge države
 • društva uređena građanskim pravom
 • neprofitne udruge i zaklade
 • udruženja za mirovinsku štednju
 • poljoprivredna udruženja
 • javne ustanove države i općina
 • udruženja za uzajamno osiguranje
 • posebna komanditna društva
 • uzajamni fondovi i fondovi za sekuritizaciju
 • uzajamna društva.

Podaci koji se pohranjuju u poslovnom registru propisani su zakonom i ovise o pravnom obliku predmetnog subjekta.

Općenito se prikupljaju dvije vrste podataka:

 • pravni podaci (naziv, adresa registriranog sjedišta, temeljni kapital, pravni zastupnici, poslovna godina, informacije o sudskim odlukama itd.)
 • financijski podaci (godišnji financijski izvještaji).

Koji se dokumenti dostavljaju/pohranjuju (spisi, zbirke dokumenata, statuti, zapisnici s glavnih skupština itd.)?

U poslovni registar dostavljaju se samo zakonom propisani dokumenti. Popis dokumenata koji se dostavljaju ovisi o pravnom obliku predmetnog subjekta.

Svi dokumenti dostavljeni za registrirani subjekt ulažu se u elektronički spis tog subjekta i čuvaju u poslovnom registru.

U poslovnom registru čuvaju se sljedeći dokumenti (nepotpuni popis):

 • dokumenti o osnivanju i dokumenti o izmjenama statuta
 • usklađeni statut
 • zapisnik ili izvadci iz zapisnika koji se odnose na promjene registriranog sjedišta, zastupnika, partnera, osoba odgovornih za reviziju financijskih izvještaja
 • izvadci iz sudskih odluka koje se odnose na subjekt upisan u poslovni registar
 • računovodstveni dokumenti
 • dokumenti ili izvadci iz dokumenata o prestanku registriranog subjekta
 • nacrt uvjeta spajanja itd.

Kako mogu pretraživati (i koji su kriteriji pretraživanja dostupni)?

Osobno

Uvid u poslovni registar moguć je izravno na internetskim stranicama poslovnog registra koji je u potpunosti u elektroničkom formatu. Međutim, za osobe koje nemaju potrebnu računalnu opremu, u Luksemburgu se nalazi fizički ured u kojem je moguće pretraživanje na za to namijenjenom računalu.

Na internetskim stranicama registra

Dokumente je moguće pretraživati i pregledavati na internetskim stranicama poslovnog registra (RCS) putem izbornika Ponuđene usluge (Services offered) i Traži RCS dokument (Search for an RCS file).

Za pregled dostavljenih dokumenata korisnik se mora prijaviti na internetske stranice te može ili ne mora izraditi osobni račun.

Koji su kriteriji pretraživanja dostupni?

Javna pretraživanja provode se prema matičnom broju ili nazivu predmetnog subjekta.

Kako mogu dobiti dokumente?

Besplatno?

Dokumenti pohranjeni u poslovnom registru dostupni su besplatno. Pri pregledavanju, pohranjenom se dokumentu pristupa jednostavnim klikom na odgovarajuću ikonu PDF-a.

Uz naknadu?

Izvadci, potvrde ili ovjerene preslike koje izdaje voditelj poslovnog registra dostupni su uz naknadu.

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?

Izvadci i potvrde mogu se naručiti na internetskim stranicama putem izbornika Ponuđene usluge.

Ovjerena preslika pohranjenog dokumenta može se naručiti tako da se otvori elektronički dokument predmetnog subjekta i označi okvir Ovjereno (Certified) koji se nalazi pored ikone PDF-a za pregled pohranjenog dokumenta.

Postupak upisa

Kako pokrenuti postupak upisa (kako podnijeti zahtjeve za upis u registar, ovjera dokumenata, vrste dokumenata koje je potrebno priložiti)?

Osobno

Poslovni registar ima službu za pomoć za sve koji trebaju nešto iz registra. Službenik voditelja poslovnog registra zatim rješava elektroničke postupke s tim osobama. Za tu uslugu potrebna je prethodna najava.

Putem interneta

Za sve korake u poslovnom registru potrebna je prijava na njegovim internetskim stranicama.

Za prijavu u svrhu podnošenja dokumenata / upisa, potreban je certifikat luxtrust ili eIDAS i mora se kreirati korisnički račun. Nakon što se prijavi, korisnik mora odabrati izbornik Elektroničko podnošenje (Electronic filing) kako bi započeo postupak.

Kako se obrađuju prijave za upis?

Nakon što korisnik finalizira svoj zahtjev za podnošenje dokumenata / upis, voditelj poslovnog registra provodi kratku pravnu provjeru zahtjeva u roku od tri dana od primitka. Ta se provjera sastoji od provjere dosljednosti različitih dostavljenih podataka i provjere jesu li dostavljeni svi traženi podaci te postoji li pravna osnova za podnošenje ili upis dostavljenih podataka/dokumenata.

Ukoliko je prijava nepotpuna ili pogrešna ili nije u skladu sa zakonom, vraća se korisniku na provjeru i ispravak.

Pravni učinci upisa

Učinak upisa na treće strane u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132

Dokument ili podatak objavljuje se pohranjivanjem u poslovni registar, nakon čega slijedi objava u Službenom listu, odnosno Elektroničkom popisu društava i udruga (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Nakon pohrane u poslovni registar podaci postaju dostupni na njegovim internetskim stranicama. Objava u RESA-i slijedi u roku od 15 dana od podnošenja, a u praksi je to obično na dan podnošenja.

Na dokumente ili izvatke iz dokumenata može se pozivati protiv trećih strana samo od dana njihove objave u RESA-i, osim ako društvo može dokazati da su te treće strane imale prethodno saznanje o njima. Međutim, treće se strane mogu pozvati na dokumente ili izvatke iz dokumenata koji još nisu objavljeni. Za transakcije koje se provode prije šesnaestog dana od dana objave, ti dokumenti ili izvadci ne proizvode učinke prema trećim stranama ako one mogu dokazati da o njima nisu mogle imati saznanja.

Razlike između upisa i objave

U slučaju nepodudarnosti pohranjenog teksta i teksta koji je objavljen na Elektroničkom popisu društava i udruga, potonji ne proizvodi učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pozivati na te dokumente, osim ako društvo dokaže da su imale saznanja o pohranjenim tekstovima.

Nakon reforme 2016. kad je voditelj poslovnog registra postao i voditelj Elektroničkog popisa društava i udruga, više ne postoji opasnost od nepodudarnosti pohranjenog i objavljenog teksta.

Tko je odgovoran za točnost upisanih podataka?

Zahtjevi za pristup postupcima obrade podataka, ispravak ili ograničenje takvih postupaka za koje je voditelj poslovnog registra podugovaratelj i za koje je ministar pravosuđa voditelj obrade podataka moraju se uputiti udruženju Luxembourg Business Registers (e-poštom na helpdesk@lbr.lu ili poštom na G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, za službenika za zaštitu podataka, L-2961 Luxembourg), koji će ih proslijediti službeniku za zaštitu podataka Ministarstva pravosuđa.

Podaci sadržani u poslovnom registru čuvaju se 20 godina u spisu registriranog subjekta, u skladu s važećim zakonskim i regulatornim odredbama.

Za točnost podataka odgovorna je osoba koja je podatke dostavila.

Načela zaštite podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika povezani s objavljivanjem i pohranom njihovih osobnih podataka

Zahtjevi za pristup postupcima obrade podataka, ispravak ili ograničenje takvih postupaka za koje je voditelj poslovnog registra podugovaratelj i za koje je ministar pravosuđa voditelj obrade podataka moraju se uputiti udruženju Luxembourg Business Registers (e-poštom na helpdesk@lbr.lu ili poštom na G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, za službenika za zaštitu podataka, L-2961 Luxembourg), koji će ih proslijediti službeniku za zaštitu podataka Ministarstva pravosuđa.

Podaci sadržani u poslovnom registru čuvaju se 20 godina u spisu registriranog subjekta, u skladu s važećim zakonskim i regulatornim odredbama.

Podaci za kontakt

Adresa ureda

Poštanska adresa

Radno vrijeme

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 428-1
Telefaks: (+352) 26 42 85 55
E-adresa: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Ured: od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 12:00 i od 13:30 do 16:00

Telefon službe za pomoć: od ponedjeljka do petka, od 8:00 do 17:30

Korisne poveznice

Internetske stranice udruženja Luxembourg Business Registers

Portal poslovnog registra

Posljednji put ažurirano: 17/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.