Poslovni registri u zemljama EU-a

Malta

Ovaj odjeljak sadržava pregled malteškog poslovnog registra.

Sadržaj omogućio
Malta

Povijest uspostave nacionalnog registra

Kada je registar osnovan?

Poslovni registar Malte vladina je agencija kojoj je 2018. dodijeljena autonomija podzakonskim aktom 595.27. Prije njegove uspostave, agencija je bila tijelo u okviru Nadležnog tijela Malte za financijske usluge. Agenciji su dodijeljene sve ovlasti i obveze koje se odnose na Registar trgovačkih društava na temelju Zakona o trgovačkim društvima (poglavlje 386 Zakona Malte) i drugog primjenjivog prava.

Kada je digitaliziran?

Internetski sustav početno je razvijen 2004. uz različita poboljšanja tijekom godina s ciljem pružanja boljih usluga za potrebe građana, pružatelje poslovnih usluga i sama trgovačka društva. Internetski sustav Poslovnog registra Malte trenutačno se opsežno ažurira kako bi se pružila suvremenija digitalna usluga korištenjem naprednije tehnologije koja, među ostalim, uključuje mogućnost digitalnog potpisa i osnivanja trgovačkog društva putem interneta s pomoću učinkovitijeg tehnološkog sustava. Očekuje se da će sustav biti u potpunosti ažuriran i digitaliziran krajem 2021. ili početkom 2022.

Koje je trenutačno mjerodavno zakonodavstvo?

Zakon kojim se uspostavila agencija je Podzakonski akt 595.27. Međutim, postoji mnogo zakonskih propisa kojima se detaljnije diversificiraju ovlasti i funkcije agencije i dodjeljuju obveze pravnim osobama i dužnosnicima trgovačkih društava. Ti su propisi navedeni u nastavku:

poglavlje 386. Zakona MalteZakon o trgovačkim društvima,

Podzakonski akt 386.01 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (oblici),

Podzakonski akt 386.02 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (investicijska društva s varijabilnim kapitalom),

Podzakonski akt 386.03 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (naknade),

Podzakonski akt 386.04 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (investicijska društva s fiksnim kapitalom),

Podzakonski akt 386.05 Zakona MalteNastavak odredbi o trgovačkim društvima,

Podzakonski akt 386.06 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (primjenjivost na offshore društva),

Podzakonski akt 386.07 Zakona MalteOdluka o primjenjivosti Zakona o trgovačkim društvima na offshore društva koja su osnovana i registrirana na temelju Pravilnika o trgovačkim partnerstvima i Zakona Malte o tijelu za financijske usluge,

Podzakonski akt 386.08 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (Europsko gospodarsko interesno udruženje),

Podzakonski akt 386.09 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (investicijska društva s varijabilnim kapitalom kao mirovinski programi ili mirovinski fondovi),

Podzakonski akt 386.10 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (trgovačka društva sa zasebnim jedinicama (engl. cell companies) čije se poslovanje odnosi na osiguranje),

Podzakonski akt 386.11 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (prospekt),

Podzakonski akt 386.12 Zakona MalteOdredbe o prekograničnim spajanjima društava kapitala,

Podzakonski akt 386.13 Zakona Malte, Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (inkorporirana trgovačka društva sa zasebnim jedinicama (engl. incorporated cell companies) čije se poslovanje odnosi na osiguranje),

Podzakonski akt 386.14 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (investicijska društva s varijabilnim kapitalom kao inkorporirana trgovačka društva sa zasebnim jedinicama (engl. incorporated cell companies)),

Podzakonski akt 386.15 Zakona Malte, Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (priznata inkorporirana trgovačka društva sa zasebnim jedinicama (engl. incorporated cell companies),

Podzakonski akt 386.16 Zakona MalteOdredbe o sekuritizacijskim trgovačkim društvima sa zasebnim jedinicama (engl. cell companies),

Podzakonski akt 386.17 Zakona Malte, Odredbe o prijenosu registriranog sjedišta europskog društva (SE),

Podzakonski akt 386.18 Zakona Malte, Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (sustav međupovezivanja registara),

Podzakonski akt 386.19 Zakona Malte, Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (registar stvarnih vlasnika),

Podzakonski akt 386.20 Zakona Malte, Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (izuzeća od revizija),

Podzakonski akt 386.21 Zakona MalteOdredbe Zakona o trgovačkim društvima (Fond za oporavak društava),

Podzakonski akt 386.22 Zakona Malte, Odredbe Zakona o trgovačkim društvima (trgovačka društva sa zasebnim jedinicama (engl. cell companies) u području pomorskog i zračnog prijevoza),

Podzakonski akt 459.01 Zakona MalteOdredbe o financijskom kolateralu.

Zaklade i udruženja:

poglavlje 16. Zakona MalteGrađanski zakonik,

Podzakonski akt 16.07 Zakona Malte, Odredbe Građanskog zakonika (Drugi dio) (naknade),

Podzakonski akt 16.08 Zakona Malte, Odredbe Građanskog zakonika (Drugi dio) (obavijesti i obrasci),

Podzakonski akt 16.10 Zakona Malte, Odredbe Građanskog zakonika (Drugi dio) (postojeće organizacije),

Podzakonski akt 16.17 Zakona Malte, Odredbe Građanskog zakonika (Drugi dio) (registar stvarnih vlasnika – udruženja),

Podzakonski akt 16.18 Zakona Malte, Odredbe Građanskog zakonika (Drugi dio) (registar stvarnih vlasnika – zaklade),

Podzakonski akt 492.01 Zakona Malte, Odredbe o volonterskim organizacijama (godišnje prijave i godišnji financijski izvještaji).

Koji su podaci dostupni u poslovnom registru?

Tko ima pravo pristupa registru?

Internetski sustav omogućuje pristup Registru za sve fizičke osobe koje žele pribaviti informacije o trgovačkim društvima, zakladama i udruženjima.

Među informacijama koje sadržava Registar su i besplatne informacije dostupne javnosti. To, među ostalim, obuhvaća sljedeće podatke: nazive trgovačkih društava i matične brojeve, njihove registrirane adrese, datum osnivanja, radi li se o društvu ili ne, dionički kapital i identitet dužnosnika društva.

Pristup drugoj dokumentaciji društava moguć je uz minimalnu naknadu. Ta dokumentacija, među ostalim, obuhvaća sve obavijesti koje su predane tajniku i koje je on zabilježio za svako društvo, status društva, godišnje financijske izvještaje i godišnje prijave. Pojedinosti o stvarnim vlasnicima isto su tako dostupne javnosti uz minimalnu naknadu.

Koje podatke sadržava registar?

Koje vrste podataka su pohranjene (koji su subjekti uneseni u javni registar, podaci o solventnosti, financijski izvještaji...)?

Pohranjeni su sljedeći podaci:

 • podaci o trgovačkom društvu, uključujući registrirani naziv društva, datum registracije i registrirano sjedište,
 • status društva, je li aktivno ili je likvidirano,
 • odobreni dionički kapital društva,
 • uključene strane, uz njihove osobne iskaznice i adrese stanovanja, uključujući direktore, dioničare, pravne zastupnike, zastupnike pred sudom, tajnike i revizore,
 • broj dionica u posjedu svakog člana/dioničara,
 • ako je društvu u postupku likvidacije, navode se i podaci o likvidatorima,
 • stvarni vlasnici.

Koji se dokumenti arhiviraju/pohranjuju (isprave, zbirka dokumenata, statuti, zapisnici s glavnih skupština...)?

Pohranjeni su sljedeći dokumenti:

 • godišnje prijave,
 • izvještaji,
 • statut (akt o osnivanju i statut),
 • podaci o stvarnim vlasnicima,
 • odluke,
 • zapisnici s glavnih skupština,
 • dokumenti o prestanku postojanja i likvidaciji,
 • ostale obavijesti koje propisuju zakoni.

Kako mogu pretraživati (i koji su kriteriji pretraživanja dostupni)?

Osobno

Podaci o trgovačkim društvima dostupni su izravno u uredima Poslovnog registra Malte koji se nalaze u Żejtunu, u Malti.

Na internetskim stranicama Registra

Podaci se mogu naći na portalu Registra.

Koji su dostupni kriteriji pretraživanja?

Osoba koja pretražuje Registar treba kliknuti na gore navedenu poveznicu na portal, a zatim na Company Search (pretraživanje društava). Svatko može potražiti društvo unosom naziva društva ili dijela naziva, ili matičnog broja.

Kako mogu dobiti dokumente?

Dokumenti se mogu kupiti na internetu i platiti karticom ili izravno u uredu Poslovnog registra Malte.

Kako mogu dobiti izvadak iz registra, ovjerenu presliku ili prijepis dokumenata?

Ti se dokumenti mogu nabaviti slanjem zahtjeva e-poštom na adresu orders.mbr@mbr.mt u kojem se navodi koji su dokumenti potrebni.

Postupak registracije

Kako mogu pokrenuti postupak registracije (informacije o podnošenju zahtjeva za upis u registar, ovjeri dokumenata, vrsti dokumenata koje je potrebno priložiti)?

Osobno

Postupak registracije može se pokrenuti osobno u uredima Poslovnog registra Malte u Żejtunu, u Malti. Dokumenti koji se moraju priložiti su akt o osnivanju i statut društva te relevantni dokumenti, identifikacijske isprave i dokaz o bankovnom depozitu dioničkog kapitala.

Putem interneta

Ovaj postupak može provesti osoba koja je registrirana u internetskom sustavu kao ovlašteni korisnik. Zahtjevi u pogledu dokumentacije su jednaki, ali je cijena za postupak putem interneta niža od one za postupak koji se provodi osobno.

Društvo se može registrirati ako posjeduje eIDAS digitalni potpis koji se šalje u Poslovni registar Malte.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Djelatnici Poslovnog registra Malte analiziraju svu priloženu dokumentaciju i provode verifikaciju ako je zakon propisuje. Uključene strane se provjeravaju u pogledu sankcija, negativnih natpisa u medijima, političke izloženosti ili zabrana. Provjeravaju se i potpisi te se utvrđuje je li potpisnik ovlašten za potpisivanje određenog dokumenta. Podaci se analiziraju kako bi se utvrdilo jesu li u skladu sa zakonima.

Pravni učinci upisa

Učinak unosa na treće strane u skladu s člankom 17. Direktive (EU) 2017/1132

Ovaj se aspekt regulira i člankom 401. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima (poglavlje 386 Zakona Malte). Svaki dokument, certifikat ili druga pojedinost podložan je objavi kako je propisano člankom 401. stavkom 1. točkom (e). Objavljivanje te dokumentacije proizvodi učinak prema trećim stranama relevantnog trgovačkog društva Svaki postupak koji se izvrši prije šesnaestog dana od objave bilo kojeg dokumenta, certifikata ili druge pojedinosti nije izvršiv prema trećim stranama koje mogu dokazati da nisu bile u mogućnosti doći do informacija o tome.

Nepodudarnosti između unosa u Registru i objavljenog sadržaja

U skladu s najnovijom direktivom EU-a (Direktiva (EU) 2019/1151 o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132), u slučaju da postoje nepodudarnosti između sadržaja u Registru i objavljenog sadržaja, verziji u Registru daje se prednost u smislu točnosti. No, takve bi se nepodudarnosti trebale izbjegavati koliko je to moguće. Sada se to postiže tako da se objavljeni sadržaj i dokumentacija dostupni javnosti (podaci dostupni besplatno i oni za koje se plaća naknada) učitavaju i objavljuju u internetskom sustavu Poslovnog registra Malte. Stoga se teško može dogoditi da podaci uneseni u Registar ne budu isti kao oni koji su objavljeni. Osim na portalu, sav je objavljeni sadržaj dostupan i na poveznici https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Tko je odgovoran za točnost evidencije?

Sȃmo društvo odgovorno je za točnost evidencije.

Postupci za zaštitu podataka

Postupci koji se odnose na prava ispitanika u vezi s objavljivanjem i zadržavanjem njihovih osobnih podataka

Prava zajamčena ispitaniku u skladu s uredbom EU-a o zaštiti osobnih podataka u svakom se trenutku primjenjuju kad se u Poslovnom registru Malte prime, obrađuju i pohranjuju ti podaci. U Poslovnom registru Malte zaposlen je i službenik za zaštitu podataka. Sve informacije povezane s ovom temom dostupne su i na internetskim stranicama Registra, gdje se, među ostalim, detaljnije pojašnjava što se smatra osobnim podacima, primjenjivo pravo u tom području, koji se podaci prikupljaju od subjekata, način na koji se podaci prikupljaju, korištenje društvenih medija, točnost podataka, razdoblja pohrane i zadržavanja, postupak kojim osoba traži podatke koje Registar posjeduje u vezi s njom i postupak podnošenja službenih pritužbi Uredu povjerenika za zaštitu podataka. Informacije su dostupne na poveznici https://mbr.mt/privacy-policy/.

Podaci za kontakt

Poslovnom registru Malte možete se obratiti na broj telefona (+356) 22582300 ili možete posjetiti sljedeće internetske stranice: https://mbr.mt/

Urede Poslovnog registra Malte možete posjetiti na sljedećoj adresi: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

E-poruka za narudžbu certifikata i dokumentacije može se poslati na adresu orders.mbr@mbr.mt, a pomoć u vezi s elektroničkim uslugama može se zatražiti slanjem e-poruke na adresu support.mbr@mbr.mt

Korisne poveznice

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Posljednji put ažurirano: 02/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.