Poslovni registri u zemljama EU-a

Poljska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poljskog poslovnog registra.

Sadržaj omogućio
Poljska

Opće informacije o poduzetništvu

Uvjeti za pokretanje i obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnika u Poljskoj uređeni su Zakonom o poduzetništvu od 6. ožujka 2018. Pravila o pokretanju, obavljanju i prekidu poslovne djelatnosti stranih poduzetnika uređena su posebnim odredbama, posebice Zakonom o pravilima kojima se uređuje sudjelovanje stranih poduzeća i drugih stranih poduzetnika u trgovačkim djelatnostima u Poljskoj.

Poduzetnici koji obavljaju poslovnu ili profesionalnu djelatnost u vlastito ime i djeluju kao trgovačka društva, zaklade i udruge te drugi subjekti moraju se upisati u poslovni registar Nacionalnog sudskog registra (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS).

Poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost kao pojedinačni subjekti (tj. fizičke osobe i partneri u ortaštvu) moraju se upisati u Središnji poslovni registar (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej - CEIDG) u skladu s pravilima utvrđenima u Zakonu o Središnjem registru i repozitoriju informacija o gospodarskim djelatnostima i informacijskim točkama za poduzeća od 6. ožujka 2018.

Poljski poslovni registar

Nacionalni sudski registar središnja je IT baza podataka koja se sastoji od tri odvojena registra:

  • poslovnog registra
  • registra udruga, drugih socijalnih i profesionalnih organizacija, zaklada i javnih zdravstvenih ustanova
  • i registra nesolventnih dužnika (koji je 1. prosinca 2021. zamijenjen Nacionalnim registrom dužnika).

Nacionalni sudski registar uspostavljen je na temelju Zakona o nacionalnim sudskim registrima od 20. kolovoza 1997. i u funkciji je od 1. siječnja 2001.

Nacionalni sudski registar nastoji osigurati opći, brz i pouzdan pristup informacijama o pravnom statusu registriranih subjekata (Središnji informacijski ured Nacionalnog sudskog registra), ključnim aspektima njihova financijskog stanja i načinu na koji su ti subjekti zastupljeni.

U okviru poljskog postupka registracije, zahtjeve podnositelja provjerava registarski sud.

U skladu s člankom 23. Zakona o nacionalnim sudskim registrima registarski sud provodi bitne provjere zahtjeva za upis u registar i popratnih dokumenata. Sud provjerava i točnost identifikacijskih podataka subjekta (ime i prezime, osobni identifikacijski broj (PESEL broj), ime subjekta ili poduzeća, broj iz nacionalnog službenog poslovnog registra (REGON broj) i KRS broj), kao i druge podatke u zahtjevu ako opravdano sumnja u njihovu istinitost.

Od 1. srpnja 2021. upis u poslovni registar Nacionalnog sudskog registra vrši se isključivo putem interneta.

Zahtjeve i dokumente koji su osnova za upis poduzetnici podnose putem IT sustava Ministarstva pravosuđa, a nakon provedenog postupka besplatno su dostupni u repozitoriju registracijskih spisa.

Zahtjevi (obrasci) i dokumenti koje su poduzetnici podnijeli prije 1. srpnja 2021. dostupni su (samo u papirnatom obliku) u sjedištu registarskog suda nadležnog za predmetnog poduzetnika.

Financijski dokumenti koji se odnose na poduzetnike upisani u Nacionalni sudski registar pohranjuju se te su besplatno na raspolaganju na internetu u posebnom repozitoriju financijskih dokumenata.

Nacionalni sudski registar dio je sustava povezivanja poslovnih registara (BRIS) iz članka 22. Direktive (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava (SL L 169, 30. lipnja 2017., str. 46. – 127.) (sustav povezivanja registara). U skladu s člankom 4.a Zakona o Nacionalnom sudskom registru Središnji informacijski ured Nacionalnog sudskog registra upotrebljava sustav povezivanja registara za:

1. besplatno pružanje ažuriranih informacija o društvima s ograničenom odgovornošću, dioničkim društvima, komanditnim društvima, europskim društvima i podružnicama stranih poduzetnika koji posluju u Poljskoj te informacija o uklanjanju tih subjekata iz Nacionalnog sudskog registra i popisa dokumenata iz članka 4. stavka 4.a Zakona o Nacionalnom sudskom registru

2. stavljanje na raspolaganje preslika dokumenata podnesenih u papirnatom obliku i dokumenata podnesenih u elektroničkom obliku iz članka 4. stavka 3.a Zakona o Nacionalnom sudskom registru

3. prenošenje informacija o pokretanju postupaka likvidacije, zaključenju likvidacijskog postupka, proglašenju stečaja, okončanju postupka u slučaju nesolventnosti i uklanjanju trgovačkih društava iz točke 1. u posebne registre

prenošenje informacija o prekograničnim spajanjima u posebne registre.

Je li pristup poljskom poslovnom registru besplatan?

Da, pristup Nacionalnom sudskom registru je besplatan.

Kako pretraživati poljski poslovni registar?

Poljski poslovni registar možete pretraživati prema sljedećim kriterijima:

  • broju subjekta u registru (KRS broj)
  • poreznom identifikacijskom broju (NIP)
  • identifikacijskom REGON broju
  • imenu subjekta.

Korisne poveznice

Zakon od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru

Portal sudskih registara

Posljednji put ažurirano: 04/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.